8223

Quyết định 2477/2000/QĐ-GCTT về bảng cước Inmarsat do Tổng Giám đốc Tổng cục Bưu điện ban hành

8223
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2477/2000/QĐ-GCTT về bảng cước Inmarsat do Tổng Giám đốc Tổng cục Bưu điện ban hành

Số hiệu: 2477/2000/QĐ-GCTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam Người ký: Trần Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 19/09/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2477/2000/QĐ-GCTT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam
Người ký: Trần Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 19/09/2000
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH
 VIỄN THÔNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2477/2000/QĐ-GCTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG CƯỚC INMARSAT

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM  

Căn cứ Nghị định số 51/CP ngày 1/8/1995 của Chính phủ phê chuyển điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Căn cứ quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông.
Căn cứ vào thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông và quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Giá cước và Tiếp thị.

 QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bảng cước Inmarsat từ Inmarsat đến mạng cố định và từ Inmarsat đến Inmarsat.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2000. Mức cước ban hành kèm theo quyết định này chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Ban VGCP
- TCBĐ
- Hội đồng Quản trị
- Tổng Giám đốc và các Phó TGĐ
- Lưu VP, GCTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
Trần Mạnh Hùng

BẢNG CƯỚC INMARSAT

(TỪ INMARSAT ĐẾN CỐ ĐỊNH VÀ TỪ INMARSAT ĐẾN INMARSAT)
Ban hành kèm theo Quyết định số 2477/2000/QĐ-GCTT ngày 19/09/2000  về việc ban hành cước dịch vụ Inmarsat của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

I - CƯỚC THÔNG TIN

Từ

Đến

 

Máy cố định

Inmarsat A

Inmarsat B

Inmarsat C

Inmarsat M

Inmarsat-miniM

Inmarsat A

Thoại

8,50

13

11

#

11

9

 

Telex

6,5

7,98

7,98

7,98

#

#

Inmarsat B

Thoại

6,00

11

8,64

#

8,50

6,98

 

Telex

6,00

7,98

7,98

7,98

#

#

Inmarsat C

Telex

0,48

0,648

0,648

0,398

#

#

Inmarsat M

Thoại

4,80

11

7,50

#

8,50

6,98

Inmarsat-miniM

Thoại

3,98

6,98

6,98

#

6,98

5,98

 Đơn vị tính:

1- Inmarsat loại A, B, M, Mini-M : USD/phút Thu 1 cuộc tối thiểu 1 phút, phần lẻ tiếp theo được tính tròn phút

2 - Inmarsat loại C: USD/256 bits

II - CƯỚC THUÊ THIẾT BỊ: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam giao cho Giám đốc Công ty Viễn thông quốc tế (VTI) căn cứ vào các qui định hiện hành của Ngành để ra quyết định mức cước cụ thể trên cơ sở bù đắp chi phí và có lãi hợp lý.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản