505635

Quyết định 247/QĐ-TCHQ năm 2022 quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống ca-mê-ra giám sát của doanh nghiệp chế xuất với cơ quan hải quan theo Khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP và việc giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất thông qua hệ thống ca-mê-ra do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

505635
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 247/QĐ-TCHQ năm 2022 quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống ca-mê-ra giám sát của doanh nghiệp chế xuất với cơ quan hải quan theo Khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP và việc giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất thông qua hệ thống ca-mê-ra do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 247/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 02/03/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 247/QĐ-TCHQ
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 02/03/2022
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC KẾT NỐI, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU HỆ THỐNG CA-MÊ-RA GIÁM SÁT CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT VỚI CƠ QUAN HẢI QUAN THEO KHOẢN 10 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH SỐ 18/2021/NĐ-CP VÀ VIỆC GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT THÔNG QUA HỆ THỐNG CA-MÊ-RA

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan; Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống ca-mê-ra giám sát của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ và việc giám sát hải quan đối với DNCX thông qua hệ thống ca-mê-ra.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc tổ chức thực hiện và thông báo công khai Quyết định này tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để người khai hải quan biết, thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo, đề xuất gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan đối với các vấn đề nghiệp vụ, Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan đối với các vấn đề kỹ thuật trong kết nối trao đổi dữ liệu ca-mê-ra) để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo TCHQ (để chỉ đạo);
- Website hải quan;
- Lưu: VT, GSQL (14b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

QUY ĐỊNH

VỀ CÁCH THỨC KẾT NỐI, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU HỆ THỐNG CA-MÊ-RA GIÁM SÁT CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT VỚI CƠ QUAN HẢI QUAN THEO KHOẢN 10 ĐIỀU 1 NGHỊ ĐỊNH SỐ 18/2021/NĐ-CP VÀ VIỆC GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT THÔNG QUA HỆ THỐNG CA-MÊ-RA
(Ban hành kèm theo Quyết định số
247/QĐ-TCHQ ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

Quy định này hướng dẫn cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống ca-mê-ra giám sát của doanh nghiệp chế xuất (DNCX); yêu cầu về lưu trữ dữ liệu hình ảnh ca-mê-ra của DNCX; các giải pháp bảo mật trong trao đổi dữ liệu ca-mê-ra theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ và hướng dẫn công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa là đối tượng không chịu thuế của DNCX thông qua hệ thống ca-mê-ra giám sát.

I. Yêu cầu đối với hệ thống ca-mê-ra giám sát tại DNCX

1. Yêu cầu về vị trí lắp đặt

1.1. Yêu cầu chung

a) Hệ thống ca-mê-ra giám sát tại DNCX bao gồm hệ thống ca-mê-ra quan sát các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa. Trong đó các vị trí lưu giữ hàng hóa bao gồm các khu vực tại DNCX được sử dụng để lưu giữ hàng hóa như kho, bãi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, kho phế liệu, phế phẩm (nếu có) và các hàng hóa không chịu thuế khác. Đối với các khu vực khác tại DNCX được bố trí để sản xuất, sử dụng hàng hóa, máy móc, thiết bị như nhà xưởng, văn phòng, nhà ăn ... thì không yêu cầu có ca-mê-ra quan sát.

b) Góc quay của ca-mê-ra ở các vị trí tại cổng/cửa ra vào DNCX phải đảm bảo ghi hình rõ thông tin biển số xe, số container (nếu có) của phương tiện ra, vào DNCX. Phương tiện qua cổng phải đảm bảo tốc độ, đúng làn đường quy định để ca-mê-ra có thể ghi hình thông tin phương tiện.

c) Đối với bãi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, kho phế liệu, phế phẩm (nếu có) và các hàng hóa không chịu thuế khác: ca-mê-ra giám sát phải cho phép quan sát toàn cảnh bãi lưu giữ hàng hóa của DNCX;

d) Đối với kho lưu giữ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, kho phế liệu, phế phẩm (nếu có) và các hàng hóa không chịu thuế khác có cổng/cửa ra vào: ca-mê-ra giám sát tại cổng/cửa ra/vào khu vực lưu giữ hàng hóa ghi rõ hình ảnh hoạt động đưa hàng hóa ra/vào kho lưu giữ; ca-mê-ra trong kho (nếu có) phải cho phép quan sát toàn cảnh kho lưu giữ hàng hóa của DNCX.

e) DNCX có trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:

e.1) Lập sơ đồ vị trí lưu giữ hàng hóa, vị trí lắp đặt ca-mê-ra giám sát có đánh số thứ tự, ghi chú để theo dõi, quản lý và gửi Chi cục Hải quan quản lý 01 bản khi thực hiện kiểm tra điều kiện kiểm tra giám sát hải quan;

e.2) Mở sổ nhật ký theo dõi tình trạng hoạt động và cập nhật đầy đủ tình hình đối với trường hợp mất điện, không hoạt động, sửa chữa, bảo dưỡng theo thời gian, vị trí, số thứ tự mắt hoặc hệ thống ca-mê-ra giám sát đã được lập trên sơ đồ;

e.3) Thông báo đầu mối, số điện thoại liên lạc cho Chi cục Hải quan quản lý và kịp thời báo cáo những trường hợp phát sinh sự cố hệ thống ca-mê-ra giám sát; trường hợp có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, mất điện thì báo cáo bằng văn bản, đồng thời cập nhật vào sổ nhật ký phục vụ công tác kiểm tra của cơ quan hải quan.

1.2. Yêu cầu các vị trí phải kết nối trực tuyến dữ liệu hình ảnh ca-mê-ra với cơ quan hải quan quản lý DNCX

a) Dữ liệu hình ảnh ca-mê-ra tại các vị trí sau phải kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan:

- Cổng/cửa ra vào DNCX;

- Cổng/cửa ra vào kho nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm; kho phế liệu, phế phẩm (nếu có);

- Bãi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, kho phế liệu, phế phẩm (nếu có) và các hàng hóa không chịu thuế khác;

- Phía trong kho lưu giữ nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, kho phế liệu, phế phẩm (nếu có) và các hàng hóa không chịu thuế khác (nếu có trang bị ca-mê-ra giám sát).

b) Các vị trí khác yêu cầu phải lắp đặt hệ thống ca-mê-ra giám sát, DNCX thực hiện lưu giữ tại doanh nghiệp theo quy định, cung cấp cho cơ quan hải quan khi có yêu cầu.

1.3. Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu của hệ thống ca-mê-ra giám sát

a) Đối với các DNCX đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (nếu có) hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành (25/04/2021); các DNCX thành lập sau thời điểm 25/4/2021 và trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, đang trong quá trình hoạt động và đã trang bị hệ thống ca-mê-ra giám sát: không yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật ti thiu.

b) Đối với DNCX thành lập sau thời điểm Quyết định này có hiệu lực:

b.1) Hệ thống ca-mê-ra giám sát của DNCX phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu theo Phụ lục đính kèm Quyết định này;

b.2) Cơ quan hải quan kiểm tra, xác nhận việc đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiu của Hệ thống ca-mê-ra giám sát của DNCX căn cứ trên cơ sở tài liệu kỹ thuật do DNCX cung cấp và cam kết của DNCX về việc đáp ứng tiêu chuẩn trong biên bản kiểm tra.

2. Yêu cầu về kết nối, lưu trữ

2.1. Về giải pháp kết nối

a) Hệ thống ca-mê-ra giám sát của DNCX phải kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan qua mạng Internet hoặc kênh truyền riêng trong đó ưu tiên qua mạng Internet.

Trường hợp DNCX lựa chọn phương án kết nối qua kênh truyền riêng, cần liên hệ với cơ quan hải quan cùng xây dựng giải pháp kết nối phù hợp, đảm bảo tính sẵn sàng, tương thích giữa hạ tầng của DNCX và của cơ quan hải quan. Việc đầu tư, triển khai kênh truyền riêng do DNCX chịu trách nhiệm thực hiện.

b) DNCX chủ động và chịu trách nhiệm triển khai lắp đặt hệ thống ca-mê-ra và giải pháp kết nối. Ngay sau khi hoàn thành kết nối, DNCX có văn bản thông báo tới cơ quan hải quan tài khoản truy cập hệ thống, phương pháp truy cập hệ thng đcơ quan hải quan thực hiện giám sát theo quy định.

2.2. Về yêu cầu lưu trữ dữ liệu

a) Phương thức lưu trữ: Hình ảnh phải được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ tại DNCX. DNCX tự chịu trách nhiệm lưu trữ và bảo mật hình ảnh ca-mê-ra. Việc lưu trữ hình ảnh phải đảm bảo cho phép cơ quan hải quan truy cập và khai thác mọi thời điểm khi có yêu cầu kiểm tra.

b) Thời gian lưu trữ: Dữ liệu hình ảnh ca-mê-ra được kết nối trực tuyến với cơ quan hải quan quản lý DNCX và được lưu giữ tại DNCX tối thiểu 12 tháng.

c) Chuẩn dữ liệu lưu trữ: DNCX chủ động lựa chọn phần mở rộng của tệp hình ảnh theo các phần mở rộng mà ca-mê-ra của DNCX hỗ trợ, tuy nhiên phải đảm bảo quy định tiêu chuẩn kỹ thuật tại Phụ lục I “Tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu đối với hệ thống ca-mê-ra tại DNCX ban hành kèm theo Quyết định này. DNCX phải cung cấp, công bố và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu công bố cũng như về sự tương thích của hệ thống ca-mê-ra với yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nêu tại quy định này.

d) Yêu cầu về khai thác dữ liệu: Căn cứ theo yêu cầu nghiệp vụ, DNCX phải cung cấp tài khoản, mật khẩu, quyền truy cập hệ thống ca-mê-ra giám sát để công chức hải quan giám sát. DNCX phải sẵn sàng kết xuất, cung cấp dữ liệu hình ảnh ca-mê-ra theo yêu cầu quản lý của cơ quan hải quan.

2.3. Về xử lý đối với trường hợp sự cố

a) Đối với sự cố về ca-mê-ra và trang thiết bị đi kèm nằm trong hệ thống ca-mê-ra:

- Đối với các ca-mê-ra và trang thiết bị đi kèm nằm trong hệ thống ca-mê-ra giám sát của DNCX: DNCX có trách nhiệm vận hành, bảo trì định kỳ, thay thế đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục 24/7.

- Khi có sự cố liên quan đến hệ thống ca-mê-ra giám sát: DNCX cần thông báo cho cơ quan hải quan để thống nhất phương án giám sát trong thời gian chờ khắc phục sự cố theo Phụ lục II Mẫu “Thông báo sự cố hệ thống ca-mê-ra giám sát của DNCX ban hành kèm theo Quyết định này. DNCX có trách nhiệm sửa chữa, thay thế thiết bị trong thời gian tối đa 10 (mười) ngày làm việc để phục hồi hoạt động của hệ thống. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, DNCX chưa hoàn thành việc phục hồi hoạt động của hệ thống thì phải có văn bản thông báo lý do cụ thể, dự kiến thời gian hoàn thành gửi cơ quan hải quan quản lý DNCX biết.

- Đối với ca-mê-ra giám sát tại cổng/cửa ra/vào DNCX, trong quá trình gián đoạn ghi nhận hình ảnh ca-mê-ra do sự cố, DNCX có trách nhiệm lập sổ theo dõi, ghi rõ số xe, scontainer (nếu có), thời gian ra/vào DNCX và xuất trình cho cơ quan hải quan khi có yêu cầu.

b) Đối với sự cố kênh truyền:

- Đối với kênh truyền qua Internet: DNCX chịu trách nhiệm giám sát, vận hành, xử lý sự cố đối với đường truyền tại đầu phía doanh nghiệp.

- Đối với kênh truyền riêng của DNCX kết nối đến cơ quan hải quan: DNCX chịu trách nhiệm giám sát, vận hành, xử lý sự cố đối với đường truyền và thiết bị đầu cuối của doanh nghiệp đặt tại cơ quan hải quan.

- Trong quá trình gián đoạn kênh truyền, DNCX phải đảm bảo lưu trữ dữ liệu liên quan đến hệ thống ca-mê-ra giám sát và sẵn sàng cung cấp khi có yêu cầu của cơ quan hải quan. DNCX cần thông báo cho cơ quan hải quan để thống nht phương án giám sát trong thời gian chờ khắc phục sự cố theo Phụ lục II Mẫu “Thông báo sự cố hệ thống ca-mê-ra giám sát của DNCX kèm theo Quyết định này. DNCX có trách nhiệm khắc phục trong thời gian tối đa 03 (ba) ngày làm việc để phục hồi hoạt động của hệ thống. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, DNCX chưa hoàn thành việc phục hồi hoạt động của hệ thống thì phải có văn bản thông báo lý do cụ thể, dự kiến thời gian hoàn thành đến cơ quan hải quan quản lý.

c) Giám sát hải quan trong quá trình gián đoạn do sự cố:

- Chi cục hải quan quản lý DNCX phân công công chức phối hợp với DNCX theo dõi quá trình xử lý sự cố, cập nhật tình hình xử lý theo ngày làm việc;

- Trên cơ sở đánh giá rủi ro đối với từng DNCX, Chi cục trưởng quyết định biện pháp giám sát đối với DNCX trong quá trình gián đoạn hình ảnh ca-mê-ra giám sát do sự cố;

- Thời gian khắc phục sự cố sớm và việc chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan hải quan trong xử lý sự cố hệ thống ca-mê-ra giám sát của DNCX được xem là tiêu chí đánh giá mức độ rủi ro, mức độ tuân thủ pháp luật của DNCX.

3. Bảo đảm an ninh an toàn và bảo mật thông tin

Các bên có trách nhiệm tự chịu trách nhiệm bảo mật thông tin trong hệ thống của từng bên, trong đó:

a) Đối với DNCX: DNCX có trách nhiệm bảo mật hệ thống ca-mê-ra giám sát của doanh nghiệp và bảo mật đầu giao diện kết nối với cơ quan hải quan; đồng thời đảm bảo hệ thống mạng của doanh nghiệp không là môi trường để hacker lợi dụng tấn công hệ thống thông tin của cơ quan hải quan. DNCX có thể tham khảo áp dụng một số giải pháp bảo mật trên đường truyền như: mã hóa dữ liệu, xác thực đa nhân tố, kết nối qua kênh VPN...để bảo mật thông tin của mình. Khuyến khích các doanh nghiệp xác định cấp độ và triển khai đầy đủ phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ cho hệ thống ca-mê-ra giám sát theo quy định của Luật An toàn thông tin mạng, Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/04/2017 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. DNCX có trách nhiệm quản lý thông tin kết nối, tài khoản kết nối đã bàn giao cho cơ quan hải quan không để lộ lọt cho bên thứ ba.

b) Đối với cơ quan hải quan:

- Cơ quan hải quan có trách nhiệm bảo mật hệ thống thông tin của mình và bảo mật đầu giao diện kết nối với DNCX; đồng thời đảm bảo hệ thống mạng của cơ quan Hải quan không là môi trường để hacker lợi dụng tấn công hệ thống thông tin của DNCX. Cơ quan hải quan, công chức hải quan được phân công có trách nhiệm tiếp nhận thông tin kết nối, tài khoản kết nối do DNCX bàn giao không để lộ lọt cho bên thứ ba.

- Tuân thủ các “Hành vi bị nghiêm cấm” nêu tại Điều 7 - Luật An toàn thông tin mạng và “Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng” nêu tại Điều 8 - Luật An ninh mạng.

II. Công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa là đối tượng không chịu thuế của DNCX thông qua hệ thống ca-mê-ra

1. Yêu cầu chung

a) Chi cục Hải quan quản lý DNCX lập kế hoạch giám sát, kiểm tra hình ảnh đột xuất trên cơ sở nguyên tắc đánh giá, quản lý rủi ro và xây dựng kế hoạch giám sát định kỳ hàng tháng, đảm bảo trong tháng xoay vòng giám sát tất cả DNCX để kiểm tra vào một thời điểm cụ thể.

b) Tại mỗi Chi cục Hải quan có quản lý DNCX, phân công công chức chịu trách nhiệm giám sát quản lý đối với DNCX thông qua hệ thống ca-mê-ra giám sát. Công chức hải quan được phân công có trách nhiệm bảo mật thông tin kết ni, tài khoản, mật khẩu kết nối và dữ liệu hình ảnh trao đổi qua hệ thng ca-mê-ra giám sát của DNCX.

c) Công chức hải quan thực hiện giám sát hệ thống ca-mê-ra của DNCX theo thời gian làm việc của đơn vị.

2. Yêu cầu cụ thể

2.1. Trường hợp chưa có hệ thống phân tích dữ liệu hình ảnh ca-mê-ra, công chức hải quan được phân công giám sát thực hiện

a) Theo dõi trên màn hình ca-mê-ra giám sát theo danh sách các DNCX có dấu hiệu rủi ro.

b) Kiểm tra đối chiếu thông tin về số hiệu container, biển kiểm soát phương tiện vận tải giữa thông tin hải quan (tờ khai xuất nhập khẩu, thông tin xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát, phiếu nhập kho, xuất kho (trường hợp DNCX thực hiện trao đổi thông tin theo khoản 1 Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC), thông tin hành trình phương tiện từ hệ thống GPS của Bộ Giao thông vận tải) với hình ảnh do DNCX cung cấp để xác định dấu hiệu rủi ro.

2.2. Trường hợp có hệ thống phân tích dữ liệu hình ảnh ca-mê-ra

a) Hệ thống phân tích dữ liệu hình ảnh ca-mê-ra của cơ quan hải quan tự động giám sát 24/24 giờ, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ; kết nối với các chương trình quản lý nghiệp vụ hải quan (quản lý tờ khai, quản lý rủi ro, quản lý manifest) và dữ liệu từ các Bộ, Ngành (dữ liệu theo dõi phương tiện qua GPS từ Bộ Giao thông vận tải), phân tích, cảnh báo rủi ro cho công chức theo dõi.

b) Công chức hải quan theo dõi cảnh báo rủi ro từ hệ thống quản lý ca-mê-ra của cơ quan hải quan. Trường hợp có thông tin cảnh báo thì:

- Thực hiện phân tích thông tin dựa trên thông tin cảnh báo, đối chiếu thông tin tờ khai, thông tin lộ trình, thời gian di chuyển, thông tin hình ảnh ca-mê-ra của DNCX.

- Đề xuất phương án xử lý theo quy định pháp luật.

c) Trường hợp có thông tin, dấu hiệu rủi ro, công chức hải quan thực hiện giám sát trực tiếp trên màn hình ca-mê-ra.

2.3. Trường hợp qua giám sát, phân tích dữ liệu hình ảnh ca-mê-ra phát hiện có dấu hiệu nghi vấn DNCX có hành vi gian lận thương mại

Công chức hải quan báo cáo, đề xuất lãnh đạo đơn vị để tổ chức kiểm tra, xác định hành vi vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

III. Tổ chức thực hiện

1. Cục Hải quan tỉnh, thành phố quán triệt và chỉ đạo các Chi cục Hải quan quản lý DNCX lập kế hoạch, tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Thuế xuất nhập khẩu phối hợp, hỗ trợ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và DNCX trong quá trình thực hiện kết nối, trao đổi dữ liệu hình ảnh ca-mê-ra giám sát về mặt nghiệp vụ hải quan.

3. Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan phối hợp, hỗ trợ Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và DNCX trong quá trình thực hiện kết nối, trao đổi dữ liệu hình ảnh ca-mê-ra giám sát về mặt kỹ thuật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn giải quyết./.

 

PHỤ LỤC I

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TỐI THIỂU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CA-MÊ-RA TẠI DNCX
(Kèm theo Quyết định số 247/QĐ-TCHQ ngày 02 tháng 03 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

STT

Thông số kỹ thuật

Yêu cầu kỹ thuật

1

Bộ cảm biến ảnh

1/2.8”, công nghệ CMOS hoặc CCD

2

Chức năng Day/Night

3

Số điểm ảnh

1920x1080

4

Cân bng trắng

5

Chuẩn nén ảnh

Tối thiểu một trong các chuẩn sau: M-JPEG, H.264, H.265, H.264+, H.265+

6

Tiêu cự

Ngưỡng dưới 2,8 mm

Ngưỡng trên 12 mm

7

Góc nhìn ngang

Tối thiểu 33 độ

8

Tốc độ khung hình

30 fps

9

Giao thức mạng

Hỗ trợ một trong các giao thức mạng sau: IPv4, IPv6, TCP, DHCP, HTTP, SNMP

10

Chống ngược sáng

Tối thiểu 146 dB với độ phân giải 1920x1080 hoặc tối thiểu 120 dB với độ phân giải 2560x1440

11

Chống bụi nước

IP67

12

Nhiệt độ làm việc tối đa

60 độ C

13

Độ nhạy sáng (Màu/đen trắng)

<= 0,0225 lx (màu)/0 lx (có sử dụng IR)

14

Đáp ứng chuẩn ONVIF

15

Đáp ứng một trong các tiêu chuẩn an toàn

EN 60950-1, cUL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07

 

PHỤ LỤC II

MẪU THÔNG BÁO SỰ CỐ
(Kèm theo Quyết định số 247/QĐ-TCHQ ngày 02 tháng 03 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

TÊN DOANH NGHIỆP...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ...........

 

 

THÔNG BÁO

Về sự cố hệ thống ca-mê-ra giám sát của doanh nghiệp chế xuất

Căn cứ quy định tại Quyết định số ............/QĐ-TCHQ ngày .../.../2022 của Tổng cục Hải quan, Công ty ............................................................................ thông báo sự cố hệ thống ca-mê-ra giám sát tại DNCX đối với hàng hóa chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan như sau:

1. Tên, địa chỉ, mã số thuế của Doanh nghiệp chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan:

......................................................................................................................................

2. Mô tả hiện trạng, nguyên nhân sự cố kỹ thuật (vị trí, số lượng theo sơ đồ đã cung cấp cho cơ quan hải quan):

......................................................................................................................................

3. Ảnh hưởng của sự cố liên quan đến công tác giám sát của cơ quan Hải quan:

......................................................................................................................................

4. Thời gian dự kiến để khắc phục xong sự cố:

......................................................................................................................................

5. Đầu mối kỹ thuật của nhân viên kỹ thuật của doanh nghiệp trong trường hợp cần liên hệ:

......................................................................................................................................

Công ty ................................................... thông báo để quý Chi cục Hải quan ............................... được biết./.

 


Nơi nhận:
- Chi cục Hải quan...
- Lưu: VT......

..., ngày...tháng...năm...
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản