381794

Quyết định 245/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

381794
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 245/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 245/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành: 06/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 245/QĐ-BTP
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành: 06/02/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

B TƯ PHÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 245/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2471/QĐ-BTP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tư pháp về tng kết công tác tư pháp năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cực Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, CĐK
QGGDBĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 245/QĐ-BTP ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong việc tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trong phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch, tài sản theo quy định.

1.2. Xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm tổ chức triển khai hiệu quả tất cả những nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

1.3. Phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của từng đơn vị và công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục trong việc triển khai nhiệm vụ được giao.

1.4. Kế hoạch công tác là cơ sở cho việc chỉ đạo, Điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của Cục, các đơn vị thuộc Cục; xem xét, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục và công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành và đơn vị.

2. Yêu cầu

2.1. Kế hoạch phải bám sát các nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2018, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời triển khai đầy đủ các nhiệm vụ thường xuyên bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ, chất lượng, tiết kiệm, khả thi nhằm tạo chuyn biến tích cực trong công tác đăng ký biện pháp bảo đảm.

2.2. Xác định rõ nội dung, trách nhiệm chủ trì, phối hợp và tiến độ triển khai thực hiện từng nhiệm vụ trong Kế hoạch; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt giữa các đơn vị thuộc Cục và các công chức, viên chức, người lao động trong việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Cục cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục với các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Hoàn thiện thể chế, chính sách về giao dịch bảo đảm và đăng ký biện pháp bảo đảm.

1.2. Tổ chức thực hiện hiệu quả pháp luật về biện pháp bảo đảm và đăng ký biện pháp bảo đảm; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm.

1.3. Tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghthông tin; tập trung nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục, hướng tới tăng dn tỷ lệ đăng ký trực tuyến và thanh toán trực tuyến.

1.4. Kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của Cục trên cơ sở Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự được Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Thực hiện các giải pháp đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, Điều hành, lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị thuộc Cục.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Hoàn thiện thể chế, chính sách về giao dịch bảo đảm và đăng ký biện pháp bảo đảm

2.1.1. Xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay và tàu bin; trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản thế chấp là tàu bay và tàu bin (thay thế Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT).

2.1.2. Xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; trao đi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (thay thế Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT).

2.1.3. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về đăng ký tài sản tại Việt Nam.

2.1.4. Rà soát, đánh giá, nghiên cứu thực trạng quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin pháp lý về tài sản là động sản, làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu thông tin pháp lý về tài sản là động sản.

2.2. Tổ chức thực hiện hiệu quả pháp luật về biện pháp bảo đảm và đăng ký biện pháp bảo đảm; nâng cao hiệu quả công tác qun lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm

2.2.1. Thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm gắn với các quy định có liên quan của Bộ luật dân sự về biện pháp bảo đảm.

2.2.2. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của Bộ luật dân sự, Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm và các văn bản hướng dẫn thi hành trên cơ sở Kế hoạch Điều phi chung của Bộ.

2.2.3. Xây dựng Bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến pháp luật về giao dịch bảo đảm và đăng ký biện pháp bảo đảm; lồng ghép nội dung trong các Chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ, ngành Tư pháp.

2.2.4. Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra về đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; tổ chức hoặc tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành đối với công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và tàu bay, tàu biển.

2.2.5. Hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Cục theo quy định của pháp luật.

2.2.6. Rà soát, thống kê và công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm; lồng ghép cải cách thủ tục hành chính trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.

2.2.7. Rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề xuất phương án đcác Trung tâm Đăng ký thực hiện tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư.

2.3. Tập trung nâng cao chất lượng cung cp dịch vụ công tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sn, hướng tới tăng dần tỷ lệ đăng ký trực tuyến và thanh toán trực tuyến

2.3.1. Thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản theo thẩm quyền.

2.3.2. Triển khai có hiệu quả việc đăng ký, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về đăng ký và cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản; khuyến khích, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện đăng ký trực tuyến và thanh toán trực tuyến, hướng tới giảm dần tỷ lệ đăng ký bằng các phương thức khác.

2.2.3. Rà soát, cải tiến quy trình nghiệp vụ đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, tiện lợi, an toàn, thân thiện trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

2.4. Kiện toàn tchức bộ máy và hoạt động của Cục; đi mới công tác qun lý chỉ đạo, Điều hành, lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị thuộc Cục

2.4.1. Hoàn thiện Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030” trình Lãnh đạo Bộ và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

2.4.2. Triển khai thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức và nhân sự của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm sau khi được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

2.4.3. Thực hiện Quyết định số 2623/QĐ-BTP ngày 22/12/2017 của Bộ tư pháp về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm giai đoạn 2015 - 2021; xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế của Cục năm 2018.

2.4.4. Thực hiện các giải pháp đi mới công tác quản lý chỉ đạo, Điều hành, lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị thuộc Cục:

a) Xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Cục và Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Cục trên cơ sở Quy chế làm việc của Bộ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

b) Thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ theo Đề án vị trí việc làm đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Xây dựng và triển khai kế hoạch Điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ quản lý cấp Phòng năm 2018; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện việc bổ nhiệm lại, tiếp nhận và tuyển dụng công chức, thi thăng hạng viên chức,...

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác đăng ký tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thành tạo về chuyên môn nghiệp vụ, thân thiện, chuyên nghiệp trong tác phong và thái độ phục vụ người dân, bảo đảm các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức ngành Tư pháp.

2.5. Công tác khác

2.5.1. Khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài trên cơ sở các hoạt động hợp tác quốc tế đã được phê duyệt phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về giao dịch bảo đảm và đăng ký biện pháp bảo đảm.

2.5.2. Tập trung nâng cao hoạt động truyền thông phục vụ cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về đăng ký biện pháp bảo đảm; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân đối với tiện ích của Hệ thống đăng ký trực tuyến dịch vụ công mức độ 4 về đăng ký, cung cấp thông tin bằng động sản.

2.5.3. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm phong trào thi đua vào thực chất, góp Phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cục và của Bộ.

2.5.4. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, tham mưu; triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008 và chữ ký số trong công tác chỉ đạo, Điều hành của đơn vị.

2.5.5. Phối hợp với Văn phòng Bộ tham gia Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao; theo dõi và đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác của đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả và đúng thời hạn theo kế hoạch công tác. Lãnh đạo Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm chỉ đạo triển khai Kế hoạch công tác của Cục, báo cáo Lãnh đạo Bộ; bám sát công việc được giao phụ trách đbảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng Kế hoạch công tác của Cục.

2. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trong việc thực hiện Kế hoạch này; Cục Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí đđảm bảo thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế.

3. Căn cứ vào Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Phụ lục kèm theo, các đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị mình báo cáo Cục trưởng phê duyệt đtriển khai thực hiện, Văn phòng Cục theo dõi, đôn đốc chung việc thực hiện Kế hoạch. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch là cơ sở đế đánh giá kết quả công tác của Cục, các phòng, đơn vị thuộc Cục, các công chức, viên chức và người lao động trong Cục, phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng.

4. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các nhiệm vụ mới, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ đchỉ đạo, giải quyết.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm)./.

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018 CỦA CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
(Kèm theo Quyết định số: 245/QĐ-BTP ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hợp thực hiện

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm chủ yếu

Nguồn kinh phí đm bảo

Ghi chú

1

Về xây dựng th chế, chính sách về giao dịch bảo đảm và đăng ký biện pháp bảo đảm

1.1

Xây dựng dự tho Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bng tàu bay và tàu biển; trao đi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản thế chấp là tàu bay và tàu biển (thay thế Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT)

Phòng Qun lý nghiệp vụ

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành, đơn vị hữu quan; một số tổ chức tín dụng, tổ chức hành nghề công chứng, luật sư; các đơn vị thuộc Cục

Quý III/2018

Thông tư của Bộ Tư pháp

Nguồn kinh phí tự chủ và các nguồn tài trợ khác (nếu có)

 

1.2

Xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bng quyền sử dụng đất, tài sn gắn liền với đất; trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (thay thế Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT)

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Các đơn vị thuộc Bộ, các bộ, ngành, đơn vị hữu quan; một số tổ chức tín dụng, tổ chức hành nghề công chứng, luật sư; các đơn vị thuộc Cục

Quý IV/2018

Thông tư của Bộ Tư pháp

Nguồn kinh phí tự chủ và các nguồn tài trợ khác (nếu có)

 

1.3

Tiếp tục nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật đăng ký tài sản tại Việt Nam

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế. Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thi hành án  dân sự; các đơn vị thuộc Cục

Quý II - III/2018

Báo cáo

Nguồn kinh phí tự chủ và các nguồn tài trợ khác (nếu có)

 

1.4

Rà soát, đánh giá, nghiên cứu thực trạng quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin pháp lý về tài sản là động sản, làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án cơ sdữ liệu thông tin pháp lý về tài sản là động sản

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Công nghệ thông tin, các cơ quan, đơn vị có liên quan; các đơn vị thuộc Cục....

Quý VI/2018

Báo cáo

Nguồn kinh phí tự chủ

 

2

Tổ chức thực hiện hiệu quả pháp luật về biện pháp bảo đảm và đăng ký biện pháp bảo đảm; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm

2.1

Thực hiện Kế hoạch trin khai Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm gn với các quy định có liên quan của Bộ luật dân sự về biện pháp bo đm

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Các đơn vị thuộc Cục

Quý I-IV/2018

Tài liệu, báo cáo

Nguồn kinh phí không tự chủ và kinh phí tài trợ của các Dự án quốc tế.

 

2.2

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của Bộ Luật dân sự 2015, Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm và các văn bản hướng dẫn thi hành (dự kiến tổ chức 06 lớp tập huấn, từ 60- 80 học viên tại các tỉnh thành như: Hà Nội. Đồng Nai, Bình Dương, Huế, Gia Lai, Cần Thơ)

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Văn phòng Cc

Quý I-II/2018

Tài liệu, báo cáo kết quả hội nghị

Nguồn kinh phí không tự chủ và kinh phí tài trợ của các D- án quốc tế.

Trên cơ sở Kế hoạch Điều phối chung của B

2.3

Xây dựng Bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến pháp luật về giao dịch bảo đảm và đăng ký biện pháp bảo đảm

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Các đơn vị thuộc Cục

Quý I/2018

Bộ tài liệu

Nguồn kinh phí không tự chủ

 

2.4

Thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra về đăng ký biện pháp bảo đm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; tchức hoặc tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành đối với công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và tàu bay, tàu biển (dự kiến tại Nam Định, Thái Bình, Kon Tum, Gia Lai, Long An, Đồng Tháp)

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Các cơ quan, tổ chức hữu quan

Quý I-IV/2018

Văn bản, Kế hoạch triển khai

Nguồn kinh phí không tự chủ

 

2.5

Hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về đăng ký biện pháp bo đảm; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Cục theo quy định của pháp luật

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Bộ GTVT, Bộ CA; các đơn vị thuộc Bộ

Quý I-IV/2018

Văn bản, Kế hoạch thực hiện

Nguồn kinh phí không tự chủ

 

2.6

Rà soát, thống kê và công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm; lồng ghép cải cách thủ tục hành chính trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đm

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản và các cơ quan, tổ chức hữu quan

Quý I-IV/2018

Văn bản tng hp, rà soát; văn bản đề xuất; Quyết định công b

Nguồn kinh phí tự chủ

 

2.7

Rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, làm cơ sở cho việc nghiên cu, đề xuất phương án đcác Trung tâm Đăng ký thực hiện tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư

Văn phòng Cục

Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Cục

Quý III- IV/2018

Báo cáo, Kế hoạch

Nguồn kinh phí tự chủ

 

3

Tập trung nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, hướng ti tăng dần tỷ lệ đăng ký trực tuyến và thanh toán trực tuyến

3.1

Thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đm theo thm quyền

Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sn

Các đơn vị thuộc Cục

Quý I -IV/2018

Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm

Phí để lại của các Trung tâm Đăng ký

 

3.2

Triển khai có hiệu quả việc đăng ký, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm; khuyến khích, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện đăng ký trực tuyến và thanh toán trực tuyến, hướng tới giảm dần tỷ lệ đăng ký bng các phương thức khác

Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

Cục Công nghệ thông tin; các đơn vị thuộc Cục

Quý I-IV/2018

Hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, hiệu quả.

Phí đlại của các Trung tâm Đăng ký

 

3.3

Rà soát, cải tiến quy trình nghiệp vụ đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bng động sản đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, tiện lợi, an toàn, thân thiện trong phục vụ người dân và doanh nghiệp

Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

Các đơn vị thuộc Cục

Quý I-IV/2018

Tài liệu, quy trình được cải tiến

Phí để lại của các Trung tâm Đăng ký

 

3.4

Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin thiếp lập hệ thống dự phòng tại Cục Đăng ký

Phòng Quản lý dữ liệu quốc gia giao dịch bảo đảm

Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Cục

Quý II/2018

Hệ thống dự phòng

Nguồn phí cấp mã số sử dụng CSDL về GDBĐ; nguồn phí 5% do các Trung tâm trích nộp theo quy định; Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các Trung tâm

 

4

Kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của Cục; đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, Điều hành, lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị thuộc Cục

4.1

Hoàn thiện Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030" trình Lãnh đạo Bộ và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện

Văn phòng Cục

Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị thuộc Cục

Quý I-II/2018

Đề án, Quyết định, Kế hoạch

Nguồn kinh phí của Bộ, kinh phí tự chủ của Cục

 

4.2

Triển khai thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức và nhân sự của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm sau khi được Lãnh đạo Bộ phê duyệt

Văn phòng Cục

Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị thuộc Cục

Sau khi Quyết định được ban hành

Kế hoạch, Quyết định

Nguồn kinh phí của Bộ, kinh phí tự chủ của Cục

 

4.3

Triển khai thực hiện Quyết định số 2623/QĐ-BTP ngày 22/12/2017 của Bộ tư pháp về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Cục ĐKQGGDBĐ giai đoạn 2015 - 2021; xây dựng Kế hoạch tinh gin biên chế của Cục năm 2018

Văn phòng Cục

Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị thuộc Cục

Quý I/2018

Báo cáo, Kế hoạch

Nguồn kinh phí của Bộ, kinh phí tự chủ của Cục

 

4.4

Thực hiện các giải pháp đi mới công tác quản lý chỉ đạo, Điều hành, lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị thuộc Cục

 

 

 

 

 

 

4.4.1

Xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Cục và Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Cục trên cơ sở Quy chế làm việc của Bộ và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Văn phòng Cục

Các đơn vị thuộc Cục

Quý I-IV/2018

Văn bản, báo cáo

Nguồn kinh phí tự chủ

 

4.4.2

Thực hiện sắp xếp, btrí cán bộ theo Đề án vị trí việc làm đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Xây dựng và triển khai kế hoạch Điều động, chuyn đi vị trí công tác đi với cán bộ quản lý cấp Phòng năm 2018: phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện việc bnhiệm lại, tiếp nhận và tuyn dụng công chức, thi thăng hạng viên chức,...

Văn phòng Cục

Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị thuộc Cục

Sau khi Quyết định được ban hành

Kế hoạch, Quyết định

Nguồn kinh phí của Bộ, kinh phí tự chủ của Cục

 

4.4.3

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức làm công tác đăng ký tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ, thân thiện, chuyên nghiệp trong tác phong và thái độ phục vụ người dân, bảo đm các chun mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức ngành Tư pháp

Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

Các đơn vị thuộc Cục

Quý I-IV/2018

Văn bản nội bộ

Phí đlại của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

 

5

Công tác khác

 

 

 

 

 

 

5.1

Công tác hợp tác quốc tế

 

 

 

 

 

 

5.1.1

Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế đã được phê duyệt

Văn phòng Cục

Vụ Hợp tác quốc tế, Phòng Quản lý nghiệp vụ, các đơn vị thuộc Cục

Quý I-IV/2018

Tài liệu, báo cáo

Hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế

 

5.1.2

Chủ động tìm kiếm và tranh thủ hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế và hiện đại hóa hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm. phù hợp với thông lệ quốc tế

Văn phòng Cục

Vụ Hợp tác quốc tế, Phòng Quản lý nghiệp vụ, các đơn vị thuộc Cục

Quý I-IV/2018

Tài liệu, báo cáo

Hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế

 

5.2

Công tác truyền thông

 

 

 

 

 

 

5.2.1

Tập trung nâng cao hoạt động truyền thông phục vụ cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về đăng ký biện pháp bảo đm; nâng cao nhận thức của tchức, cá nhân đối với tiện ích của Hệ thống đăng ký trực tuyến dịch vụ công mức độ 4 về đăng ký, cung cấp thông tin bằng động sản

Văn phòng

Các đơn vị thuộc Cục

Quý I/2018

Kế hoạch, Quyết định

Nguồn kinh phí tự chủ; nguồn phí 5% do các Trung tâm trích nộp theo quy định

 

5.2.2

Viết tin, bài về đăng ký bo đm, đăng ký biện pháp bảo đm nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân, doanh nghiệp về tầm quan trọng và những lợi ích của việc thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm

Phòng Quản lý nghiệp vụ

Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Học viện Tư pháp, Vụ TCCB, Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị thuộc Cục

Quý I-IV/2018

Chuyên đề, tin bài, tài liệu

Nguồn kinh phí tự chủ

 

5.2.3

Quản lý nội dung Trang thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm trên Cổng thông tin của Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ và phổ biến pháp luật về biện pháp bảo đảm và đăng ký biện pháp bảo đm

Tổ biên tập Trang thông tin

Cục Công nghệ thông tin, các đơn vị thuộc Cục

Quý I-IV/2018

Tin bài, tài liệu

Nguồn kinh phí tự chủ

 

5.3

Công tác tài chính, kế toán

 

 

 

 

 

 

5.3.1

Thu phí đăng ký, phí cung cấp thông tin và phí sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm nhm đm bảo cho hoạt động của Cục và các Trung tâm Đăng ký; thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước

Phòng Tài chính, kế toán

Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

Quý I-IV/2018

Văn bản, báo cáo

Nguồn phí cấp mã số sử dụng cơ sở dliệu về giao dịch bảo đảm

 

5.3.2

Trình Báo cáo quyết toán xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, hợp Phần xây dựng trụ sở và hp Phần công nghệ thông tin

Phòng Tài chính, kế toán

Cục Kế hoạch - Tài chính

Quý I-/2018

Hồ sơ, báo cáo

Nguồn kinh phí vốn đầu tư phát triển của các Trung tâm Đăng

 

5.3.3

Kiểm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách và thu chi hoạt động sự nghiệp năm 2017 của các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản; tng hợp quyết toán của Cục và các Trung tâm Đăng ký năm 2018.

Phòng Tài chính, kế toán

Cục Kế hoạch - Tài chính, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, các đơn vị khối Văn phòng Cục;

Quý I-II/2018

Biên bản kiểm tra, xét duyệt quyết toán, Thông báo duyệt quyết toán

Nguồn phí cấp mã ssử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm: phí, lệ phí của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

 

5.3.4

Thực hiện lập dự toán ngân sách, thu chi hoạt động của Cục và các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sn năm 2018, báo cáo thuyết minh dự toán gửi Cục Kế hoạch - Tài chính trình Bộ phê duyệt

Phòng Tài chính, kế toán

Cục Kế hoạch - Tài chính, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, các đơn vị khối Văn phòng Cục

Quý III/2018

Các biu mẫu dự toán, báo cáo

Nguồn kinh phí tự chủ; phí, lệ phí của Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

 

5.3.5

Thực hiện chi tiêu, sử dụng kinh phí ngân sách cấp và nguồn thu phí được đlại theo Quy chế chi tiêu nội bộ và quy định pháp luật

Phòng Tài chính, kế toán

Các đơn vị khối Văn phòng Cục

Quý I-IV/2018

 

Nguồn kinh phí tự chủ và nguồn phí cấp mã số sử dụng CSDL về GDBĐ

 

5.4

Công tác hành chính, quản trị

 

 

 

 

 

 

5.4.1

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tng hợp, tham mưu phục vụ công tác chỉ đạo, Điều hành của Lãnh đạo Cục

Văn phòng Cục

Các đơn vị thuộc Cục, Văn phòng Bộ, Sở Tư pháp các địa phương

Quý I-IV/2018

Văn bản, Kế hoạch, báo cáo

Nguồn kinh phí tự chủ

 

5.4.2

Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008 và chữ ký strong công tác chỉ đạo, Điều hành của đơn vị

Văn phòng Cục

Văn phòng Bộ; Các đơn vị thuộc Cục

Quý I-IV/2018

Văn bản, quyết định

Nguồn kinh phí tự chủ và nguồn phí cấp mã số sử dụng CSDL về GDBĐ

 

5.4.3

Phối hợp với Văn phòng Bộ tham gia Hệ thng quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao; theo dõi và đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác của đơn vị

Văn phòng Cục

Văn phòng Bộ; Các đơn vị thuộc Cục

Quý I-IV/2018

Văn bản, quyết định

Nguồn kinh phí tự chủ

 

5.4.4

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm phong trào thi đua đi vào thực chất, góp Phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cục và của Bộ

Văn phòng Cục

Các đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể thuộc Cục

Quý I-IV/2018

Văn bản, báo cáo

Nguồn kinh phí tự chủ

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản