5615

Quyết định 24/2004/QĐ-BNN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục kiểm dịch thực vật vùng IV do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

5615
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 24/2004/QĐ-BNN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục kiểm dịch thực vật vùng IV do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 24/2004/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 30/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/08/2004 Số công báo: 27-28
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 24/2004/QĐ-BNN
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 30/07/2004
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/08/2004
Số công báo: 27-28
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2004/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG IV

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 88/2003/QĐ-BNN ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Bảo vệ thực vật;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí chức năng

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IV là đơn vị trực thuộc Cục Bảo vệ thực vật, có chức năng quản lý nhà nước về kiểm dịch thực vật, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động, được mở tài khoản theo qui định của pháp luật.

Phạm vi hoạt động của Chi cục gồm các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc.

Trụ sở của Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IV đặt tại 66 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện kiểm dịch thực vật đối với các vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật theo qui định của pháp luật và các Điều ước quốc tế về kiểm dịch thực vật mà Việt Nam đã ký kết và tham gia;

2. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật; giấy chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng theo quy định của pháp luật;

3. Thu phí và lệ phí về công tác kiểm dịch thực vật theo quy định của pháp luật;

4. Quản lý và thực hiện khử trùng theo quy định của pháp luật;

5. Huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về kiểm dịch thực vật, khử trùng cho Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố trong vùng phụ trách;

6. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa đối với các tỉnh, thành phố trong vùng phụ trách;

7. Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành theo phân cấp và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kiểm dịch thực vật theo thẩm quyền;

8. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, qui trình và thực hiện khảo sát thực nghiệm về kiểm dịch thực vật;

9. Tham gia các chương trình hợp tác quốc tế về kiểm dịch thực vật;

10. Quản lý công chức, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao;

11.Thực hiện nhiệm vụ khác được Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Chi cục

Lãnh đạo Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IV gồm có Chi cục trưởng và các Phó Chi cục trưởng do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật bổ nhiệm theo qui định.

Chi cục trưởng điều hành các hoạt động của Chi cục, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và trước pháp luật về hoạt động của Chi cục và nhiệm vụ được giao. Phó Chi cục trưởng giúp việc Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Số lượng Phó Chi cục trưởng không quá 02 người.

2. Bộ máy quản lý của Chi cục

2.1 Các phòng giúp việc:

a) Phòng Hành chính tổng hợp;

b) Phòng Kỹ thuật;

c) Phòng Kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu.

2.2 Các Trạm Kiểm dịch thực vật trực thuộc:

Các Trạm có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch thực vật theo quy định của pháp luật.

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật qui định Quy chế làm việc của đơn vị.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo Chính phủ, Quyết định này thay thế Quyết định số 74/NN-TCCB/QĐ ngày 08 tháng 02 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IV. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng IV chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản