326513

Quyết định 2343/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

326513
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 2343/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 2343/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Phương
Ngày ban hành: 04/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2343/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký: Nguyễn Văn Phương
Ngày ban hành: 04/10/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2343/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG CHÍNH SÁCH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2014/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực min Trung;

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BXD ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính ph;

Căn cứ Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đ án hỗ tr hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ sung Phụ lục tổng hợp danh sách số hộ thuộc diện đi tượng được hỗ trợ vào Đ án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung danh sách đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt vào Đán hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế tại Tờ trình số 1997/TTr-SXD ngày 19 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Danh sách số hộ điều chỉnh kèm theo Quyết định này, với các nội dung chủ yếu sau:

Tổng số hộ điều chỉnh thuộc diện đối tượng được hỗ tr xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt: 223 hộ.

Xác định cụ thể theo từng loại như sau:

- Tng s hộ không cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn và các thôn đặc biệt khó khăn: 68 hộ;

- Tng s hộ đang cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ: 139 hộ;

- Tổng số hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ: 16 hộ.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh danh sách các hộ không triển khai thực hiện, xin rút lui (1012 hộ) đã được phê duyệt tại Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ sung phụ lục tổng hợp danh sách số hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ vào Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung danh sách đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt vào Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trưởng ban Ban dân tộc tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tại Huế; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: XD, TC, KH&ĐT;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Thường vụ t
nh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- CT và các Phó CT UBND t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- VP: LĐ;

- Lưu VT, TC, XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

PHỤ LỤC

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH HỖ TRỢ NHÀ Ở PHÒNG, TRÁNH BÃO, LỤT THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2014/QĐ-TTG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tnh Thừa Thiên Huế)

Stt

Tên huyện, thị xã, thành phố Huế

Ngày/ tháng/năm được UBND thị xã phê duyệt hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định 09/2011/QĐ-TTg

Số hộ nghèo thuộc diện được hỗ tr theo quy định tại Quyết định 48/2014/QĐ-TTg

Phân loại đối tượng ưu tiên

Ghi chú

Tổng số

Trong đó:

Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiu s

Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật..)

Hộ gia đình đang sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn

Hộ gia đình cư trú tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/
NQ-CP

Hộ gia đình còn lại

Hộ không thuộc vùng khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn

Hộ đang cư trú tại vùng khó khăn theo Quyết định 1049/QĐ-TTg

Hộ đang trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6) +(7)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

TNG CỘNG

 

223

68

139

16

33

96

72

0

31

 

I

Thị xã Hương Trà

 

3

3

0

0

0

0

0

0

3

 

I.1

Xã Hương Toàn

31/12/2015

3

3

 

 

 

 

 

 

3

 

I.1.1

Thôn Giáp Thượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyn Văn Lục

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

2

Nguyễn Duy Cưỡng

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

I.1.2

Thôn Giáp Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dương Thị Yêm

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

II

Thị xã Hương Thủy

Không điu chỉnh

III

Huyện Phong Điền

 

53

23

30

0

0

23

18

0

12

 

III.1

Xã Phong An

 

3

3

 

 

 

 

 

 

3

 

III.1.1

Thôn B Đin

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Nguyn Thị Thủy

1/1/2013

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

III.1.2

Thôn Thượng An

 

2

2

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Phan Thị Thủy

1/1/2012

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

3

Thái Văn Hòa

1/1/2012

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

III.2

Xã Phong Chương

 

3

 

3

 

 

 

3

 

 

 

III.2.1

Thôn Nht Phong

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

Nguyễn Thị Lê

12/5/2013

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

III.2.2

Thôn Mỹ Phú

 

2

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

Nguyễn Văn Toản

12/4/2013

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

3

Nguyễn Thị Thí (K)

12/5/2013

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

III.3

Xã Phong Hải

 

9

9

 

 

 

7

 

 

2

 

III.3.1

Thôn Hải Thế

 

2

2

 

 

 

1

 

 

1

 

1

Phạm Thị Tuấn

1/1/2012

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Võ Như Hnh

1/1/2011

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

III.3.2

Thôn Hải Thành

 

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

3

Hoàng Té

1/1/2011

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

4

H Thị Gái

1/1/2012

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

5

Hoàng Thị Hồng

1/1/2015

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III.3.3

Thôn Hải Nhun

 

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

6

Hồ Th Tồn

1/1/2011

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

7

Phạm Thị Mong

1/1/2011

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III.3.4

Thôn Hải Phú

 

2

2

 

 

 

1

 

 

1

 

8

Lê Văn Nguyện

1/1/2011

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

9

Nguyễn Thị Ngọc

1/5/2015

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III.4

Xã Phong Thu

 

4

4

 

 

 

1

 

 

3

 

III.4.1

Thôn Trạch Hữu

 

2

2

 

 

 

1

 

 

1

 

1

Nguyn Văn Năm

1/1/2011

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

2

Nguyễn Thị Thiếp

1/1/2011

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III.4.2

Khúc Lý Ba Lạp

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

3

Lê Th Liên

1/1/2015

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

III.4.3

Thôn Đông Lái

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

4

Lê Văn Anh Tun

1/1/2015

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

III.5

Xã Phong Hiền

 

3

3

 

 

 

 

 

 

3

 

III.5.1

Thôn La Vần

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Dương Thị Cầu

1/1/2011

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

III.5.2

Thôn Hiền Lương

 

2

2

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Trương Thị Ngọc Mai

1/1/2013

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

3

Hoàng Thị Hương

1/1/2013

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

III.6

Xã Phong Sơn

 

3

 

3

 

 

2

 

 

1

 

III.6.1

Thôn Cổ Bi 2

 

2

 

2

 

 

2

 

 

 

 

1

Trần Th Thẻo

4/12/2013

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

Hoàng Th Đ

4/12/2013

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

III.6.2

Thôn Phe Tư

 

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

3

Trn Quang Phương

4/12/2013

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

III.7

Xã Điền Hương

 

14

 

14

 

 

9

5

 

 

 

III.7.1

Thôn Thanh Hương Tây

 

2

 

2

 

 

1

1

 

 

 

1

Trần Th Thới

1/1/2011

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

Lê Thị Thanh Tâm

1/1/2011

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

III.7.2

Thôn Thanh Hương Đông

5

 

5

 

 

4

1

 

 

 

3

Trần Ngăn

1/1/2011

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

4

Trần Thị Dung

1/1/2011

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

5

Lê Thị Gái

1/1/2011

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

6

Nguyễn Th Soi

1/1/2012

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

7

Lê Đoán

1/1/2012

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

III.7.3

Thôn Thanh Hương Lâm

6

 

6

 

 

4

2

 

 

 

8

Trần Thị Phần

1/1/2012

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

9

Trần Đức Duy

1/1/2012

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

10

Lê Thị Hiểu

1/1/2012

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

11

Trần Thị Mỹ Thúy

1/1/2012

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

12

Trần Thị Hồng Thúy

1/1/2012

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

13

H Lục

1/1/2012

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

III.7.4

Thôn Thanh Trung Đông

1

 

1

 

 

0

1

 

 

 

14

Trn Thị Song

1/1/2011

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

III.5

Xã Điền Lộc

 

3

3

 

 

 

3

 

 

 

 

III.5.1

Thôn Mỹ Hòa

 

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Lê Thị Duyên

1/1/2015

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Nguyễn Văn Thế

1/1/2015

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III.5.2

Thôn Tân Hội

 

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Nguyễn Hiệu

1/1/2015

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III.6

Xã Đin Hải

 

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III.6.1

Thôn 2

 

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Cao Hữu Chước

1/1/2014

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III.7

Xã Phong Bình

 

10

 

10

 

 

 

10

 

 

 

III.7.1

Tây Phú (PT)

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

Nguyn Thanh Tý

1/1/2015

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

III.7.2

Thôn Đông Phú

 

4

 

4

 

 

 

4

 

 

 

2

Nguyn Thị Dạng

1/1/2015

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

3

Nguyn Thị Nở

1/1/2015

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

4

Lê Phước Ph

1/1/2015

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

5

Lê Quang Thứ

1/1/2015

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

III.7.3

Thôn Vĩnh An

 

3

 

3

 

 

 

3

 

 

 

6

Trn Văn Thia

1/1/2015

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

7

Hoàng Hùng

1/1/2015

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

8

Hoàng Thị Nhơn

1/1/2015

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

III.7.4

Thôn Siêu Qun

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

9

Trn Thị Lánh

1/1/2015

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

III.7.5

Thôn Triu Quý

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

10

Nguyn Thị Liu

1/1/2015

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

IV

Huyện Quảng Đin

 

64

15

49

0

0

64

0

0

0

0

IV. 1

Xã Quảng An

 

24

 

24

 

 

24

 

 

 

 

IV.1.1

Thôn An Xuân

 

22

 

22

 

 

22

 

 

 

 

1

Đặng Công Hưng

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

2

Đặng Thị Tịa

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

3

Đặng Phước Tuấn

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

4

Lê Quang Viêm

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

5

Lê Hữu Tuyến

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

6

Trần Quang Bảo

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

7

Trần Thị Chùy

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

8

Đặng Thị Sớm

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

9

Hoàng Thị Sinh

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

10

Trần Quang Bích

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

11

Đặng Thị Xấu

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

12

Trần Quang Phụ

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

13

Trn Th

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

14

Hoàng Từng

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

15

Đặng Thị Nãi

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

16

Trần Thị Vớ

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

17

Trn Thị Hạnh

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

18

Đặng Thị Mức

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

19

Trần Quang Chất

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

20

Hoàng Thị Chắc

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

21

Nguyễn Thị Đáng

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

22

Trn Cạng

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

IV.1.2

Thôn Phú Lương B

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lê Văn Đậu

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

IV.1.3

Thôn Mỹ Xá

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đặng Thị Đầm

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

IV.2

Xã Quảng Vinh

 

15

15

 

 

 

15

 

 

 

 

IV.2.1

Thôn Phe Ba

 

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

1

Hồ Thị Điệu

12/31/2013

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

IV.2.2

Thôn Sơn Tùng

 

7

7

 

 

 

7

 

 

 

 

1

Đoàn Thị Rê

12/31/2013

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

2

Đoàn Thị Thục

12/31/2013

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

3

Đoàn Thị Khương

12/31/2013

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

4

Hồ Thị Cang

12/31/2013

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

5

Văn B

12/31/2013

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

6

Đoàn Thị Dể

12/31/2013

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

7

Hồ Hữu Long

12/31/2013

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

IV.2.3

Thôn Phổ Lại

 

5

5

 

 

 

5

 

 

 

 

1

H Thị Tửu

12/31/2013

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

2

Trương Thị Lụa

12/31/2013

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

3

Thị Th

12/31/2013

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

4

Hồ Thị Sen

12/31/2013

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

5

Trần Thị Bảy

12/31/2013

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

IV.2.4

Thôn Đông Lâm

 

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Trn Thị Hường

12/31/2013

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

2

Trần Thị Thùy

12/31/2013

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

IV.3

Xã Quảng Thái

 

14

 

14

 

 

14

 

 

 

 

IV.3.1

Thôn Trung Kiều

 

6

 

6

 

 

6

 

 

 

 

1

Hoàng Sơn

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

2

Hoàng Tư

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

3

Nguyễn Hữu Thân

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

4

Trần Dò

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

5

Trần Thuận

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

6

Hoàng Thị Dấu

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

IV.3.2

Thôn Đông Hồ

 

4

 

4

 

 

4

 

 

 

 

1

Lê Thị Kim

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

2

Hồ Khuê

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

3

Văn Thị Rành

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

4

Hồ Bàng

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

IV.3.3

Thôn Đông Cao

 

3

 

3

 

 

3

 

 

 

 

1

Hồ Bình

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

1

Hồ Thị Ngư

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

3

Văn Năm

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

IV.3.4

Thôn Trung Làng

 

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1

Phạm Thị Cho

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

IV.4

Xã Quảng Phước

 

11

 

11

 

 

11

 

 

 

 

IV.4.1

Thôn Thủ Lễ 2

 

2

 

2

 

 

2

 

 

 

 

1

Nguyễn Khắc Huê

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

2

Phan Thị Huyên

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

IV.4.2

Thôn Thủ Lễ 3

 

3

 

3

 

 

3

 

 

 

 

1

H Thu

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

2

Phan Vui

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

3

Phan Tẻo

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

IV.4.3

Thôn Không Phò

 

6

 

6

 

 

6

 

 

 

 

1

Nguyễn Thanh

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

2

Nguyễn Tuyển

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

3

Trần Thị Phòng

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

4

Phan Hòa

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

5

Đoạn Đông (Chinh)

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

6

Lê Biểu

12/31/2013

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

V

Huyện Phú Vang

 

69

15

54

0

0

9

54

0

15

0

V.1

Xã Vinh Thái

31/12/2015

14

 

14

 

 

 

14

 

 

 

V.1.1

Thôn Hà Trữ Thượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Bnh

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

2

Phạm Thị Thiếp

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

3

Trương Lộc

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

4

Nguyễn Thị Thu Thanh

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

5

Nguyễn Viết Toàn

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

V.1.2

Thôn Thanh Lam B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Hồ Văn Chót

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

7

Bùi Khắc Kỷ

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

V.1.3

Thôn Hà Trữ B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nguyễn Văn Bạch

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

9

Nguyn Tiếp

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

V.1.4

Thôn Mong A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Võ Thị Khuyến

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

11

Nguyễn Kim Đính

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

V.1.5

Thôn Mong B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Lê Bá Du

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

V.1.6

Thôn Diêm Tụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Dương Thị The

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

14

Nguyễn Thị Thiếp

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

V.2

Xã Phú Mu

31/12/2015

14

14

 

 

 

 

 

 

14

 

V.2.1

Thôn Vọng Trì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thị Kim

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

V.2.2

Thôn Lại Tân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Huỳnh Văn Thương

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

3

Nguyễn Văn Thức

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

4

Nguyn Văn Đy

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

5

Phan Văn Thanh

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

6

Nguyễn Văn Sim

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

7

Võ Thị Gái

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

8

Võ Vân Vẫn

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

9

Đỗ Thị Mai

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

10

Đỗ Văn Dựt

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

11

Trn Văn Trữ

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

12

Trần Văn Cư

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

13

Trn Ngọc

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

14

Nguyễn Văn Hùng

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

V.3

Xã Phú Mỹ

31/12/2015

10

 

10

 

 

 

10

 

 

 

V.3.1

Thôn An Lưu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trn Thị Gái

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

V.3.2

Thôn Mỹ Lam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phạm Thị Hà

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

V.3.3

Thôn Dưỡng Mong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nguyễn Thị Lệ

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

4

Võ Th

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

V.3.4

Thôn Vinh V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Trương Thị Kiều

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

V.3.5

Thôn Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nguyn Thị Lin

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

7

Trn Văn Ngọ

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

V.3.6

Thôn Phước Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

H Kha

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

9

Trn Đáo

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

10

HĐăng Cn

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

V.4

Xã Phú An

31/12/2015

3

 

3

 

 

3

3

 

 

 

V.4.1

Thôn Định Cư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn Kim

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

2

Trn Bộn

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

3

Phan Thuyn

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

V.5

Xã Phú Xuân

31/12/2015

10

 

10

 

 

6

10

 

 

 

V.5.1

Ba Lăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Cữu Bảo

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

2

Phan Thị Tư

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

V.5.2

Lê Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hồ Dái

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

V.5.3

Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Lê Thị Em

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

5

Bùi Thị Mỹ

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

V.5.4

Quảng Xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đặng Hóa

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

7

Đặng Hữu Hon

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

V.5.5

Thủy Diện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Trn Văn Tiệp

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

9

Phan Cu

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

V.5.6

Diên Đi