557083

Quyết định 208/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 do tỉnh Bắc Giang ban hành

557083
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 208/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 208/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lê Ánh Dương
Ngày ban hành: 26/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 208/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang
Người ký: Lê Ánh Dương
Ngày ban hành: 26/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 24/TTr-SKHĐT ngày 12/02/2023 về việc Ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện Chương trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng nội dung, tiến độ và kinh phí theo quy định.

Điều 3. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc
(Số 65, Văn Miếu, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội);
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP; TKCT, QTTV
(KT), TH;
+ Các phòng, đơn vị trực thuộc.
+ Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 26/02/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang)

Phần thứ nhất

I. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2022

1. Về thu hút đầu tư

Bước vào năm 2022, cùng với cả nước, tỉnh Bắc Giang tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraina kéo dài; chính sách Zero COVID của nước bạn dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu leo thang; dịch COVID-19 và một số dịch bệnh nguy hiểm vẫn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân.

Với quyết tâm đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2022, tạo đà cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu cả giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, UBND tỉnh đã chủ động bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; chỉ đạo triển khai quyết liệt, bài bản, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn, tập trung xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài và giải quyết ứng phó kịp thời những vấn đề mới phát sinh; nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc, nhiệm vụ ngày càng nhiều và nặng nề hơn.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy; sự chủ động, tích cực, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền các cấp; sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp (DN); tình hình thu hút đầu tư năm 2022 đạt kết quả nổi bật trong thời gian qua, cụ thể:

Tình hình thu hút đầu tư đạt kết quả khá tích cực; trong đó nổi bật là thu hút các dự án trong nước và các dự án FDI. Tính đến 31/12/2022, toàn tỉnh đã thu hút được gần 1,7 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp mới 28 dự án trong nước, vốn đăng ký 6.805,5 tỷ đồng, tăng 16,5%; 38 dự án FDI, vốn đăng ký 581,49 triệu USD, bằng 90% so với cùng kỳ; điều chỉnh 13 dự án trong nước, vốn đăng ký tăng thêm 548,8 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2021; điều chỉnh 48 dự án FDI với tổng vốn tăng thêm 879,15 triệu USD, gấp 1,27 lần so với năm 2021, có 30 nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của các tổ chức kinh tế với số vốn đăng ký đạt 97,5 triệu USD. Vốn thực hiện của các dự án đầu tư trong nước đạt khoảng 4.500 tỷ đồng; các dự án FDI đạt khoảng trên 750 triệu USD.

Tính riêng thu hút đầu tư FDI, Bắc Giang xếp thứ 9 cả nước, sau các địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Nguyên, Đồng Nai. Tính đến nay, có 27 quốc gia và lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; trong đó, Trung Quốc là nước đầu tư lớn nhất vào tỉnh với trên 170 dự án, tổng số vốn khoảng 3,41 tỷ USD; kế đến là Hàn Quốc với trên 300 dự án và số vốn đăng ký đạt khoảng 2,1 tỷ USD.

- Công tác hỗ trợ, phát triển DN tiếp tục được đẩy mạnh: UBND tỉnh luôn đồng hành cùng DN trong quá trình sản xuất kinh doanh; nhiều giải pháp được thực hiện như: tổ chức Hội nghị “Tiếp xúc, đối thoại với các DN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”; duy trì gặp mặt cà phê doanh nhân; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ DN, khởi sự với trọng tâm là triển khai mô hình “5 tại chỗ” trong giải quyết TTHC, hỗ trợ chuyển đổi số cho DN; tư vấn các hồ sơ, thủ tục gắn với thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…. Từ đầu năm, toàn tỉnh có 1.684 DN và 154 chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập mới, tăng 18% so với năm 2021; tổng vốn đăng ký 29.679 tỷ đồng, tăng 6% (vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 17 tỷ đồng). Theo khu vực kinh tế, có 21 DN thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1%; 1090 DN thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 65%, 573 DN thuộc khu vực dịch vụ chiếm 34%. Trong năm cũng đã có 492 DN quay trở lại hoạt động, tăng 14%. Tuy nhiên, có 142 DN giải thể, 643 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 10% so với năm 2021. Hiện có khoảng 60% số DN hoạt động trên tổng số DN đăng ký. Trong đó, có khoảng trên 42% DN hoạt động có hiệu quả, 40% DN hoạt động cầm chừng, 18% DN mới đăng ký, đang trong quá trình chuẩn bị các thủ tục gia nhập thị trường (số DN đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh đứng thứ 23 cả nước).

2. Về các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2022

- Thực hiện công văn số 6479/BKHĐT-ĐTNN ngày 24/09/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 tại Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 bao gồm 14 hoạt động thuộc 06 nhóm triển khai với nội dung, kinh phí phân bổ cụ thể cho các sở, ngành và đơn vị liên quan. Căn cứ nội dung, chương trình Xúc tiến đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt, các đơn vị được giao chủ trì, phối hợp đã tích cực triển khai thực hiện theo kế hoạch. Được sự quan tâm sát sao của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với niềm tin, sự cam kết của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lúc khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Bắc Giang đã sớm khôi phục phát triển kinh tế xã hội, các nội dung, hoạt động đề ra trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 về cơ bản đã được triển khai hiệu quả, cụ thể:

* Về xây dựng hệ thống thông tin, ấn phẩm, tài liệu và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

- Ngay sau khi Thủ tướng Chính Phủ ký Quyết định1 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời ký 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện, đồng bộ các quy hoạch theo Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. Đồng thời công khai Quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành. Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan chỉnh sửa, hoàn thiện bộ tài liệu giới thiệu, kêu gọi thu hút đầu tư (slide và tờ rơi) bằng các thứ tiếng (Anh, Nhật, Hàn, Trung và Việt Nam) có gắn mã Qrcode để cung cấp, giới thiệu cho các nhà đầu tư đến làm việc trực tiếp tại tỉnh Bắc Giang cũng như các nhà đầu tư khác có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin qua môi trường internet.

- Các trang thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành thường xuyên được nâng cấp, các thông tin về xúc tiến đầu tư, thông tin về chi tiết bản đồ, vị trí, quy mô, lĩnh vực, ngành nghề của các vị trí có đất thu hút đầu tư cũng như các vị trí dự án đã triển khai thực hiện đều được update trên website của Sở Kế hoạch đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Ngoài ra các thông tin về đầu tư còn được cung cấp qua các kênh như Chuyên trang thông tin về tiếng Anh, Trung và Hàn Quốc tại Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; Tổ Hỗ trợ đầu tư từ Nhật Bản (Japan Desk), Tổ Hỗ trợ đầu tư từ Hàn Quốc (Tổ Korea Desk); chuyên mục “Ngoại giao kinh tế” với song ngữ Việt - Anh của Sở Ngoại vụ…

* Về xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư

- Các chương trình, chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư trên các lĩnh vực đã được UBND tỉnh chỉ đạo Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng và triển khai phát sóng trên truyền hình địa phương và trung ương (VTV1, VTV3, VTV5…) với các nội dung, chương trình như: “Bắc Giang thu hút đầu tư tăng khá”; “Bắc Giang sẽ đi đầu trong chuyển đổi số”; “Bắc Giang xây dựng vùng vải thiều an toàn”; “Nhiều doanh nghiệp Bắc Giang ký kết tiêu thụ vải sớm đưa vải lên sàn thương mại điện tử Alibaba”; “Bắc Giang xuất khẩu vải sang Nhật Bản”; “Bắc Giang: Doanh nghiệp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong ngày đầu hoạt động trở lại”; “Bắc Giang khôi phục sản xuất kinh doanh”; “Bắc Giang gặp gỡ đối thoại doanh nghiệp, doanh nhân”; “Bắc Giang vượt qua đại dịch, xuất khẩu bứt phá mạnh mẽ;...

- Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang năm 2022”. “Tìm hiểu Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; thực hiện xúc tiến đầu tư với nhiều hình thức đa dạng2. Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm việc cơ quan báo chí, tạp chí của các cơ quan Trung ương nhằm tuyên truyền, quảng bá và giới thiệu tiềm năng, cơ hội và nỗ lực của tỉnh Bắc trong cải thiện MTĐTKD.3

* Về hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư

- Trong năm 2022, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành (Kế hoạch Đầu tư, Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)) và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư với nhiều hình thức và quy mô khác nhau: Tham dự Hội thảo tuyên truyền, phổ biến về thực thi cam kết quốc tế về đầu tư trong khuôn khổ hoạt động hợp tác kinh tế theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu Di-lân (AANZFTA); Hội nghị giao ban kết hợp tập huấn XTĐT cho các địa phương khu vực phía Bắc; Tọa đàm trực tuyến Doanh nghiệp tỉnh Saitama phía nam lần thứ 8.....

- Các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt và triển khai ngay từ đầu năm 2022. Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với DN, doanh nhân nhằm động viên tinh thần, lắng nghe chia sẻ, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cùng DN; UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị “Gặp mặt các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân Hàn Quốc” nhằm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc; ký kết thoả thuận hợp tác với tỉnh Xay Sổm Bun (Lào); tìm hiểu, kết nối với các địa phương nước ngoài khác để xúc tiến thiết lập quan hệ như tỉnh Gifu (Nhật Bản). Đồng thời thành lập các tổ công tác hướng dẫn, hỗ trợ quá trình triển khai, thực hiện các dự án lớn trên địa bàn tỉnh như: Hana Micron Vina, Tập đoàn MIK Group Việt Nam, Tập đoàn Hòa Phát, Capital Land, VinGroup…

3. Một số khó khăn, hạn chế

Việc triển khai các hoạt động Xúc tiến đầu tư năm 2022 theo Chương trình đề ra cơ bản đã hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, hạn chế trong việc xây dựng và triển khai các nội dung cụ thể:

- Chưa có sự gắn kết giữa công tác xúc tiến đầu tư của địa phương và với Trung ương, đặc biệt là với các địa phương lân cận, dẫn đến tình trạng xúc tiến đầu tư manh mún, thiếu hệ thống, nhất quán.

- Việc xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh còn chưa có tính thống nhất, đồng bộ.

Phần thứ hai

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2023

I. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2023

1. Quan điểm

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, diễn ra trong bối cảnh kinh tế quốc tế diễn biến phức tạp và khó lường (i) cạnh tranh thương mại Mỹ - Trung dẫn đến tái cấu trúc các chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực; (ii) Đại dịch Covid-19 về cơ bản đã được khống chế, song vẫn tác động xấu đến các nền kinh tế; (iii) Xung đột Nga - Ucraina tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến lạm phát, suy giảm thương mại, đầu tư. Quan điểm công tác xúc tiến đầu tư năm 2023:

- Bám sát, tập trung thực hiện định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX; định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Bám sát chỉ đạo về định hướng hợp tác đầu tư nước ngoài tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị và các chương trình hành động của Chính phủ về Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030...

- Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư chủ động, có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đa dạng hóa phương thức xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động xúc tiến và quản lý đầu tư; tăng cường hoạt động hỗ trợ đầu tư, nhất là đầu tư tại chỗ; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng, hấp dẫn nhà đầu tư.

2. Định hướng

- Chủ động xúc tiến đầu tư có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, gắn với các tiêu chí hợp tác đầu tư mới; tăng cường các kênh xúc tiến đầu tư trực tuyến và ứng dụng công nghệ số (triển lãm số, dữ liệu trực tuyến, cổng thông tin điện tử về xúc tiến đầu tư... trong việc tìm kiếm, lựa chọn đối tác). Tập trung thu hút đầu tư từ các quốc gia có công nghệ cao, công nghệ nguồn, đứng đầu các chuỗi cung ứng; là thành viên cùng tham gia các hiệp định FTA đa phương với Việt Nam (CPTPP, RCEP, EVFTA..) như Hòa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore...Ưu tiên các tập đoàn đa quốc gia liên kết với doanh nghiệp trong nước hình thành và phát triển cụm liên kết ngành theo từng chuỗi giá trị.

- Ưu tiên thu hút đầu tư trong lĩnh vực, ngành kinh tế số, các ngành phát triển trên nền tảng công nghệ 4.0 như công nghiệp ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, công nghiệp sinh học...Đẩy mạnh thu hút và cơ chế sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao công nghệ.

- Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, nông nghiệp kiểu mẫu, các ngành dịch vụ mũi nhọn gắn với bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội, sử dụng tiết kiệm quỹ đất, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

3. Mục tiêu

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; duy trì kết quả thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp của tỉnh đảm bảo cả về số lượng và chất lượng dự án thu hút đầu tư. Phấn đấu năm 2023 vốn thu hút đầu tư đăng ký mới tăng 19% so với năm 2022; thành lập mới từ 1.500 doanh nghiệp trở lên.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2023

1. Nội dung chương trình xúc tiến đầu tư

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 bao gồm các hoạt động thuộc 07 nhóm nội dung, cụ thể:

1.1. Nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

Hoạt động: Nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng đầu tư, nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tập đoàn đã và đang đầu tư trong các KCN. Ưu tiên kêu gọi các nhà đầu tư là thành viên cùng tham gia các hiệp định FTA đa phương với Việt Nam với các ngành nghề tập trung vào công nghệ kỹ thuật số, kinh tế số, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, thương mại.

Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý các KCN tỉnh.

1.2. Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư

- Hoạt động 1: Xây dựng phim tài liệu, clip ngắn nhằm tuyên truyền quảng bá hình ảnh tiềm năng thế mạnh của tỉnh Bắc Giang đồng thời kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và du lịch trên các đài truyền hình địa phương và Trung ương; sách điện tử; youtube; website của tỉnh; phát huy hiệu quả các cơ quan truyền thông của tỉnh để tiếp tục quảng bá về môi trường đầu tư kinh doanh với nhiều cách thức đổi mới, phong phú.

Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Hoạt động 2: Tuyên truyền và đăng các thông tin quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của Bắc Giang bằng hình thức báo giấy và báo điện tử; Phối hợp với các tạp chí của VCCI, Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp và các tạp chí khác của Trung ương tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang (hàng quý). Duy trì trang web và Fanpage trên mạng xã hội do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư quản trị nhằm phổ biến các thông tin về cơ hội đầu tư và các vấn đề liên quan

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Hoạt động 3: Tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đào tạo trong nước do các Bộ, ngành, Trung ương tổ chức; Tiếp đón và làm việc với các tổ chức, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh; Hỗ trợ khảo sát, tìm kiếm địa điểm đầu tư, kết nối đầu tư.

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại Vụ, Ban Quản lý các KCN tỉnh.

1.3. Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư

- Hoạt động 1: Tổ chức các hội nghị, cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa cơ quan nhà nước với các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức các hội thảo triển khai, phổ biến đến doanh nghiệp, nhà đầu tư về các văn bản, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Hoạt động 2: Tổ chức các hội nghị, hội thảo để triển khai, phổ biến đến doanh nghiệp, nhà đầu tư về các văn bản, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư.

Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý các KCN tỉnh.

- Hoạt động 3: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường tổ chức các buổi đối thoại với doanh nghiệp trên cơ sở lĩnh vực ngành, đơn vị mình quản lý nhằm lắng nghe kiến nghị, phản ánh, kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đã và đang đầu tư tại tỉnh. Có cơ chế theo dõi, đôn đốc giải quyết dứt điểm, hạn chế tình trạng kéo dài để doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh.

Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

1.4. Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

- Hoạt động 1: Nâng cấp “Chuyên trang xúc tiến đầu tư và doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang” phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư tại địa chỉ xtdt.bacgiang.gov.vn; Chuyên trang có nhiệm vụ cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu XTĐT về lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ; cơ sở dữ liệu về Khu công nghiệp, cụm công nghiệp với các tiêu chí: Quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, vị trí, tính chất ngành nghề, giá thuê đất, điện, nước.... tỷ lệ lấp đầy, danh sách các nhà đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư thứ cấp...

Đơn vị thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh.

- Hoạt động 2: Duy trì website của Sở Kế hoạch Đầu tư; Ban quản lý các KCN tỉnh; chuyên mục “Ngoại giao kinh tế” trên Website của Sở Ngoại vụ (song ngữ Việt - Anh); Tổ Japan Desk, Tổ Korea Desk.

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch Đầu tư, Ban Quản lý các KCN, Sở Ngoại vụ.

1.5. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

- Hoạt động 1: Cập nhật, chỉnh sửa bổ sung tài liệu tổng quan về tỉnh Bắc Giang (Anh, Nhật, Hàn, Trung và Việt Nam); đồng thời nghiên cứu gắn mã Qrcode, tích hợp vào USB các tài liệu nêu trên để cung cấp cho các nhà đầu tư.

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Hoạt động 2: Xây dựng tài liệu giới thiệu kêu gọi thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đảm bảo đầy đủ các thông tin về quy hoạch, vị trí, diện tích, tính chất ngành nghề thu hút đầu tư và các thông tin liên quan khác.

Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- Hoạt động 3: Biên tập, sửa đổi, bổ sung cuốn tài liệu “Du lịch Bắc Giang”. Đảm bảo đầy đủ các dữ liệu về quy hoạch, vị trí, diện tích và các thông tin liên quan khác về du lịch tỉnh Bắc Giang.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

- Hoạt động 4: Xây dựng tài liệu giới thiệu kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đảm bảo đầy đủ các dữ liệu về quy hoạch, vị trí, diện tích, nguồn gốc, xuất xứ giống cây trồng, vật nuôi và các thông tin liên quan khác về nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1.6. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

- Hoạt động 1: Tổ chức đoàn đi học tập trao đổi kinh nghiệm về xúc tiến đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tại các tỉnh có thứ hạng cao trong cả nước

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

1.7. Hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư

- Hoạt động 1: Phối hợp tổ chức các buổi làm việc, hội nghị, tọa đàm với các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, các hiệp hội, thương vụ của các nước tại Việt Nam nhằm hỗ trợ, giới thiệu và kêu gọi thu hút đầu tư từ các nước.

Đơn vị thực hiện: Các Sở: Công Thương; Ngoại vụ.

- Hoạt động 2: Tổ chức đoàn đi Xúc tiến đầu tư; trao đổi học tập kinh nghiệm về xúc tiến đầu tư tại Singapore, Đài Loan…

Đơn vị thực hiện: Sở Ngoại vụ.

- Hoạt động 3: Tổ chức tham dự đoàn đi Xúc tiến đầu trong và ngoài nước (Nhật Bản, Hàn Quốc…) theo chương trình của Trung ương.

Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện: 5.110 triệu đồng

Trong đó:

- Nguồn ngân sách nhà nước: 4.510 triệu đồng

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư 1.550 triệu đồng

+ Sở Ngoại vụ 1.310 triệu đồng

+ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 400 triệu đồng

+ Ban Quản lý các KCN tỉnh 600 triệu đồng

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 200 triệu đồng

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 200 triệu đồng

+ Văn phòng UBND tỉnh 150 triệu đồng

+ Sở Công Thương 100 triệu đồng

- Nguồn xã hội hoá: 600 triệu đồng

(Chi tiết trong phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan chỉ đạo thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo định kỳ; tham mưu, đề xuất giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình và tham mưu xử lý nguồn kinh phí theo quy định (Kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư được bố trí chung trong dự toán ngân sách địa phương hằng năm).

4. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để triển khai các hoạt động sau khi Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023 được phê duyệt; Báo cáo kết quả thực hiện (báo cáo năm) về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/01/2024 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

 

BIỂU TỔNG HỢP DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2023
(Kèm theo QĐ số 208/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Giang)

TT

Tên hoạt động xúc tiến đầu tư

Thời gian tổ chức

Đơn vị chủ trì thực hiện

Địa điểm tổ chức

Mục đích/ Nội dung của hoạt động

Địa bàn/ tỉnh/ vùng kêu gọi đầu

Đơn vị phối hợp

Kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

Trong nước

Nước ngoài

Tên đơn vị

Quốc tịch/Tỉnh, thành phố

Ngân sách cấp

Khác (xã hội hóa)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư.

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

1.1

Nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng đầu tư, nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tập đoàn đã và đang đầu tư trong các KCN. Ưu tiên kêu gọi các nhà đầu tư là thành viên cùng tham gia các hiệp định FTA đa phương với Việt Nam với các ngành nghề tập trung vào công nghệ kỹ thuật số, kinh tế số, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, thương mại.

Cả năm

Ban Quản lý các KCN tỉnh

x

 

Tìm hiểu nhu cầu đầu tư, mở rộng sản xuất, xu hướng của các nhà đầu tư, các tập đoàn đa quốc gia để chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện nhằm xúc tiến, kêu gọi các nguồn FDI chất lượng cao đang có nhu cầu chuyển dịch trong giai đoạn phục hồi kinh tế toàn cầu

Các KCN, CCN và các huyện, thành phố

Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc; Cục đầu tư nước ngoài; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chuyên gia/ đơn vị tư vấn

 

100

 

 

2

Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

2.1

Xây dựng phim tài liệu, clip ngắn nhằm tuyên truyền quảng bá hình ảnh tiềm năng thế mạnh của tỉnh Bắc Giang đồng thời kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và du lịch trên các đài truyền hình địa phương và Trung ương; sách điện tử; youtube; website của tỉnh;

Quý I+II/2023

Đài Phát thanh và truyền hình

x

 

Tuyên truyền, quảng bá xúc tiến tiến đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và du lịch

Các KCN, CCN và các huyện, thành phố

Báo, đài, truyền hình địa phương và Trung ương

 

400

 

 

2.2

Tuyên truyền và đăng các thông tin quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của Bắc Giang bằng hình thức báo giấy và báo điện tử; Phối hợp với các tạp chí của VCCI, Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp và các tạp chí khác của Trung ương tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang (hàng quý). Duy trì Fanpage trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông nhằm phổ biến các thông tin về cơ hội đầu tư và các vấn đề liên quan

Cả năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

 

Tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, lợi thế và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh; môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Tỉnh Bắc Giang

Các Báo và Tạp chí của Trung ương và Địa phương

 

300

 

 

2.3

Tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đào tạo trong nước do các Bộ, ngành, Trung ương tổ chức; Tiếp đón và làm việc với các tổ chức, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh; Hỗ trợ khảo sát, tìm kiếm địa điểm đầu tư, kết nối đầu tư.

Cả năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ngoại Vụ; Ban Quản lý các KCN tỉnh;

x

 

Hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu, tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội kết nối đầu tư; khảo sát tìm địa điểm đầu tư

Các KCN, CCN và các huyện, thành phố

Doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước

 

200

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư:100 Sở Ngoại vụ: 50 Ban Quản lý các KCN: 50

3

Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

3.1

Tổ chức các hội nghị, toạ đàm, các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa cơ quan nhà nước với các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước để nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức các hội thảo triển khai, phổ biến đến doanh nghiệp, nhà đầu tư về các văn bản, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư

Cả năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

 

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp FDI và các nhà đầu tư DDI đã và đang đầu tư tại tỉnh

Các KCN, CCN và các huyện, thành phố

Các nhà đầu tư FDI, DDI

 

400

 

 

3.2

Tổ chức các hội nghị, hội thảo để triển khai, phổ biến đến doanh nghiệp, nhà đầu tư về các văn bản, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư

Cả năm

Ban QL các KCN tỉnh

x

 

Hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu về chính sách, pháp luật, thủ tục đầu tư

Các KCN, CCN và các huyện, thành phố

Các nhà đầu tư DDI, FDI

 

200

 

 

4

Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

410

 

 

4.1

Nâng cấp “Chuyên trang xúc tiến đầu tư và doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang” phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư tại địa chỉ: xtdt.bacgiang.gov.vn

Quý I+II/2023

VP UBND tỉnh

x

 

Cung cấp đầy đủ thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Các KCN, CCN và các huyện, thành phố

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

 

150

 

 

4.2

Duy trì website của Sở Kế hoạch Đầu tư; Ban quản lý các KCN tỉnh; chuyên mục “Ngoại giao kinh tế” trên Website của Sở Ngoại vụ (song ngữ Việt - Anh); Tổ Japan Desk, Tổ Korea Desk.

Cả năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Ban Quản lý các KCN tỉnh

x

 

Cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư

Các KCN, CCN và các huyện, thành phố

Các nhà đầu tư DDI, FDI

 

260

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư: 100 Sở Ngoại vụ: 60 Ban QL các KCN tỉnh: 100

5

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

 

5.1

Cập nhật, chỉnh sửa bổ sung tài liệu tổng quan về tỉnh Bắc Giang (Anh, Nhật, Hàn, Trung và Việt Nam); đồng thời nghiên cứu gắn mã Qrcode, tích hợp vào USB các tài liệu nêu trên để cung cấp cho các nhà đầu tư.

Cả năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

 

Cung cấp thông tin về vị trí địa lý, tiềm năng thế mạnh, ưu đãi đầu tư, thông tin về thị trường lao động cũng như môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Bắc Giang

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

 

200

 

 

5.2

Xây dựng tài liệu giới thiệu kêu gọi thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đảm bảo đầy đủ các thông tin về quy hoạch, vị trí, diện tích, tính chất ngành nghề thu hút đầu tư và các thông tin liên quan khác.

Quý I+II/2023

Ban Quản lý các KCN tỉnh

x

 

Cung cấp thông tin và kêu gọi đầu tư về các Khu công nghiệp hiện có và các KCN đã được quy hoạch

Các KCN

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

 

150

 

 

5.3

Biên tập, sửa đổi, bổ sung cuốn tài liệu “Du lịch Bắc Giang”. Đảm bảo đầy đủ các thông tin về quy hoạch, vị trí, diện tích và các thông tin liên quan khác.

Quý I+II/2023

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

x

 

Cung cấp thông tin, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch và dịch vụ

Các huyện, thành phố

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

 

200

 

 

5.4

Xây dựng tài liệu giới thiệu kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đảm bảo đầy đủ các thông tin về quy hoạch, vị trí, diện tích, nguồn gốc, xuất xứ giống cây trồng, vật nuôi và các thông tin liên quan khác.

Quý I+II/2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

x

 

Cung cấp thông tin, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp

Các huyện, thành phố

Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố

 

200

 

 

6

Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

300

 

 

6.1

Tổ chức đoàn đi học tập trao đổi kinh nghiệm về xúc tiến đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tại các tỉnh có thứ hạng cao trong cả nước

Cả năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

 

Tăng cường mối quan hệ với các tỉnh bạn trong việc nâng cao công tác xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh

Trong nước

UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương

 

300

 

 

7

Hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

1,450

 

 

7.1

Phối hợp tổ chức các buổi làm việc, hội nghị, tọa đàm với các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, các cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, các hiệp hội, thương vụ của các nước tại Việt Nam nhằm hỗ trợ, giới thiệu và kêu gọi thu hút đầu tư từ các nước

Cả năm

Sở Công Thương; Sở Ngoại vụ

x

 

Lồng ghép chương trình xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại của tỉnh qua các hội nghị trực tuyến kêu gọi, thu hút đầu tư

Các KCN, CCN và các huyện, thành phố

Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương; Bộ Ngoại giao

 

300

 

Sở Công Thương: 100; Sở Ngoại vụ: 200

7.2

Tổ chức đoàn đi Xúc tiến đầu tư; trao đổi học tập kinh nghiệm về xúc tiến đầu tư tại Singapore, Đài Loan…

Cả năm

Sở Ngoại vụ

 

x

Xúc tiến đầu tư, trao đổi , học tập kinh nghiệm xúc tiến, thu hút đầu tư tại Singapore và Đài Loan…

Nước ngoài

UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương

 

1,000

 

 

7.3

Tổ chức tham dự đoàn đi Xúc tiến đầu trong và ngoài nước (Nhật Bản, Hàn Quốc…)

Cả năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

Giới thiệu và kêu gọi thu hút đầu tư vào tỉnh

 

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các cơ quan, đơn vị của tỉnh

 

150

600

 

 

TỔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

4,510

600

 

 1 Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022

2 Như: tiếp xúc gặp gỡ trực tuyến với một số nhà đầu tư tại các quốc gia (Nhật Bản, Hungary), cung cấp thông tin cho Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ; các cơ quan đại diện ngoại giao tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ.... Cập nhật các thông tin về Khu, Cụm CN trên địa bàn tỉnh; Cập nhật các thông tin về đầu tư cũng như chính sách pháp luật của Nhà nước lên website, facebook, Tổ Japan Desk, Korea Desk Bắc Giang. Tham mưu thành lập Tổ xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư từ Hàn Quốc (Korea Desk Bắc Giang)…

3 Phối hợp với Tạp chí Bussiness Forum thực hiện chuyên đề “Bắc Giang: Tháo điểm nghẽn đầu tư - Khơi nguồn lực doanh nghiệp”.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản