595977

Quyết định 20/QĐ-VPCP Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2024

595977
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 20/QĐ-VPCP Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2024

Số hiệu: 20/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 18/01/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 20/QĐ-VPCP
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 18/01/2024
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2024

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 79/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung); Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung); Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-VPCP ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ năm 2024.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp năm 2024 cho Văn phòng Chính phủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Giao Cục Kiểm soát thủ tục hành chính theo dõi, đôn đốc các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

Điều 4. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Phó TTgCP, Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP;
- Lưu: VT, KSTT (2), VH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 20/QĐ-VPCP ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

Số TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I

NHÓM NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ

1

Xây dựng Nghị định quy định về hồ sơ, quy trình liên thông điện tử thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với 02 nhóm TTHC: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 04/2024

Nghị định của Chính phủ.

2

Xây dựng Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2024

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch.

3

Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2024.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 02/2024

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

4

Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về: (i) Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; (ii) Quy định về Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; (iii) Khung chỉ số phục vụ chỉ đạo điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 01/2024

Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

5

Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 09/2024

Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

6

Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Quy định quản lý, khai thác, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin các trang thiết bị công nghệ thông tin đầu cuối tại Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng 08/2024

Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

7

Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Văn phòng Chính phủ; Quy định quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng 10/2024

Các Quyết định của Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP.

8

Thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC của các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Vụ, Cục liên quan

Cục Kiểm soát TTHC

Thường xuyên

Báo cáo thẩm tra của VPCP.

9

Thẩm tra các đề án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (trừ các dự án luật, pháp lệnh) về cải cách hành chính nhà nước; hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; công nghệ thông tin (bao gồm cả nghiên cứu, ứng dụng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và tác chiến không gian mạng); cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chuyển đổi số (bao gồm cả Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số) của các bộ, ngành, địa phương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục liên quan thuộc VPCP.

Thường xuyên

Báo cáo thẩm tra của VPCP.

II

NHÓM NHIỆM VỤ VỀ CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT TTHC, THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC VÀ THỰC HIỆN TTHC TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ.

1

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; thực hiện chế độ báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Các hoạt động hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra được triển khai.

2

Xây dựng tài liệu hướng dẫn xây dựng Chỉ số phục vụ chỉ đạo điều hành cấp bộ, cấp tỉnh, thành phố.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 09/2024

Tài liệu hướng dẫn của VPCP.

3

Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, giấy phép kinh doanh trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Tháng 10/2024

Báo cáo của VPCP trình Thủ tướng Chính phủ.

4

Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Tháng 12/2024

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

5

Tổ chức giao ban định kỳ hoặc đột xuất với các bộ, ngành, địa phương về công tác cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Các hội nghị giao ban được triển khai.

6

Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử cho các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Các hội nghị tập huấn được triển khai.

7

Tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ định kỳ hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC tại các bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Báo cáo của VPCP trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

8

Tổ chức tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh, Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC, Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức được tiếp nhận, phân loại và chuyển xử lý.

9

Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách, giải pháp, sáng kiến cải cách TTHC và quy định có liên quan; đề xuất nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách, kiểm soát TTHC trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Báo cáo đề xuất của VPCP trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

10

Công bố kết quả đánh giá nỗ lực cải cách quy định kinh doanh của các bộ, cơ quan trên Cổng Tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu theo thời gian thực của các bộ, ngành, địa phương theo bộ chỉ số tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Kết quả đánh giá được công bố.

III

NHÓM NHIỆM VỤ VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

1

Thẩm tra các chương trình, kế hoạch, báo cáo và công việc thường xuyên khác về công nghệ thông tin; cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chuyển đổi số.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Báo cáo thẩm tra của VPCP.

2

Xây dựng nền tảng phát triển mẫu đơn, tờ khai điện tử tương tác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Các mẫu đơn, tờ khai điện tử được triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

3

Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, kết nối các dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Các hoạt động đôn đốc, hướng dẫn được triển khai.

4

Quản lý, vận hành và phát triển cổng Dịch vụ công quốc gia (bao gồm cả Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử) và Cổng Tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục liên quan thuộc VPCP và nhà cung cấp dịch vụ.

Thường xuyên

Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh được vận hành an toàn, hiệu quả và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu của người dùng.

5

Phát triển, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (gồm: Trục liên thông văn bản quốc gia; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi về thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Văn phòng Chính phủ).

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục liên quan thuộc VPCP và nhà cung cấp dịch vụ.

Thường xuyên

Các Hệ thống thông tin được phát triển, vận hành an toàn, hiệu quả.

6

Tổ chức kết nối liên thông, điều phối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các cơ quan, đơn vị liên quan; các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Thông tin, dữ liệu được kết nối, chia sẻ giữa các cấp chính quyền.

7

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Thường xuyên

Các hoạt động đôn đốc, hướng dẫn được triển khai.

8

Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc gửi, nhận văn bản điện tử.

Vụ Hành chính

Cục Kiểm soát TTHC; các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Các hoạt động đôn đốc, hướng dẫn được triển khai.

9

Hướng dẫn, đôn đốc các bộ ngành, địa phương cập nhật, xác nhận dữ liệu trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi về thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Vụ Tổng hợp

Cục Kiểm soát TTHC và Vụ, Cục liên quan; các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Các hoạt động đôn đốc, hướng dẫn được triển khai.

10

Phát triển, hoàn thiện các Kho thông tin, dữ liệu của Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành phục vụ lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; xây dựng Ấn phẩm đồ họa (Infographic) về thông tin kinh tế - xã hội chủ yếu phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng.

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Thông tin, dữ liệu được tổng hợp, cập nhật; các Ấn phẩm, đồ họa được phát hành.

11

Tổ chức các buổi họp (trực tiếp hoặc trực tuyến) giữa lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương tại Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là trong công tác điều hành phòng chống thiên tai, ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống dịch bệnh.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Các cuộc họp được triển khai.

12

Quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu, Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Văn phòng Chính phủ; quản lý chứng thư số, chữ ký số của Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Thường xuyên

Trung tâm và Mạng truyền số liệu được vận hành an toàn, hiệu quả; dịch vụ kí số và chứng thực chữ kí số hoạt động thông suốt, ổn định.

13

Tổ chức triển khai hạ tầng điện toán đám mây riêng (private cloud) phục vụ công tác chuyển đổi số của Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP và nhà cung cấp dịch vụ.

Tháng 12/2024

Dịch vụ hạ tầng điện toán đám mây được triển khai theo kế hoạch.

14

Đánh giá, giám sát và bảo đảm an toàn thông tin mạng; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an toàn thông tin mạng tại Văn phòng Chính phủ; bổ sung, nâng cấp các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP

Thường xuyên

Các hoạt động đánh giá, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra được thực hiện.

15

Thẩm định về mặt kỹ thuật và công nghệ đối với các đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin; về an toàn thông tin mạng trong hồ sơ thiết kế hệ thống thông tin và xác định cấp độ an toàn của hệ thống thông tin tại Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Thường xuyên

Báo cáo thẩm định.

16

Hoàn thiện và tổ chức quản lý, vận hành Hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử tại Văn phòng Chính phủ.

Vụ Hành chính

Cục Kiểm soát TTHC và nhà cung cấp dịch vụ.

Thường xuyên

Hệ thống được hoàn thiện và vận hành an toàn, hiệu quả.

17

Quản lý, vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Quản trị

Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Thường xuyên

Hệ thống được vận hành an toàn, hiệu quả.

18

Tổ chức kết nối thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trên môi trường mạng; hướng dẫn nghiệp vụ, tích hợp thông tin với Cổng thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cổng TTĐT Chính phủ

Các Vụ, Cục liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ được kết nối với Cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương trên môi trường mạng.

19

Xây dựng Đề án chuyển đổi số tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Cổng TTĐT Chính phủ

Vụ, Cục liên quan thuộc VPCP.

Tháng 06/2024

Quyết định phê duyệt Đề án của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

20

Triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với phần mềm thương mại, phần mềm nội bộ và quản trị, vận hành, phát triển Hệ thống ứng dụng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Cổng TTĐT Chính phủ

Cục Kiểm soát TTHC và đơn vị liên quan thuộc VPCP

Thường xuyên

Cổng TTĐT được vận hành an toàn, hiệu quả và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu của người dùng.

21

Nâng cấp, phát triển Trang tin điện tử tổng hợp Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát TTHC

Đơn vị liên quan và nhà cung cấp.

Tháng 12/2024

Trang tin được nâng cấp, phát triển.

22

Phối hợp theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Các hoạt động được triển khai theo đúng tiến độ được giao tại Đề án.

23

Phối hợp theo dõi, đôn đốc các cơ quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an, Bộ TT&TT và các cơ quan liên quan.

Thường xuyên

Các hoạt động được triển khai theo đúng tiến độ được giao tại Nghị quyết.

24

Đánh giá nhu cầu chuyển dịch hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Cổng Dịch vụ công quốc gia, Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia,...) lên Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thường xuyên

Báo cáo đánh giá của VPCP.

25

Xây dựng báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) hoặc đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 tại Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục liên quan thuộc VPCP.

Thường xuyên

Báo cáo của VPCP.

26

Tiếp tục triển khai thủ tục thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối với các hệ thống thông tin phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử.

Ban Quản lý dự án CNTT của VPCP

Các Vụ, Cục liên quan thuộc VPCP; các nhà cung cấp dịch vụ.

Thường xuyên

Hợp đồng thuê dịch vụ CNTT được ký kết.

IV

NHÓM NHIỆM VỤ KHÁC LIÊN QUAN

 

 

 

 

1

Tổ chức điều phối, giúp việc Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ; điều phối, giúp việc thường trực Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ, Cục liên quan; các bộ, ngành và thành viên HĐTV

Thường xuyên

Các hoạt động của Tổ công tác, Hội đồng tư vấn được triển khai thực hiện.

2

Triển khai công tác truyền thông về cải cách, kiểm soát TTHC.

Cục Kiểm soát TTHC

Cổng TTĐTCP và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thường xuyên

Các hoạt động truyền thông được triển khai.

3

Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh và xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số với các đối tác đã ký Bản ghi nhớ hợp tác.

Cục Kiểm soát TTHC

Vụ QHQT, Vụ TCCB và các đơn vị liên quan.

Thường xuyên

Các hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai.

4

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về an toàn thông tin, an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chính phủ.

Vụ TCCB

Cục Kiểm soát TTHC và Vụ, Cục, đơn vị liên quan.

Thường xuyên

Kế hoạch bồi dưỡng được ban hành và triển khai thực hiện.

5

Thẩm tra các chương trình, kế hoạch, báo cáo và công việc thường xuyên khác về cải cách hành chính nhà nước; hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Báo cáo thẩm tra của Văn phòng Chính phủ.

6

Thẩm tra và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Thường xuyên

Báo cáo thẩm tra và các hoạt động của theo dõi, đôn đốc, tổng hợp của VPCP.

7

Xây dựng Kế hoạch triển khai và tổng hợp, báo cáo định kỳ tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP tại Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP.

Thường xuyên

Kế hoạch, Báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản