557328

Quyết định 20/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của tỉnh Vĩnh Long năm 2023

557328
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 20/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của tỉnh Vĩnh Long năm 2023

Số hiệu: 20/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Liệt
Ngày ban hành: 09/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 20/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
Người ký: Nguyễn Văn Liệt
Ngày ban hành: 09/01/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 01 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC GẮN VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” CỦA TỈNH VĨNH LONG NĂM 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 2681/TTr-SCT ngày 23/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của tỉnh Vĩnh Long năm 2023.

(Kèm theo Kế hoạch số 2680/KH-SCT ngày 23/12/2022 của Sở Công Thương).

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các PCT. UBND tỉnh;
- LĐ VP. UBND tỉnh
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT.6.11.05.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Liệt

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2680/KH-SCT

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 12 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC GẮN VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” CỦA TỈNH VĨNH LONG NĂM 2023

Căn cứ Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Vĩnh Long.

Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của tỉnh Vĩnh Long năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và chất lượng của sản phẩm hàng hóa Việt Nam. Góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng để người tiêu dùng và doanh nghiệp tỉnh biết đến Cuộc vận động. Khích lệ tinh thần vươn lên, cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

- Nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh, trước hết là hiệu quả trong hoạt động xúc tiến thương mại; hỗ trợ kết nối cung cầu cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam, ...

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chương trình hỗ trợ hoạt động thông tin, tuyên truyền, in ấn tài liệu phục vụ cuộc vận động

- Thực hiện việc in ấn tài liệu, băng rôn để thông tin, tuyên truyền các hoạt động phục vụ cho Đề án tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, các chợ và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, quảng bá về Đề án thông qua các trang thông tin điện tử của Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển Công nghiệp, Sàn giao dịch Thương mại điện tử ngành Công Thương.

2. Chương trình tăng cường hoạt động liên kết - kết nối cung cầu

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia Hội nghị kết nối cung cầu với các tỉnh, thành phố trong cả nước để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với hệ thống phân phối của TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành nhằm trao đổi thông tin, góp phần tìm kiếm, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực sản xuất, đẩy mạnh liên kết trong đầu tư sản xuất, cung ứng và tiêu thụ hàng hóa.

- Hỗ trợ các các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của tỉnh Vĩnh Long phát triển các sản phẩm tiềm năng và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, đặc biệt là phục vụ thị trường dịp Tết. Ưu tiên giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, sản phẩm đạt OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm sản xuất theo quy trình VietGap, GlobalGap, ...

- Thúc đẩy thương mại điện tử thông qua kết nối cung cầu trực tuyến, xây dựng giải pháp đẩy mạnh nhanh quá trình kết hợp giữa kênh phân phối truyền thống và kênh trực tuyến, thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, cung ứng thị trường nội địa và xuất khẩu.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí thực hiện năm 2023 là 100 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Chương trình hỗ trợ hoạt động thông tin, tuyên truyền, in ấn tài liệu phục vụ cuộc vận động: 15 triệu đồng.

- Chương trình tăng cường hoạt động liên kết - kết nối cung cầu: 85 triệu đồng.

(Đính kèm bảng dự trù kinh phí chi tiết).

Sử dụng nguồn kinh phí được cấp năm 2023 để triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Phòng Quản lý thương mại, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nội dung theo Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của tỉnh Vĩnh Long năm 2023./.

 


Nơi nhận:
- Ban Giám đốc Sở;
- Trung tâm XTTM;
- Trung tâm KC&TVPTCN;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trung Kiên

 

DỰ TRÙ KINH PHÍ

Thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của tỉnh Vĩnh Long năm 2023

I. Chương trình hỗ trợ hoạt động thông tin, tuyên truyền, in ấn tài liệu phục vụ cuộc vận động: 15 triệu đồng

1. Nội dung: tổ chức in băng rôn tuyên truyền tại các điểm bán hàng bình ổn trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: tháng 01/2023

- Địa điểm: tại các điểm bán hàng bình ổn, các doanh nghiệp tham gia bình ổn, siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

3. Kinh phí thực hiện:

STT

Nội dung

Số tiền (đồng)

1

- Tiền in băng rôn: 133 băng rôn x 100.000 đồng/băng rôn = 13.300.000 đồng

13.300.000

2

- Tiền công tác phí gửi băng rôn: 752.000 đồng

+ Phụ cấp công tác phí: 02 người x 02 ngày x 100.000đ/người = 400.000đ

+ Tiền xăng xe: 02 người x 02 ngày x (04 lít x 22.000đ/lít) = 352.000đ

752.000

3

- Tiền công tác phí đi kiểm tra việc treo băng rôn tại các điểm bán hàng bình ổn: 752.000 đồng

+ Phụ cấp công tác phí: 02 người x 02 ngày x 100.000đ/người = 400.000đ

+ Tiền xăng xe: 02 người x 02 ngày x (04 lít x 22.000đ/lít) = 352.000đ

752.000

Tổng cộng:

(Mười bốn triệu tám trăm lẻ bốn ngàn đồng)

14.804.000

II. Chương trình tăng cường hoạt động liên kết - kết nối cung cầu: 85 triệu đồng

1. Nội dung: Tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2023 (thực hiện hàng năm).

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: dự kiến trong quý 4/2023

- Địa điểm: tại TP Hồ Chí Minh

3. Thành phần tham dự:

- Sở Công Thương:

+ Ban Giám đốc Sở: dự Khai mạc và dự Hội nghị (01)

+ Phòng Quản lý thương mại: dự Khai mạc, các Hội nghị và đi cùng đoàn của doanh nghiệp (02)

+ Văn phòng Sở: dự các Hội nghị và đi cùng đoàn của doanh nghiệp (02)

- Các doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh tham gia kết nối cung cầu hàng hóa: Dự kiến 20 đơn vị

4. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh:

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, cơ sở tham gia kết nối cung cầu về chi phí vận chuyển hàng hóa (từ Vĩnh Long đi Tp.HCM và ngược lại).

- Thiết kế, trang trí, dàn dựng gian hàng, thuê bàn, ghế, kệ trưng bày hàng hóa cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia triển lãm.

- Các doanh nghiệp tự chi trả chi phí ăn ở, đi lại và cử nhân sự tham gia tại gian hàng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

5. Kinh phí thực hiện

STT

Nội dung

Số tiền (đồng)

1

Thuê xe vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp đi TP. Hồ Chí Minh và ngược lại (4.500.000 đồng/lượt x 2 lượt)

9.000.000

2

Thiết kế, trang trí, dàn dựng gian hàng, thuê bàn, ghế, kệ trưng bày hàng hóa trong đó:

+ Chi phí thiết kế trang trí, dàn dựng gian hàng 50.000.000 đồng

+ Chi phí thuê bàn, ghế, kệ trưng bày hàng hóa 5.000.000 đồng

55.000.000

3

Thuê xe tham dự lễ khai mạc và hội nghị (trọn gói)

6.000.000

4

Công tác phí tham dự lễ khai mạc và Hội nghị:

+ Tiền phụ cấp lưu trú: 3 người x 200.000 đồng/người/ngày x 3 ngày = 1.800.000 đồng

+ Tiền nghỉ: 3 người x 450.000 đồng/người/đêm x 2 đêm = 2.700.000 đồng

4.500.000

5

Công tác phí tham dự hội nghị cùng doanh nghiệp (02 người nhận, trang trí gian hàng và tham gia cùng DN)

- Tiền phụ cấp lưu trú: 2 người x 200.000 đồng/người/ngày x 5 ngày = 2.000.000 đồng

- Tiền nghỉ: 2 người x 450.000 đồng/người/đêm x 4 đêm = 3.600.000 đồng

5.600.000

6

Chi phí mua hàng hóa, vật dụng phục vụ trưng bày,...

4.000.000

7

Chi phí khác (mời doanh nghiệp họp, in ấn tài liệu, văn phòng phẩm,...)

900.000

 

Tổng cộng:

(Tám mươi lăm triệu đồng)

85.000.000

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản