564088

Quyết định 1923/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

564088
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1923/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1923/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 20/04/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1923/QĐ-BYT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 20/04/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1923/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NỀN TẢNG HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ NĂM 2023

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số;

Căn cứ Quyết định số 2955/QĐ-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế bộ, ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UB Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác (để b/c);
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để p/h chỉ đạo);
- Các Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NỀN TẢNG HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1923/QĐ-BYT ngày 20/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Quyết định số 2955/QĐ-BYT ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế, thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu

Quản lý đồng bộ dữ liệu hồ sơ sức khỏe của người dân trên môi trường mạng, hình thành các kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe được kết nối, liên thông và khai thác nhằm phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

2. Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử ( Nền tảng VHR) bao gồm: Hình thành kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế trên cơ sở tiếp nhận dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế (được ban hành theo Quyết định số 3074/QĐ-BYT ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nhóm thông tin cơ bản về y tế thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm) từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chuẩn HL7 FHIR; các chức năng giúp tạo lập, cập nhật thông tin hồ sơ sức khỏe, cung cấp các báo cáo phục vụ quản lý điều hành của ngành y tế tại các cấp chính quyền địa phương; đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử tại các địa phương, các cơ sở khám, chữa bệnh và các hệ thống thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe.

2.2. Thúc đẩy các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc hình thành kho dữ liệu khám, chữa bệnh bao gồm các thông tin được quy định tại Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan, hướng đến hình thành kho dữ liệu bệnh án điện tử tại đơn vị; đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của các địa phương, của Bộ Y tế và các hệ thống thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe.

2.3. Tích hợp Nền tảng VHR và Nền tảng VTelehealth, đảm bảo dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân “đúng - đủ - sạch - sống” và được liên thông trong toàn bộ các cơ sở y tế từ tuyến cơ sở đến Trung ương; đồng thời thực hiện quy hoạch các hệ thống phần mềm ứng dụng quản lý trạm y tế, quản lý tiêm chủng hiện đang được sử dụng nhằm sử dụng thống nhất, đồng bộ và khai thác hiệu quả dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân phục vụ công tác quản lý điều hành của ngành y tế tại các cấp chính quyền địa phương.

2.4. Thúc đẩy việc tích hợp các hệ thống thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp với Nền tảng VHR để đảm bảo quản lý thống nhất và làm giàu dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Yêu cầu triển khai Nền tảng VHR đạt được kết quả chủ yếu và tiến độ như sau:

1. Trước ngày 01/06/2023, đảm bảo cơ sở hạ tầng, triển khai hệ thống thông tin thực hiện ánh xạ, chuyển đổi FHIR Resource đối với dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế và cung cấp giao diện lập trình phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu.

2. Trước ngày 30/04/2023, ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh thu thập, cập nhật thông tin cơ bản về y tế theo Quyết định số 3074/QĐ-BYT ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nhóm thông tin cơ bản về y tế thuộc Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; chỉ đạo 100% các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc gửi dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm định kỳ hàng ngày kể từ ngày 01/05/2023.

3. Trước ngày 01/06/2023, hình thành kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế bao gồm nhóm thông tin cơ bản về y tế được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn HL7 FHIR, cung cấp phân hệ phần mềm các chức năng giúp tạo lập, cập nhật thông tin hồ sơ sức khỏe cá nhân và khai thác số liệu báo cáo cho Sở Y tế, Trung tâm y tế tuyến huyện, Trạm y tế xã sử dụng.

4. Trước ngày 01/06/2023, hoàn thành quy hoạch và hướng dẫn sử dụng thống nhất, đồng bộ và khai thác hiệu quả dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân đối với các phần mềm được sử dụng tại Trạm y tế xã.

5. Trong năm 2023, ban hành yêu cầu, tiêu chí và thực hiện việc tích hợp các hệ thống thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để đảm bảo quản lý thống nhất và làm giàu dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân.

IV. NGUỒN KINH PHÍ

1. Ngân sách nhà nước được bố trí từ dự toán chi thường xuyên của các đơn vị và địa phương.

2. Ngân sách từ các chương trình, dự án liên quan.

3. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của các đơn vị.

4. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan thuộc Bộ Y tế

a) Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia)

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao trong kế hoạch đáp ứng mục tiêu, lộ trình đề ra; báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế về kết quả thực hiện kế hoạch.

- Lập kế hoạch và tổ chức ra mắt Nền tảng VHR theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, bảo đảm phổ biến đầy đủ ý nghĩa, thông điệp phát triển Nền tảng đến người dân, các cơ sở y tế và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin cùng chung tay tham gia phát triển Nền tảng.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương và các cơ sở y tế trong việc triển khai Nền tảng VHR.

- Thực hiện đánh giá, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế về đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật căn cứ trên cơ sở thực tiễn triển khai Nền tảng VHR.

b) Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Trên cơ sở đề xuất của Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia) và các hồ sơ dự án được phê duyệt kèm theo, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp dự toán gửi các Bộ, ngành bố trí kinh phí triển khai thực hiện theo quy định.

- Trên cơ sở quyết định giao dự toán của Bộ Tài chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia) trình Lãnh đạo Bộ phân bổ dự toán cho các đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp cùng các Cục/Vụ chức năng có liên quan hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

c) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

- Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc triển khai các yêu cầu nhiệm vụ trong kế hoạch đáp ứng mục tiêu, lộ trình đề ra.

d) Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ Y tế có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nền tảng VHR trên cơ sở đề xuất của Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia) được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch này theo hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia); chủ động xây dựng và thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai Nền tảng VHR tại đơn vị.

b) Đẩy mạnh triển khai áp dụng bệnh án điện tử, hình thành kho dữ liệu bệnh án điện tử đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu trên Nền tảng VHR.

2. Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

a) Chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị trong ngành y tế tại địa phương thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ trong kế hoạch theo hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia); trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện các yêu cầu triển khai Nền tảng VHR tại địa phương.

b) Căn cứ nhu cầu đặc thù về quản lý, khai thác sử dụng dữ liệu hồ sơ sức khỏe phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương, trình cấp có thẩm quyền quyết định xây dựng kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của địa phương, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

c) Thúc đẩy việc tích hợp các hệ thống thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp triển khai tại địa phương với Nền tảng VHR theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ GIAO CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (TRUNG TÂM THÔNG TIN Y TẾ QUỐC GIA) THỰC HIỆN TRIỂN KHAI NỀN TẢNG HỒ SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1923/QĐ-BYT ngày 20/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Nội dung công việc

Kết quả dự kiến

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

1

Đảm bảo hạ tầng, bản quyền HL7 FHIR và các chức năng cơ bản của Nền tảng VHR phục vụ quản lý, khai thác dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử.

- Phần mềm

- Hạ tầng phục vụ hoạt động của Nền tảng.

2023-2025;

Hoàn thành công tác đảm bảo trước ngày 01/06/2023

Ngân sách nhà nước

2

Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư; tạo lập dữ liệu hồ sơ sức khỏe theo số định danh cá nhân gồm các thông tin được quy định tại Quyết định số 3074/QĐ-BYT.

Hoàn thành tạo lập hồ sơ sức khỏe theo số định danh cá nhân từ dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế.

Hoàn thành trước ngày 01/06/2023

Ngân sách nhà nước

3

Xây dựng Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Nền tảng VHR; Quy định kỹ thuật về dữ liệu; Tài liệu hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Nền tảng VHR.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Hoàn thành trước ngày 01/06/2023

Ngân sách nhà nước

4

Xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin hệ thống thông tin Nền tảng VHR, triển khai các giải pháp đáp ứng an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất được phê duyệt; đánh giá đáp ứng và định kỳ kiểm tra đáp ứng an toàn thông tin mạng, an ninh mạng đối với Nền tảng VHR và các hệ thống thông tin có liên quan.

- Hồ sơ cấp độ an toàn thông tin của Nền tảng;

- Báo cáo đánh giá định kỳ của Nền tảng và các Hệ thống liên quan.

Thực hiện thường xuyên

Ngân sách nhà nước

5

Hướng dẫn sử dụng thống nhất, đồng bộ và khai thác hiệu quả dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân đối với các phần mềm được sử dụng tại Trạm y tế xã.

- Quy định chuyên môn;

- Công cụ phần mềm.

2023-2025;

Hoàn thành quy định chuyên môn trước ngày 01/06/2023

Ngân sách nhà nước

6

Tích hợp Nền tảng VHR và Nền tảng VTelehealth, với các cơ sở dữ liệu ngành y tế và hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành của Bộ Y tế.

Hoàn thành việc tích hợp.

2023 - 2025

Ngân sách nhà nước.

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản