557327

Quyết định 19/QĐ-UBND về Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

557327
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 19/QĐ-UBND về Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 19/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Liệt
Ngày ban hành: 06/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 19/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
Người ký: Nguyễn Văn Liệt
Ngày ban hành: 06/01/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 01 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2023.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- CT, PCT. UBND tỉnh phụ trách;
- CVP, PCVP. UBND tỉnh phụ trách;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Ban TCDNC tỉnh;
- Lưu: VT, 2.19.02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Liệt

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   tháng    năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính; nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng vận dụng pháp luật trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện có hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đúng theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định, hướng dẫn nghiệp vụ công tác về quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật có liên quan.

2. Yêu cầu

- Nội dung tập huấn phải đảm bảo đúng trọng tâm, thiết thực, giúp người tham gia tập huấn nắm bắt các kiến thức chuyên môn, các kỹ năng chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; trao đổi kinh nghiệm, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính và các kỹ năng liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật;

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham dự đầy đủ và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức tham dự tập huấn nghiệp vụ đạt chất lượng, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung tập huấn

a) Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 và những nội dung cơ bản của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ;

- Kỹ năng xác định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và soạn thảo biên bản vi phạm hành chính;

- Kỹ năng soạn thảo ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

- Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả;

- Nghiệp vụ về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

- Kỹ năng áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính;

- Những nội dung liên quan đến nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính,...

b) Công tác theo dõi thi hành pháp luật

- Kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành;

- Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động theo dõi thi hành pháp luật;

- Các hoạt động điều tra, khảo sát; kiểm tra và xử lý kết quả trong theo dõi thi hành pháp luật và xây dựng báo cáo theo dõi thi hành pháp luật;

- Một số nội dung về cải cách hành chính trong lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật,...

2. Đối tượng tham dự tập huấn

a) Cấp tỉnh: Đại diện Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và công chức trực tiếp tham mưu công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Trung ương có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh.

b) Cấp huyện

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và công chức trực tiếp tham mưu công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính tại các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đại diện Lãnh đạo Công an huyện và đại diện các đội có tham mưu công tác xử lý vi phạm hành chính.

c) Cấp xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và công chức trực tiếp tham mưu công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính.

d) Công chức thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật tại các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Phòng Tư pháp cấp huyện; Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Thời gian và địa điểm tập huấn

Hội nghị tập huấn dự kiến tổ chức 02 ngày, trong Quý I năm 2023 (Khi tổ chức hội nghị chính thức sẽ có giấy mời thông báo thời gian và địa điểm cụ thể).

4. Kinh phí

- Kinh phí chi cho việc in ấn tài liệu; chi thù lao, phụ cấp tiền ăn, thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho báo cáo viên; tiền nước uống,… trong thời gian tổ chức hội nghị tập huấn được sử dụng từ nguồn kinh phí được cấp trong dự toán chi thực hiện công tác tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 của Sở Tư pháp đảm bảo đúng theo quy định.

- Các khoản chi (chi phí đi lại, ăn, ở) cho đối tượng tham dự tập huấn được đảm bảo từ nguồn kinh phí của cơ quan cử đại biểu dự tập huấn.

5. Tổ chức thực hiện

a) Chủ trì hội nghị và báo cáo viên

- Chủ trì: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Báo cáo viên: Đại diện Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp.

b) Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Mời báo cáo viên thực hiện các nội dung tập huấn.

- Dự trù kinh phí tập huấn.

- Chuẩn bị nội dung tập huấn, in và phát tài liệu tập huấn cho các đại biểu tham dự tập huấn.

- Xây dựng giấy mời và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các cơ quan, đơn vị cử đại biểu tham gia tập huấn theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến hội nghị tập huấn như viết bài phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, tiếp đón đại biểu, chuẩn bị hội trường,…và thanh quyết toán kinh phí tổ chức hội nghị sau khi kết thúc đảm bảo đúng theo quy định.

c) Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phân công đại biểu tham dự hội nghị tập huấn đúng theo quy định./.

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản