557353

Quyết định 189/QĐ-UBND về Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2023

557353
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 189/QĐ-UBND về Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2023

Số hiệu: 189/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 07/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 189/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 07/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 189/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 07 tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Căn cứ Công văn số 2220/TTCP-C.IV, ngày 15/12/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2023;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 03/TTr-TT ngày 01 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch chi tiết tổ chức xác minh tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh năm 2023 và triển khai thực hiện theo đúng nội dung của Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục IV Thanh tra Chính phủ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND Tỉnh(b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội Chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Ban TCD-NC;
- Lưu: VT, 2.18.05.

CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 189/QĐ-UBND, ngày 07/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kiểm tra, làm rõ nội dung kê khai, xem xét đánh giá, kết luận về tính trung thực, rõ ràng của bản kê khai và tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc tài sản tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (TSTN) được xác minh; nhằm phòng ngừa tham nhũng, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng đối với người có nghĩa vụ kê khai. Qua đó đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về kê khai, xác định tồn tại, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kê khai TSTN.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác kê khai, công khai TSTN theo qui định.

2. Yêu cầu

Việc xác minh tài sản, thu nhập thực hiện đúng nội dung và trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung xác minh TSTN

- Xác minh tính chính xác, trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong bản kê khai TSTN của người được xác minh TSTN.

- Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của TSTN tăng thêm.

2. Đối tượng được xác minh

2.1. Các cơ quan, đơn vị được xác minh TSTN năm 2023

Tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện kê khai tài sản thu nhập thuộc thẩm quyền quản của Ủy ban nhân dân tỉnh à 40 đơn vị. Căn cứ Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ, số đơn vị được chọn tối thiểu là 20% trên tổng số 40 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Như vậy, số đơn vị tối thiểu để xác minh à 08 đơn vị, gồm: Sở Tư Pháp; Sở Tài Chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Nội vụ; Sở Giao thông và Vận tải; Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Vĩnh Long; UBND huyện Vũng Liêm; UBND thành phố Vĩnh Long.

2.2 Các cá nhân được xác minh TSTN

Tổng số người được xác minh TSTN năm 2023 là 71 người. Trong đó: Sở Tư Pháp 03 người; Sở Tài Chính 03 người; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 13 người; Sở Nội vụ 03 người; Sở Giao thông Vận tải 07 người; Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Vĩnh Long 03 người; UBND huyện Vũng Liêm 18 người; UBND thành phố Vĩnh Long 21 người. Theo quy định số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải đảm bảo tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm tại mỗi đơn vị được xác minh.

3. Tiêu chí, hình thức lựa chọn người được xác minh

3.1. Tiêu chí lựa chọn

Thực hiện theo qui định tại Điều 16 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị,

Người có nghĩa vụ kê khai là đối tượng thuộc diện phải kê khai TSTN hằng năm tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được chọn xác minh.

3.2. Hình thức lựa chọn

Người được xác minh tại mỗi đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm.

Khi tiến hành lựa chọn người được xác minh, Thanh tra tỉnh mời đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng dự và chứng kiến.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch xác minh TSTN trên địa bàn tỉnh năm 2023 và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị ./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản