491446

Quyết định 1811/QĐ-BGTVT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

491446
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1811/QĐ-BGTVT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Số hiệu: 1811/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 16/10/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1811/QĐ-BGTVT
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 16/10/2021
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1811/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ HOẠT ĐỘNG THI CÔNG CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; nhà đầu tư, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công tại các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Bộ GTVT (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban ATGT Quốc gia;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, CQLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Thọ

 

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI

VỀ HOẠT ĐỘNG THI CÔNG CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19
(kèm theo Quyết định số 1811/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (sau đây gọi là Nghị quyết số 128/NQ-CP); căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” (sau đây gọi là Quyết định số 4800/QĐ-BYT), Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 (sau đây gọi là Hướng dẫn tạm thời) như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Đảm bảo việc thi công xây dựng tại các dự án, công trình giao thông hoạt động bình thường, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng, giải ngân vốn đầu tư, đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng và bảo vệ môi trường.

2. Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng, chống, giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trên công trường xây dựng; bảo vệ tốt nhất người lao động, Nhân dân vùng dự án trước dịch bệnh và được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự chủ động của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động thi công xây dựng tại các dự án, công trình giao thông.

II. YÊU CẦU

1. Thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT và các quy định khác có liên quan.

2. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thi công xây dựng tại các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

3. Đảm bảo tính chủ động, thống nhất, đồng bộ giữa Bộ GTVT, Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn tạm thời này áp dụng đối với hoạt động thi công xây dựng tại các dự án, công trình giao thông trên phạm vi toàn quốc đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, chủ quản lý, sử dụng công trình (sau đây gọi chung là chủ đầu tư).

b) Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án, các nhà thầu thi công xây dựng, đơn vị tư vấn và các nhà thầu khác có liên quan đến hoạt động thi công xây dựng công trình (sau đây gọi chung là nhà thầu xây dựng).

c) Người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của chủ đầu tư, tư vấn, của nhà thầu xây dựng, người làm việc trực tiếp trên công trường xây dựng (sau đây gọi chung là người lao động).

d) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Phân loại, phạm vi đánh giá cấp độ dịch

Việc phân loại, phạm vi đánh giá cấp độ dịch thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Mục III Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ như sau:

a) Phân loại cấp độ dịch

- Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh.

- Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng.

- Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam.

- Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

b) Phạm vi đánh giá cấp độ dịch

Đánh giá từ quy mô cấp xã. Khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.

2. Việc xét nghiệm được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế như sau:

a) Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở…;

b) Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3;

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa); không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn;

c) Đối với người đã tiêm đủ liều vacxin và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp:

- Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ;

- Đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).

3. Việc cách ly y tế được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Mục II Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế như sau:

a) Đối với người đến từ địa bàn có dịch (địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế), người tiếp xúc gần (F1): Thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế1.

b) Đối với người có bệnh nền: Thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng2.

V. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÔNG TRƯỜNG

1. Các đơn vị tại điểm a, điểm b khoản 2 Mục III có trách nhiệm nghiên cứu các quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 4800/QĐ-BYT và các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 để xây dựng, ban hành “Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường” phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế tại công trường và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng nhằm đảm bảo công tác thi công tại các dự án, công trình giao thông hoạt động bình thường, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

2. Nội dung “Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường” bao gồm các nội dung chính sau:

a) Căn cứ cấp độ dịch COVID-19 được công bố để xác định ảnh hưởng trên phạm vi công trường và xây dựng các phương án, biện pháp tổ chức thực hiện tương ứng với từng cấp độ dịch để kiểm soát đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong công tác vận chuyển, cung cấp nhiên liệu, vật tư, vật liệu, hàng hóa phục vụ thi công xây dựng và các dịch vụ khác phục vụ đời sống, sinh hoạt của người lao động trên công trường.

b) Phương án xử lý và bố trí phòng, khu vực để cách ly tạm thời đối với trường hợp người lao động có các biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 và/hoặc có ca nhiễm COVID-19 và/hoặc F1, F2.

c) Phương án tổ chức thi công xây dựng tại công trường; phương án đảm bảo an toàn, điều kiện sinh hoạt cho người lao động trong trường hợp dịch bùng phát ở cấp độ cao trên địa bàn công trường; phương án tổ chức xét nghiệm cho người lao động.

d) Phân công, quy định rõ người có trách nhiệm thực hiện, thời gian thực hiện, người có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các hoạt động thi công xây dựng trên công trường gắn với việc đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

e) Các nội dung cần thiết khác phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị và đặc điểm riêng của công trường.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức, cá nhân tại khoản 2 Mục III phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, cơ quan chức năng của địa phương về phòng, chống dịch COVID-19; nghiên cứu, phổ biến để áp dụng, thực hiện Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế phù hợp đặc điểm công trường để tổ chức hoạt động thi công xây dựng thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng, ban hành “Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường” và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên công trường xây dựng đảm bảo các nguyên tắc chung tại Mục IV và các yêu cầu cụ thể như sau:

2.1. Đối với chủ đầu tư

a) Chủ đầu tư thành lập “Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường” với thành viên bao gồm: Đại diện chủ đầu tư, đại diện Tư vấn giám sát; Chỉ huy trưởng công trường và người làm công tác y tế của nhà thầu thi công,... để chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ:

- Kiểm tra, phê duyệt “Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường” do nhà thầu thi công xây dựng lập; tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn tạm thời này và giám sát, kiểm tra việc thực hiện; xử lý tình huống khi địa phương thay đổi cấp độ dịch và/hoặc khi phát hiện các trường hợp người lao động nhiễm, nghi nghiễm COVID-19 tại công trường.

- Kịp thời nắm bắt thông tin về cấp độ dịch, tình hình dịch bệnh tại khu vực thuộc phạm vi dự án, các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền; phổ biến kịp thời các yêu cầu, quy định pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng, chống dịch COVID-19 cho các nhà thầu xây dựng, người lao động và tổ chức hướng dẫn việc thực hiện.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan thực hiện kịp thời, đầy đủ các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; triển khai, ban hành các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường để thống nhất với các nhà thầu trong việc thực hiện.

Thường xuyên giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường; định kỳ, đột xuất kiểm tra, đánh giá việc thực hiện “Kế hoạch” phòng, chống dịch COVID-19 và yêu cầu các nhà thầu có phương án khắc phục các tồn tại (nếu có); xử lý các vi phạm theo quy định.

b) Là đầu mối để hỗ trợ nhà thầu xây dựng, người lao động đảm bảo hoạt động thi công, lao động, sản xuất được thông suốt:

- Có đầu mối liên lạc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng cấp tỉnh hoặc thông qua đường dây nóng của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế để được hướng dẫn, hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch cho công trường và xử lý tình huống trong trường hợp công trường có các ca nhiễm, nghi nghiễm COVID-19.

- Có đầu mối liên lạc với cơ quan chức năng quản lý giao thông, vận tải của địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ nhà thầu trong hoạt động giao thông, vận tải phục vụ thi công xây dựng công trình nhằm đảm bảo việc cung ứng vật tư, vật liệu, thiết bị, hàng hóa, thí nghiệm,... cho công trường thông suốt. Đặc biệt trong trường hợp khi dịch bùng phát cấp độ cao ở địa phương.

- Là đầu mối phối hợp với cơ quan chức năng trong việc giải quyết, ứng phó kịp thời các yêu cầu về phòng, chống dịch.

c) Chủ động cùng với nhà thầu xây dựng kế hoạch tiêm vacxin cho cán bộ, người lao động; báo cáo chính quyền địa phương để người lao động được ưu tiên tiêm vacxin, được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở.

2.2. Đối với nhà thầu xây dựng

Nhà thầu xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các hoạt động xây dựng và quản lý, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại công trường để đảm bảo hoạt động bình thường, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Cần phát huy tính chủ động trong việc phòng, chống dịch COVID-19 và quản lý, bảo vệ công trường, trong đó chú trọng thực hiện các giải pháp sau:

a) Đảm bảo an toàn, sức khỏe và điều kiện làm việc cho người lao động

- Khẩn trương rà soát, chủ động liên hệ với cơ sở y tế địa phương để được tiêm đủ các mũi vacxin phòng COVID-19 cho người lao động do mình quản lý.

- Thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình dịch bệnh, hướng dẫn, chỉ đạo của chính quyền, cơ quan y tế địa phương để có phương án quản lý công trường thi công cho phù hợp; thông báo cho người lao động biết, hướng dẫn người lao động có biện pháp chủ động phòng ngừa dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với chủ đầu tư, các cấp chính quyền địa phương để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Đảm bảo và duy trì các điều kiện an toàn để sản xuất, thi công; huy động đầy đủ các trang thiết bị, đồ bảo hộ an toàn (đồ bảo hộ thi công, găng tay, khẩu trang y tế...) cho người lao động.

- Bố trí nơi ăn, chỗ ở; quản lý, sắp xếp nơi sinh hoạt, làm việc cho người lao động hợp lý (như: bố trí làm việc, sinh hoạt theo ca, nghiên cứu chia nơi sinh hoạt, nơi ăn, chỗ nghỉ của người lao động thành từng nhóm nhỏ nhằm giãn cách, giảm mật độ tập trung,…) để hạn chế nguy cơ lây nhiễm rộng trong công trường khi có ca mắc COVID-19. Thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn các khu vực nhà ở, lán trại,… đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Tăng cường chăm lo đời sống, quan tâm sức khỏe, tinh thần, sinh hoạt của người lao động; có các giải pháp bảo vệ sức khỏe, kịp thời động viên, hỗ trợ để người lao động yên tâm lao động, sản xuất. Đảm bảo an toàn và các điều kiện sinh hoạt cho người lao động trong trường hợp địa phương thực hiện các biện pháp hạn chế hành chính khi dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn.

b) Chủ động phòng ngừa các nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho công trường

- Thành lập Bộ phận phụ trách công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường phù hợp đặc điểm công trường; xây dựng, trình đại diện chủ đầu tư xem xét, phê duyệt “Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường” và tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh.

Thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của người lao động thuộc thẩm quyền quản lý để có phương án khắc phục các tồn tại (nếu có); cập nhật tình hình, diễn biến, cấp độ dịch COVID-19 trên phạm vi công trường để điều chỉnh “Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại công trường” cho phù hợp làm cơ sở thực hiện.

- Căn cứ cấp độ dịch của địa phương, bố trí điểm khai báo y tế, quét mã QR để kiểm soát chặt chẽ người ra/vào công trường; chủ động kiểm soát chặt chẽ công tác giao, nhận vật liệu, vật tư, hàng hóa, thực phẩm, thiết bị, hồ sơ,… đặc biệt chú ý đến việc tiếp xúc với các lái xe vận chuyển vật liệu, vật tư, người giao nhận, nhân công thời vụ,….

- Chú trọng việc quản lý thông tin dịch tễ của từng người, đặc biệt với những cá nhân có lịch sử dịch tễ từ vùng dịch nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ bên ngoài cho công trường thi công.

Đối với lao động mới được huy động bổ sung phải thực hiện các yêu cầu về kiểm tra dịch tễ theo đúng quy định của Bộ Y tế và chính quyền địa phương trước khi tham gia lao động, sản xuất trong công trường.

- Xét nghiệm ngẫu nhiên đối với nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao (như: bảo vệ, quản lý kho, giao nhận vật liệu, hàng hóa,…) theo kế hoạch phòng, chống dịch của đơn vị để hạn chế khả năng lây nhiễm trong công trường; kịp thời có biện pháp xử lý ngay khi phát sinh các nguy cơ lây nhiễm tại công trường.

- Khi phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 tại công trường, phải khẩn trương báo cho Tổ công tác phòng chống COVID-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng của địa phương để được hướng dẫn xử lý, thực hiện cách ly và xét nghiệm để khẳng định và thực hiện phương án xử lý theo quy định.

c) Rà soát tổ chức công trường, tổ chức thi công hợp lý

- Bố trí mặt bằng, khu vực riêng để tiếp nhận vật tư, vật liệu, giao nhận hàng hóa, thực phẩm, hồ sơ, ... đảm bảo vệ sinh, thực hiện khử khuẩn trong trường hợp cần thiết. Bố trí không gian, văn phòng làm việc vệ sinh, thông thoáng, đảm bảo giãn cách để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

- Tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc trực tuyến (như: tổ chức họp trực tuyến, giải quyết hồ sơ, tài liệu điện tử,…); từng bước thay đổi các phương thức làm việc, quản lý thi công để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

- Chủ động trong việc thực hiện các kế hoạch thi công, sản xuất, huy động vật liệu, vật tư, thiết bị, thí nghiệm xây dựng,... và linh hoạt, kịp thời điều chỉnh trong trường hợp phát sinh các nguy cơ lây nhiễm tại công trường và/hoặc địa phương phải thực hiện các biện pháp hạn chế hoạt động xã hội theo quy định khi dịch bùng phát ở cấp độ cao. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng của địa phương để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong trường hợp địa phương phải thực hiện các biện pháp hạn chế hoạt động xã hội, vận tải theo quy định khi dịch bùng phát ở cấp độ cao để đảm bảo nguồn cung cấp vật liệu, vật tư, hàng hóa, ...

2.3. Đối với đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng

a) Bố trí văn phòng làm việc của tư vấn giám sát thông thoáng, đảm bảo giãn cách để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong công trường khi phát sinh các ca nhiễm COVID-19,…. Thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn khu vực nhà ở, văn phòng theo hướng dẫn, yêu cầu của các cơ quan chức năng.

b) Phối hợp với chủ đầu tư trong việc quản lý, giám sát hoạt động thi công xây dựng, công tác phòng, chống dịch COVID-19 của nhà thầu thi công, của người lao động, của các tổ chức, cá nhân cung ứng, cung cấp nhiên liệu, vật liệu, vật tư, hàng hóa phục vụ thi công đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

2.4. Đối với tổ chức, cá nhân cung ứng, cung cấp nhiên liệu, vật liệu, vật tư, hàng hóa phục vụ thi công và nhu yếu phẩm phục vụ đời sống, sinh hoạt cho người lao động trên công trường

a) Xây dựng và triển khai phương án vận tải, vận chuyển, giao nhận vật tư, vật liệu, hàng hóa đảm bảo tuân thủ quy định về kinh doanh vận tải và quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

b) Bố trí và yêu cầu lái xe, phụ xe (nếu có) thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

c) Lập danh sách để theo dõi và thông báo cho nhà thầu thi công xây dựng, đơn vị tiếp nhận vật tư, vật liệu, hàng hóa, nhu yếu phẩm thông tin về phương tiện (biển số xe), tên của lái xe, phụ xe thực hiện và tham gia vận tải, vận chuyển, giao nhận vật tư, vật liệu, hàng hóa.

d) Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của phương tiện, lái xe, phụ xe trong suốt quá trình vận chuyển đảm bảo an toàn giao thông và an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

2.5. Đối với người lao động

a) Thực hiện đầy đủ các quy tắc, yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường:

- Tuân thủ các quy định, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường, của chính quyền địa phương nơi cư trú; sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị, dụng cụ y tế được cấp phát trên công trường đúng yêu cầu.

- Tuân thủ “Thông điệp 5K”.

- Nghiêm túc thực hiện khai báo y tế, quét mã QR khi ra, vào công trường.

- Hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người không cần thiết trên công trường; hạn chế tiếp xúc gần, hạn chế việc dùng chung các trang thiết bị, đồ bảo hộ, dụng cụ lao động, đồ dùng cá nhân để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho bản thân và người khác.

b) Thực hiện các biện pháp để đảm bảo, tăng cường sức khỏe bản thân; vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của cơ quan y tế, hướng dẫn của đơn vị quản lý; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch của địa phương, của đơn vị quản lý công trường.

c) Tiêm vacxin phòng COVID-19 theo đề nghị của đơn vị trực tiếp quản lý, của chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để bảo vệ sức khỏe bản thân.

d) Tự chủ động theo dõi sức khỏe; không được giấu các biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 (mệt mỏi, sốt > 38o C, ho, đau rát họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác…) của bản thân và người khác. Khi có các biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 phải thông báo kịp thời cho Tổ công tác, Bộ phận hoặc người phụ trách phòng, chống dịch COVID-19 của công trường, đơn vị quản lý để có phương án xử lý (như: xét nghiệm, khám, chữa bệnh,…).

đ) Hạn chế việc di chuyển, tiếp xúc với người ngoài công trường, đặc biệt khi dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát tại địa phương, khu vực lân cận.

3. Đề nghị Bộ Y tế, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, phối hợp với Bộ GTVT để chỉ đạo, hướng dẫn, điều chỉnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng kịp thời, phù hợp tình hình, đặc điểm của từng địa phương và đảm bảo việc vận chuyển vật tư, vật liệu, hàng hóa, thiết bị, nhân lực,... phục vụ thi công xây dựng các công trình, dự án giao thông được an toàn, kịp thời, thuận lợi, liên tục, thông suốt để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP.

4. Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT, Cục Y tế Giao thông vận tải:

a) Chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu xây dựng thực hiện hoạt động thi công xây dựng các dự án, công trình giao thông do Bộ GTVT quản lý đảm bảo tuân thủ đúng Hướng dẫn tạm thời này và các quy định có liên quan.

b) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Hướng dẫn tạm thời này. Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ GTVT để chỉ đạo thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

c) Phối hợp với các địa phương, tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện Hướng dẫn tạm thời này; báo cáo Bộ GTVT (qua Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT), trong đó nêu rõ kết quả đạt được, ưu điểm, tồn tại, hạn chế, đề xuất việc bổ sung, điều chỉnh Hướng dẫn tạm thời này cho phù hợp tình hình thực tế.

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng của địa phương:

a) Hướng dẫn Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu xây dựng trong việc xử lý, thực hiện cách ly y tế, xét nghiệm, tiêm chủng vacxin phòng COVID-19, điều trị F0, ….; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên công trường thi công xây dựng các dự án, công trình giao thông phù hợp diễn biến dịch bệnh tại địa bàn.

b) Thông báo kịp thời thông tin về tình hình, diễn biến dịch bệnh và các cấp độ dịch trên địa bàn và các biện pháp tương ứng để các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu xây dựng, người lao động trên công trường được biết và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp, không để dịch bệnh lan rộng.

c) Trên cơ sở Hướng dẫn tạm thời này, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai đối với các dự án, công trình giao thông trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

6. Trường hợp Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch COVID-19 liên quan đến các đối tượng áp dụng tại Hướng dẫn tạm thời này thì thực hiện theo quy định mới./.1 Áp dụng theo Công văn số 8399/BYT-MT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế; Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế; Đối lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo Công văn số 7316/BYT- MT ngày 03/9/2021 của Bộ Y tế;

2 Áp dụng theo Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế; Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản