445253

Quyết định 1662/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

445253
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1662/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 1662/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 17/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1662/QĐ-BVHTTDL
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 17/06/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1662/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC XÂY DỰNG MÔ HÌNH BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA, TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán kinh phí từ ngân sách Trung ương năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Phú Thọ, Điện Biên, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Phước theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ ngân sách Trung ương năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- SVHTTDL, SVHTT các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Phú Thọ, Điện Biên, Nghệ An, Lâm Đồng; Bình Phước
- Lưu: VT, VHDT, M(15).

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC XÂY DỰNG MÔ HÌNH BẢO TỒN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA, TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Quyết định số: 1662/QĐ-BVHTTDL ngày 17tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc trong xây dựng nông thôn mới;

- Tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống và các phong trào văn hóa, văn nghệ vui tươi, lành mạnh, loại bỏ những hủ tục lạc hậu, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước;

- Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các vùng miền, cộng đồng, dân tộc trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên cả nước;

- Bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm tạo ra nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

2. Yêu cầu

- Khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của các mô hình hiệu quả về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương;

- Các mô hình về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc phải phù hợp với đời sống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương; gắn kết các hoạt động bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, các dân tộc với Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, du lịch ở địa phương;

- Kế hoạch được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

1. Xây dựng mô hình nghề thêu, dệt thổ cẩm của người Dao Đỏ gắn với bảo tồn, phát huy xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hà Giang

Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc.

Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang.

Thời gian: Quý III/2020.

Địa điểm triển khai: Huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Nội dung triển khai:

Khảo sát, đánh giá thực trạng bảo tồn, phát huy nghề thêu, dệt thổ cẩm người Dao Đỏ tỉnh Hà Giang; những kết quả đạt được, khó khăn và hạn chế làm cơ sở lựa chọn địa điểm, xây dựng nội dung triển khai mô hình;

Tập huấn về phương pháp triển khai xây dựng các mô hình bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp và mô hình thêu, dệt thổ cẩm truyền thống trong xây dựng nông thôn mới;

Hỗ trợ các trang thiết bị, nguyên liệu, vật tư cần thiết phục vụ xây dựng mô hình bảo tồn nghề thêu, dệt thổ cẩm truyền thống;

Tổ chức lớp truyền dạy và thực hành dệt thổ cẩm truyền thống người Dao Đỏ huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang;

Tổ chức ghi hình, chụp ảnh phục vụ xây dựng phim tư liệu về bảo tồn, phát huy nghề thêu, dệt thổ cẩm người Dao Đỏ tỉnh Hà Giang trong phong trào xây dựng nông thôn mới cấp phát cho cộng đồng dân tộc Dao phục vụ tuyên truyền, giới thiệu nhân rộng mô hình.

2. Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lào Cai

Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc

Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

Thời gian: Quý III/2020

Địa điểm triển khai: Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Nội dung triển khai:

Khảo sát, đánh giá thực trạng các lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì tỉnh Lào Cai; những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế làm cơ sở lựa chọn chọn địa điểm, xây dựng nội dung triển khai mô hình;

Tập huấn về phương pháp triển khai xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống trong phong trào xây dựng nông thôn mới;

Hộ trợ các trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ, lễ vật (tổ chức lễ hội) phục vụ xây dựng mô hình bảo tồn lễ hội truyền thống;

Tổ chức lớp truyền dạy và thực hành các nghi thức, nghi lễ, trò chơi... trong lễ hội Khô già già dân tộc Hà Nhì huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai;

Tổ chức ghi hình, chụp ảnh phục vụ xây dựng phim tư liệu về bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì tỉnh Lào Cai trong phong trào xây dựng nông thôn mới cấp phát cho cộng đồng dân tộc Hà Nhì phục vụ tuyên truyền, giới thiệu nhân rộng mô hình.

3. Xây dựng, phát huy mô hình Câu Lạc bộ Văn hóa dân tộc Mường trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Phú Thọ

Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc

Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.

Thời gian: Quý III/2020.

Địa điểm triển khai: huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Nội dung triển khai:

Khảo sát, đánh giá thực trạng văn hóa dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ; những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế làm cơ sở lựa chọn địa điểm, nội dung nhân rộng các mô hình;

Tập huấn về phương pháp triển khai xây dựng mô hình Câu Lạc bộ văn hóa dân tộc Mường gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp dân tộc Mường trong phong trào xây dựng nông thôn mới;

Hỗ trợ các trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ phục vụ xây dựng Câu Lạc bộ văn hóa dân tộc Mường trên địa bàn;

Triển khai truyền dạy và thực hành sinh hoạt mô hình Câu Lạc bộ văn hóa dân tộc Mường phục vụ phát triển du lịch sinh thái trong phong trào xây dựng nông thôn mới;

Tổ chức ghi hình, chụp ảnh và hoàn thiện sản phẩm phim, ảnh tư liệu về bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Mường trong xây dựng nông thôn mới cấp phát cho cộng đồng dân tộc Mường phục vụ tuyên truyền, giới thiệu nhân rộng mô hình.

4. Xây dựng mô hình chế tác và trình diễn đàn tính dân tộc Thái gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lai Châu

Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc

Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu.

Thời gian: Quý III, IV/2020

Địa điểm triển khai: huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Nội dung triển khai:

Khảo sát, đánh giá thực trạng chế tác và bảo tồn, phát huy nghệ thuật hát then, đàn tính dân tộc Thái tỉnh Lai Châu; những kết quả đạt được, khó khăn hạn chế làm cơ sở lựa chọn địa điểm, xây dựng nội dung triển khai xây dựng mô hình;

Tập huấn phương pháp triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống và mô hình Câu Lạc bộ chế tác và trình diễn Đàn tính dân tộc Thái;

Hỗ trợ các trang thiết bị, vật tư, đạo cụ phục vụ xây dựng mô hình trên địa bàn;

Tổ chức truyền dạy về chế tác, sử dụng và thực hành trình diễn Đàn tính dân tộc Thái tỉnh Lai Châu;

Tổ chức giao lưu và thực hành Câu Lạc bộ trình diễn Đàn tính dân tộc Thái.

Tổ chức ghi hình, chụp ảnh và hoàn thiện sản phẩm phim, ảnh tư liệu về bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Thái trong xây dựng nông thôn mới cấp phát cho cộng đồng dân tộc Thái phục vụ tuyên truyền, giới thiệu nhân rộng mô hình.

5. Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghệ thuật “múa xòe, múa sạp” dân tộc Thái trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Điện Biên

Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc

Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

Thời gian: Quý III, IV/2020

Địa điểm triển khai: huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Nội dung triển khai:

Khảo sát, đánh giá thực trạng bảo tồn và phát triển nghệ thuật “múa xòe, múa sạp” tỉnh Điện Biên làm cơ sở lựa chọn địa điểm, xây dựng và nhân rộng các mô hình trên địa bàn tỉnh;

Tập huấn về phương pháp bảo tồn và nhân rộng mô hình nghệ thuật “múa xòe, múa sạp” dân tộc Thái gắn với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc phục vụ phát triển du lịch;

Hỗ trợ trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ phục vụ xây dựng mô hình nghệ thuật “múa xòe, múa sạp” dân tộc Thái tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên;

Tổ chức truyền dạy và thực hành nghệ thuật “múa xòe, múa sạp” dân tộc Thái, đặc biệt là cho thế hệ trẻ;

Tổ chức ghi hình, chụp ảnh và hoàn thiện sản phẩm phim, ảnh tư liệu về bảo tồn, phát huy nghệ thuật “múa xòe, múa sạp” dân tộc Thái cấp phát cho cộng đồng dân tộc Thái phục vụ tuyên truyền, giới thiệu nhân rộng mô hình, tạo phong trào sinh hoạt văn hóa cộng đồng vui tươi, phấn khởi trong xây dựng nông thôn mới.

6. Xây dựng mô hình Câu Lạc bộ Cồng chiêng dân tộc K'ho gắn với bảo tồn, phát huy phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lâm Đồng

Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc

Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian: Quý IV/2020.

Địa điểm triển khai: huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung triển khai:

Khảo sát, đánh giá thực trạng di sản Cồng chiêng dân tộc K'ho tại tỉnh Lâm Đồng làm cơ sở lựa chọn địa điểm, nội dung xây dựng mô hình;

Tập huấn về phương pháp triển khai xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy và nhân rộng mô hình xây dựng Câu Lạc bộ Cồng chiêng dân tộc K'ho thành sản phẩm phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới;

Hỗ trợ các trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ và các điều kiện cần thiết liên quan đến xây dựng mô hình;

Tổ chức truyền dạy và thực hành về trình diễn Cồng chiêng dân tộc K'ho;

Tổ chức ghi hình, chụp ảnh và hoàn thiện các sản phẩm phim, ảnh phục vụ lưu trữ và cấp phát cho người dân nhằm giới thiệu, tuyên truyền về trình diễn Cồng chiêng dân tộc K'ho tại tỉnh Lâm Đồng.

7. Xây dựng và phát huy mô hình Câu Lạc bộ hát dân ca Thái phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nghệ An

Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc

Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An.

Thời gian: Quý IV/2020.

Địa điểm triển khai: huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Nội dung triển khai:

Khảo sát, đánh giá các mô hình Câu Lạc bộ dân ca Thái gắn với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Thái tại tỉnh Nghệ An làm cơ sở lựa chọn địa điểm, nội dung nhân rộng các mô hình;

Tập huấn phổ biến, triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình Câu Lạc bộ hát dân ca Thái gắn với bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới;

Hỗ trợ các trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ và các điều kiện cần thiết liên quan đến xây dựng mô hình;

Triển khai xây dựng, truyền dạy và thực hành sinh hoạt mô hình Câu Lạc bộ hát dân ca Thái;

Tổ chức ghi hình, chụp ảnh và hoàn thiện các sản phẩm phim, ảnh cấp phát cho người dân và phục vụ giới thiệu, tuyên truyền về hoạt động bảo tồn và phát huy dân ca dân tộc Thái trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

8. Xây dựng mô hình đan lát truyền thống của người Khmer trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bình Phước

Đơn vị chủ trì: Vụ Văn hóa dân tộc

Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Văn phòng Bộ; Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Phước.

Thời gian: Quý IV/2020.

Địa điểm triển khai: huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Nội dung triển khai:

Khảo sát, đánh giá thực trạng nghề đan lát truyền thống của người Khmer tỉnh Bình Phước làm cơ sở lựa chọn địa điểm, nội dung nhân rộng các mô hình;

Tập huấn phổ biến, triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình đan lát truyền thống của người Khmer gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới;

Hỗ trợ các trang thiết bị, nguyên vật liệu, vật tư và các điều kiện cần thiết liên quan đến xây dựng mô hình;

Triển khai xây dựng, truyền dạy và thực hành sinh hoạt mô hình đan lát truyền thống của người Khmer;

Tổ chức ghi hình, chụp ảnh và hoàn thiện các sản phẩm phim, ảnh cấp phát cho người dân và phục vụ giới thiệu, tuyên truyền về hoạt động bảo tồn, và phát huy dân ca dân tộc Thái nhằm nhân rộng mô hình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Vụ Văn hóa dân tộc: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

1.2. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc thẩm định dự toán và hướng dẫn triển khai theo quy định.

1.3. Văn phòng Bộ: Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định. Bố trí phương tiện đi lại trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện theo Kế hoạch.

1.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Phước phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

Khảo sát, lựa chọn địa điểm triển khai xây dựng và phát triển các mô hình phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Triển khai xây dựng mô hình, tổ chức mở lớp tập huấn, truyền dạy về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng nhân rộng các mô hình tốt về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa trên địa bàn.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch trích từ ngân sách Trung ương của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị phối hợp.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng và phát triển mô hình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp trong phong trào xây dựng nông thôn mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định.

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản