460979

Quyết định 1605/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 do Bộ Xây dựng ban hành

460979
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1605/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1605/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành: 23/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1605/QĐ-BXD
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành: 23/12/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1605/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017VNĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính);

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ là đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này. Các đơn vị có trách nhiệm chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch.

Điều 3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch từ ngân sách chi thường xuyên của Bộ theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (KSTT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 1605/QĐ-BXD ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021)

TT

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời hạn hoàn thành

I

Tham gia ý kiến về nội dung quy định thủ tục hành chính (TTHC) tại đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

1

Tham gia ý kiến về nội dung quy định TTHC tại đề nghị xây dựng VBQPPL và dự án, dự thảo VBQPPL.

Văn bản tham gia ý kiến

Văn phòng Bộ

Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL có quy định về TTHC.

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do đơn vị chủ trì soạn thảo gửi.

II

Công bố, công khai TTHC

1

Công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

Quyết định công bố TTHC được Bộ trưởng ký ban hành.

Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL có quy định về TTHC.

Văn phòng Bộ

20 ngày trước ngày VBQPPL có hiệu lực hoặc 03 ngày kể từ ngày VBQPPL được thông qua/ký ban hành (đối với VBQPPL có hiệu lực kể từ ngày thông qua/ngày ký ban hành).

2

Công khai TTHC đã được công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

TTHC được cập nhật và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Văn phòng Bộ

Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL có quy định về TTHC

- 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố TTHC.

- 02 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố TTHC (đối với VBQPPL có hiệu lực kể từ ngày thông qua/ký ban hành).

3

Công khai quyết định công bố TTHC trên Cổng thông tin điện tử BXD (có kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC)

Quyết định công bố TTHC được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử BXD.

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Bộ

- 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố TTHC.

- 02 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố TTHC (đối với VBQPPL có hiệu lực kể từ ngày

4

Công bố, công khai danh mục TTHC được thực hiện tại Bộ phận một cửa tại Bộ Xây dựng.

- Quyết định công bố danh mục TTHC được tiếp nhận, trả kết quả tại BPMC.

- Niêm yết công khai nội dung TTHC tại Bộ phận một cửa

Văn phòng Bộ

Đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL có quy định TTHC

- Ngày quyết định công bố TTHC có hiệu lực.

5

Rà soát, chuẩn hóa các TTHC thuộc phạm vi quản lý ngành Xây dựng trên cơ sở dữ liệu TTHC - Cổng dịch vụ công Quốc gia

Các TTHC được chuẩn hóa theo văn bản quy phạm pháp luật

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

III

Đề xuất, thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

 

Các đơn vị thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ năm 2021.

IV

Hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm TTHC, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực

IV.1

Lĩnh vực hoạt động xây dựng

1

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2016/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung

- Vụ Khoa học công nghệ và môi trường.

- Cục Giám định NN về CLCTXD

 

Quý IV/2021

2

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2014/TT-BXD

Thông tư sửa đổi, bổ sung

Cục Giám định NN về chất lượng công trình xây dựng

- Văn phòng Bộ

- Vụ Pháp chế

Quý I/2021 (hoặc các nội dung thực thi được quy định tại Nghị định sửa Nghị định số 62/2016/NĐ- CP)

IV.2

Lĩnh vực nhà ở

1

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2016/TT-BXD

Thông tư sửa đổi, bổ sung

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Văn phòng Bộ

- Vụ Pháp chế

Quý I/2021

IV.3

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản

1

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 76/2015/NĐ-CP

Thông tư sửa đổi, bổ sung

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Văn phòng Bộ

- Vụ Pháp chế

Quý I/2021

2

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2015/TT-BXD

Thông tư sửa đổi, bổ sung

V

Đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

1

Rà soát, chuẩn hóa các TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng thống nhất với Cổng dịch vụ công Quốc gia

Danh mục TTHC thống nhất trên Cổng cấp Bộ và Công Quốc gia

Trung tâm Thông tin

- Các đơn vị giải quyết TTHC

- Văn phòng Bộ

Thường xuyên khi phát sinh TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ

2

Tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến cấp bộ, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến những TTHC được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tập huấn, hướng dẫn việc sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử Bộ Xây dựng.

Các sản phẩm báo viết, báo hình, phát thanh; chương trình tập huấn, hướng dẫn sử dụng

Trung tâm Thông tin

- Các đơn vị giải quyết TTHC

- Văn phòng Bộ

Thường xuyên

3

Tích hợp, đưa vào triển khai chính thức việc thanh toán trực tuyến phí/lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ trên nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia.

Việc thanh toán trực tuyến được thực hiện

Trung tâm Thông tin

- Cục GĐ, HĐXD, HTKT, K.TXD, TTr.

- Văn phòng Bộ.

Tháng 1/2021 và thường xuyên

4

Tích hợp, triển khai chính thức dịch vụ công trực tuyến cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng, thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên toàn quốc trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Dịch vụ công trực tuyến cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng, thu phạt VPHC lĩnh vực XD được thực hiện

Trung tâm Thông tin

- Cục HĐXD, Vụ QHKT, Thanh tra Bộ.

- Văn phòng Bộ

Tháng 1/2021 và thường xuyên

5

Tích hợp, triển khai chính thức việc thanh toán trực tuyến thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Dịch vụ thu phạt trực tuyến được thực hiện

Trung tâm Thông tin

- Thanh tra Bộ.

- Văn phòng Bộ.

Quý I/2020 và thường xuyên

VI

Triển khai cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

1

Rà soát, đơn giản hóa, giảm thiểu các bước trung gian trong quy trình nội bộ giải quyết TTHC

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC được đơn giản hóa

Các đơn vị giải quyết TTHC

Văn phòng Bộ

Thường xuyên

2

Hoàn thiện, nâng cấp phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ

Phần mềm được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu người sử dụng

Trung tâm Thông tin

- Các đơn vị giải quyết TTHC.

- Văn phòng Bộ

Tháng 1/2021

3

Hoàn thiện chức năng thống kê, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ

Các chức năng này được hiển thị và hoạt động trên phần mềm

Trung tâm thông tin

Văn phòng Bộ

Tháng 1/2021

4

Cập nhật, hoàn thiện chức năng đánh giá mức độ hài lòng của người dân/doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của Bộ

Phần mềm có chức năng đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Trung tâm Thông tin

- Các đơn vị giải quyết TTHC.

- Văn phòng Bộ

Quý I/2021

5

Tổ chức, triển khai tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Bộ phận một cửa

Báo cáo hoạt động của Bộ phận một cửa

Văn phòng Bộ

Đơn vị giải quyết TTHC

Định kỳ theo thời hạn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC hoặc đột xuất theo yêu cầu của CP, Thủ tướng CP. VPCP

6

Báo cáo tình hình giải quyết TTHC

Báo cáo

Đơn vị giải quyết TTHC

Văn phòng Bộ

7

Báo cáo tổng hợp tình hình triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Báo cáo

Văn phòng Bộ

Đơn vị giải quyết TTHC

VII

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính

1

Đầu mối theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị

Báo cáo

Văn phòng Bộ

- Các đơn vị được giao xử lý phản ánh, kiến nghị.

- Trung tâm Thông tin

Định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của CP, Thủ tướng CP, VPCP

2

Đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận qua Cổng thông tin điện tử của Bộ

Phản ánh, kiến nghị

Trung tâm Thông tin

Các đơn vị được giao xử lý phản ánh, kiến nghị; Văn phòng Bộ

Thường xuyên

3

Đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Phản ánh, kiến nghị

Văn phòng Bộ

Các đơn vị được giao xử lý phản ánh, kiến nghị

Thường xuyên

4

Xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính

Văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị

Đơn vị được giao xử lý phản ánh, kiến nghị

Văn phòng Bộ

Thường xuyên

VIII

Thực hiện các nhiệm vụ khác

1

Lồng ghép hoạt động kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2021 trong hoạt động kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại một số đơn vị thuộc Bộ.

Kết luận kiểm tra

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cục, vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ.

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra

2

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC

Hội nghị, tài liệu tập huấn

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

Khi có quy định mới liên quan

3

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Báo cáo

Văn phòng Bộ

Các đơn vị liên quan

Hàng quý, năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của CP, Thủ tướng CP, VPCP.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản