542324

Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

542324
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1505/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1505/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 01/12/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/12/2022 Số công báo: 893-894
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1505/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 01/12/2022
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/12/2022
Số công báo: 893-894
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1505/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Điều 1 của Quyết định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động phát hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị bằng văn bản, gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đối với các Luật, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ để thực hiện Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Văn phòng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành, địa phương có liên quan để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ trong quá trình thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

PHƯƠNG ÁN

CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 1505/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: ĐẤU THẦU

1. Thủ tục hành chính 1: Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (2.000124)

a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Bỏ quy định về việc cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề.

Lý do:

- Theo quy định của pháp luật hiện hành, đấu thầu không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Việc bãi bỏ quy định về chứng chỉ hành nghề giúp giảm thiểu thời gian, chi phí cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

- Việc xác định cá nhân có đáp ứng yêu cầu thực hiện hoạt động đấu thầu, tham gia tư vấn đấu thầu hay không có thể do bên sử dụng dịch vụ tự xem xét, quyết định.

b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi Điều 16 Luật Đấu thầu.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

2. Thủ tục hành chính 2: Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (2.002246)

a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Bỏ quy định về việc cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề.

Lý do:

- Theo quy định của pháp luật hiện hành, đấu thầu không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Việc bãi bỏ quy định về chứng chỉ hành nghề giúp giảm thiểu thời gian, chi phí cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

- Việc xác định cá nhân có đáp ứng yêu cầu thực hiện hoạt động đấu thầu, tham gia tư vấn đấu thầu hay không có thể do bên sử dụng dịch vụ tự xem xét, quyết định.

b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi Điều 16 Luật Đấu thầu.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

3. Thủ tục hành chính 3: Thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (2.002247)

a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Bỏ quy định về việc cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu phải có chứng chỉ hành nghề.

Lý do:

- Theo quy định của pháp luật hiện hành, đấu thầu không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Việc bãi bỏ quy định về chứng chỉ hành nghề giúp giảm thiểu thời gian, chi phí cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

- Việc xác định cá nhân có đáp ứng yêu cầu thực hiện hoạt động đấu thầu, tham gia tư vấn đấu thầu hay không có thể do bên sử dụng dịch vụ tự xem xét, quyết định.

b) Kiến nghị thực thi:

- Sửa đổi Điều 16 Luật Đấu thầu.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

II. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

1. Thủ tục hành chính 1: Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (2.000765)

a) Nội dung đơn giản hóa:

- Giảm số bộ hồ sơ doanh nghiệp phải nộp từ 03 bộ xuống còn 01 bộ hồ sơ.

- Bổ sung quy định về phương thức nộp hồ sơ và trả kết quả trực tuyến nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử.

- Quy định rõ về thành phần hồ sơ đối với từng trường hợp đề nghị hỗ trợ và các bước xử lý đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp.

Lý do:

- Nhằm quy định thống nhất thành phần hồ sơ, các bước xử lý đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp theo nội dung của Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

- Giảm số bộ hồ sơ doanh nghiệp phải nộp để giảm gánh nặng về chi phí in ấn cho doanh nghiệp.

b) Kiến nghị thực thi:

- Ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

2. Thủ tục hành chính 2: Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, nhiệm vụ được hỗ trợ (2.000746)

a) Nội dung đơn giản hóa:

- Quy định rõ về thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ phải nộp là 01 bộ; mẫu hóa văn bản đề nghị nghiệm thu dự án đề nghị hỗ trợ.

- Bổ sung quy định về phương thức nộp hồ sơ và trả kết quả trực tuyến nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử.

- Quy định rõ về các bước xử lý nghiệm thu hỗ trợ của doanh nghiệp.

Lý do: Nhằm quy định thống nhất thành phần hồ sơ, các bước xử lý nghiệm thu hỗ trợ của doanh nghiệp theo nội dung của Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

b) Kiến nghị thực thi:

- Ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

3. Thủ tục hành chính 3: Giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp (1.001664)

a) Nội dung đơn giản hóa:

- Quy định rõ về thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ phải nộp là 01 bộ.

- Bổ sung quy định về phương thức nộp hồ sơ và trả kết quả trực tuyến nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử.

- Quy định rõ về các bước xử lý thanh toán vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Lý do: Nhằm quy định thống nhất thành phần hồ sơ, các bước xử lý giải ngân nguồn vốn hỗ trợ của doanh nghiệp theo nội dung của Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.

b) Kiến nghị thực thi:

- Ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

III. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

1. Thủ tục hành chính được bãi bỏ: 03 TTHC

a) Thủ tục hành chính 1: Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (1.004895)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Bãi bỏ thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (HTX).

Lý do: Thủ tục này chỉ dành cho các HTX thành lập trước năm 2012 đăng ký thành lập tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, chuyển xuống đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Đến nay, thời hạn thực hiện chuyển đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật HTX năm 2012 đã hết.

- Kiến nghị thực thi:

+ Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

+ Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

b) Thủ tục hành chính 2: Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký HTX (1.004901)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Bãi bỏ thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký HTX.

Lý do: Thủ tục này chỉ dành cho các HTX đã đăng ký kinh doanh trước khi Luật HTX 2012 có hiệu lực và có nhu cầu được cấp đổi từ “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” sang “Giấy chứng nhận đăng ký HTX”.

- Kiến nghị thực thi:

+ Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

+ Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

c) Thủ tục hành chính 3: Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã (2.002125)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Bãi bỏ thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp hợp tác xã (LHHTX).

Lý do: Thủ tục này chỉ dành cho các LHHTX đã đăng ký kinh doanh trước khi Luật HTX 2012 có hiệu lực và có nhu cầu được cấp đổi từ “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” sang “Giấy chứng nhận đăng ký LHHTX”.

- Kiến nghị thực thi:

+ Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

+ Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

2. Thủ tục hành chính được cắt giảm, đơn giản hóa: 28 TTHC

a) Nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập HTX (1.005280) và Đăng ký thành lập LHHTX (1.005125)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

+ Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Đăng ký thành lập các tổ chức kinh tế hợp tác có tư cách pháp nhân (TCKTHTCTCPN)”.

+ Bỏ thành phần hồ sơ là “Phương án sản xuất, kinh doanh”.

+ Giảm thời gian giải quyết TTHC từ 05 ngày xuống 03 ngày.

+ Bổ sung quy định về phương thức nộp hồ sơ và trả kết quả trực tuyến nhằm khuyến khích các TCKTHTCTCPN thực hiện thủ tục trực tuyến.

+ Bổ sung thành phần hồ sơ: Bản sao Giấy tờ pháp lý hoặc số định danh của người đại diện theo pháp luật, các thành viên là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, tương tự như đăng ký doanh nghiệp.

Lý do:

+ TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Giảm thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết giúp tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện TTHC.

+ Việc thực hiện nộp hồ sơ TTHC bằng phương thức trực tuyến sẽ được sử dụng nhiều hơn vì quy định về thực hiện TTHC linh hoạt, nhanh chóng, đáp ứng tình hình thực tiễn của TCKTHTCTCPN.

- Kiến nghị thực thi:

+ Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

+ Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

b) Nhóm thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX - trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng (2.001973) và Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký LHHTX, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của LHHTX - trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng (1.005072)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

+ Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký các TCKTHTCTCPN, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các TCKTHTCTCPN (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)”.

+ Bổ sung làm rõ các trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký TCKTHTCTCPN và quyền, nghĩa vụ của TCKTHTCTCPN.

Lý do:

+ TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Các TCKTHTCTCPN dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình trong thực hiện TTHC, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ. Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thêm các căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét giải quyết TTHC, bảo đảm thời gian xử lý hồ sơ.

- Kiến nghị thực thi:

+ Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

+ Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

c) Nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX (1.005277) và Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký LHHTX (1.005003)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

+ Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký các TCKTHTCTCPN”.

+ Sửa đổi trình tự thực hiện từ “cấp đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận trước để thực hiện thay đổi sau” thành “TCKTHCCTCPN thực hiện thay đổi trước sau đó mới thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận sau”.

+ Quy định rõ các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký TCKTHTCTCPN. Bổ sung trường hợp thay đổi theo quyết định của Tòa án, Trọng tài.

+ Quy định rõ quyền, nghĩa vụ của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lý do:

+ TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Quy trình giải quyết TTHC linh hoạt, nhanh chóng hơn, đáp ứng tình hình thực tiễn của TCKTHTCTCPN.

+ Giúp Cơ quan đăng ký kinh doanh có thêm các căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ và bảo đảm thời gian xử lý hồ sơ.

- Kiến nghị thực thi:

+ Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

+ Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

d) Nhóm thủ tục hành chính: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký HTX (1.004979) và Thông báo thay đổi nội dung đăng ký LHHTX (1.005064)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

+ Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Thông báo thay đổi nội dung đăng ký TCKTHTCTCPN”

+ Sửa đổi thời hạn thực hiện việc thông báo của TCKTHTCTCPN từ 15 ngày kể từ ngày có thay đổi thành 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

+ Quy định rõ các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký TCKTHTCTCPN.

+ Quy định rõ quyền, nghĩa vụ của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lý do:

+ TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Giúp TCKTHTCTCPN dễ dàng tìm hiểu về TTHC và hoàn thiện hồ sơ giấy tờ liên quan trong việc thực hiện TTHC, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC, qua đó cắt giảm chi phí tuân thủ cho TCKTHTCTCPN.

+ Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thêm các căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét giải quyết TTHC, bảo đảm thời gian xử lý hồ sơ.

- Kiến nghị thực thi:

+ Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

+ Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

đ) Nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX (2.002123) và Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của LHHTX (2.002013)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

+ Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của các TCKTHTCTCPN; Thông báo lập địa điểm kinh doanh của các TCKTHTCTCPN”.

+ Bãi bỏ việc thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính khi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện ở tại huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi HTX/LHHTX đặt trụ sở chính.

+ Bỏ thành phần hồ sơ “Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký HTX, LHHTX”, “Quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc cử người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh” của HTX/LHHTX.

Lý do:

+ TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Việc cắt giảm trình tự và thành phần hồ sơ không cần thiết nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện TTHC của các TCKTHTCTCPN.

- Kiến nghị thực thi:

+ Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

+ Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

e) Nhóm thủ tục hành chính: Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX (2.001958) và Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của LHHTX (1.005124)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

+ Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của các TCKTHTCTCPN”.

+ Sửa đổi thời hạn thực hiện việc thông báo việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của TCKTHTCTCPN: Giảm từ 15 ngày kể từ ngày góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp thành 10 ngày kể từ ngày góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp.

Lý do:

+ TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Cắt giảm chi phí tuân thủ trong quá trình thực hiện TTHC.

- Kiến nghị thực thi:

+ Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

+ Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

g) Nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khi HTX chia (2.002122) và Đăng ký khi LHHTX chia (1.005122)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

+ Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Đăng ký khi TCKTHTCTCPN chia”.

+ Làm rõ phương thức chia TCKTHTCTCPN.

+ Quy định rõ trình tự thực hiện, quyền và nghĩa vụ của TCKTHTCTCPN trong quá trình chia.

+ Quy định rõ quyền, nghĩa vụ của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lý do:

+ TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Các TCKTHTCTCPN dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ. Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thêm các căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét giải quyết TTHC, đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ.

- Kiến nghị thực thi:

+ Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

+ Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

h) Nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khi HTX tách (2.002120) và Đăng ký khi LHHTX tách (2.001979)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

+ Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Đăng ký khi TCKTHTCTCPN tách”.

+ Làm rõ phương thức tách TCKTHTCTCPN.

+ Quy định rõ trình tự thực hiện, quyền và nghĩa vụ của TCKTHTCTCPN trong quá trình tách.

Lý do:

+ TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Các TCKTHTCTCPN dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ. Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thêm các căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét giải quyết TTHC, đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ.

- Kiến nghị thực thi:

+ Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

+ Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

i) Nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khi HTX hợp nhất (1.005121) và Đăng ký khi LHHTX hợp nhất (2.001957)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

+ Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Đăng ký khi TCKTHTCTCPN hợp nhất”.

+ Làm rõ phương thức hợp nhất TCKTHTCTCPN.

+ Quy định rõ trình tự thực hiện, quyền và nghĩa vụ của TCKTHTCTCPN trong quá trình hợp nhất.

+ Quy định rõ quyền, nghĩa vụ của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lý do:

+ TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Các TCKTHTCTCPN dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ. Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thêm các căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét giải quyết TTHC, đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ.

- Kiến nghị thực thi:

+ Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

+ Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

k) Nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khi HTX sáp nhập (1.004972) và Đăng ký khi LHHTX sáp nhập (1.005056)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

+ Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Đăng ký khi TCKTHTCTCPN sáp nhập”.

+ Làm rõ phương thức sáp nhập TCKTHTCTCPN.

+ Quy định rõ trình tự thực hiện, quyền và nghĩa vụ của TCKTHTCTCPN trong quá trình sáp nhập.

+ Quy định rõ quyền, nghĩa vụ của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lý do:

+ TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Các TCKTHTCTCPN dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ. Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thêm các căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét giải quyết TTHC, đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ.

- Kiến nghị thực thi:

+ Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

+ Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

l) Nhóm thủ tục hành chính: Giải thể tự nguyện HTX (1.004982) và Giải thể tự nguyện LHHTX (2.001962)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

+ Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Giải thể tự nguyện các TCKTHTCTCPN”.

+ Cắt giảm thành phần hồ sơ “Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của HTX”, qua đó các TCKTHTCTCPN sẽ không phải thực hiện một TTHC khác để lấy kết quả, nhờ đó tiết kiệm thời gian, công sức.

+ Quy định rõ nội dung Nghị quyết, quyết định giải thể TCKTHTCTCPN.

+ Quy định rõ trình tự thực hiện, quyền và nghĩa vụ của TCKTHTCTCPN trong quá trình giải thể tự nguyện.

+ Quy định rõ quyền, nghĩa vụ của Cơ quan đăng ký kinh doanh khi giải quyết TTHC.

Lý do:

+ TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Việc quy định HTX, LHHTX phải nộp Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu là không cần thiết vì dự kiến quy định con dấu của TCKTHTCTCPN do TCKTHTCTCPN tự quyết định, sử dụng và lưu trữ, khuyến khích sử dụng các phương thức mới, an toàn và bảo mật hơn như chữ ký số. Bên cạnh đó, HTX, LHHTX cũng không cần thực hiện thủ tục hủy con dấu tại Cơ quan công an trước khi thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động/giải thể, từ đó đơn giản hóa đáng kể việc thực hiện TTHC này.

+ Các TCKTHTCTCPN dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ. Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thêm các căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét giải quyết TTHC, đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ.

- Kiến nghị thực thi:

+ Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

+ Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

m) Nhóm thủ tục hành chính: Tạm ngừng hoạt động của HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX (1.005377) và Tạm ngừng hoạt động của LHHTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của LHHTX (1.005046)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

+ Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Tạm ngừng hoạt động của các TCKTHTCTCPN, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các TCKTHTCTCPN”.

+ Quy định rõ trình tự thực hiện, quyền và nghĩa vụ của TCKTHTCTCPN trong quá trình tạm ngừng kinh doanh.

+ Quy định rõ quyền, nghĩa vụ của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lý do:

+ TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Các TCKTHTCTCPN dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ. Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thêm các căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét giải quyết TTHC, đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ.

- Kiến nghị thực thi:

+ Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

+ Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

n) Nhóm thủ tục hành chính: Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX (1.005010 ) và Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của LHHTX (1.005283)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

+ Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các TCKTHTCTCPN”.

+ Cắt giảm thành phần hồ sơ “Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh”, qua đó các TCKTHTCTCPN sẽ không phải thực hiện một TTHC khác để lấy kết quả, nhờ đó tiết kiệm thời gian, công sức.

+ Quy định rõ thủ tục, quyền và nghĩa vụ của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của TCKTHTCTCPN trong quá trình chấm dứt kinh doanh.

+ Quy định rõ quyền, nghĩa vụ của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Lý do:

+ TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Việc quy định HTX, LHHTX phải nộp Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu là không cần thiết vì dự kiến quy định con dấu của TCKTHTCTCPN do TCKTHTCTCPN tự quyết định, sử dụng và lưu trữ, khuyến khích sử dụng các phương thức mới, an toàn và bảo mật hơn như chữ ký số. Bên cạnh đó, HTX, LHHTX cũng không cần thực hiện thủ tục hủy con dấu tại Cơ quan công an trước khi thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động/giải thể, từ đó đơn giản hóa đáng kể việc thực hiện TTHC này.

+ Các TCKTHTCTCPN dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình, rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ. Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh có thêm các căn cứ để xem xét, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi cho quá trình xem xét giải quyết TTHC, đảm bảo thời gian xử lý hồ sơ.

- Kiến nghị thực thi:

+ Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

+ Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

o) Nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX (1.005378) và Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của LHHTX (1.005047)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

+ Gộp 02 TTHC thành 01 TTHC “Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các TCKTHTCTCPN”.

+ Quy định rõ thời hạn thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của TCKTHTCTCPN là 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Lý do:

+ TTHC về LHHTX thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết TTHC về Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Việc quy định rõ thời hạn đăng ký để bảo đảm cho yêu cầu quản lý nhà nước về TCKTHTCTCPN sau khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. Các TCKTHTCTCPN dễ dàng tìm hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của mình.

- Kiến nghị thực thi:

+ Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

+ Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

3. Quy định về chế độ báo cáo:

Nhóm các chế độ báo cáo: Báo cáo về tình hình hoạt động của HTX (Điều 23 Nghị định 193/2013/NĐ-CP) và Báo cáo kết quả phân loại, đánh giá HTX (Điều 9 Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT)

a) Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Gộp các chế độ báo cáo lại thành 01 chế độ báo cáo.

Lý do: Các chế độ báo cáo này có nhiều điểm trùng lặp. Vì vậy, cần gộp, bỏ bớt các nội dung báo cáo trong báo cáo gây mất thời gian, công sức và chi phí cho HTX.

b) Kiến nghị thực thi:

- Xây dựng Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác và các văn bản dưới Luật để thay thế Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

- Lộ trình thực hiện: Giai đoạn 2022 - 2023.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản