557087

Quyết định 136/QĐ-QLD năm 2023 công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15 (Đợt 2) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

557087
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 136/QĐ-QLD năm 2023 công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15 (Đợt 2) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu: 136/QĐ-QLD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Vũ Tuấn Cường
Ngày ban hành: 01/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 136/QĐ-QLD
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược
Người ký: Vũ Tuấn Cường
Ngày ban hành: 01/03/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐƯỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 3 NGHỊ QUYẾT SỐ 80/2023/QH15 NGÀY 09/01/2023 CỦA QUỐC HỘI (ĐỢT 2)

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Công văn số 429/BYT-QLD ngày 01/02/2023 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý Dược.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 2), cụ thể như sau:

1. Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc sản xuất trong nước được công bố tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.

2. Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc sản xuất tại nước ngoài được công bố tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc được công bố tại Điều 1 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: https://moh.gov.vn/home, Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: https://dav.gov.vn và được tiếp tục cập nhật, bổ sung tại các đợt công bố tiếp theo.

Thông tin chi tiết của từng thuốc, nguyên liệu làm thuốc được tra cứu theo số đăng ký công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index.

Điều 3. Trường hợp thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã thực hiện thay đổi, bổ sung trong quá trình lưu hành hoặc có đính chính, sửa đổi thông tin liên quan đến giấy đăng ký lưu hành đã được cấp, doanh nghiệp xuất trình văn bản phê duyệt hoặc xác nhận của Cục Quản lý Dược với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký có thuốc, nguyên liệu làm thuốc được công bố tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BT. Đào Hồng Lan (để b/c);
- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để b/c);
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế GTVT - Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bộ Y tế: Vụ PC, Cục QLYDCT, Cục QLKCB, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
- Viện KN thuốc TƯ, Viện KN thuốc TP. HCM;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam - Công ty CP;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia;
- Cục QLD: P.QLKDD, P.QLCLT, P.PCTTra, P.QLGT; Website Bộ Y tế; Website Cục Quản lý Dược;
- Lưu: VT, ĐKT.

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TRONG NƯỚC CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐƯỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG TỪ NGÀY HẾT HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2024 THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 3 NGHỊ QUYẾT SỐ 80/2023/QH15 NGÀY 09/01/2023 CỦA QUỐC HỘI (ĐỢT 2)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-QLD ngày 01/03/2023 của Cục Quản lý Dược)

(*) Ghi chú: Các thuốc khác đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết 80/2023/QH15 được công bố tiếp tục cập nhật, bổ sung tại các đợt Quyết định tiếp theo.

STT

Số đăng ký

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Cơ sở sản xuất

1

VD-28849-18

A.T Calcium cort

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

2

VD-28944-18

Abarek

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội

3

VD-28809-18

Acemol plus

Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 TP HCM

Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 TP HCM

4

VD-29515-18

Acenews

Công ty TNHH MTV 120 Armephaco

Công ty TNHH MTV 120 Armephaco

5

VD-28816-18

Acetab extra

Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

6

VD-29201-18

Acetylcystein - Mebiphar

Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế

Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế

7

VD-28899-18

Acritel-10

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

8

VD-29085-18

Acyclovir 400mg

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

9

VD-29496-18

Acyclovir Stada 800 mg

Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam.

Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam

10

VD-29531-18

Adalcrem Plus

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

11

VD-29479-18

Afenemi

Công ty TNHH dược phẩm VNP

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

12

VD-29344-18

Afovix tab

Công ty cổ phần Pymepharco

Công ty cổ phần Pymepharco

13

VD-28817-18

Agicedol

Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

14

VD-28819-18

Agihistine 8

Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

15

VD-28820-18

Agilosart 100

Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

16

VD-28821-18

Agimetpred 16

Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

17

VD-28822-18

Agimfast 180

Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

18

VD-28823-18

Agirovastin 10

Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

19

VD-28824-18

Agitafil 20

Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

20

VD-28758-18

Ahevip 90

Công ty Cổ phần BV Pharma

Công ty Cổ phần BV Pharma

21

VD-29425-18

Airflat 180

Công ty liên doanh dược phẩm Mebiphar-Austrapharm

Công ty liên doanh dược phẩm Mebiphar-Austrapharm

22

VD-28978-18

Alpha-Medi

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

23

VD-29221-18

Alverin

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

24

VD-29138-18

Ambroxol 30 mg

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

25

VD-29055-18

Amedolfen 100

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

26

VD-29056-18

Ametifen codeine forte

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

27

VD-29222-18

Aminazin

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

28

VD-28783-18

Aminazin 25mg

Công ty cổ phần dược Danapha

Công ty cổ phần dược Danapha

29

VD-28784-18

Amitriptylin 50mg

Công ty cổ phần dược Danapha

Công ty cổ phần dược Danapha

30

VD-29098-18

Amitriptyline Hydrochloride 10mg

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

31

VD-29099-18

Amitriptyline Hydrochloride 25mg

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

32

VD-29308-18

Amoxfap

Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hóa

Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hóa

33

VD-29139-18

Amoxicilin 250 mg

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

34

VD-29141-18

Amoxicilin 500 mg

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

35

VD-29391-18

Amoxicillin 500 mg

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

36

VD-29178-18

Amoxycilin 500mg

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương

37

VD-29449-18

Anaflam 50

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

38

VD-28900-18

Andirel-20

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

39

VD-29223-18

Anigrine

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

40

VD-29550-18

Antinic

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

41

VD-28979-18

Antizyme

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

42

VD-28886-18

Ascorbic 500

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

43

VD-29086-18

Aspirin pH8 500mg

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

44

VD-29558-18

a-Tase

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

45

VD-29497-18

Atenolol Stada 100 mg

Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam.

Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam

46

VD-28850-18

Atilair chew

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

47

VD-28851-18

Atilair sac

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

48

VD-28852-18

Atimecox 15 inj

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

49

VD-28853-18

Atisartan 300

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

50

VD-28854-18

Atisartan 75

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

51

VD-29518-18

Atocib 120

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

52

VD-29519-18

Atocib 60

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

53

VD-29520-18

Atocib 90

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

54

VD-28931-18

Atorvastatin 10 mg

Công ty cổ phần Euvipharm

Công ty cổ phần Euvipharm

55

VD-29200-18

Atorvastatin 10 mg

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25

56

VD-28793-18

Atorvastatin 20 mg

Công ty cổ phần dược Đồng Nai

Công ty cổ phần dược Đồng Nai

57

VD-29246-18

Atorvastatin 20 mg

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

58

VD-29319-18

Augbactam 1g/200mg

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

59

VD-28950-18

Augmotex

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

60

VD-29320-18

Aupisin 1,5g

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

61

VD-29426-18

Ausagel 250

Công ty liên doanh dược phẩm Mebiphar-Austrapharm

Công ty liên doanh dược phẩm Mebiphar-Austrapharm

62

VD-28759-18

Ausvair 150

Công ty Cổ phần BV Pharma

Công ty Cổ phần BV Pharma

63

VD-28935-18

Avisla

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

64

VD-28825-18

Azenmarol 1

Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

65

VD-28826-18

Azenmarol 4

Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

66

VD-28855-18

Azilyo

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

67

VD-28751-18

Babenic

Chi nhánh công ty TNHH sản xuất - kinh doanh dược phẩm Đam San

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

68

VD-29072-18

Bakidol 160

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

69

VD-29073-18

Batilead

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

70

VD-29074-18

Batiluck

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

71

VD-29283-18

Bebetadine

Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

72

VD-28777-18

Becadom

Công ty Cổ phần Dược Becamex

Công ty Cổ phần Dược Becamex

73

VD-28778-18

Becaspira 3.0 M.I.U

Công ty Cổ phần Dược Becamex

Công ty Cổ phần Dược Becamex

74

VD-29275-18

Befucid

Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex

Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex

75

VD-28860-18

Benoramintab

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

76

VD-29207-18

Benzathin benzylpenicilin 1.200.000 IU

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

77

VD-25843-16

Bequantene

Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

Công ty cổ phần dược TW Mediplantex

78

VD-28945-18

Berberin

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội

79

VD-29559-18

Betahistine-US 16mg

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

80

VD-28871-18

BFS-Amiron

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

81

VD-28872-18

BFS-Mecobal

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

82

VD-28873-18

BFS-Nicardipin

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

83

VD-29156-18

Bicelor

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

84

VD-29157-18

Bicelor

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

85

VD-28785-18

Bi-Daphazyl

Công ty cổ phần dược Danapha

Công ty cổ phần dược Danapha

86

VD-29299-18

Bidizem ® MR 200

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

87

VD-29300-18

Bifehema

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

88

VD-29301-18

Bifradin

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

89

VD-29302-18

Bifumax 250

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

90

VD-25844-16

Biotin

Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

Công ty cổ phần dược TW Mediplantex

91

VD-29345-18

Biotinstad 5mg

Công ty cổ phần Pymepharco

Công ty cổ phần Pymepharco

92

VD-29303-18

Biragan Extra

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

93

VD-29304-18

Biragan kids 250

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

94

VD-29158-18

Bivantox 300 tab.

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

95

VD-28760-18

Bivinadol

Công ty Cổ phần BV Pharma

Công ty Cổ phần BV Pharma

96

VD-29360-18

Bizuca

Công ty cổ phần sản xuất - thương mại Dược phẩm Đông Nam

Công ty cổ phần sản xuất - thương mại Dược phẩm Đông Nam

97

VD-29506-18

Blosatin 10

Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm

Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm

98

VD-29507-18

Blosatin 20

Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm

Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm

99

VD-28803-18

Bofit F

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

100

VD-28861-18

Bosgyno plus

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

101

VD-29159-18

Bravine Inmed

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

102

VD-29057-18

Broncystine

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

103

VD-29284-18

Brosuvon 8mg

Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

104

VD-29167-18

Butapenem 250

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

105

VD-29168-18

Butapenem 500

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

106

VD-29560-18

Cadicefpo 100

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

107

VD-29561-18

Cadiflex 1500

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

108

VD-29224-18

Calci Folinat 10ml

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

109

VD-29003-18

Calci Folinat 15 mg/ 2ml

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

110

VD-29225-18

Calci folinat 5ml

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

111

VD-29312-18

Calci glubionat Kabi

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam

112

VD-29469-18

Calcium - NIC plus

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

113

VD-28746-18

Calsfull

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

114

VD-28812-18

Candesartan 4

Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2

115

VD-28813-18

Candesartan 8

Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2

116

VD-28804-18

Cao khô Actisô

Công ty cổ phần dược Lâm Đồng - LADOPHAR

Công ty cổ phần dược Lâm Đồng - LADOPHAR

117

VD-28761-18

Cao khô Cà gai leo (1:20)

Công ty Cổ phần BV Pharma

Công ty Cổ phần BV Pharma

118

VD-28762-18

Cao khô Hà Thủ Ô đỏ (1:10)

Công ty Cổ phần BV Pharma

Công ty Cổ phần BV Pharma

119

VD-28763-18

Cao khô Trinh Nữ Hoàng Cung (1:10)

Công ty Cổ phần BV Pharma

Công ty Cổ phần BV Pharma

120

VD-29318-18

Cao xương hỗn hợp

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam

121

VD-29346-18

Cardedes 8

Công ty cổ phần Pymepharco

Công ty cổ phần Pymepharco

122

VD-29481-18

Carsantin 6,25 mg

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

123

VD-29498-18

Carvestad 6.25

Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam.

Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam

124

VD-29554-18

Cbispasmo

Công ty TNHH thương mại dược phẩm Nguyễn Vy

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

125

VD-29143-18

Cefaclor 125mg

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

126

VD-29262-18

Cefaclor 125mg

Công ty cổ phần dược S.Pharm

Công ty cổ phần dược S.Pharm

127

VD-29402-18

Cefaclor 250mg

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

128

VD-29263-18

Cefadroxil 250 mg

Công ty cổ phần dược S.Pharm

Công ty cổ phần dược S.Pharm

129

VD-29392-18

Cefalexin 500 mg

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

130

VD-29170-18

Cefalotin 1g

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

131

VD-29321-18

Cefalotin 1g

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

132

VD-29322-18

Cefalotin 2g

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

133

VD-29264-18

Cefdinir 100mg

Công ty cổ phần dược S.Pharm

Công ty cổ phần dược S.Pharm

134

VD-28775-18

Cefdinir 125mg

Công ty cổ phần Dược S. Pharm

Công ty cổ phần dược S.Pharm

135

VD-29179-18

Cefixim 100mg

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương

136

VD-28887-18

Cefixim 200

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

137

VD-29004-18

Cefotiam 0,5 g

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

138

VD-29413-18

Cefpobiotic 200

Công ty cổ phần dược Medipharco

Công ty cổ phần dược Medipharco

139

VD-29005-18

Cefradin 500 mg

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

140

VD-29208-18

Cefradin 500mg

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

141

VD-29562-18

Ceftenmax 200 cap

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

142

VD-29563-18

Ceftenmax 400 cap

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

143

VD-29450-18

Ceftizoxim 500

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

144

VD-29006-18

Cefuroxime 125mg/5ml

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

145

VD-29007-18

Cefuroxime 1g

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

146

VD-29100-18

Celecoxib SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

147

VD-20193-13

Celexib 100 mg

Công ty cổ phần Euvipharm

Công ty cổ phần Euvipharm

148

VD-29180-18

Celextavin

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương

149

VD-29347-18

Cemitaz 1g

Công ty cổ phần Pymepharco

Công ty cổ phần Pymepharco

150

VD-29269-18

Cenfena

Công ty cổ phần dược Trung Ương 3.

Công ty cổ phần dược Trung Ương 3.

151

VD-29270-18

Cenrobaby

Công ty cổ phần dược Trung Ương 3.

Công ty cổ phần dược Trung Ương 3.

152

VD-29160-18

Cephalexin 250 mg

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

153

VD-29181-18

Cephalexin 250mg

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương

154

VD-29265-18

Cephalexin 250mg

Công ty cổ phần dược S.Pharm

Công ty cổ phần dược S.Pharm

155

VD-29266-18

Cephalexin 500 mg

Công ty cổ phần dược S.Pharm

Công ty cổ phần dược S.Pharm

156

VD-29459-18

Cephalexin 500-HV

Công ty TNHH Dược phẩm Huy Văn

Công ty TNHH US Pharma USA

157

VD-29093-18

Cephalexin 500mg

Công ty cổ phần dược phẩm S.Pharm

Công ty cổ phần dược S.Pharm

158

VD-28901-18

Cerahead

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

159

VD-29288-18

Cetazin

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Công ty cổ phần dược Vacopharm

160

VD-29271-18

Cetecoataxan

Công ty cổ phần dược Trung Ương 3.

Công ty cổ phần dược Trung Ương 3.

161

VD-29272-18

Cetecociprocent 500

Công ty cổ phần dược Trung Ương 3.

Công ty cổ phần dược Trung Ương 3.

162

VD-29182-18

Cetirizin 10mg

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương

163

VD-28961-18

Cetirizin IMP 10

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

164

VD-29276-18

Cilexid

Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex

Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex

165

VD-29532-18

Cimeverin

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

166

VD-28776-18

Cinepark - D

Công ty cổ phần Dược ATM

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

167

VD-28888-18

Ciprofloxacin 500

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

168

VD-29190-18

Ciprofloxacin 500mg

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha tỉnh Bình Dương

169

VD-28970-18

Clanzen

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

170

VD-29087-18

Clarithromycin 500 mg

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

171

VD-25845-16

Clinecid 300 mg

Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

Công ty cổ phần dược TW Mediplantex

172

VD-28889-18

Cloramphenicol 250

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

173

VD-29277-18

Cloromis-F

Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex

Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex

174

VD-29267-18

Clorpheniramin maleat 4mg

Công ty cổ phần dược S.Pharm

Công ty cổ phần dược S.Pharm

175

VD-29209-18

Clotrimazol VCP

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

176

VD-29192-18

Codcerin-D

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

177

VD-29015-18

Codeforte

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

178

VD-29393-18

Co-Dovel 300 mg/12,5 mg

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

179

VD-29564-18

Colchicin-US

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

180

VD-29376-18

Colirex 3 MIU

Công ty cổ phần Sundial Pharma

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

181

VD-29094-18

Colludoll

Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim

Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim

182

VD-29095-18

Colocol 500

Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim

Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim

183

VD-29305-18

Comenazol

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

184

VD-29428-18

Corityne

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

185

VD-19861-13

Cormiron 200 mg

Công ty cổ phần Euvipharm

Công ty cổ phần Euvipharm

186

VD-29516-18

Co-trimoxazol

Công ty TNHH MTV 120 Armephaco

Công ty TNHH MTV 120 Armephaco

187

VD-29161-18

Cotrimoxazol 960

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

188

VD-29453-18

Covrix 4

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

189

VD-29454-18

Covrix 8

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

190

VD-28862-18

Crestinboston 10

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

191

VD-28786-18

Danapha-Telfadin 180

Công ty cổ phần dược Danapha

Công ty cổ phần dược Danapha

192

VD-28787-18

Daphazyl

Công ty cổ phần dược Danapha

Công ty cổ phần dược Danapha

193

VD-28788-18

Darinol 300

Công ty cổ phần dược Danapha

Công ty cổ phần dược Danapha

194

VD-28752-18

Dasagold cảm cúm

Chi nhánh công ty TNHH sản xuất - kinh doanh dược phẩm Đam San

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

195

VD-28753-18

Dasamex Extra

Chi nhánh công ty TNHH sản xuất - kinh doanh dược phẩm Đam San

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

196

VD-29368-18

Dầu gừng Thái Dương

Công ty cổ phần Sao Thái Dương

Chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam

197

VD-28902-18

Davyca

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

198

VD-28754-18

Decemex

Chi nhánh công ty TNHH sản xuất - kinh doanh dược phẩm Đam San

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

199

VD-29171-18

Dentimex 100

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

200

VD-25846-16

Depedic

Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

Công ty cổ phần dược TW Mediplantex

201

VD-28838-18

Dermaderm

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

202

VD-28980-18

Deroscid

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

203

VD-28903-18

Deruff-4

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

204

VD-29414-18

Desilogen

Công ty cổ phần dược Medipharco

Công ty cổ phần dược Medipharco

205

VD-28779-18

Dexamethason

Công ty Cổ phần Dược Becamex

Công ty Cổ phần Dược Becamex

206

VD-29146-18

Dexamethason 0,5mg

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

207

VD-29313-18

Dexamethason Kabi

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam

208

VD-29521-18

Dialamic

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

209

VD-29404-18

Di-angesic codein 30

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

210

VD-29371-18

Di-antipain

Công ty cổ phần SPM

Công ty cổ phần SPM

211

VD-29433-18

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 5%

Công ty TNHH B. Braun Việt Nam.

Công ty TNHH B. Braun Việt Nam

212

VD-29434-18

Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% và Glucose 5%

Công ty TNHH B. Braun Việt Nam.

Công ty TNHH B. Braun Việt Nam

213

VD-29210-18

Dicifepim 0,5g

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

214

VD-29211-18

Dicifepim 2g

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

215

VD-28946-18

Diclofenac

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội

216

VD-29382-18

Diclofenac

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh

217

VD-28805-18

Diclofenac 75mg

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

218

VD-29162-18

Diclofenac 75mg/3ml

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

219

VD-28971-18

Dimenhydrinat

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

220

VD-29101-18

Disvir 200

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

221

VD-29102-18

Disvir 400

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

222

VD-29103-18

Disvir 800

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

223

VD-29177-18

Dobamedron

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3

224

VD-29104-18

Dobdia

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

225

VD-29348-18

Dobutamin

Công ty cổ phần Pymepharco

Công ty cổ phần Pymepharco

226

VD-29285-18

Docolin

Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

227

VD-29394-18

Domenol 16mg

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

228

VD-29395-18

Domenol 4 mg

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

229

VD-28972-18

Domperidon

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

230

VD-29105-18

Donepezil ODT 5

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

231

VD-29396-18

Donox 20 mg

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

232

VD-28964-18

Do-Parafen

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

233

VD-29397-18

Dorobay 50 mg

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

234

VD-29398-18

Dorogyne F

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

235

VD-29399-18

Dorotec 10 mg

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

236

VD-29193-18

Dovalgan Ef

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

237

VD-28794-18

Dresnason

Công ty cổ phần dược Đồng Nai

Công ty cổ phần dược Đồng Nai

238

VD-28764-18

Drolenic 10

Công ty Cổ phần BV Pharma

Công ty Cổ phần BV Pharma

239

VD-28975-18

Duritex 500

Công ty cổ phần dược phẩm Liviat

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

240

VD-28774-18

Dusodril 300

Công ty cổ phần DTS Việt Nam

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

241

VD-29387-18

Effe-C TP

Công ty cổ phần thương mại dược phẩm và trang thiết bị y tế Thuận Phát

Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh

242

VD-29383-18

Effemax

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh

243

VD-29482-18

Efferhasan-C

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

244

VD-28863-18

Effer-paralmax 250

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

245

VD-28864-18

Effer-paralmax 80

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

246

VD-29522-18

Eltium 50

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

247

VD-28865-18

Enaboston 10

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

248

VD-28866-18

Enaboston 5

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

249

VD-29565-18

Enapril 5

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

250

VD-19864-13

Enatril 10 mg

Công ty cổ phần Euvipharm

Công ty cổ phần Euvipharm

251

VD-19865-13

Enatril 5 mg

Công ty cổ phần Euvipharm

Công ty cổ phần Euvipharm

252

VD-29557-18

Enervon

Công ty TNHH United International Pharma

Công ty TNHH United International Pharma

253

VD-29106-18

Eraeso 20

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

254

VD-28973-18

Erythromycin

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

255

VD-29008-18

Esomeprazol 20 mg

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

256

VD-28827-18

Esoragim 40

Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

257

VD-29548-18

Esosunny

Công ty TNHH Sunny Inter Pharma

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Cophavina

258

VD-29349-18

Esoxium Caps. 20

Công ty cổ phần Pymepharco

Công ty cổ phần Pymepharco

259

VD-28904-18

Esseil-10

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

260

VD-28905-18

Esseil-5

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

261

VD-29306-18

Etoposid Bidiphar

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

262

VD-28765-18

Etova 400

Công ty Cổ phần BV Pharma

Công ty Cổ phần BV Pharma

263

VD-28814-18

Eulosan 50

Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Công ty cổ phần Dược phẩm 3/2

264

VD-29384-18

Eumasavaf

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh

265

VD-28932-18

Eumoxin 500

Công ty cổ phần Euvipharm

Công ty cổ phần Euvipharm

266

VD-28906-18

Eurolux-1

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

267

VD-28952-18

Euromox 500

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

268

VD-28933-18

Euxamus 100

Công ty cổ phần Euvipharm

Công ty cổ phần Euvipharm

269

VD-29278-18

E-Xazol

Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex

Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex

270

VD-19342-13

Exitin 1g

Công ty cổ phần Euvipharm

Công ty cổ phần Euvipharm

271

VD-28981-18

Ezdixum 20

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

272

VD-28936-18

Ezeytine

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

273

VD-29183-18

Famotidin 40 mg

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương

274

VD-28982-18

Fedrez

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

275

VD-28983-18

Fellaini

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

276

VD-29567-18

Fenacus 50

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

277

VD-29226-18

Fenidel

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

278

VD-28890-18

Fexofenadin 120

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

279

VD-28891-18

Fexofenadin 60

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

280

VD-29568-18

Fexofenadin 60-US

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

281

VD-28766-18

Fistazol 1%

Công ty Cổ phần BV Pharma

Công ty Cổ phần BV Pharma

282

VD-29251-18

Flagazyl

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

283

VD-29058-18

Flunavertig

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

284

VD-28976-18

Focgo

Công ty cổ phần dược phẩm Liviat

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

285

VD-28874-18

Fonda-BFS 5.0

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

286

VD-29422-18

Franlex 500

Công ty liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

Công ty liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

287

VD-29423-18

Franlucat 10mg

Công ty liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

Công ty liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

288

VD-29075-18

Fudalis 50mg

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

289

VD-29076-18

Fudcipro 500 mg

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

290

VD-29361-18

Fudnycol

Công ty cổ phần sản xuất - thương mại Dược phẩm Đông Nam

Công ty cổ phần sản xuất - thương mại Dược phẩm Đông Nam

291

VD-29077-18

Fudophar 800mg

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

292

VD-29227-18

Furunas

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

293

VD-29400-18

Gabapentin 300 mg

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

294

VD-28875-18

Gabasol

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

295

VD-29163-18

Gardenal 100mg

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

296

VD-28907-18

Gayax-50

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

297

VD-29461-18

Gel dùng ngoài Mangizeni

Công ty TNHH dược phẩm Rồng Vàng

Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam

298

VD-29373-18

Gelestra

Công ty cổ phần SPM

Công ty cổ phần SPM

299

GC-243-16

Gentlemax

Công ty cổ phần S.P.M

(Cơ sở nhận gia công): Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

300

VD-28867-18

Gentriboston

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

301

VD-28828-18

Gifuldin 250

Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

302

VD-28908-18

Givet-4

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

303

VD-28829-18

Glimegim 4

Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

304

VD-29451-18

Glocor 10

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

305

VD-29452-18

Glotizin

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

306

VD-28953-18

Glucosamin

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

307

VD-29202-18

Glucosamin 500

Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế

Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế

308

VD-29314-18

Glucose 20%

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam

309

VD-29315-18

Glucose Kabi 30%

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam

310

VD-28795-18

Glucose-C

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

311

VD-29470-18

Glycéborate

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

312

VD-28909-18

Gonzalez-125

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

313

VD-28910-18

Gonzalez-250

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

314

VD-28911-18

Gourcuff-2,5

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

315

VD-28912-18

Gourcuff-5

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

316

VD-28830-18

Goutcolcin

Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

317

VD-28984-18

Gurtab 500

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

318

VD-29523-18

Haginir DT 125

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

319

VD-28791-18

Haloperidol 0,5%

Công ty cổ phần dược Danapha

Công ty cổ phần dược Danapha

320

VD-28947-18

Hanodimenal

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội

321

VD-29483-18

Harotin 10

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

322

VD-29484-18

Harotin 20

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

323

VD-29485-18

Harotin 40

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

324

VD-29508-18

Hasadolac 300

Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm

Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm

325

VD-29509-18

Hasadolac 400

Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm

Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm

326

VD-28796-18

Hemprenol

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

327

VD-28749-18

Hepaexel

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Codupha Hà Nội

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

328

VD-29544-18

Heraprostol

Công ty TNHH sinh dược phẩm Hera

Công ty TNHH sinh dược phẩm Hera

329

VD-28985-18

Hypniza 300

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

330

VD-28913-18

HYYR

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

331

VD-29471-18

Ibucine 600

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

332

VD-28797-18

Ibuhadi

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

333

VD-29107-18

Insuact 10

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

334

VD-28892-18

Irzinex 150

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

335

VD-28893-18

Irzinex 300

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

336

VD-28806-18

Izandin 500mg

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

337

VD-17691-12

Izol - Fungi

Công Ty Cổ Phần Pymepharco

Công ty cổ phần Pymepharco

338

VD-28986-18

Janpetine

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

339

VD-28876-18

Kama-BFS

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

340

VD-28914-18

Kauskas-50

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

341

VD-29462-18

Kem giảm đau Ecosip

Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân

Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân

342

VD-29486-18

Keplidon 250

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

343

VD-25847-16

Korando 325

Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

Công ty cổ phần dược TW Mediplantex

344

VD-29078-18

Ktine

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

345

VD-29335-18

Kuplinko

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l

346

VD-29307-18

Kydheamo-1 B

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

Công ty cổ phần Dược-TTBYT Bình Định (Bidiphar)

347

VD-29499-18

Lamivudine Tablets 150 mg

Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam.

Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam

348

VD-29500-18

Lamzidivir

Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam.

Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam

349

VD-28998-18

Langitax 10

Công ty cổ phần dược phẩm Medbolide

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

350

VD-28999-18

Langitax 15

Công ty cổ phần dược phẩm Medbolide

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

351

VD-29000-18

Langitax 20

Công ty cổ phần dược phẩm Medbolide

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

352

VD-29108-18

Leflunox

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

353

VD-28915-18

Lefvox-250

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

354

VD-28780-18

Lessenol 325

Công ty Cổ phần Dược Becamex

Công ty Cổ phần Dược Becamex

355

VD-28916-18

Levetral-750

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

356

VD-28877-18

Levobupi-BFS 50 mg

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

357

VD-29316-18

Levofloxacin Kabi

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam

358

VD-29109-18

Levofloxacine SaVi 500

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

359

VD-29172-18

Levomepromazin maleat 25 mg

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

360

VD-29510-18

Lezinsan 5

Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm

Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm

361

VD-29569-18

Libefit

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

362

VD-29009-18

Lidocain 1%

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

363

VD-29350-18

Lidocain 2%

Công ty cổ phần Pymepharco

Công ty cổ phần Pymepharco

364

VD-29517-18

Lincomycin

Công ty TNHH MTV 120 Armephaco

Công ty TNHH MTV 120 Armephaco

365

VD-29184-18

Lincomycin 500mg

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương

366

VD-28878-18

Line-BFS 600mg

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

367

VD-29524-18

Lipvar 20

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

368

VD-29294-18

Lisimax Super

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

369

VD-29416-18

Lodegald-Aci

Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH)

Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH)

370

VD-29417-18

Lodegald-Alben

Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH)

Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH)

371

VD-29418-18

Lodegald-Cipro

Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH)

Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH)

372

VD-29419-18

Lodegald-Met

Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH)

Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH)

373

VD-29420-18

Lodegald-Trime

Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH)

Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH)

374

VD-29455-18

Lodinap 20

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

375

VD-29405-18

Lovifed 1g

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

376

VD-29110-18

LoxicSaVi 7,5

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

377

VD-28948-18

Lucicomp 250

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội

378

VD-29511-18

Macetux 200

Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm

Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm

379

VD-29424-18

Magne - B6 Éloge

Công ty liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

Công ty liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

380

VD-29363-18

MAGNE-B6 corbière

Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam

Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam

381

VD-29279-18

Magnesi-B6

Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex

Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex

382

VD-29472-18

Magnesium - B6

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

383

VD-29487-18

Maleutyl 500 mg

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

384

VD-22453-15

Malosic

Công ty cổ phần Euvipharm

Công ty cổ phần Euvipharm

385

VD-28917-18

Manzura-5

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

386

VD-28840-18

Maxxacne-AC

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

387

VD-28841-18

Maxxdaf

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

388

VD-28842-18

Maxxdaf

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

389

VD-28843-18

Maxxmucous-AC 200

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

390

VD-28844-18

Maxxprolol 10

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

391

VD-29203-18

Mebizinc

Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế

Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế

392

VD-29059-18

Mebufen 500

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

393

VD-29570-18

Meburef

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

394

VD-29377-18

Mecefix-B.E 150 mg

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

395

VD-29378-18

Mecefix-B.E 250 mg

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

396

VD-28987-18

Medi-Allopurinol

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

397

VD-28988-18

Medibivo

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

398

VD-29385-18

Medietfikoleye

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh

399

VD-28989-18

Medi-Ethionamid

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

400

VD-29280-18

Medifluday

Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex

Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex

401

VD-29379-18

Medoral Spray T

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

402

VD-28990-18

Medtorphan 30

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

403

VD-28918-18

Meirara

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

404

VD-29324-18

Mekodexasone

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

405

VD-29325-18

Mekoquinin

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

406

VD-25848-16

Melopower

Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

Công ty cổ phần dược TW Mediplantex

407

VD-28868-18

Meloxboston 7.5

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

408

VD-29429-18

Mepred - 16

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

409

VD-29204-18

Metalam

Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế

Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế

410

VD-29185-18

Methadon

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương

411

VD-28974-18

Methocarbamol

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hoà

412

VD-28919-18

Metilone

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

413

VD-29195-18

Metovance

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

414

VD-29380-18

Metoxa

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

415

VD-28856-18

Metroveno

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

Công ty Cổ phần Dược phẩm An Thiên

416

VD-28965-18

Mexcold 650

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

417

VD-16142-11

Meyerazol

Công ty Liên doanh Meyer-BPC

Công ty liên doanh Meyer - BPC

418

VD-29430-18

Meyermipid

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

419

VD-29512-18

Mibecerex 400

Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm

Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm

420

VD-29513-18

Mibeserc 24 mg

Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm

Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm

421

VD-29421-18

Micersi 400

Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH)

Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH)

422

VD-29010-18

Midazoxim 0,5g

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

423

VD-29011-18

Midepime 0.5g

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

424

VD-29012-18

Midepime 2g

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

425

VD-29503-18

Mifestad 10

Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam.

Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam.

426

VD-29468-18

Mifrednor 10

Công ty TNHH Dược phẩm Trung Nam

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

427

VD-28991-18

Mirenzine 5

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

428

VD-28807-18

Mofirum-M

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

429

VD-29317-18

Moxflacine

Công ty Cổ phần Hóa Dược - Dược phẩm I

Chi nhánh Công ty cổ phần dược TW Mediplantex

430

VD-28992-18

Musclid 300

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

431

VD-28808-18

Mydecelim 150

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

Công ty cổ phần Dược Minh Hải

432

VD-28926-18

Mykezol

Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic

Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic

433

VD-29473-18

Myonic

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

434

VD-29456-18

Mysomed 750

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

435

VD-29415-18

Nabumetone 500

Công ty cổ phần dược Medipharco

Công ty cổ phần dược Medipharco

436

VD-29571-18

Nadifex 120

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

437

VD-28920-18

Najen

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

438

VD-29111-18

Natondix

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

439

VD-28927-18

Natri Clorid 0,9%

Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic

Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic

440

VD-28928-18

Natri Clorid 0,9%

Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic

Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic

441

VD-29295-18

Natri Clorid 0,9%

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

442

VD-29351-18

Natri Clorid 0,9%

Công ty cổ phần Pymepharco

Công ty cổ phần Pymepharco

443

VD-29364-18

Nautamine

Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam

Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam

444

VD-25849-16

Neazi 500 mg

Công ty Cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex

Công ty cổ phần dược TW Mediplantex

445

VD-29431-18

Nefopam RVN

Công ty Roussel Việt Nam

Công ty Roussel Việt Nam

446

VD-28929-18

Neo-Gynotab

Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic

Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic

447

VD-29551-18

Neotica balm

Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam

Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam

448

VD-28836-18

Nepalis 4,25%

Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi

Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi

449

VD-28921-18

Neubatel

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

450

VD-29286-18

Neurotrivit

Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

451

VD-29147-18

Neusturon

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

452

VD-28845-18

NeviAPC

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

453

VD-29255-18

Nexomium 20

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

454

VD-28879-18

Nimovaso soft cap

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

455

VD-29457-18

Nootryl 800

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

456

VD-28773-18

Novira

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA

Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA

457

VD-28880-18

Novolinda

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

458

VD-29328-18

Novomycine 3 M.IU

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

459

VD-29164-18

Nước cất tiêm 4ml

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

460

VD-29329-18

Nước vô khuẩn MKP

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

461

VD-29256-18

Nystatin

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

462

VD-29337-18

Ocebari

Công ty cổ phần O2Pharm

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam

463

VD-29338-18

Ocebiso

Công ty cổ phần O2Pharm

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam

464

VD-29339-18

Ocedio 80/12,5

Công ty cổ phần O2Pharm

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam

465

VD-29340-18

Ocethizid 5/12,5

Công ty cổ phần O2Pharm

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam

466

VD-29341-18

Ocevesin 60

Công ty cổ phần O2Pharm

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam

467

VD-29342-18

Ocevimin

Công ty cổ phần O2Pharm

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam

468

VD-29386-18

Oflomax

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh

469

VD-28870-18

Omeraz 20

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam

470

VD-29060-18

Opebeta 80

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

471

VD-29061-18

Opetelmi 40

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

472

VD-29062-18

Opetelmi 80

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

473

VD-28810-18

Oresol

Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 TP HCM

Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 TP HCM

474

VD-29196-18

Ossizan C

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

475

VD-28831-18

Ostagi - D3

Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

476

VD-29063-18

Ostebon plus

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

477

VD-29212-18

Oxacilin 0,5g

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

478

VD-29583-18

Oxy 5

Công ty trách nhiệm hữu hạn Rohto - mentholatum Việt Nam

Công ty trách nhiệm hữu hạn Rohto - mentholatum Việt Nam

479

GC-293-18

Ozanier 500mg

(Cơ sở đặt gia công): Công ty Medochemie Ltd

(Cơ sở nhận gia công): Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông)

480

VD-28949-18

Paminchoice 325/2

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội

481

VD-28894-18

Panagal Plus

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

482

VD-29406-18

Pancidol Extra

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

483

VD-29407-18

Pancidol Extra

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

484

VD-29045-18

Para - OPC 80mg

Công ty cổ phần Dược phẩm OPC.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC

485

VD-29257-18

Paracetamol 500 mg

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

486

VD-29013-18

Paracetamol 500mg

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

487

VD-29281-18

Paracetamol 500mg

Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex

Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex

488

VD-29282-18

Paracetamol 500mg

Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex

Công ty cổ phần dược Trung ương Mediplantex

489

VD-29330-18

Paracetamol 500mg

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

490

VD-29112-18

Paracetamol SaVi 150

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

491

VD-29113-18

Paracetamol SaVi 80

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

492

VD-29331-18

Paracold Codein Effervescent

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

493

VD-29504-18

Partamol-Codein

Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam.

Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam.

494

VD-21262-14

Peractam 1g

Công ty cổ phần Euvipharm

Công ty cổ phần Euvipharm

495

VD-19867-13

Peractam 2g

Công ty cổ phần Euvipharm

Công ty cổ phần Euvipharm

496

VD-29114-18

Perfectrip

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

497

VD-29287-18

Phacolugel

Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

498

VD-29165-18

Pharbazidin 400

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

499

VD-29534-18

Philcotam

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

500

VD-28882-18

Phytok

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

501

VD-29545-18

Pidogrel

Công ty TNHH sinh dược phẩm Hera

Công ty TNHH sinh dược phẩm Hera

502

VD-29352-18

Pipanzin Caps.

Công ty cổ phần Pymepharco

Công ty cổ phần Pymepharco

503

VD-29096-18

Piracetam

Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim

Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim

504

VD-28781-18

Piracetam 400

Công ty Cổ phần Dược Becamex

Công ty Cổ phần Dược Becamex

505

VD-18276-13

Piracetam 400 mg

Công ty cổ phần Euvipharm

Công ty cổ phần Euvipharm

506

VD-28811-18

Piracetam 400mg

Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 TP HCM

Công ty cổ phần dược phẩm 2/9 TP HCM

507

VD-18277-13

Piracetam 800 mg

Công ty cổ phần Euvipharm

Công ty cổ phần Euvipharm

508

VD-28756-18

Piraxnic

Chi nhánh công ty TNHH sản xuất - kinh doanh dược phẩm Đam San

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

509

VD-28883-18

Piroxicam - Bfs

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

510

VD-29546-18

Platetica

Công ty TNHH sinh dược phẩm Hera

Công ty TNHH sinh dược phẩm Hera

511

VD-29572-18

Podokid 100

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

512

VD-29474-18

Polacanmin 6

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

513

VD-29088-18

Pologyl

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

514

VD-29186-18

Polydeson - N

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương

515

VD-28993-18

Pragibin

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

516

GC-292-18

Prednison 5mg

(Cơ sở đặt gia công): Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

(Cơ sở nhận gia công): Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

517

VD-29488-18

Premilin 150mg

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

518

VD-29543-18

Profen

Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư phát triển Thuận Phát

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

519

VD-29535-18

Prohepatis

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

520

VD-29115-18

Prololsavi 10

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

521

VD-28994-18

Pulcyclo

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

522

VD-29354-18

Pymenospain

Công ty cổ phần Pymepharco

Công ty cổ phần Pymepharco

523

VD-28782-18

Pyomezol

Công ty Cổ phần Dược Becamex

Công ty Cổ phần Dược Becamex

524

VD-29355-18

Pyzacar HCT 100/12.5mg

Công ty cổ phần Pymepharco

Công ty cổ phần Pymepharco

525

VD-29089-18

QBILacxan

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

526

VD-29090-18

Qbixomuc 200

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

527

VD-29091-18

Quancardio

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

528

VD-29390-18

Quimoxi

Công ty cổ phần Traphaco

Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên

529

VD-28832-18

Rabepagi 10

Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

530

VD-29116-18

Rebamipide Invagen

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

531

VD-29136-18

Rede

Công ty cổ phần dược phẩm Song Vân

Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

532

VD-28858-18

Redstomz 40

Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh

Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh

533

VD-29205-18

Renatab 5

Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế

Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế

534

VD-29432-18

Repamax Kid

Công ty Roussel Việt Nam

Công ty Roussel Việt Nam

535

VD-29097-18

Resbaté

Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim

Công ty cổ phần dược phẩm Sao Kim

536

VD-28833-18

Ribatagin 500

Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

537

VD-29137-18

Richpovine

Công ty cổ phần dược phẩm Tâm Phúc Vinh

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

538

VD-29460-18

Ricoxin 750

Công ty TNHH Dược phẩm Huy Văn

Công ty TNHH US Pharma USA

539

VD-29065-18

Rosnacin 1,5 MIU

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

540

VD-29356-18

Rostor 5

Công ty cổ phần Pymepharco

Công ty cổ phần Pymepharco

541

VD-28934-18

Rosuvastatin 10 mg

Công ty cổ phần Euvipharm

Công ty cổ phần Euvipharm

542

VD-29117-18

Rosuvastatin SaVi 10

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

543

VD-29539-18

RV-Itzol

Công ty TNHH Reliv pharma

Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế

544

VD-28750-18

Sagokan- Viên Dưỡng Não

Chi nhánh công ty TNHH dược phẩm Sài Gòn tại Bình Dương

Công ty TNHH dược phẩm Sài gòn - Sagopha

545

VD-29401-18

Salbutamol 2mg

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco

546

VD-28792-18

Salzenbu

Công ty cổ phần dược Danapha

Công ty cổ phần dược Danapha

547

VD-29552-18

Sara

Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam

Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam

548

VD-29118-18

Savdiaride 4

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

549

VD-29119-18

SaVi Betahistine 8

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

550

VD-29120-18

SaVi Glipizide 5

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

551

VD-29121-18

SaVi Lisinopril 10

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

552

VD-29122-18

SaVi Losartan 50

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

553

VD-29123-18

SaVi Moxifloxacin 400

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

554

VD-29124-18

SaVi Olanzapine 5

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

555

VD-29125-18

SaViCipro

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

556

VD-29126-18

SaViLeucin

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

557

VD-29127-18

SaViLifen 600

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

558

VD-29128-18

SaViPamol 250

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

559

VD-29129-18

SavNopain 250

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

560

VD-29130-18

SavNopain 500

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

561

VD-28798-18

Seacaminfort

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

562

VD-28767-18

Sedno

Công ty Cổ phần BV Pharma

Công ty Cổ phần BV Pharma

563

VD-29357-18

Semiflit 120

Công ty cổ phần Pymepharco

Công ty cổ phần Pymepharco

564

VD-29079-18

Setbozi

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

565

VD-29464-18

Setpana

Công ty TNHH dược phẩm Thiên Minh

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

566

VD-23390-15

Silkeroncreme

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

567

VD-29259-18

Silkrenion

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

568

VD-28922-18

Silvasten

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

569

VD-29408-18

Simethicone 80mg

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

570

VD-28895-18

SimtorVPC 20

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

571

VD-29537-18

Sitaglo 100

Công ty TNHH Reliv pharma

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

572

VD-29538-18

Sitaglo 50mg

Công ty TNHH Reliv pharma

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

573

VD-29213-18

Skinrocin

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

574

VD-29475-18

Solonic

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

575

VD-29273-18

Sorbitol

Công ty cổ phần dược Trung Ương 3.

Công ty cổ phần dược Trung Ương 3.

576

VD-29366-18

Sorbitol Sanofi

Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam

Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam

577

VD-28846-18

Sosdol

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

578

VD-28847-18

Soshydra

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

579

VD-29066-18

Soxicam 7.5

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

580

VD-29409-18

Spacmarizine

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

581

VD-22549-15

Spasdipyrin

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25

Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25

582

VD-29489-18

Spinolac fort

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

583

VD-29490-18

Spinolac plus

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

584

VD-29494-18

SPM-Sucralfat 1000

Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orgalife

Công ty cổ phần SPM

585

VD-29501-18

Staclazide 60 MR

Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam.

Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam

586

VD-29505-18

Stadasone 16

Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam.

Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam.

587

VD-29067-18

Star Benko

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

588

VD-29187-18

Sucralfate

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương

589

VD-29154-18

Sulamcin 250

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

590

VD-29155-18

Sulamcin 750

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

591

VD-29549-18

Sunbakant 5

Công ty TNHH Sunny Inter Pharma

Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Cophavina

592

VD-28968-18

Sunigam 100

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

593

VD-28995-18

Suztine 2

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

594

VD-28996-18

Suztine 4

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

595

VD-29573-18

Tabracef 300 cap

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

596

VD-29574-18

Tabrison

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

597

VD-29502-18

Tadalafil Stada 2,5 mg

Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam.

Chi nhánh Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam

598

VD-29080-18

Tahero 325

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

599

VD-29081-18

Taniz

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

600

VD-29358-18

Tatanol Flu

Công ty cổ phần Pymepharco

Công ty cổ phần Pymepharco

601

VD-29082-18

Tehero 650

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

602

VD-29547-18

Telbock

Công ty TNHH sinh dược phẩm Hera

Công ty TNHH sinh dược phẩm Hera

603

VD-29289-18

Terp-Cod S

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Công ty cổ phần dược Vacopharm

604

VD-18715-13

Terpin Codein 5

Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

605

VD-29476-18

Terpin Goledin extra

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

606

VD-28955-18

Terpincold

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

607

VD-28799-18

Terpin- Dextromethorphan

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

608

VD-29477-18

Terpin-U

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

Công ty TNHH dược phẩm USA - NIC

609

VD-29260-18

Tetracyclin

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

610

VD-29261-18

Tetracyclin

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

Công ty cổ phần dược Phúc Vinh

611

VD-29166-18

Tetracyclin 250

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

612

VD-29311-18

Themox Tabs

Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hóa

Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hóa

613

VD-29310-18

Thepacol flutab

Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hóa

Công ty cổ phần dược-vật tư y tế Thanh Hóa

614

VD-29367-18

Theralene

Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam

Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam

615

VD-29297-18

Thiamin DHĐ

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

616

VD-29478-18

Thuốc gội đầu Kélog

Công ty TNHH dược phẩm Việt Phúc

Công ty TNHH dược phẩm Việt Phúc

617

VD-28958-18

Ticarlinat 1,6g

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

618

VD-28959-18

Ticarlinat 3,2g

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

619

VD-29068-18

Tifenic 200

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

620

VD-29553-18

Tiffy

Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam

Công ty TNHH Thai Nakorn Patana Việt Nam

621

VD-28937-18

Tifoxan

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

622

VD-29465-18

Tinaziwel

Công ty TNHH dược phẩm Thiên Minh

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

623

VD-28938-18

Tinfomuc

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

624

VD-28939-18

Tinfomuc 200

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

625

VD-29410-18

Tinidazol 500mg

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

626

VD-29149-18

Tiphadocef 100

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

627

VD-29150-18

Tiphagliptin 50

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

628

VD-29151-18

Tiphanicef 125

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

629

VD-29298-18

Tirodi

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

630

VD-28930-18

Tobrafar

Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic

Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic

631

VD-29198-18

Toganin-500

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

632

VD-29333-18

Toginko

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

633

VD-29575-18

Toplo

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

634

VD-28940-18

Torexvis D

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

635

VD-29199-18

Tovalgan Ef 80

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

636

VD-28768-18

Tovamic 250

Công ty Cổ phần BV Pharma

Công ty Cổ phần BV Pharma

637

VD-28769-18

Tovamic 500

Công ty Cổ phần BV Pharma

Công ty Cổ phần BV Pharma

638

VD-29175-18

Tranbleed 250

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

639

VD-29176-18

Tranbleed 500

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

640

VD-29014-18

Tranexamic Acid 1000mg/10ml

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

641

VD-29411-18

Travicol PA

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

642

VD-28800-18

Tribcomplex

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

643

VD-29388-18

TryminronB

Công ty Cổ phần thương mại Dược phẩm-Thiết bị y tế-Hóa chất Hà Nội

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam

644

VD-29069-18

Tydol 80

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

645

VD-29070-18

Tydol codeine

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

646

VD-29131-18

UmenoHCT 10/12,5

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

647

VD-29132-18

UmenoHCT 20/12,5

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

648

VD-29133-18

UmenoHCT 20/25

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

649

VD-29083-18

Umtes 24mg

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

650

VD-29134-18

Ursokol 300

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

651

VD-28848-18

Usalukast 4

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A

652

VD-28747-18

Usarad

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

653

VD-28748-18

Usarlosartan

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

654

VD-29577-18

Uscotrim

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

655

VD-29578-18

Ustadin

Công ty TNHH US Pharma USA

Công ty TNHH US Pharma USA

656

VD-29290-18

Vacolevo 250

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Công ty cổ phần dược Vacopharm

657

VD-29291-18

Vadol 650 Extra

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Công ty cổ phần dược Vacopharm

658

VD-29292-18

Vadol flu

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Công ty cổ phần dược Vacopharm

659

VD-28997-18

Vagsur

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

660

VD-29374-18

Valetol 5

Công ty cổ phần SPM

Công ty cổ phần SPM

661

VD-28770-18

Valsita

Công ty Cổ phần BV Pharma

Công ty Cổ phần BV Pharma

662

VD-28977-18

Vazigoc

Công ty cổ phần dược phẩm Liviat

Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong Phú- Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

663

VD-29458-18

Venfamed tab

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

Công ty TNHH Dược phẩm Glomed

664

VD-29135-18

Ventizam 37,5

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

Công ty cổ phần dược phẩm SaVi

665

VD-28923-18

Vezyx

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

666

VD-29214-18

Viciperazol

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

667

VD-29215-18

Viciroxim

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

668

VD-29188-18

Vicometrim 480

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương

669

VD-28942-18

Vidherpin 5%

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

670

VD-29152-18

Viên mật nghệ

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

671

VD-28802-18

Viên ngậm bạc hà

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh.

672

VD-29189-18

Vifaren

Công ty cổ phần dược phẩm trung ương VIDIPHA

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Trung ương Vidipha Bình Dương

673

VD-29228-18

Vincurium

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

674

VD-29229-18

Vincystin 100

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

675

VD-29230-18

Vincystin 200

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

676

VD-29231-18

Vinfast 120

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

677

VD-29232-18

Vinfast 180

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

678

VD-29233-18

Vinfast 60

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

679

VD-29234-18

Vinhistin 16

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

680

VD-29235-18

Vinhistin 8

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

681

VD-29071-18

Vinocyclon 100

Công ty Cổ phần dược phẩm Phúc Long

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

682

VD-29236-18

Vinphazin

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

683

VD-28896-18

Vipocef 100

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

684

VD-28897-18

Vipocef 200

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

685

VD-29435-18

Virfarnir 150

Công ty TNHH dịch vụ y tế Hưng Thành

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

686

VD-29491-18

Viritin 8mg

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

687

VD-29216-18

Vitabactam 1g

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

688

VD-29054-18

Vitamin AD

Công ty cổ phần Dược phẩm OPC.

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC

689

VD-29467-18

Vitamin AD

Công ty TNHH dược phẩm Thiên Minh

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

690

VD-29237-18

Vitamin B1

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

691

VD-28956-18

Vitamin B1 250

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

692

VD-29334-18

Vitamin B1-B6-B12

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

693

VD-28801-18

Vitamin B6

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

694

VD-29412-18

Vitamin B6 250 mg

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

Công ty CP Dược phẩm TV. Pharm

695

VD-29153-18

Vitamin B6 250mg

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

696

VD-29268-18

Vitamin B6 250mg

Công ty cổ phần dược S.Pharm

Công ty cổ phần dược S.Pharm

697

VD-28898-18

Vitamin C 500

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

698

VD-29217-18

Vitazidim

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

699

VD-28772-18

Vixcar

Công ty Cổ phần BV Pharma

Công ty Cổ phần BV Pharma

700

VD-29002-18

Vocfor

Công ty cổ phần dược phẩm Medbolide

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

701

VD-29092-18

Volderfen emulgel

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

702

VD-29492-18

Volhasan 25

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

703

VD-29493-18

Volhasan 50

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

Công ty TNHH Hasan- Dermapharm

704

VD-29514-18

Volhasan creamgel

Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm

Công ty TNHH Liên doanh Hasan-Dermapharm

705

VD-28884-18

Zenace

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

706

VD-28885-18

Zentanil

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

707

VD-29218-18

Zetavian

Công ty cổ phần dược phẩm Vian

Công ty cổ phần dược phẩm Tipharco

708

VD-29084-18

Zitad 50

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông

709

VD-29169-18

Znats

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

710

VD-28924-18

Zolastyn

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

711

VD-29359-18

Zoximcef 1 g

Công ty cổ phần Pymepharco

Công ty cổ phần Pymepharco

712

VD-28925-18

Zurma

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

Công ty Cổ phần Dược phẩm Đạt Vi Phú

713

VD-29336-18

Zytovyrin S

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int l

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC NƯỚC NGOÀI CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐƯỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG TỪ NGÀY HẾT HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2024 THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 3 NGHỊ QUYẾT SỐ 80/2023/QH15 NGÀY 09/01/2023 CỦA QUỐC HỘI (ĐỢT 2)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-QLD ngày 01/03/2023 của Cục Quản lý Dược)

(*) Ghi chú: Các thuốc khác đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết 80/2023/QH15 được công bố tiếp tục cập nhật, bổ sung tại các đợt Quyết định tiếp theo.

STT

Số đăng ký

Tên thuốc

Cơ sở đăng ký

Cơ sở sản xuất

1

VN-19597-16

Esovex-40

Mi Pharma Private Limited

Naprod Life Sciences Pvt. Ltd.

2

VN-18687-15

Locinvid Tablet 500mg

Công Ty TNHH Dược Phẩm Nam Hân

Ildong Pharmaceutical Co., Ltd.

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung