599898

Quyết định 127/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Nhà xuất bản Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

599898
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 127/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Nhà xuất bản Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 127/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 29/01/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 127/QĐ-BTP
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 29/01/2024
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1988/QĐ-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-BTP ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2024 của Nhà xuất bản Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, NXBTP (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 127/QĐ-BTP ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH

1. Xác định cụ thể phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2024 nhằm tạo sự chủ động, thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện và bao quát mọi lĩnh vực công tác, mọi mặt hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp (sau đây gọi tắt là Nhà xuất bản); Chủ động tăng cường công tác tham mưu, đề xuất phương pháp, cách thức làm việc mới từ cơ sở để nâng cao hơn nữa vai trò, chất lượng của hoạt động xuất bản. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm của Nhà xuất bản để góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật, các hoạt động khác của Bộ, của Ngành Tư pháp tới người dân và doanh nghiệp; cung cấp kịp thời, đầy đủ, bảo đảm chất lượng các loại giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch theo yêu cầu của các cơ quan Tư pháp địa phương để qua đó góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hộ tịch của Bộ Tư pháp ở địa phương.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm tôn chỉ, mục đích và bám sát chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đến công tác báo chí, xuất bản…

3. Tập trung mọi nguồn lực và phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ viên chức, người lao động Nhà xuất bản trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Nhà xuất bản; gắn các hoạt động của Nhà xuất bản với hoạt động chung của Bộ, ngành Tư pháp.

4. Chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm bám sát thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ được giao, định hướng, kế hoạch công tác của Nhà xuất bản; bảo đảm cụ thể, rõ ràng, chi tiết trong từng công việc, từng nhiệm vụ để kịp thời đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác và kịp thời phát hiện, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, các hoạt động của Nhà xuất bản.

5. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030” và Đề án "Xuất bản, phát hành và sử dụng sách lý luận chính trị của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2025".

II. YÊU CẦU

1. Kế hoạch công tác năm 2024 của Nhà xuất bản phải bám sát định hướng, chỉ đạo của các cơ quan chỉ đạo, quản lý công tác xuất bản; nhiệm vụ chính trị được Bộ, ngành Tư pháp giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của Nhà xuất bản.

2. Nội dung công việc phải cụ thể, rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; Thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân phải được xác định rõ, cụ thể trong từng nhiệm vụ để bảo đảm các nhiệm vụ được tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ với hiệu quả cao nhằm góp phần củng cố, nâng cao hơn nữa uy tín, thương hiệu của Nhà xuất bản.

III. NỘI DUNG

1. Công tác ban hành văn bản, thể chế nội bộ và lãnh đạo, quản lý, điều hành

- Trình Bộ trưởng ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1988/QĐ- BTP ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp; tiếp tục rà soát, hoàn thiện văn bản, thể chế nội bộ nhằm cụ thể hóa các quy định của cơ quan có thẩm quyền và phù hợp với loại hình tổ chức, hoạt động, điều kiện thực tế của Nhà xuất bản Tư pháp.

- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện nhiệm vụ của Nhà xuất bản Tư pháp để tăng cường trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo của các Phòng, Ban và tương đương trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của đơn vị.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giao việc, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công việc được giao.

2. Công tác xuất bản xuất bản phẩm

2.1. Công tác tổ chức, khai thác bản thảo và biên tập xuất bản phẩm

Công tác xây dựng kế hoạch đề tài, tổ chức bản thảo phải phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản và tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những sự kiện, kế hoạch lớn của đất nước trong từng thời kỳ. Đồng thời trên cơ sở nhu cầu của bạn đọc để xây dựng kế hoạch đề tài năm 2024 sát với nhu cầu của thị trường và nhiệm vụ chính trị được giao của Nhà xuất bản. Yêu cầu đối với từng loại xuất bản phẩm như sau:

a) Đối với xuất bản phẩm tự in và xuất bản phẩm liên kết

- Xuất bản phẩm tự in được xuất bản theo đúng tiến độ đặt ra tại Kế hoạch đề tài, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Nhà xuất bản; bảo đảm chất lượng về nội dung, đẹp về hình thức, kịp thời cập nhật, phản ánh những sự kiện lớn trong năm của đất nước, phù hợp với thị hiếu, nhu cầu của bạn đọc để qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phát hành xuất bản phẩm của Nhà xuất bản và góp phần tăng doanh thu từ xuất bản phẩm tự in cho Nhà xuất bản.

- Chủ động tìm kiếm, khai thác và tổ chức bản thảo xuất bản phẩm liên kết. Nghiên cứu, đề xuất phương án về cơ chế, chế độ phù hợp với từng đối tác liên kết để thu hút được các bản thảo có chất lượng cao, phấn đấu số lượng xuất bản phẩm liên kết năm sau cao hơn năm trước; có phương án phù hợp để tăng số lượng xuất bản phẩm liên kết được Nhà xuất bản chịu trách nhiệm đến khâu cấp phép, thu quản lý phí và khâu in.

- Phấn đấu thực hiện hoàn thành Kế hoạch xuất bản năm 2024 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Trong đó, nghiên cứu lựa chọn một số xuất bản phẩm trọng điểm để đưa vào Kế hoạch xuất bản dài hạn của Nhà xuất bản.

- Tiếp tục duy trì và phát triển các mối quan hệ với các đối tác là các chuyên gia có tên tuổi, uy tín, các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực khoa học pháp lý, các nhà quản lý có kinh nghiệm trong và ngoài Bộ Tư pháp để cộng tác, khai thác các bản thảo có giá trị lý luận sâu sắc, có hàm lượng khoa học cao để đưa vào quy trình xuất bản phục vụ bạn đọc nhằm góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, thương hiệu của Nhà xuất bản Tư pháp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp; đa dạng hơn nữa nội dung xuất bản phẩm để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phát hành sách, góp phần tăng doanh thu từ xuất bản phẩm tự in cho Nhà xuất bản Tư pháp.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ số hóa xuất bản phẩm, xuất bản sách điện tử của Nhà xuất bản để phát triển và tăng hơn nữa xuất bản phẩm điện tử để đưa lên hệ thống.

- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống xuất bản phẩm về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp. Phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Tư pháp, Ban Nội chính Trung ương, các bộ, ngành, địa phương để xây dựng các xuất bản phẩm có giá trị về lý luận, tổng kết thực tiễn về quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức bản thảo, biên tập, xuất bản các ấn phẩm chuyên đề, bình luận khoa học về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, nhất là các lĩnh vực: bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp…; coi đây là giải pháp hữu hiệu để chuyển dịch cơ cấu doanh thu từ phát hành biểu mẫu giấy tờ, sổ hộ tịch, phiếu lý lịch tư pháp sang xuất bản, phát hành sách pháp luật.

b) Đối với sách lý luận, chính trị của Bộ Tư pháp

Bám sát chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp và của các đơn vị thuộc Bộ, nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng pháp luật của các chức danh tư pháp, nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân và doanh nghiệp để chủ động xây dựng danh mục sách lý luận, chính trị của Bộ Tư pháp và trên cơ sở đó tổ chức bản thảo kịp thời, hiệu quả.

c) Đối với sách Nhà nước đặt hàng

Căn cứ hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản để chủ động xây dựng danh mục sách Nhà nước đặt hàng, tổ chức bản thảo có nội dung, hình thức phù hợp, kịp thời, đúng tiến độ theo yêu cầu.

2.2. Công tác kế hoạch, sản xuất

- Xây dựng Kế hoạch đề tài năm 2024 bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu bạn đọc và phục vụ hiệu quả các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp; Lựa chọn cơ sở in theo đúng theo quy định của pháp luật về đấu thầu và bảo đảm chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch sản xuất và tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng Kế hoạch sản xuất đã đề ra trong năm.

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đấu thầu in các loại giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch đảm bảo kịp thời, đáp ứng đủ số lượng, chủng loại và bảo đảm chất lượng cho các cơ quan Tư pháp địa phương theo quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Xây dựng kế hoạch đề tài sách tự in bảo đảm bám sát nhu cầu bạn đọc để phục vụ công tác phát hành sách (đặc biệt là các đề tài liên quan đến các bộ luật lớn thu hút số lượng lớn bạn đọc) và đặt hàng, ký hợp đồng với các tác giả có uy tín trong lĩnh vực luật học để có những bản thảo sách tự in có chất lượng về mặt nội dung phục vụ hiệu quả công tác phát hành sách của Nhà xuất bản;

- Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả “Đề án xuất bản/phát hành xuất bản phẩm điện tử của Nhà xuất bản Tư pháp”.

- Tiếp tục đầu tư và mở rộng hợp tác, liên kết xuất bản giáo trình, tập bài giảng, sách chuyên khảo, tham khảo và các tài liệu khác với các cơ sở đào tạo luật lớn trong cả nước để phát huy tối đa thế mạnh, nguồn lực của các bên và các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản đến được với giảng viên, sinh viên của các trường, góp phần phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập của các trường.

- Quan tâm, chú trọng việc lựa chọn và đầu tư xuất bản một số xuất bản phẩm trọng điểm, có hàm lượng khoa học và giá trị nghiên cứu, bình luận chuyên sâu những bộ luật quan trọng để xuất bản xuất bản phẩm có giá trị bền vững, lâu dài, phục vụ công tác chuyên môn, công tác tìm hiểu, nghiên cứu khoa học của công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị (đặc biệt là các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Tư pháp; tổ chức pháp chế các Bộ, ngành... và giảng viên, sinh viên các trường có đào tạo chuyên ngành Luật trong cả nước).

- Tiếp tục nghiên cứu và áp dụng thực hiện các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung và hình thức của các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Tư pháp để qua đó khẳng định hơn nữa uy tín, thương hiệu của Nhà xuất bản Tư pháp trong hoạt động xuất bản.

- Theo dõi sát Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội để xây dựng kế hoạch xuất bản đối với các luật mới và các xuất bản phẩm có liên quan; Tiếp tục nghiên cứu để đa dạng hơn nữa thể loại các xuất bản phẩm nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu bạn đọc và góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân cả nước.

3. Công tác phát hành xuất bản phẩm

- Phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được và thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục khi xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu và phát hành xuất bản phẩm của Nhà xuất bản năm 2024, đồng thời, qua đó tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền giới thiệu xuất bản phẩm của Nhà xuất bản.

- Tiếp tục nghiên cứu và tham mưu, đề xuất để tổ chức triển khai thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền, giới thiệu xuất bản phẩm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú cho bạn đọc.

- Tiếp tục quản lý, vận hành tốt trang thông tin điện tử; có phương án tài chính phù hợp để đầu tư vào App điện tử Nhà xuất bản Tư pháp, Fanpage của Nhà xuất bản và phối hợp, liên kết với các trang mua bán, phát hành xuất bản phẩm online như Ebook365, Ebooknxbtp.vn, các kênh thương mại điện tử và các trang thương mại điện tử của các đơn vị phát hành khác để khai thác tối đa lợi thế, phục vụ công tác phát hành của Nhà xuất bản.

- Tiếp tục tìm kiếm và khai thác mở rộng các khách hàng mới là các cơ quan, đơn vị trong hệ thống các cơ quan Tư pháp địa phương và các cơ quan, đơn vị khác. Đồng thời, duy trì mối quan hệ thân thiết, chặt chẽ với tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị Công an/Toà án/Viện kiểm sát các cấp, các cơ sở đào tạo luật, các Trung tâm, Nhà sách, các Công ty phát hành sách và đơn vị, tổ chức, cá nhân trên toàn quốc để phát hành xuất bản phẩm của Nhà xuất bản.

- Tiếp tục phối hợp, đề ra giải pháp, lộ trình, cơ chế bảo đảm về tài chính và nguồn lực cụ thể để tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu sách, App điện tử của Nhà xuất bản, đường link, xuất bản phẩm điện tử của Nhà xuất bản trên Ebook365.vn tới tổ chức pháp chế của các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương , các cơ quan, doanh nghiệp và bạn đọc trong cả nước để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giới thiệu và phát hành xuất bản phẩm của Nhà xuất bản.

- Tiếp tục tham gia các hoạt động thiết thực để “Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024” (21/4), “Kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2024), “Kỷ niệm 21 năm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp (08/9/2003 - 08/9/2024), “Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10”, “Kỷ niệm ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành”, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11).

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp trong công tác liên kết xuất bản và phát hành xuất bản phẩm của Nhà xuất bản để qua đó góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp ở các cơ quan Tư pháp địa phương (đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác quản lý nhà nước về hộ tịch ở các cơ quan Tư pháp địa phương).

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà sách, các công ty phát hành sách, các Sở Tư pháp của 63 tỉnh/thành phố trong cả nước để cung cấp xuất bản phẩm phục vụ cho các tủ sách pháp luật của các xã, phường, thị trấn và qua đó tạo thêm cầu nối đưa kiến thức pháp luật đến với người dân.

- Gửi công văn và theo dõi nhu cầu đặt mua giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch, phiếu lý lịch tư pháp của các cơ quan Tư pháp địa phương để kịp thời tổng hợp, phối hợp xây dựng kế hoạch in, phát hành phù hợp, đáp ứng đúng, đủ, bảo đảm chất lượng cho các cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nhu cầu bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên phát hành của Nhà xuất bản nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác phát hành trong giai đoạn hiện nay; Tiếp tục theo dõi sát sao nhu cầu bạn đọc để tham mưu, đề xuất đề tài xuất bản, đây là cầu nối giữa Nhà xuất bản với bạn đọc và qua đó có ý kiến sát thực, khả thi cho công tác xây dựng kế hoạch đề tài xuất bản của Nhà xuất bản.

- Nghiên cứu và tham mưu, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ xuất bản và phát hành sách pháp luật của Nhà xuất bản Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phát hành sách tại khu vực phía Nam.

4. Công tác tài chính, kế toán

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt, kịp thời công tác tài chính, kế toán của Nhà xuất bản Tư pháp trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc và bảo đảm nguyên tắc, quy trình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện việc quản lý tài sản, thu, chi hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm để từ đó tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và tăng tích lũy cho Nhà xuất bản.

- Kịp thời xây dựng báo giá xuất bản phẩm, dự toán ngân sách nhà nước, dự toán thu chi hoạt động dịch vụ năm 2024 và báo cáo công khai tài chính năm 2023 kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật để phục vụ hiệu quả việc triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác năm 2024 của Nhà xuất bản Tư pháp.

- Chủ động tham mưu trong công tác tài chính, kế toán; kịp thời hướng dẫn các Phòng, Ban trong Nhà xuất bản lập dự toán, thanh, quyết toán để bảo đảm phục vụ tốt cho hoạt động chuyên môn cũng như các hoạt động khác của Nhà xuất bản.

- Nghiên cứu, trên cơ sở đánh giá tổng thể hoạt động tài chính hàng năm để chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án tài chính, dự báo tổng thể hoạt động thu, chi năm của Nhà xuất bản để chủ động bảo đảm nguồn tài chính cho hoạt động của Nhà xuất bản, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Xây dựng phương án tự chủ tài chính của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2025-2030 bảo đảm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030 của Bộ, ngành Tư pháp.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh toán, công tác nhập, xuất kho, viết hóa đơn cho đối tác, khách hàng bảo đảm chính xác, kịp thời, nguyên tắc theo đúng quy định của pháp luật.

- Kê khai thuế kịp thời, đầy đủ và thực hiện trách nhiệm nộp thuế cho Nhà nước.

- Hoàn thành báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế năm 2023 kịp thời, đúng quy định.

- Tiếp tục tăng cường công tác đôn đốc thu hồi công nợ để bảo đảm số dư công nợ an toàn theo quy định của Nhà xuất bản và để duy trì, bảo đảm ổn định nguồn vốn kinh doanh của Nhà xuất bản.

- Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác tài chính, kế toán của Nhà xuất bản (ứng dụng kê khai thuế điện tử, viết hóa đơn GTGT điện tử, thanh toán điện tử dịch vụ công…).

5. Công tác tổ chức, cán bộ và tổng hợp, hành chính

5.1. Công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng

- Tiếp tục bám sát các quy định hiện hành của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; về quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý; về cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập; căn cứ Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp (thay thế Quyết định số 1988/QĐ-BTP ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) để nghiên cứu, rà soát và xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Ban và tương đương thuộc, trực thuộc Nhà xuất bản.

- Ban hành Đề án vị trí việc làm của Nhà xuất bản Tư pháp.

- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu sắp xếp viên chức theo vị trí việc làm, theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, phù hợp với nhu cầu thực tế của Nhà xuất bản và đảm bảo nguyên tắc theo quy định của pháp luật, theo phân cấp của Bộ Tư pháp.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá và nghiên cứu chọn cử viên chức, người lao động của Nhà xuất bản tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc để đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm và quy hoạch chức danh lãnh đạo các cấp của Nhà xuất bản, của Bộ và của ngành Tư pháp; Thực hiện tự bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho viên chức, người lao động Nhà xuất bản, đảm bảo đội ngũ viên chức, người lao động của Nhà xuất bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

- Tiếp tục bám sát các quy định hiện hành của pháp luật để thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động, phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của Nhà xuất bản.

- Thực hiện hiệu quả công tác quản lý hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử theo phân cấp.

- Tổ chức thực hiện chính sách tiền lương mới theo quy định.

- Căn cứ nhu cầu thực tế, Kế hoạch công tác và các nhiệm vụ được giao của Nhà xuất bản để nghiên cứu, xây dựng quyết định giao số lượng người làm việc năm 2024 của Nhà xuất bản Tư pháp.

5.2. Công tác tổng hợp, hành chính

- Thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp để phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp và phục vụ hiệu quả công tác tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2024 của Nhà xuất bản Tư pháp bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện kịp thời, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu công tác nghiên cứu, xây dựng văn bản góp ý các văn bản theo yêu cầu của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ để qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Bộ, ngành Tư pháp.

- Thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao năm 2024 của Nhà xuất bản bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

- Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, chính xác, hiệu quả, đúng nguyên tắc theo quy định của pháp luật các công việc, các nhiệm vụ công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, công tác kho, công tác quản lý và vận hành xe ô tô của Nhà xuất bản Tư pháp, công tác bảo vệ… nhằm bảo đảm điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn của Nhà xuất bản.

6. Công tác thi đua, khen thưởng

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Kế hoạch phát động các phong trào thi đua năm 2024 của Nhà xuất bản trên cơ sở bám sát Kế hoạch tổ chức và phát động các phong trào thi đua năm 2024 của Bộ, ngành Tư pháp và chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản. Tổ chức thực hiện việc đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2024 trong toàn thể viên chức, người lao động Nhà xuất bản bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

- Thống kê, tổng hợp và xây dựng các báo cáo liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng và sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Nhà xuất bản bảo đảm kịp thời, chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tổ chức sơ kết (06 tháng), tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Nhà xuất bản Tư pháp, của Cụm Thi đua số II và của Bộ, ngành Tư pháp.

- Theo dõi, kịp phát hiện và tham mưu, đề xuất việc khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể của Nhà xuất bản Tư pháp vì đã có thành tích đột xuất xuất sắc trong công tác nhằm động viên, khuyến khích và lan tỏa kịp thời các tấm gương người tốt, việc tốt, có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

7. Công tác khác

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với Chi bộ và các tổ chức chính trị - xã hội trong Nhà xuất bản để quán triệt, động viên viên chức, người lao động Nhà xuất bản tích cực tham gia các hoạt động do Nhà xuất bản, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức và phát huy tối đa vị trí, vai trò của đội ngũ viên chức, người lao động Nhà xuất bản trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác, các hoạt động chung của Nhà xuất bản.

- Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại Nhà xuất bản đảm bảo xử lý, khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế (nếu có) và đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác truyền thông; công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ…

- Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo Quyết định số 1538/QĐ-BTP ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Bộ Tư pháp.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức và tổ chức các Hội nghị của Nhà xuất bản đảm bảo thực chất, khả thi và hiệu quả.

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 (Chi tiết các nhiệm vụ; tiến độ thực hiện; đơn vị chủ trì; đơn vị phối hợp theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Nhà xuất bản thực hiện Kế hoạch này.

2. Lãnh đạo Nhà xuất bản phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa Kế hoạch công tác năm 2024 của Nhà xuất bản cho toàn thể viên chức, người lao động Nhà xuất bản biết để thực hiện; chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và tổng hợp, đánh giá kịp thời kết quả, tiến độ thực hiện Kế hoạch; Xác định kết quả thực hiện Kế hoạch và lấy đó làm tiêu chí, cơ sở để xem xét, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của từng cá nhân, đơn vị thuộc Nhà xuất bản và đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định hình thức khen thưởng theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này, trường hợp có vấn đề phát sinh, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp chịu trách nhiệm xem xét, quyết định; trong trường hợp cần thiết thì báo cáo Lãnh đạo Bộ cho ý kiến chỉ đạo./.

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP
(Kèm theo Kế hoạch được phê duyệt theo Quyết định số 127/QĐ-BTP ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm chính

Nguồn kinh phí thực hiện

I.

CÔNG TÁC XUẤT BẢN XUẤT BẢN PHẨM

1.

Xây dựng Kế hoạch xuất bản năm 2024

Phòng Kế hoạch - Sản xuất

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Tháng 1

Kế hoạch xuất bản

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

2.

Xây dựng Kế hoạch chi tiết xuất bản, danh mục và tổ chức bản thảo sách lý luận, chính trị của Bộ Tư pháp

- Phòng Kế hoạch - Sản xuất

- Ban Biên tập

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Quý I, II

Bản thảo

Kinh phí không tự chủ của đơn vị

3.

Xây dựng Kế hoạch chi tiết xuất bản, danh mục và tổ chức bản thảo sách Nhà nước đặt hàng, sách chương trình mục tiêu quốc gia (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Phòng Kế hoạch - Sản xuất

- Ban Biên tập

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Quý I, II

Bản thảo

Kinh phí không tự chủ của đơn vị

4.

Tổ chức bản thảo sách theo Kế hoạch đề tài năm 2024

- Ban Biên tập

- Phòng Kế hoạch - Sản xuất

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Theo Kế hoạch đề tài từng tháng, từng quý

Bản thảo

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

5.

Tổ chức một số cuộc hội thảo, tọa đàm phục vụ công tác chuyên môn

- Ban Biên tập

- Phòng Kế hoạch - Sản xuất

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

Hội thảo, tọa đàm

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

6.

Tiếp tục xây dựng mạng lưới Cộng tác viên tác giả, thẩm định, hiệu đính có tên tuổi, uy tín trong lĩnh vực chính trị, pháp lý để tổ chức đặt hàng xuất bản phẩm chuyên sâu, có hàm lượng khoa học cao

Ban Biên tập

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

7.

Nghiên cứu, lựa chọn một số xuất bản phẩm chuẩn bị cho hoạt động chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam để đưa vào Kế hoạch xuất bản dài hạn của Nhà xuất bản

Ban Biên tập

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

Bản thảo

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

8.

Tiếp tục nâng cao tính chính trị, khoa học, tính thực tiễn và tính chiến đấu của sách lý luận, chính trị theo Kế hoạch số 138- KH/BCSĐ của BCS Đảng Bộ Tư pháp; Đề án Xuất bản, phát hành, quản lý và sử dụng sách lý luận, chính trị của Bộ Tư pháp giai đoạn 2022 - 2025

Ban Biên tập

Phòng Kế hoạch - Sản xuất, các tác giả, các đơn vị, đối tác liên quan

Cả năm

Xuất bản phẩm

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

9.

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống xuất bản phẩm về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp

Ban Biên tập

Phòng Kế hoạch - Sản xuất, các tác giả, các đơn vị, đối tác liên quan

Cả năm

Xuất bản phẩm

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

10.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức bản thảo, biên tập, xuất bản các ấn phẩm chuyên đề, bình luận khoa học về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, nhất là các lĩnh vực: bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp…

- Ban Biên tập

- Phòng Kế hoạch - Sản xuất

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

Xuất bản phẩm

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

11.

Tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử của Nhà xuất bản Tư pháp; phát triển hệ thống xuất bản phẩm điện tử, làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ số hóa xuất bản phẩm, xuất bản sách điện tử

Phòng Kế hoạch - Sản xuất

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

12.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch xuất bản năm 2024 và các nhiệm vụ phát sinh ngoài Kế hoạch

Phòng Kế hoạch - Sản xuất

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

Xuất bản phẩm

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

13.

Thực hiện công tác đấu thầu đúng theo quy định của pháp luật về đấu thầu

Phòng Kế hoạch - Sản xuất

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

14.

Xây dựng Kế hoạch in bảo đảm cung cấp kịp thời các loại giấy tờ, sổ hộ tịch cho cơ quan tư pháp địa phương

Phòng Kế hoạch - Sản xuất

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

Kế hoạch

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

II

CÔNG TÁC PHÁT HÀNH

15.

Phát hành xuất bản phẩm sách, giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch… bảo đảm kịp thời, đúng, đủ, chính xác về số lượng, chủng loại theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị

- Phòng Quản lý phát hành

- Trung tâm Hỗ trợ xuất bản và phát hành sách pháp luật của Nhà xuất bản Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp; Trung tâm Hỗ trợ xuất bản và phát hành sách pháp luật của Nhà xuất bản Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh

16.

Thường xuyên quảng bá, cập nhật thông tin, đánh giá thị trường, nhu cầu khách hàng và tìm kiếm để mở rộng hơn nữa các cộng tác viên, đối tác, mạng lưới phát hành của Nhà xuất bản Tư pháp

- Phòng Quản lý phát hành

- Trung tâm Hỗ trợ xuất bản và phát hành sách pháp luật của Nhà xuất bản Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp; Trung tâm Hỗ trợ xuất bản và phát hành sách pháp luật của Nhà xuất bản Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh

17.

Tiếp tục quản lý, vận hành tốt trang thông tin điện tử; có phương án tài chính phù hợp để đầu tư vào App điện tử Nhà xuất bản Tư pháp, Fanpage của Nhà xuất bản và phối hợp, liên kết với các trang mua bán, phát hành xuất bản phẩm online như Ebook365, Ebooknxbtp.vn, các kênh thương mại điện tử và các trang thương mại điện tử của các đơn vị phát hành khác để khai thác tối đa lợi thế, phục vụ công tác phát hành của Nhà xuất bản.

- Phòng Quản lý phát hành

- Trung tâm Hỗ trợ xuất bản và phát hành sách pháp luật của Nhà xuất bản Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

18.

Phối hợp với cơ sở đào tạo luật, các tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu sách, App điện tử của Nhà xuất bản

- Phòng Quản lý phát hành

- Trung tâm Hỗ trợ xuất bản và phát hành sách pháp luật của Nhà xuất bản Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

Công văn, Hội thảo, Tọa đàm

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

19.

Tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8), Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành, Ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10), Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)

Phòng Quản lý phát hành

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Quý II, III, IV

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

20.

Gửi Công văn cho các Sở Tư pháp về việc dự trù số lượng giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch, Phiếu lý lịch tư pháp số 1-2 năm 2025... và kinh phí đăng ký đặt mua năm 2025 để chủ động xây dựng kế hoạch phát hành kịp thời cho các cơ quan Tư pháp địa phương, bảo đảm đúng, đủ theo yêu cầu

Phòng Quản lý phát hành

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Quý IV

Công văn

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

21.

Thống kê, tổng hợp kịp thời số lượng giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch, Phiếu Lý lịch tư pháp số 1-2 đã phát hành cho các cơ quan Tư pháp địa phương để tổng hợp, báo cáo và đôn đốc thu hồi công nợ kịp thời

Phòng Quản lý phát hành

Phòng Tài chính - Kế toán

Cả năm

Bảng tổng hợp số lượng

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

III

CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

22.

Lập dự toán ngân sách nhà nước, dự toán thu, chi năm 2024

Phòng Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Quý I

Dự toán

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

23.

Thực hiện công tác quản lý tài sản đúng quy định; công tác tham mưu tài chính đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật

Phòng Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

24.

Tổng hợp số liệu và lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo thuế theo quy định

Phòng Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Quý I

Báo cáo

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

25.

Xây dựng phương án tự chủ tài chính của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2025-2030

Phòng Tài chính - Kế toán

- Cục Kế hoạch - Tài chính

- Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

Phương án

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

26.

Đối chiếu và cập nhật thông tin về công nợ khách hàng; tăng cường công tác đôn đốc thu hồi công nợ

Phòng Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

27.

Bám sát và thực hiện tốt các quy định của pháp luật hiện hành về tài chính, về chế độ kế toán; Thực hiện thu, chi bảo đảm chế độ, chính sách, quy định của pháp luật cho viên chức, người lao động Nhà xuất bản; Thực hiện thanh toán kịp thời cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật

Phòng Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

28.

Kê khai đầy đủ, kịp thời các khoản thuế phải nộp và thực hiện trách nhiệm nộp thuế cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật

Phòng Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

29.

Quản lý, theo dõi và kịp thời đối chiếu số liệu xuất, nhập kho hàng hóa; Viết hóa đơn bán hàng điện tử kịp thời, chính xác theo phiếu xuất kho.

Phòng Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

30.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tài chính, kế toán (kê khai thuế điện tử, viết hóa đơn GTGT điện tử, thanh toán điện tử dịch vụ công …)

Phòng Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

31.

Kiểm tra, rà soát chứng từ kế toán, chuẩn bị sổ sách làm việc với Đoàn kiểm tra của Cục Kế hoạch - Tài chính đến kiểm tra, thẩm định và xét duyệt báo cáo tài chính năm 2023 của Nhà xuất bản Tư pháp

Phòng Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra

 

 

IV

CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ VÀ TỔNG HỢP, HÀNH CHÍNH

32.

Rà soát, theo dõi và tham mưu, đề xuất cử viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng của Nhà xuất bản Tư pháp trong năm 2024 theo yêu cầu của Bộ và bảo đảm đúng quy định của pháp luật

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

Công văn, Quyết định

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

33.

Rà soát, tham mưu đề xuất việc chọn, cử viên chức, người lao động Nhà xuất bản tham dự các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng phù hợp với vị trí công tác tại Nhà xuất bản Tư pháp

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

Công văn, Quyết định

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

34.

Tổ chức thực hiện chính sách tiền lương mới theo quy định

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Cục Kế hoạch - Tài chính

Năm 2024

Hồ sơ công tác hành chính (Công văn, báo cáo…)

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

35.

Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, giao việc, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện của viên chức, người lao động Nhà xuất bản Tư pháp

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

36.

Thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy bảo đảm đồng bộ, đúng quy định của pháp luật; Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm, theo nhu cầu, định hướng phát triển của Nhà xuất bản Tư pháp và phù hợp với phân cấp của Bộ Tư pháp; nghiên cứu chế độ chính sách theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và khung năng lực của vị trí việc làm của Nhà xuất bản

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

37.

Tiếp tục tự bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho viên chức, người lao động Nhà xuất bản Tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

Lớp tự bồi dưỡng; Cuộc tọa đàm

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

38.

Xây dựng quyết định giao số lượng người làm việc của Nhà xuất bản Tư pháp năm 2024

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Quý I

Quyết định

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

39.

Xây dựng Báo cáo chuyển đổi vị trí công tác

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Theo yêu cầu

Báo cáo

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

40.

Xây dựng Đề án vị trí việc làm của Nhà xuất bản Tư pháp

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Theo yêu cầu

Báo cáo

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

41.

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn mô hình tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

42.

Thống kê, tổng hợp và báo cáo công tác 6 tháng, hàng năm, đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Theo kỳ báo cáo

Báo cáo

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

43.

Nghiên cứu, góp ý các văn bản, quy chế, đề án theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan liên quan…

Theo phân công của Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ, thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

Công văn

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

V

CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN

44.

Sửa đổi Quy chế làm việc của Nhà xuất bản Tư pháp

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Quý II,III

Quy chế

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

45.

Sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định của pháp luật

Phòng Tài chính - Kế toán

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Quý II,III

Quy chế

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

46.

Sửa đổi, bổ sung các mẫu văn bản hành chính nội bộ của Nhà xuất bản Tư pháp

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Quý III, IV

Mẫu văn bản

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

47.

Xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của các Phòng, Ban và tương đương của Nhà xuất bản Tư pháp

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Năm 2024

Quyết định

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

48.

Sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Nhà xuất bản Tư pháp

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Quý II

Quy chế

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

49.

Sửa đổi, bổ sung Quy trình xuất bản xuất bản phẩm điện tử của Nhà xuất bản Tư pháp

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Quý II

Quy trình

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

VI

CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

50.

Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024 của Nhà xuất bản Tư pháp

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Quý I

Kế hoạch

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

51.

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024 của Nhà xuất bản Tư pháp

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

52.

Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 của Nhà xuất bản Tư pháp

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ, thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Quý II, IV

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

VII

CÔNG TÁC KHÁC

53.

Chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu

- Phòng Tổng hợp - Hành chính

- Phòng Tài chính - Kế toàn

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, Thanh tra, kiểm toán

 

 

54.

Tiếp tục phối hợp tốt với Chi bộ, tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội trong đơn vị hoạt động, phát huy tối đa vị trí, vai trò của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Nhà xuất bản.

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

55.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại Nhà xuất bản

- Phòng Tổng hợp - Hành chính

- Tổ website của Nhà xuất bản Tư pháp

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

56.

Thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ liên quan đến công tác truyền thông; công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ;…

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

57.

Thực hiện công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo Quyết định số 1538/QĐ-BTP ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Bộ Tư pháp.

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

 

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

58.

Tổ chức các Hội nghị của Nhà xuất bản Tư pháp đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Phòng Tổng hợp - Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Theo Kế hoạch cụ thể

Hội nghị

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản