258871

Quyết định 1263/QĐ-BHXH năm 2014 về quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

258871
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1263/QĐ-BHXH năm 2014 về quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1263/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 21/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1263/QĐ-BHXH
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 21/11/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1263/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH VÀ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỆ THỐNG DANH MỤC DÙNG CHUNG, CHỈ TIÊU BÁO CÁO NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành Bảo hiểm xã hội tại Tài liệu chuẩn hóa các tiêu chí thông tin quản lý, chuẩn hóa các biểu mẫu và bộ mã Ngành thuộc dự án “Phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam” (có danh mục kèm theo).

Tài liệu chuẩn hóa các tiêu chí thông tin quản lý, chuẩn hóa các biểu mẫu và Bộ mã Ngành thuộc dự án “Phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam” (sau đây gọi tắt là hệ thống Bộ mã Ngành) thuộc quyền sở hữu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được triển khai thực hiện trong toàn Ngành.

Điều 2. Các quy định về quy trình quản lý, sử dụng hệ thống Bộ mã Ngành

a) Xây dựng, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu hệ thống Bộ mã Ngành

Hệ thống Bộ mã Ngành được tạo lập, lưu trữ và quản lý dưới dạng điện tử (thông qua giải pháp cơ sở dữ liệu), bao gồm các bảng danh mục dùng chung, danh mục các chỉ tiêu báo cáo và có cấu trúc dữ liệu được mô tả trong mục 3.2, 3.4 của tài liệu.

Hệ thống Bộ mã Ngành được sử dụng trong hệ thống phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu, công tác kế toán, thống kê và hoạt động nghiệp vụ để đảm bảo việc tổng hợp, trao đổi thông tin, dữ liệu thống nhất giữa các đơn vị trong ngành Bảo hiểm xã hội.

Cơ sở dữ liệu Bộ mã Ngành vận hành tại Trung tâm dữ liệu Ngành.

b) Duy trì, cập nhật hệ thống Bộ mã Ngành

Việc duy trì hệ thống Bộ mã Ngành phải được thực hiện thường xuyên để bảo đảm tính thời sự của các danh mục dùng chung, hệ thống các chỉ tiêu và biểu mẫu báo cáo áp dụng trong ngành Bảo hiểm xã hội.

Việc duy trì Bộ mã Ngành được thực hiện thông qua các hoạt động thu thập, rà soát, đề xuất thay đổi của các đơn vị có liên quan. Các đề nghị thay đổi có thể dưới dạng văn bản hoặc điện tử. Đơn vị gửi đề nghị thay đổi về Trung tâm Công nghệ thông tin để tổ chức cập nhật thay đổi vào cơ sở dữ liệu hệ thống Bộ mã Ngành.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh hoặc cần sửa đổi thông tin danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo hoặc yêu cầu điều chỉnh cấu trúc danh mục dùng chung, các đơn vị kịp thời thông báo bằng văn bản về Trung tâm Công nghệ thông tin và phối hợp nghiên cứu, trình Tổng Giám đốc phương án sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

c) Trách nhiệm của các đơn vị

- Trung tâm Công nghệ thông tin:

+ Tạo lập cơ sở dữ liệu và cập nhật dữ liệu ban đầu cho cơ sở dữ liệu Bộ mã Ngành theo các cấu trúc dữ liệu và các giá trị dữ liệu cụ thể được chuẩn hóa trong tài liệu.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, trình Tổng Giám đốc bổ sung, sửa đổi hệ thống Bộ mã Ngành khi có yêu cầu thay đổi.

+ Duy trì các bảng danh mục dùng chung từ danh mục số 1 đến danh mục số 4 ở mục 3.2.

+ Quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu Bộ mã Ngành tại Trung tâm dữ liệu Ngành.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị sản xuất phần mềm để thực hiện điều chỉnh các phần mềm phù hợp với quy định này.

- Ban Thu chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng, bổ sung, sửa đổi dữ liệu các bảng danh mục từ danh mục số 5 đến danh mục số 32 ở mục 3.2 và các chỉ tiêu báo cáo quản lý thu từ mã chỉ tiêu 2101 đến mã chỉ tiêu 2436 ở mục 3.4.

- Ban Sổ - Thẻ chủ trì xây dựng, bổ sung, sửa đổi các chỉ tiêu báo cáo từ mã chỉ tiêu 2501 đến mã chỉ tiêu 2708 mục 3.4.

- Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội chủ trì xây dựng, bổ sung, sửa đổi dữ liệu các bảng danh mục từ danh mục số 33 đến danh mục số 50 mục 3.2; Các chỉ tiêu báo cáo từ mã chỉ tiêu 1101 đến mã chỉ tiêu 1706 ở mục 3.4.

- Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế chủ trì xây dựng, bổ sung, sửa đổi dữ liệu các bảng danh mục từ danh mục số 63 đến danh mục số 98 mục 3.2, các chỉ tiêu báo cáo từ mã chỉ tiêu 3101 đến mã chỉ tiêu 3524 (không bao gồm chỉ tiêu 3318, 3319) mục 3.4.

- Ban Tài chính - Kế toán chủ trì xây dựng, bổ sung, sửa đổi dữ liệu các bảng danh mục từ danh mục số 51 đến danh mục số 62 mục 3.2 và các chỉ tiêu báo cáo quản lý chi từ mã chỉ tiêu 4101 đến mã chỉ tiêu 4613 ở mục 3.4.

- Ban Dược và Vật tư y tế chủ trì xây dựng, bổ sung, sửa đổi dữ liệu các bảng danh mục từ danh mục số 99 đến danh mục số 132 ở mục 3.2 và các chỉ tiêu 3318, 3319 mục 3.4.

- Ban Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng, bổ sung, sửa đổi dữ liệu các bảng danh mục dùng chung số 56 và các danh mục số 133 đến danh mục số 142 mục 3.2.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, CNTT (03).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản