556924

Quyết định 121/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

556924
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 121/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 121/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Võ Văn Minh
Ngày ban hành: 19/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 121/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương
Người ký: Võ Văn Minh
Ngày ban hành: 19/01/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đi squốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, Yêu cầu.

1. Mục đích

- Nhằm tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC) và người dân, doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với chuyển đổi số.

- Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ về đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với chuyển đổi số và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC để hình thành dữ liệu về TTHC góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; việc tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp; việc thực hiện TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

- Thực hiện nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh để tạo sự thân thiện, gần gũi và đảm bảo mục tiêu hành chính phục vụ.

- Nghiên cứu, học tập những cách làm hay, mô hình mới của các tỉnh, thành phố trong cả nước về kiểm soát, cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và chuyển đổi số để vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt và xác định truyền thông hoạt động cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện đi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục. Thực hiện nghiêm kluật kỷ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu; tạo sự thân thiện, cải thiện quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể các cấp; huy động sự đóng góp trí tuệ của lực lượng CBCC trực tiếp tham gia giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Nghiên cứu, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương, chú trọng giới thiệu rộng rãi về kinh nghiệm, cách làm hay, những điển hình tiên tiến, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có thái độ tích cực trong công tác cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với chuyển đổi số; đồng thời phê phán những biểu hiện trì trệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

II. Nội dung thực hiện (Đính kèm theo Phụ lục).

Điều 2. Kinh phí thực hiện.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2023 để thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với chuyển đổi số. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương được huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để hỗ trợ hoạt động truyền thông kèm theo kế hoạch này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

- Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai Kế hoạch này đến UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý.

- Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, căn cứ Kế hoạch này và các quy định của Trung ương, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai truyền thông, tuyên truyền các nội dung phù hợp tình hình thực tế.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- TT. T
U, TT. HĐND, BTT. UBMTTQ;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- LĐLĐ t
nh, Đoàn TNCS HCM tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Bình Dương;
- VNPT tỉnh, Bưu điện tỉnh;
- Như Điều 4;
- UBND cấp xã (liên thông);
- LĐVP, NC, HCC, TH, QTTV, Website;

- Lưu: VT, HKSTT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Văn Minh

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CHI TIẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT TTHC; THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 121/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

SẢN PHẨM DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

THỜI GIAN THỰC HIỆN

I. Truyền thông về vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của hoạt động cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với chuyển đổi số.

1

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Đoàn thể các cấp đảm bảo phát huy vai trò giám sát, phản biện trong việc thực hiện, giải quyết TTHC; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính cho người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước các cấp

Văn phòng UBND tỉnh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể các cấp

Kết quả giám sát, phản biện

Thường xuyên

2

Chủ động phối hợp thông tin, tuyên truyền với các Cơ quan thông tấn báo chí làm phóng sự, viết tin, bài đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng về thực tế cách làm hay, điểm sáng trong cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện số hóa hồ sơ, dữ liệu TTHC, đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Hành chính công; đề án phi địa giới hành chính trong giải quyết TTHC; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích; đẩy mạnh cung cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh ... của đơn vị, địa phương để cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; Cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

Đài PT&TH Bình Dương; Báo Bình Dương; các Cơ quan thông tấn báo chí khác có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh

Các phóng sự, tin, bài đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng; Các hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, truyền tải đầy đủ các nội dung theo quy định

Thường xuyên

3

Lồng ghép việc tuyên truyền các nội dung nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với chuyển đổi số, hành chính công với việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; qua hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên đề có liên quan

Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Các nội dung tuyên truyền được lồng ghép thực hiện

Thường xuyên

4

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các buổi hội thảo, hội nghị để truyền thông, tuyên truyền cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và các tình nguyện viên (nếu có) về lợi ích, tiện ích hỗ trợ thực hiện TTHC; tham gia, hỗ trợ các chương trình, hoạt động về thực hiện TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và Hành chính công, thành phthông minh,... trên địa bàn tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; Cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

Đoàn TNCS HCM tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh); Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện

Các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các buổi hội thảo, hội nghị được triển khai,

Thường xuyên

II. Truyền thông hỗ trợ hoạt động cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với chuyển đổi số.

II.1. Nhóm nhiệm vụ liên quan đến hoạt động cải cách, kiểm soát TTHC; chuyển đổi số và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

1

Theo dõi, tổng hợp, đề xuất phương án xử lý thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác cải cách, kiểm soát TTHC; tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Văn phòng UBND tỉnh

Cơ quan thông tấn báo chí; các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Báo cáo trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định

Trong năm 2023

2

Thực hiện tuyên truyền và tổ chức đoàn báo chí đi thực tế về cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển đổi số để tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội trên các phương tiện truyền thông

Văn phòng UBND tnh

các Cơ quan thông tấn báo chí; các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Tin, bài, phóng sự được tuyên truyền; các đoàn báo chí đi thực tế được triển khai.

Trong năm 2023

3

Xây dựng các tờ gấp pháp luật cung cấp đến CBCCVC, người dân, doanh nghiệp phù hợp với nhiệm vụ được giao cho tỉnh về cải cách, kiểm soát TTHC gắn với chuyển đổi số.

Văn phòng UBND tỉnh

Viễn thông Bình Dương; Bưu điện tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cá nhân, tổ chức có liên quan

Các sản phẩm truyền thông được thiết kế, in ấn và cấp phát đến CBCC, người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Trong năm 2023

4

Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan công tác cải cách, kiểm soát TTHC; chuyển đổi số; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đảm bảo việc tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận

Văn phòng UBND tỉnh

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật; các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Thông qua các hình thức như: treo băng-ron, pa-no; diễn kịch, xe loa tuyên truyền đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Thường xuyên

5

Xây dựng ấn phẩm, tài liệu, sổ tay nghiệp vụ, hỏi đáp tình huống cho CBCC làm công tác cải cách, kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với chuyển đổi số góp phần giúp CBCC nâng cao nghiệp vụ theo quy định mới nhất.

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Các ấn phẩm, tài liệu, sổ tay như: hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC; kỹ thuật soạn thảo quy phạm TTHC; hỏi đáp tình huống kiểm soát TTHC ...

Quý II-III/2023

6

Tổ chức Hội thi về chung tay cải cách TTHC

Văn phòng UBND tỉnh; Đoàn TNCS HCM tỉnh

Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Hội thi (sân khấu hóa, trực tuyến, bài viết,...)

Quý III-IV/2023

7

Tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp về TTHC; tổ chức các đợt tọa đàm, hội thảo lấy ý kiến của các người dân, doanh nghiệp, chuyên gia về cải cách, kiểm soát TTHC; việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với chuyển đổi số cho mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh; các tổ chức, cá nhân và chuyên gia có liên quan

Các buổi đối thoại, tọa đàm, giao lưu tuyên truyền được triển khai

Định kỳ 6 tháng/01 lần

II.2. Nhóm nhiệm vụ liên quan đến thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với chuyển đổi số

1

Thực hiện chuyên trang “Hành chính công” định kỳ trên Báo Bình Dương

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh)

Báo Bình Dương; Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

Các bản tin, bài viết được đăng trên Báo Bình Dương (báo giấy và báo điện tử)

01-02 kỳ/tháng

2

Xây dựng tin bài, bản tin điện tử về việc thực hiện và kết quả cải cách hành chính, kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công. Tập trung các nội dung về đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông; số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả TTHC; mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện, Bộ phận Một cửa hiện đại cấp xã; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thực hiện TTHC phi địa giới hành chính; thực hiện TTHC của cơ quan ngành dọc (Công an, Bảo hiểm xã hội,...)...

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh)

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; Cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

Các bản tin, tin bài điện tử.

01-02 kỳ/tháng và các bản tin chuyên đề

3

Xây dựng các video, clip (âm thanh, hình ảnh) thông tin, tuyên truyền về thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hành chính công và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; lề lối, thái độ, văn hóa công vụ của công chức, viên chức trong thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh (giới thiệu tổng quan về Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh;...) và các nội dung khác phù hợp theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh)

Cơ quan thông tấn báo chí; các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Video, clip được tuyên truyền tại Bộ phận Một cửa các cấp; Cổng Thông tin điện tử của tỉnh/Trang Thông tin điện tử của cấp huyện; Đài Truyền thanh

Trong năm 2023

4

Xây dựng tin bài, bản tin trên các trang mạng xã hội của Trung tâm Hành chính công tỉnh (Cổng Zalo Hành chính công, Facebook, Youtube Trung tâm Hành chính công,...). Tập trung các nội dung tại mục 2, 3 phần II.2.

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh)

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; UBND cấp xã; Cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

Các bản tin, tin bài điện tử đăng trên các trang mạng xã hội của Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Thường xuyên

5

Xây dựng tờ gấp pháp luật thông tin, tuyên truyền về hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; quy trình số hóa kết quả, giấy tờ TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp; hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí TTHC trực tuyến; giới thiệu các ứng dụng Hành chính công; việc thực hiện TTHC phi địa giới hành chính; thực hiện TTHC của cơ quan ngành dọc (Công an, Bảo hiểm xã hội,...); hướng dẫn thực hiện và đánh giá cán bộ, công chức trực tuyến và các nội dung khác phù hợp theo quy định hiện hành.

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh)

Sở Thông tin và Truyền thông; Bưu điện tỉnh; đơn vị, địa phương có liên quan.

Các sản phẩm truyền thông đến người dân, doanh nghiệp

Trong năm 2023

6

Xây dựng ấn phẩm, tài liệu, sổ tay nghiệp vụ, hỏi đáp tình huống cho CBCCVC làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (liên quan về quy trình nghiệp vụ tiếp nhận và trả kết quả; quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC; sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; các nhiệm vụ nghiệp vụ chuyên môn khác theo quy định;...)

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh)

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Các ấn phẩm, tài liệu, sổ tay như: hướng dẫn nghiệp vụ ...

Năm 2023

7

Nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm các mô hình hay, mới về tổ chức hoạt động Bộ phận Một cửa, về dịch vụ công trực tuyến, triển khai số hóa hồ sơ, dữ liệu giải quyết TTHC, phi địa giới hành chính trong giải quyết TTHC...

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh)

Các đơn vị, địa phương có liên quan

Các đoàn làm việc, trao đi, học tập kinh nghiệm với các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh

Trong năm 2023

8

Triển khai thực hiện Bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh)

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Các sản phẩm liên quan đến nhận diện thương hiệu Bộ phận Một cửa

Trong năm 2023

5

Xây dựng nội dung, kế hoạch cụ thể hóa kế hoạch của UBND tỉnh để truyền thông, thông tin những vấn đề trọng tâm của tỉnh trong thực hiện các nội dung liên quan về Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Đề án sử dụng dữ liệu dân cư trong giải quyết TTHC; mô hình một cửa hiện đại các cấp; chuyển đổi số trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và các vấn đề khác, mới theo quy định của Trung ương và UBND tỉnh; kết quả theo dõi, giám sát kết quả chỉ đạo, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC của các cơ quan, địa phương và các chương trình, kế hoạch, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương trong năm 2023 về kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Hành chính công tỉnh)

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; Cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

Các Chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành được ban hành

Thường xuyên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản