393792

Quyết định 1155/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 19-NQ/TW, Kế hoạch 07-KH/TW, Nghị quyết 56/2017/QH14, 08/NQ-CP, 10/NQ-CP và Chương trình hành động 400-CTr/BCSĐ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

393792
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1155/QĐ-LĐTBXH năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 19-NQ/TW, Kế hoạch 07-KH/TW, Nghị quyết 56/2017/QH14, 08/NQ-CP, 10/NQ-CP và Chương trình hành động 400-CTr/BCSĐ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1155/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 05/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1155/QĐ-LĐTBXH
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 05/09/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

B LAO ĐNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1155/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW, NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW, KẾ HOẠCH SỐ 07-KH/TW, NGHỊ QUYẾT SỐ 56/2017/QH14, NGHỊ QUYẾT SỐ 08/NQ-CP, NGHỊ QUYẾT SỐ 10/NQ-CP VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 400-CTR/BCSĐ CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cNghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần th sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghlần thsáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vtiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động ca các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Chương trình hành động số 400-CTr/BCSĐ ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Ban Cán sự Đng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;

Xét đề nghị của Vụ trưng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 400-CTr/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả; đồng thời, cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch trong kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả với Bộ trước ngày 15 tháng 11 hằng năm.

Điều 3. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch được bố trí từ kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ; Bộ Nội vụ;
- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ;
- Văn phòng BCSĐ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW, NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW, KẾ HOẠCH SỐ 07-KH/TW, NGHỊ QUYẾT SỐ 56/2017/QH14, NGHỊ QUYẾT SỐ 08/NQ-CP, NGHỊ QUYẾT SỐ 10/NQ-CP VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 400-CTR/BCSĐ CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng BLao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên nhiệm vụ, nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Cấp trình

Sn phm hoàn thành

Thời gian thực hiện

I

Tổ chức quán triệt sâu sc và thực hiện nghm túc, có hiu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14, Nghị quyết số 08/NQ-CP, Nghị quyết số 10/NQ-CP và Chương trình hành động s 400-CTr/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng B Lao động - Thương binh và Xã hội

1

Tổ chức nghiên cứu, hc tập, quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kế hoạch số 07-KH/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14. Nghị quyết số 08/NQ-CP, Nghị quyết số 10/NQ-CP và Chương trình hành động s 400-CTr/BCSĐ của Ban Cán sự Đng trong toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ quản

Đảng y Bộ; Vụ Tổ chức của bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các đơn vị liên quan

 

 

Tháng 12/2017

2

Các đơn vị, cấp y thuộc Bộ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quviệc nghiên cứu, học tập, quán triệt nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kế hoạch s07-KH/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14, Nghị quyết s08/NQ-CP, Nghị quyết số 10/NQ-CP và Chương trình hành động số 400-CTr/BCSĐ ca Ban Cán sự Đảng

Các đơn vị, cấp y thuộc Bộ

Các đơn vị liên quan

 

 

Quý I/2018

3

Đẩy mạnh công c thông tin, tuyên truyn vmục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung đi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hot động hiệu lực, hiệu qu; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao cht lượng và hiệu quhoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Văn phòng Bộ

Trung tâm Thông tin, các Báo, Tạp chí của Bộ và các cơ quan thông tin khác

 

 

Thực hiện thường xuyên

II

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Kế hoạch s 07-KH/TW, Nghị quyết s 56/2017/QH14, Nghị quyết số 10/NQ-CP và Chương trình hành đng số 400-CTr/BCSĐ

4

soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ đ xây dựng báo cáo đề xuất kế hoạch sa đổi, bổ sung hoc ban hành mới

Các đơn vị qun nhà nước thuộc Bộ

Vụ Pháp chế

Chính phủ

Báo cáo

Quý I/2019

5

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền

Các đơn vị qun lý nhà nước thuộc Bộ

Vụ Pháp chế

Chính phủ/Thủ tướng Chính ph/B trưng

Văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện thường xun

6

Nghiên cứu tng thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ theo Nghị định số 14/2017/NĐ-CP và Nghị định thay thế Nghị định số 123/2016/NĐ-CP

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị qun lý nhà nước thuộc Bộ

Chính phủ

Nghị định

Năm 2019

7

Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bên trong của các đơn vị qun lý nhà nước thuộc Bộ, c th:

 

 

 

 

 

7.1

Giải th13 phòng trong các Vụ: Tổ chức cán bộ (3 phòng), Kế hoạch - Tài chính (3 phòng), Hp c quốc tế (4 phòng), Pháp chế (3 phòng)

Vụ Tổ chức cán bộ

Các Vụ thuộc Bộ và các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Quyết định

Từ 01/01/2019

7.2

a) Sáp nhập Phòng Tuyên truyn - Thi đua vào Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn phòng Cục Người có công:

b) Sắp xếp 3 phòng (Kế hoạch - Tổng hợp, Kế toán - Tài vụ, Văn phòng) thành 2 phòng (Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng) để thu gọn đầu mi đơn vị thuộc Cục Tr em.

Vụ Tổ chức cán bộ

Các Cục thuộc Bộ và các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Quyết định

Từ 01/01/2019

7.3

Tchức li Phòng Quản trị vi Phòng Quản trị nhà làm việc liên cơ D25 thuộc Văn phòng Bộ đnghiên cứu thực hiện thí điểm thành lập tổ chức phục vụ chung đối với các đơn vị theo trụ sở làm việc ti 3 Khu vực

Vụ Tổ chức cán bộ

Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Quyết định

Năm 2019-2021

7.4

Rà soát, kiện toàn lại Tổ chức trực thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: Chuyển đổi mô hình Cục Kiểm định cht lượng giáo dục nghề nghiệp thành Vụ Kim định chất lưng giáo dục nghề nghiệp (đồng thời giải th4 phòng và tương đương thuộc Cục Kiểm đnh chất lưng giáo dục nghề nghiệp)

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ/ Bộ trưởng

Quyết định

Từ tháng 01/2019

7.5

Tiếp tục rà soát tổng thể cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của các Cục. Tổng cục thuộc Bộ theo hướng tinh gn, giảm mnh đầu mối, bỏ cấp trung gian

Các Cục, Tổng cục

Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ trưởng

Quyết định

Từ tháng 01/2019

8

Rà soát, sp xếp, sáp nhập, hợp nht các ban chỉ đạo, ban qun lý dự án, các tổ chức phối hợp liên ngành

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ/ B tởng

Báo cáo/ Quyết định

Năm 2018 - 2021

9

Kiện toàn Ủy ban Quốc gia vngười cao tuổi Việt Nam theo hướng không quy định Ủy ban có Văn phòng giúp việc (Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định kiện toàn Ủy ban, Bộ giao nhiệm vụ giúp việc Ủy ban cho Cục Bo tr xã hội)

Cục Bo trợ xã hội

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan

Thủ ớng Chính phủ

Quyết định

Từ tháng 01/2019

10

Thực hiện việc qun lý, sử dụng, tuyn dụng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp thuộc Bộ đã được cp có thẩm quyền giao theo đúng quy định; thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế theo lộ trình, gim slượng cấp phó của các đơn vị thuộc Bộ, bo đảm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và quy định của Trung ương, của Chính phủ

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Quyết định/ Văn bản hướng dẫn

Thực hiện thường xuyên

11

Rà soát, sửa đổi, bổ sung khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chun ngành giáo dục nghề nghip

Tng cục Giáo dục nghề nghiệp

Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức lao động - xã hội và các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Quyết định

Từ năm 2019

12

Xây dựng Đề án thí điểm thi tuyn chức danh lãnh đạo cấp Vụ và tương đương tại một số đơn vị qun lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Đề án

Từ năm 2019

13

Rà soát, sa đổi, bổ sung, ban hành theo thm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới để phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp , hiệu qu gia Bộ với chính quyền địa phương

Các đơn vị qun lý nhà nước thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Chính phủ/ Thtướng Chính phủ/ Bộ trưởng

Văn bn quy phạm pháp luật

Thực hiện thường xuyên

14

Hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyn

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Thông tư

Năm 2018-2019

15

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm, định mức biên chế sự nghiệp ca đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực thuộc sở, thuộc chi cục thuộc sở

Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Vụ Tchức cán bộ và các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Thông tư

Năm 2018-2019

16

Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tin học hóa qun lý hành chính nhà nước, thực hiện Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, đổi mới phương thức làm vic, giảm hội họp, giảm giấy tờ hành chính, đáp ứng các điều kiện cần thiết khác cho công tác ci cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Văn phòng Bộ/ Trung tâm Thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Bộ trưởng

Quyết định/ Văn bản hướng dn

Thực hiện thường xuyên

17

Xây dựng kế hoạch và định mức tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí, tiêu cực, góp phần tạo nguồn kinh phí đ sp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách phù hợp đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc diện phải sp xếp, cơ cấu li và tinh giản biên chế

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Quyết định/ Văn bản hướng dẫn

Thực hiện thường xuyên

18

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp lut trong vic thực hiện chính sách, pháp lut về ci cách tchức bộ máy hành chính nhà nước, trong thực thi quyền và trách nhiệm, nht là đối với người đứng đầu đơn vị

Thanh tra Bộ/ Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Quyết định Kết luận/ Văn bản hướng dẫn

Thực hiện thưng xun

III

Triển khai thực hiện việc sp xếp, tổ chức li các đơn vị snghiệp công lập, doanh nghiệp thuộc Bộ theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghquyết số 08/NQ-CP và Chương trình hành động số 400-CTr/BCSĐ

19

Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Bộ trưng

Đề án

Năm 2019

20

Xây dựng, hoàn thiện tiêu chí cụ th phân loại, điều kiện thành lp, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý

Các đơn vị qun lý nhà nước thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ trưởng

Thông tư

Quý II/2019

21

Quy định v vic hợp nhất các trung tâm bo trợ xã hội có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thành trung trung tâm bảo trợ đa chức năng

Cc Bo trợ xã hội

Các đơn vị liên quan

Btrưởng

Quyết định

Quý II/2019

22

Thực hiện sp xếp li các cơ quan báo chí thuộc Bộ theo chỉ đạo của Chính phủ (dự kiến sáp nhập Tạp chí Gia đình và Tr em vào Tp chí Lao động và Xã hội hoặc sáp nhập vào Báo Lao động và Xã hội để thành chuyên san)

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Chính phủ/ Bộ trưởng

Báo cáo/ Quyết định

Đến năm 2020

23

Chuyển đổi Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam hot động theo cơ chế của Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và giao Cục Bảo trợ xã hội quản lý

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị ln quan

Cấp có thẩm quyền

Quyết định

Năm 2019

24

Tchức lại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hi chức năng Cần Thơ hoạt động theo mô hình bệnh vin

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Quyết định

Năm 2018-2019

25

Chuyn Trung tâm Điều dưng Người có công Miền Trung từ Cục Người có công về trc thuộc Văn phòng Bộ và tiến hành kiện toàn, tổ chức lại hot động theo mô hình mới

Vụ Tổ chức cán b

Cục Người có công, Vụ Kế hoch - Tài chính, Văn phòng B

Bộ trưởng

Quyết định

Năm 2019

26

Chuyn đổi mô hình Trung tâm Chnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh thành Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Quyết định

Năm 2020

27

Tiếp nhận Trung tâm Điều dưng người có công tnh Lâm Đồng về trực thuộc Cục Người có công

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Cục Người có công, Vụ Tổ chức cán bộ

Cấp có thẩm quyền

Quyết định

Năm 2018-2019

28

Tổ chức li mô hình hoạt động của Trung tâm Phục hi chức năng và trợ giúp trtàn tật vi Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi theo hướng còn một đầu mối, trong đó Trung tâm Bo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi hoạt động tương đối độc lập, tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và theo thỏa thuận giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và đối tác (Hiệp hội Christina Noble Children’s Foundation)

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Quyết định

Năm 2018 -2019

29

Nghiên cứu sp xếp, tổ chức li hot động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hlao động, Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ vic làm phù hp tình nh mới

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Quyết định

Từ năm 2019

30

Chuyn đi Trung tâm Kim định kỹ thuật an toàn Khu vực I, Trung tâm Kim định kỹ thuật an toàn Khu vực II, Trung tâm Kim định kỹ thuật an toàn Khu vực III thành công ty cổ phần

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Các Trung tâm Kim định, Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Quyết định

Năm 2018 -2019

31

Nghiên cứu, sp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành Công ty TNHH một thành viên Nhà xut bản Lao động Xã hội theo hướng thu hẹp phạm vi hoạt động ngành, lĩnh vực kinh doanh (tập trung vào nhiệm v chính là hot động trong lĩnh vực xuất bản và in)

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Lao động Xã hội

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoch - Tài chính và các đơn vị liên quan

Bộ trưng

Quyết định

Năm 2018-2021

32

Tiến hành sp xếp, thoái vốn nhà nước ti Công ty cổ phn Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (SONA) và Công ty cphần Nhân lực quốc tế Sovilaco và chuyển giao về Tổng công ty Đầu và kinh doanh vn nhà nước quản lý theo quy định

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Quyết định

Năm 2018-2019

33

Rà soát, tổ chức lại cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong các đơn vị sự nghiệp công lp thuộc Bộ, nht là các trường thuộc Bộ và các bệnh viện thuộc Bộ theo hướng tinh gọn, đến năm 2019 giảm ít nhất 10% đầu mối cp phòng và tương đương trc thuộc so với năm 2015 (tương đương cấp phòng, khoa), đến năm 2020 giảm ít nhất 10% đầu mối cp phòng và tương đương trực thuộc so với năm 2019 (tương đương cấp phòng, khoa) và đến năm 2025 gim ít nhất 20% đầu mối cấp phòng và tương đương trực thuộc so với năm 2020 (tương đương cp phòng, khoa)

Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc B

Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ trưởng

Quyết định

Từ năm 2019-2025

34

Thực hiện đánh giá và xếp hạng đi với tt cả các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán b

Các đơn vị liên quan

 

 

Từ năm 2019

IV

Đẩy mạnh cung ng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị tờng, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; hoàn thiện cơ chế tài chính; nâng cao hiệu lực, hiệu qu qun lý nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành

35

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công thuộc nh vực giáo dục nghề nghiệp

Tng cục Giáo dục nghề nghip

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan

Chính phủ/ Bộ trưởng

Nghị định/ Thông tư

Năm 2018

36

soát Quy hoạch mng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực qun lý

Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ

Thủ tướng Chính phủ

Rà soát theo Luật Quy hoạch

Từ năm 2019

37

Rà soát quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác đảm bảo theo quy định của Luật quy hoạch

Các đơn vị qun lý nhà nước lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế

 

Báo cáo rà soát/kiến nghị

Quý III/2018

38

Quy hoạch, rà soát quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mng lưới cơ sở trợ giúphội, hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng

Tng cục Giáo dục nghnghiệp/Cục Bảo trợ xã hội/ Cục Ngưi có công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan; Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

Năm 2019-2020

39

Đề án sp xếp, tổ chức lại hệ thng cơ sở giáo dục ngh nghiệp

Tổng cục Giáo dục nghnghiệp

Các đơn vị liên quan

Thủ tướng Chính phủ

Đề án

Quý III/2019

40

Quy định khung giá cung ứng dịch vụ snghiệp công

Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc B

Vụ Kế hoạch -Tài chính, B Tài chính

Bộ trưởng

Quyết định/ Thông tư

Quý I/2019

41

Quy đnh tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, cơ chế giám sát, đánh giá kim định chất lưng dịch vụ sự nghiệp công thuộc các lĩnh vực do Bộ quản lý

Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Thông tư/Quyết định

Năm 2018

42

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ snghiệp công do Bộ qun lý

Các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ trưởng

Quyết định/ Thông tư

Năm 2019

43

Nghiên cứu đề xuất thí điểm cơ chế thuê Giám đốc điều hành tại một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Quyết định

Từ năm 2019

44

Thực hin thí điểm thành lp Hội đng trường trong một trường đại học trực thuộc Bộ (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thut Vĩnh Long)

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan

Bộ trưng

Quyết định

Từ 01/01/2019

45

Thực hiện việc luân chuyển chức danh Kế toán trưởng đã có thời gian công tác 5 năm lại các đơn vị theo quy định của pháp luật

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Quyết định

Từ 01/01/2019

46

Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Tổng cục Giáo dục ngh nghiệp

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ trưởng

Quyết định

Năm 2019

47

Hoàn thành công tác xây dựng, trình Bộ phê duyệt ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực qun lý nhà nước được giao

Các đơn vị quản lý nhà nước lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan; Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chc cán bộ và các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Thông tư/ Quyết định

Quý III/2018

48

Hướng dẫn chuyển đổi mô hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác vận dụng theo cơ chế tài chính như doanh nghiệp hoặc chuyển đổi thành công ty cphần

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị sự nghiệp công trong nh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Bộ trưởng

Công văn/ Quyết định

Quý III/2018

49

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Các đơn vị quản lý nhà nước lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

Bộ trưởng

Thông tư/Quyết định

Năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản