124493

Quyết định 1086/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 về phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu số 7 thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo xây dựng hạ tầng Viện Di truyền Nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

124493
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1086/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 về phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu số 7 thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo xây dựng hạ tầng Viện Di truyền Nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1086/QĐ-BNN-TCTL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 24/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1086/QĐ-BNN-TCTL
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 24/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1086/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN NÂNG CẤP, CẢI TẠO XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỆN DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định: số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Đấu thầu; Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT số 2966/QĐ-BNN-TL ngày 21/10/2009 phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật; số 771/QĐ-BNN-TCTL ngày 18/4/2011 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo Kinh tế kỹ thuật số 1082/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/4/2010 phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án Nâng cấp, cải tạo xây dựng hạ tầng Viện Di truyền Nông nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 42/2011/QĐ-VDT ngày 29/4/2011 của Viện Di truyền Nông nghiệp phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán, Dự án Nâng cấp, cải tạo xây dựng hạ tầng Viện Di truyền Nông nghiệp;
Xét Tờ trình số 104/TTr-VDT ngày 4/5/2011 của Viện Di truyền Nông nghiệp về việc xin phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án Nâng cấp, cải tạo xây dựng hạ tầng Viện Di truyền Nông nghiệp;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, kèm theo Báo cáo số 51/BC-TCTL-XDCB ngày 16/5/2011 của Tổng cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu số 7 thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo xây dựng hạ tầng Viện Di truyền Nông nghiệp với nội dung như sau:

1. Tên và nội dung gói thầu:

Gói thầu số 7: Phá dỡ các công trình cũ (Nhà N07-03 tầng; nhà N11-02 tầng; Nhà N13-02 tầng; Bê tông ô số 15)

2. Giá gói thầu: 622.000.000 đ (Sáu trăm hai mươi hai triệu đồng)

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu

- Phương thức đấu thầu: 01 túi hồ sơ

5. Thời gian tổ chức đấu thầu: Quý II/2011

6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

Điều 2. Quyết định này bổ sung Điều 1, Quyết định số 1082/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án Nâng cấp, cải tạo xây dựng hạ tầng Viện Di truyền Nông nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Thủ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản