556828

Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Hỗ trợ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em tại Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật Hà Nội” do Tổ chức Pearl S.Buck International tài trợ

556828
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt nội dung văn kiện dự án “Hỗ trợ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em tại Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật Hà Nội” do Tổ chức Pearl S.Buck International tài trợ

Số hiệu: 1051/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 20/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1051/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 20/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1051/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN “HỖ TRỢ DINH DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO TRẺ EM TẠI TRUNG TÂM CHĂM SÓC NGƯỜI KHUYẾT TẬT HÀ NỘI” DO TỔ CHỨC PEARL S.BUCK INTERNATIONAL TÀI TRỢ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 4589/TTr-SLĐTBXH ngày 18/11/2022 (kèm hồ sơ) đề nghị phê duyệt văn kiện dự án “Hỗ trợ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, giáo dục phát triển tâm sinh lý cho trẻ em” do Tổ chức Pearl S.Buck International (Mỹ) tại Việt Nam tài trợ;

Xét ý kiến thẩm định của các Sở, ngành: Sở Ngoại vụ (văn bản số 1845/NV-LTĐN ngày 19/12/2022); Sở Tài chính (văn bản số 7527/STC-TCHCSN ngày 16/12/2022); Công an thành phố Hà Nội (văn bản mật số 2676/ANKT-Đ7 ngày 14/12/2022).

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 46/BC-KH&ĐT ngày 10-02- 2023 về kết quả thẩm định thẩm định nội dung văn kiện dự án “Hỗ trợ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, giáo dục phát triển tâm sinh lý cho trẻ em” do Tổ chức Pearl S.Buck International (Mỹ) tài trợ cho Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung văn kiện dự án với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Hỗ trợ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, giáo dục phát triển tâm sinh lý cho trẻ em tại Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật Hà Nội.

2. Tổ chức tài trợ: Tổ chức Pearl S.Buck International (quốc tịch Mỹ)

3. Chủ dự án: Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật Hà Nội.

4. Thời gian thực hiện: 05 năm (kể từ ngày được UBND Thành phố phê duyệt).

5. Mục tiêu dự án: Cải thiện, nâng cao điều kiện sống cho trẻ, đồng thời giúp trẻ khuyết tật được phát triển toàn diện về tâm sinh lý xã hội một cách tốt nhất để trẻ có thể tự tin hòa nhập cộng đồng.

6. Các hoạt động chính của dự án:

+ Hỗ trợ kinh phí bổ sung dinh dưỡng cho trẻ;

+ Hỗ trợ chi phí hành chính cho Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật Hà Nội (đảm bảo phù hợp chế độ chi tiêu tài chính hiện hành);

+ Hỗ trợ các hoạt động khác cho trẻ, bao gồm: (i) Hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ; (ii) Hỗ trợ các hoạt động phòng chống dịch bệnh cho trẻ; (iii) Hỗ trợ học bổng cho trẻ tiêu biểu; (iv) Hỗ trợ tổ chức sinh hoạt ngoại khóa theo chuyên đề cho trẻ; (v) Chuyển tiền quà của người bảo trợ cho trẻ được bảo trợ; (vi) Hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ trong các dịp lễ, tết bao gồm: Quốc tế thiếu nhi (1/6), Rằm trung thu và Tết cổ truyền...

7. Kết quả chủ yếu của dự án:

- 50 trẻ được hỗ trợ dinh dưỡng, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh để nâng cao thể lực; hỗ trợ giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ, giúp các em có điều kiện học tập một cách tốt nhất.

- 50 trẻ được giáo dục, tập huấn trang bị kỹ năng sống, tạo cơ hội để các em tự tin, hòa nhập xã hội sau này.

8. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật Hà Nội (xã Thụy An, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội).

9. Tổng giá trị khoản viện trợ: 1.312.150.000VNĐ (Một tỷ, ba trăm mười hai triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam), tương đương 57.050USD (Năm mươi bảy nghìn, không trăm năm mươi đô la Mỹ), trong đó:

+ Vốn viện trợ không hoàn lại: 1.312.150.000VNĐ, tương đương 57.050USD.

+ Vốn đối ứng: Không

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Sơ Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND Thành phố về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung hồ sơ xin phê duyệt tiếp nhận dự án.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc tiếp nhận dự án viện trợ đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn, đúng đối tượng, không mang tính thương mại; không bao gồm các vấn đề con nuôi; không chịu ràng buộc với phía nước ngoài để đảm bảo quyền trẻ em; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức và các quy định liên quan.

- Thực hiện giám sát, đánh giá và xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm về tình hình sử dụng khoản viện trợ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo theo quy định.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng và sai phạm thuộc thẩm quyền trong công tác tổ chức quản lý thực hiện.

2. Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật Hà Nội:

- Thực hiện tiếp nhận dự án viện trợ đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn, đúng đối tượng, không mang tính thương mại; không bao gồm các vấn đề con nuôi; không chịu ràng buộc với phía nước ngoài để đảm bảo quyền trẻ em; tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức và các quy định liên quan.

- Phối hợp với chính quyền địa phương và Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận và thực hiện dự án hiệu quả, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính, dự toán thu chi ngân sách nhà nước (nếu có).

- Việc tiếp nhận viện trợ phải đảm bảo phù hợp chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, không trùng lặp, gây lãng phí, thất thoát.

- Mở tài khoản để tiếp nhận và giải ngân kinh phí viện trợ tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật; thực hiện các hoạt động thu, chi trên cơ sở kế hoạch tài chính đã được duyệt.

- Báo cáo định kỳ 06 tháng, 1 năm về tình hình tiếp nhận viện trợ, giải ngân, báo cáo kết thúc khoản viện trợ chậm nhất không quá 06 tháng sau khi kết thúc thực hiện cho cơ quan chủ quản (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp) theo quy định.

- Thực hiện giám sát, đánh giá và xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền.

- Thực hiện hạch toán, quyết toán, báo cáo đầy đủ về nguồn vốn, tài sản tiếp nhận và sử dụng.

- Chịu trách nhiệm về thất thoát, lãng phí, tham nhũng và sai phạm thuộc thẩm quyền trong công tác tổ chức quản lý thực hiện.

- Làm thủ tục xác nhận viện trợ theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn Chủ dự án tiếp nhận dự án đúng quy định pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Chủ dự án thực hiện xác nhận viện trợ và các thủ tục tài chính liên quan đến việc tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức đúng quy định pháp luật của Nhà nước và Thành phố.

5. Công an thành phố Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn Chủ dự án tiếp nhận và thực hiện dự án đúng chức năng được giao, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuân thủ đúng các quy định pháp luật của Nhà nước và Thành phố.

6. Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với Chủ dự án để tiếp nhận và thực hiện dự án dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật của Nhà nước và Thành phố.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ, Lao động Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Người khuyết tật Hà Nội và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: K
H&.ĐT, Tài chính, Ngoại giao;
- Ủy ban Công tác về các TCPCPNN;
- Chủ tịch UBND Thành phố (
để báo cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VP UBND TP: CVP, các PCVP, các phòng: NC, KGVX, KTTH, TH;
- VPDA Tổ chức PSBI tại Việt Nam:
- Lưu: VT. NC, KGVX.

168 (12)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản