557320

Quyết định 101/QĐ-UBND về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

557320
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 101/QĐ-UBND về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 101/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 27/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 101/QĐ-UBND
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 27/01/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 101/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 01 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ- CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 80/TTr-STP ngày 27 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện đúng theo nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- CVP, PCVP. UBND tỉnh;
- Ban TCD-NC;
- Lưu: VT, 2.13.05.

CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Kèm theo Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 27/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

II. YÊU CẦU

1. Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Thông tư số 04/2021/TT- BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan.

2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện khách quan, công khai, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và có sự gắn kết với công tác kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

3. Phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; xác định rõ nội dung, biện pháp thực hiện và thời gian hoàn thành công việc.

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN CÁC LĨNH VỰC THUỘC PHẠM VI, LĨNH VỰC QUẢN LÝ

1. Lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Có thể xác định, lựa chọn những lĩnh vực sau để làm lĩnh vực theo dõi trong năm 2023:

- Lĩnh vực, chuyên đề của Bộ chủ quản, UBND tỉnh lựa chọn theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 có liên quan đến các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (nếu có).

- Các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có phát sinh những khó khăn vướng mắc, hạn chế và bất cập cần theo dõi để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Những bất cập trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý cần theo dõi đánh giá để làm cơ sở xây dựng cơ chế, nội dung chính sách.

- Căn cứ vào kết quả kiến nghị của cử tri trong năm 2022 hoặc nội dung chất vấn của các đại biểu trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân để xác định lĩnh vực theo dõi.

- Không lựa chọn những lĩnh vực đã được theo dõi của năm trước mà kết quả theo dõi không phát sinh vướng mắc, kiến nghị cần xử lý hoặc những văn bản QPPL do cơ quan, đơn vị tham mưu ban hành hoặc cơ quan trung ương ban hành thuộc ngành lĩnh vực phụ trách mới ban hành và có thời gian thực hiện dưới 01 năm.

2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản QPPL:

Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản; tính khả thi của văn bản.

b) Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật:

Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

c) Xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật:

Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

a) Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

- Nội dung thực hiện: trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của đơn vị, địa phương mình, xác định rõ lĩnh vực theo dõi và đảm bảo các yêu cầu tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTP.

- Kết quả thực hiện: Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Kế hoạch của các đơn vị, địa phương gửi về Sở Tư pháp chậm nhất ngày 10/3/2023 để tổng hợp, theo dõi.

b) Thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

- Nội dung thực hiện: tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đã lựa chọn; kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử; kết quả từ hoạt động điều tra, khảo sát,…

- Kết quả thực hiện: các thông tin về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đã lựa chọn.

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm.

c) Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật:

- Nội dung thực hiện: kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực đã lựa chọn.

- Kết quả thực hiện: kế hoạch kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực đã lựa chọn; thông báo kết luận kiểm tra; phiếu điều tra, khảo sát,…

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: từ Quý I đến Quý III năm 2023

d) Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

- Nội dung thực hiện: căn cứ kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật, các đơn vị, địa phương xử lý theo thẩm quyền hoặc có văn bản kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi hoặc kiến nghị xử lý thông qua Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm của đơn vị, địa phương gửi Sở Tư pháp.

- Kết quả thực hiện: văn bản xử lý hoặc Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023.

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: theo quy định hoặc tùy thuộc vào tính cấp thiết của nội dung cần xử lý.

II. THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM CỦA TỈNH

Trên cơ sở Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành và thực tiễn thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý của tỉnh, tỉnh sẽ lựa chọn một lĩnh vực phù hợp làm lĩnh vực trọng tâm của tỉnh để tổ chức theo dõi theo đúng quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Căn cứ các nội dung nêu tại Mục I Phần B Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, triển khai và tổ chức thực hiện trong phạm vi lĩnh vực, ngành địa phương quản lý.

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, phòng ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý trong thực hiện lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật đơn vị, địa phương đã chọn.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm khi nhận được yêu cầu.

- Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực đã lựa chọn về Sở Tư pháp theo quy định.

b) Sở Tư pháp:

* Đối với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật chung

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực đã lựa chọn.

- Kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật cho các đơn vị, địa phương khi có yêu cầu.

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo đúng thời hạn quy định.

* Đối với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh lựa chọn lĩnh vực trọng tâm năm 2023 phù hợp với kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và thực tiễn thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý của tỉnh và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

c) Sở Tài chính

Bố trí kinh phí công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho các đơn vị, địa phương để đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung hoạt động của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực, phạm vi đơn vị lựa chọn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC; Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của đơn vị, địa phương thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và sử dụng trong dự toán ngân sách nhà nước được giao hằng năm của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản