42438

Quyết định 10-TĐC/QĐ năm 1992 về nội dung, thủ tục công nhận phòng thử nghiệm do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng ban hành

42438
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 10-TĐC/QĐ năm 1992 về nội dung, thủ tục công nhận phòng thử nghiệm do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng ban hành

Số hiệu: 10-TĐC/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Nguyễn Trọng Hiệp
Ngày ban hành: 17/01/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 10-TĐC/QĐ
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
Người ký: Nguyễn Trọng Hiệp
Ngày ban hành: 17/01/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10-TĐC/QĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN "QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, THỦ TỤC CÔNG NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM"

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Điều 18, 19, 20 Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 27-12-1990;
Căn cứ Nghị định số 327-HĐBT ngày 19-10-1991 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá;
Căn cứ Quy định về công nhận phòng thử nghiệm ban hành theo Quyết định số 873-QĐ ngày 23-12-1991 của Uỷ ban Khoa học Nhà nước;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng được Nhà nước giao trong Nghị định số 22-HĐBT ngày 8-2-1984 của Hội đồng Bộ trưởng;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đo lường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này bản "Quy định về nội dung, thủ tục công nhận phòng thử nghiệm".

Điều 2. Các ngành, các địa phương, các cơ sở và các cơ quan quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng các cấp phải theo đúng Quy định này trong việc công nhận phòng thử nghiệm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quy định này.

 

 

Nguyễn Trọng Hiệp

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

VỀ NỘI DUNG, THỦ TỤC CÔNG NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10-TĐC/QĐ ngày 17-1-1992 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng)

1. Đăng ký xin được công nhận phòng thử nghiệm

1.1. Tổ chức và cá nhân (gọi tắt là cơ sở) có phòng thử nghiệm tiếp xúc với cơ quan đánh giá để thông báo, trao đổi về tình hình và hoạt động của phòng thử nghiệm. Cơ quan đánh giá hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ đăng ký và các công việc mà phòng thử nghiệm cần chuẩn bị.

1.2. Cơ sở có phòng thử nghiệm làm hồ sơ đăng ký với Tổng cục TC-ĐL-CL xin được công nhận phòng thử nghiệm.

Hồ sơ xin được công nhận bao gồm:

- Đơn xin xét công nhận phòng thử nghiệm (2 bản) theo phụ lục 1;

- Báo cáo khả năng và tình hình hoạt động của phòng thử nghiệm (2 bản) theo phụ lục 2. Nếu xin mở rộng khả năng thử nghiệm được công nhận, chỉ cần báo cáo tình hình liên quan đến việc xin mở rộng.

Hồ sơ được gửi đến cơ quan đánh giá phòng thử nghiệm:

- Trung tâm Đo lường: đối với cơ sở ở miền Bắc;

- Trung tâm TC-ĐL-CL khu vực II: đối với cơ sở ở miền Trung;

- Trung tâm TC-ĐL-CL khu vực III: đối với cơ sở ở miền Nam.

1.3. Sau khi nhận đơn và hồ sơ, cơ quan đánh giá tiến hành xem xét, nếu chấp nhận đơn phải tiến hành xây dựng kế hoạch đánh giá, báo cáo Tổng cục và thông báo cho cơ sở.

Nếu hồ sơ xin công nhận chưa đầy đủ thủ tục cơ quan đánh giá trả lại hồ sơ cho cơ sở, chậm nhất là sau 15 ngày kể từ ngày nhận đơn và báo cáo Tổng cục.

2. Đánh giá phòng thử nghiệm và hồ sơ đánh giá

2.1. Đánh giá phòng thử nghiệm

2.1.1. Việc đánh giá phòng thử nghiệm được thực hiện thông qua hoạt động của Hội đồng đánh giá (gọi tắt là Hội đồng) do Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thành lập theo mục 1.5 Quy định của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về công nhận phòng thử nghiệm. Quyết định thành lập Hội đồng theo mẫu phụ lục 3. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thực hiện theo mục 4 của Quy định này.

Theo kế hoạch đánh giá, Hội đồng tiến hành xây dựng và kiến nghị chương trình đánh giá, kiến nghị danh sách các nhóm chuyên gia đánh giá để giúp Hội đồng thực hiện chương trình này.

Trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng, cơ quan đánh giá phê duyệt chương trình theo mẫu phụ lục 4 và ra quyết định của các nhóm chuyên gia đánh giá theo mẫu phụ lục 5.

2.1.2. Theo chương trình đánh giá đã được phê duyệt, Hội đồng với sự giúp đỡ của các nhóm chuyên gia tiến hành việc đánh giá tại phòng thử nghiệm hoặc thông qua các buổi họp làm việc của Hội đồng.

Việc đánh giá trên bao gồm:

a) Xác định sự phù hợp của phòng thử nghiệm đối với các yếu tố quy định;

b) Xác định độ chính xác của kết quả thử nghiệm, kết quả hiệu chuẩn và sự thành thạo về thử nghiệm;

Cách thức đánh giá có thể là:

a) Xem xét hồ sơ, sổ sách, tài liệu của phòng thử nghiệm;

b) Trao đổi trực tiếp với cán bộ phụ trách, nhân viên và khách hàng của phòng thử nghiệm;

c) Xem xét tại chỗ điều kiện môi trường, mặt bằng làm việc, tình trạng trang thiết bị và các tiện nghi khác để tiến hành thử nghiệm;

d) Kiểm định, hiệu chuẩn lại phương tiện đo lường và thử nghiệm;

e) Tiến hành các phép thử hoặc việc so sánh phép thử giữa các phòng để kiểm tra độ chính xác hoặc (và) sự thành thạo của phòng thử nghiệm;

g) Thảo luận, trao đổi tại các buổi họp làm việc của Hội đồng.

2.1.3. Trước khi tiến hành các công việc đánh giá tại phòng thử nghiệm ít nhất là 10 ngày, cơ quan đánh giá phải thông báo cho cơ sở biết:

a) Chương trình đánh giá và danh mục các tài liệu làm cơ sở cho việc đánh giá;

b) Danh sách Hội đồng và các nhóm chuyên gia đánh giá.

Cơ sở phải cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chương trình đánh giá trên.

2.1.4. Khi kết thúc từng phần công việc đánh giá được giao, nhóm trưởng các nhóm chuyên gia đánh giá viết và gửi báo cáo kết quả đánh giá theo mẫu phụ lục 6 cho Hội đồng. Báo cáo phải phản ánh trung thực ý kiến (kể cả các ý kiến khác nhau) và phải có đầy đủ chữ ký của chuyên gia đánh giá.

2.1.5. Trên cơ sở báo cáo của các nhóm chuyên gia và kết quả các buổi làm việc của Hội đồng trong quá trình đánh giá, thư ký Hội đồng giúp Chủ tịch chuẩn bị báo cáo tổng hợp toàn bộ kết quả đánh giá phòng thử nghiệm để trình Hội đồng xem xét kết luận.

Hội đồng thực hiện việc xem xét kết luận theo quy định ở mục 4.1.4 và 4.1.5.

Biên bản kết luận của Hội đồng theo mẫu phụ lục 7.

Trong quá trình Hội đồng xem xét để kết luận, đại diện cơ sở, các chuyên gia đánh giá được trình bày, giải thích, nhận xét về kết quả đánh giá. Các phát biểu này phải được thể hiện đầy đủ trong biên bản làm việc của Hội đồng.

2.2. Hoàn thiện hồ sơ đánh giá

2.2.1. Trên cơ sở hồ sơ của phòng thử nghiệm xin công nhận, các kết quả đánh giá, các biên bản làm việc và biên bản kết luận của Hội đồng, cơ quan đánh giá hoàn thiện hồ sơ đánh giá và đề nghị Tổng cục để công nhận phòng thử nghiệm (theo phụ lục 8). Trường hợp không đạt yêu cầu, cơ quan đánh giá báo cáo Tổng cục và thông báo cho cơ sở bằng văn bản (nói rõ những tồn tại và nguyên nhân).

2.2.2. Hồ sơ đánh giá trình Tổng cục gồm:

a) Hồ sơ của phòng thử nghiệm xin công nhận;

b) Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, quyết định cử các nhóm chuyên gia đánh giá;

c) Chương trình đánh giá;

d) Các báo cáo về kết quả đánh giá;

đ) Các biên bản làm việc và biên bản kết luận của Hội đồng đánh giá;

e) Công văn đề nghị của cơ quan đánh giá.

3. Quyết định công nhận

3.1. Ra quyết định công nhận.

3.1.1. Trên cơ sở hồ sơ và đề nghị của cơ quan đánh giá, Tổng cục xem xét và ra quyết định công nhận phòng thử nghiệm theo mẫu phụ lục 9.

3.1.2. Quyết định công nhận được gửi cho cơ quan đánh giá và cơ sở có phòng thử nghiệm được công nhận, được thông báo cho các ngành, địa phương có liên quan và được công bố trên các phương tiện thông tin.

Cơ quan đánh giá chịu trách nhiệm thông báo và tổ chức việc trao quyết định công nhận cho phòng thử nghiệm được công nhận thuộc phạm vi phân cấp.

3.2. Dấu và phiếu kết quả thử nghiệm (hiệu chuẩn) của phòng thử nghiệm được công nhận.

3.2.1. Số hiệu của phòng thử nghiệm được công nhận quy định trong quyết định của Tổng cục TC-ĐL-CL.

3.2.2. Hình thức, nội dung, việc sử dụng dấu và phiếu kết quả thử nghiệm (hiệu chuẩn) theo quy định của Tổng cục TC-ĐL-CL.

4. Hội đồng đánh giá, chuyên gia đánh giá

4.1. Hội đồng đánh giá.

4.1.1. Hội đồng đánh giá (gọi tắt là Hội đồng) là tổ chức tư vấn giúp cơ quan đánh giá trong việc đánh giá để công nhận phòng thử nghiệm, Hội đồng được thành lập theo lĩnh vực thử nghiệm.

Tổng cục ra quyết định thành lập Hội đồng theo đề nghị của cơ quan đánh giá. Thời hạn hoạt động của Hội đồng ghi trong quyết định thành lập. Trong thời hạn đó, nếu có yêu cầu thay đổi, bổ sung các thành viên của Hội đồng, cơ quan đánh giá lập hồ sơ trình Tổng cục quyết định.

4.1.2. Hồ sơ trình Tổng cục quyết định thành lập Hội đồng đánh giá gồm:

- Văn bản đề nghị của cơ quan đánh giá theo mẫu phụ lục 10;

- Lý lịch khoa học của từng thành viên Hội đồng.

4.1.3. Số lượng thành viên Hội đồng từ 7 đến 11 người gồm Chủ tịch (khi cần có thể có Phó Chủ tịch) và các Uỷ viên của Hội đồng.

Thành viên của Hội đồng là những chuyên gia có trình độ từ đại học trở lên, có chuyên môn cùng ngành với phòng thử nghiệm, vô tư và khách quan trong đánh giá.

Chủ tịch (và Phó Chủ tịch) phải có uy tín và có khả năng tổ chức, điều hành công việc của Hội đồng.

Cơ quan đánh giá cử một cán bộ chuyên trách làm thư ký giúp Chủ tịch tổ chức, điều hành các hoạt động của Hội đồng.

4.1.4. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận dân chủ và bỏ phiếu kín. Kết luận của Hội đồng chỉ có giá trị khi được thông qua với sự đồng ý của đa số thành viên.

Quá trình làm việc và kết luận của Hội đồng phải được lập thành biên bản. Biên bản làm việc và biên bản kết luận của Hội đồng phải phản ánh đầy đủ và trung thực tất cả các ý kiến khác nhau của các thành viên Hội đồng và những người được mời tham dự.

4.1.5. Hội đồng có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Kiến nghị ban hành các quy định bổ sung cần thiết cho việc đánh giá công nhận phòng thử nghiệm;

- Kiến nghị chương trình và danh sách các nhóm chuyên gia đánh giá;

- Tiến hành đánh giá, chỉ đạo các nhóm chuyên gia đánh giá thực hiện phần công việc được phân công trong chương trình đánh giá, xem xét các báo cáo kết quả đánh giá, lập biên bản kết luận của Hội đồng về việc đề nghị công nhận phòng thử nghiệm;

- Góp ý kiến cho các phòng thử nghiệm về những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thiện và nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu đối với phòng thử nghiệm được công nhận;

- Hội đồng được quyền yêu cầu cơ sở có phòng thử nghiệm xin công nhận cung cấp các tài liệu thông tin và tạo các điều kiện cần thiết để thực hiện chương trình đánh giá;

- Trong quá trình làm việc, các thành viên Hội đồng phải tuân theo pháp luật của Nhà nước, chấp hành đầy đủ các quy định về công nhận phòng thử nghiệm;

- Các thành viên của Hội đồng phải cung cấp tóm tắt lý lịch khoa học cho cơ quan công nhận theo mẫu phụ lục 11 chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, khách quan trong việc đánh giá về các kết luận của mình.

4.2. Chuyên gia đánh giá, nhóm chuyên gia đánh giá

4.2.1. Nhóm chuyên gia đánh giá gồm một số chuyên gia và do một nhóm trưởng phụ trách.

Nhóm trưởng chịu trách nhiệm điều hành nhóm thực hiện phần chương trình đánh giá được phân công.

4.2.2. Các chuyên gia đánh giá phải đạt yêu cầu như đối với thành viên Hội đồng quy định ở mục 4.1.2 và có thể đồng thời là thành viên Hội đồng.

4.2.3. Chuyên gia đánh giá có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Cung cấp tóm tắt lý lịch khoa học cho cơ quan đánh giá theo mẫu phụ lục 11;

- Thực hiện phần công việc đánh giá được phân công, chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, khách quan đối với kết quả đánh giá;

- Được cung cấp các thông tin cần thiết về phòng thử nghiệm và các tài liệu khác có liên quan đến việc đánh giá.

5. Đảm bảo chất lượng của phòng thử nghiệm được công nhận

5.1. Các cơ sở có phòng thử nghiệm được công nhận phải xây dựng và thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì chất lượng các phòng thử nghiệm này theo quy định, để đảm bảo tính khách quan, đúng đắn của kết quả thử nghiệm hoặc (và) hiệu chuẩn trong phạm vi được công nhận.

5.2. Định kỳ 6 tháng, hàng năm phòng thử nghiệm được công nhận phải báo cáo tình hình hoạt động và những thay đổi của mình theo mẫu phụ lục 12 cho Tổng cục TC-ĐL-CL và Trung tâm TC-ĐL-CL khu vực theo phân cấp.

6. Thanh tra Nhà nước phòng thử nghiệm được công nhận

Cơ quan công nhận tiến hành thanh tra Nhà nước đối với các hoạt động của phòng thử nghiệm được công nhận. Việc thanh tra này thực hiện theo quy định về công tác thanh tra của Uỷ ban Khoa học Nhà nước và Tổng cục TC-ĐL-CL.

7. Khiếu nại về các kết quả do phòng thử nghiệm được công nhận công bố.

7.1. Khách hàng, các tổ chức, cá nhân liên quan (gọi chung là khách hàng) có quyền khiếu nại với cơ quan thanh tra của Tổng cục TC-ĐL-CL theo phân cấp về kết quả thử nghiệm hoặc (và) hiệu chuẩn do phòng thử nghiệm được công nhận công bố. Đơn khiếu nại có thể theo mẫu phụ lục 13.

7.2. Cơ quan thanh tra có trách nhiệm xem xét để giải quyết các khiếu nại trên. Trường hợp phát hiện kết quả thử nghiệm hoặc (và) hiệu chuẩn không đúng, cơ quan thanh tra được quyền ra quyết định bác bỏ giá trị của phiếu kết quả thử nghiệm hoặc (và) hiệu chuẩn.

Trường hợp không đồng ý với kết quả của cơ quan thanh tra, khách hàng hoặc phòng thử nghiệm có quyền khiếu nại tiếp với Tổng cục TC-ĐL-CL. Kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục TC-ĐL-CL là kết luận cuối cùng trong việc giải quyết khiếu nại.

7.3. Bên sai phải chịu mọi phí tổn cho việc đánh giá kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn để giải quyết khiếu nại.

8. Đình chỉ hoặc huỷ bỏ hiệu lực của quyết định công nhận phòng thử nghiệm

8.1. Khi thanh tra Nhà nước theo mục 6, khi giải quyết khiếu nại theo mục 7, nếu phát hiện có các vi phạm quy định về phòng thử nghiệm được công nhận thì xử lý như sau:

- Trường hợp các vi phạm có tính chất sai sót về kỹ thuật cơ quan thanh tra được quyền ra quyết định đình chỉ tạm thời hiệu lực của quyết định công nhận theo mẫu phụ lục 14 cho tới khi phòng thử nghiệm khắc phục được các sai sót đó.

- Trường hợp các vi phạm và hậu quả gây ra là nghiêm trọng, cơ quan thanh tra phải lập hồ sơ trình Tổng cục ra quyết định huỷ bỏ hiệu lực của quyết định công nhận theo mẫu phụ lục 15 và thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết theo quy định của công tác thanh tra kể cả việc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra hình sự để xử lý theo Bộ Luật hình sự.

8.2. Hồ sơ trình Tổng cục gồm có:

- Biên bản nhận xét về các vi phạm của phòng thử nghiệm được công nhận;

- Công văn đề nghị của cơ quan thanh tra.

9. Xin mở rộng khả năng, gia hạn công nhận, công nhận lại phòng thử nghiệm

9.1. Khi khả năng thử nghiệm hiệu chuẩn được tăng cường, khi đã hết thời hạn hiệu lực được công nhận, khi muốn được công nhận lại, cơ sở có quyền xin mở rộng phạm vi thử nghiệm hoặc (và) hiệu chuẩn được công nhận, xin gia hạn công nhận hoặc xin công nhận lại theo mục 1.6, 1.7 Quy định của Uỷ ban Khoa học Nhà nước về công nhận phòng thử nghiệm.

9.2. Trình tự, thủ tục xem xét mở rộng khả năng phòng thử nghiệm được công nhận hoặc công nhận lại tiến hành giống như lần đầu xin công nhận theo quy định từ mục 1 đến mục 3 của bản Quy định này.

9.3. Đối với việc gia hạn, cơ sở làm hồ sơ gửi Trung tâm TC-ĐL-CL khu vực xem xét trình Tổng cục quyết định gia hạn.

Phụ lục 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm 199...

ĐƠN XIN
XÉT CÔNG NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

(qua Trung tâm Đo lường hoặc Trung tâm TC-ĐL-CL khu vực)

1. Tên cơ sở xin công nhận... thuộc (cơ quan chủ quản)

Địa chỉ:.................................

Điện thoại (telex, fax...........)

2. Tên phòng thử nghiệm:......... (nếu khác với mục 1)

Địa chỉ:.................................

Điện thoại (telex, fax...........)

3. Lĩnh vực thử nghiệm xin công nhận

TT

Tên phép thử hoặc loại phép thử xin công nhận

Cơ sở pháp lý để tiến hành thử nghiệm

Ghi chú

1

2

3

4

 

 

 

 

4. Cơ sở chúng tôi xin cam kết thực hiện mọi quy định về công nhận phòng thử nghiệm.

PHỤ TRÁCH PHÒNG THỬ NGHIỆM

(Ký và ghi rõ họ, tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KHẢ NĂNG VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM

1. Tên cơ sở xin công nhận:...........................

- Địa chỉ:....................................................

- Điện thoại: (telex, fax)............................

2. Tên phòng thử nghiệm:..............................

- Địa chỉ:....................................................

- Điện thoại (telex, fax):............................

3. Họ tên, chức danh người phụ trách phòng thử nghiệm:

4. Cán bộ, nhân viên của phòng thử nghiệm:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ và chuyên môn được đào tạo

Côngviệc được giao hiện nay

Thâm niên trong lĩnh vực thử nghiệm

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

5. Trang thiết bị

5.1. Phương tiện đo lường

Tên phương tiện đo

Phạm vi đo cấp chính xác

Chu kỳ kiểm định hiệu chuẩn

Ngày kiểm định hiệu chuẩn lần cuối

Cơ quan
kiểm định
hiệu chuẩn

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

5.2. Trang thiết bị khác

Tên thiết bị

Đặc trưng kỹ thuật

Ngày đưa vào sử dụng

Tài liệu kỹ thuật
của thiết bị

Ghi chú

 

 

 

 

 

6. Diện tích và môi trường của phòng thử nghiệm

6.1. Vẽ sơ đồ mặt bằng và ghi diện tích (m2) cho từng bộ phận của phòng thử nghiệm.

6.2. Môi trường các bộ phận thử nghiệm:

- Khả năng về điều hoà nhiệt độ, độ ẩm;

- Các điều kiện khác nếu có (chống rung, chống bụi, chống từ...).

6.3. Điều kiện về bảo hộ và an toàn lao động cho cán bộ, nhân viên.

7. Danh mục các phép thử và các loại phép thử do phòng thực hiện

TT

Tên phép thử,
loại phép thử

Cơ sở pháp lý để tiến hành

Số mẫu thử trong 1 năm

Nguồn mẫu

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

8. Hệ thống đảm bảo chất lượng của phòng thử nghiệm

Theo quy định "Yêu cầu chung đối với phòng thử nghiệm được công nhận" của Tổng cục TC-ĐL-CL.

9. Cơ sở xin cam kết

- Thực hiện các quy định về công nhận phòng thử nghiệm;

- Đáp ứng các yêu cầu của Tổng cục TC-ĐL-CL khi tiến hành đánh giá phòng thử nghiệm;

- Phòng thử nghiệm sẵn sàng để được tiến hành đánh giá từ ngày... tháng... năm 199...

PHỤ TRÁCH PHÒNG THỬ NGHIỆM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày... tháng... năm 199...

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 3

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN -
ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

Số:......... -QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm 199...

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ PHÒNG THỬ NGHIỆM TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục TC-ĐL-CL theo Nghị định số 22-HĐBT ngày 8-2-1984 của Hội đồng Bộ trưởng;
Căn cứ Quyết định số 873-QĐ ngày 23-12-1991 của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành Quy định về công nhận phòng thử nghiệm;
Căn cứ Quyết định số:.../QĐ ngày ... /... /... của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng ban hành quy định về nội dung, thủ tục công nhận phòng thử nghiệm chất lượng hàng hoá;
Theo đề nghị của... (tên cơ sở đánh giá...),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá thuộc lĩnh vực......... (tên lĩnh vực thử nghiệm)........ để làm tư vấn giúp......... (tên cơ quan đánh giá)......... trong việc đánh giá và thẩm xét kết quả đánh giá phòng thử nghiệm.

Điều 2. Hội đồng gồm các ông (bà) có tên sau:

- Chủ tịch: (họ tên, chức danh, nơi làm việc).

- Phó Chủ tịch: (nếu có).

- Uỷ viên:

- Uỷ viên:

- Uỷ viên:

- .......

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày... /... /199...

Điều 4. Các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

(Ký tên, và đóng dấu)

Phụ lục 4

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN -
ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

(Tên cơ quan đánh giá)

Số:......... /ĐCCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

1. Phòng thử nghiệm được đánh giá:

- Tên phòng thử nghiệm:

- Thuộc: (tên cơ sở có phòng thử nghiệm)

2. Hội đồng đánh giá:

- Theo Quyết định số.... ngày... tháng... năm 199... của Tổng cục trưởng Tổng cục TC-ĐL-CL.

3. Chuyên gia đánh giá:

Theo Quyết định số... ngày... /... /... của Giám đốc (Trung tâm Đo lường hoặc Trung tâm TC-ĐL-CL khu vực).

4. Nội dung, thời gian đánh giá:

Theo phụ lục kèm theo.

PHÊ DUYỆT

(Thủ trưởng cơ quan đánh giá.
Ký tên, đóng dấu)

Ngày... tháng... năm 199...

CHỦ TỊCH CỦA CƠ QUAN ĐÁNH GIÁ
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ

(Ký tên)

Kèm theo phụ lục 4

NỘI DUNG, THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ

TT

Nội dung đánh giá

Tài liệu làm căn cứ đánh giá

Chuyên gia đánh giá

Công việc phòng TN phải chuẩn bị

Thời gian

Bắt đầu Kết thúc

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

1

Tổ chức và quản lý

 

 

 

 

 

2

Cán bộ, nhân viên thử nghiệm

 

 

 

 

 

3

Hệ thống đảm bảo CL phòng thử nghiệm

 

 

 

 

 

4

Phương pháp thử

 

 

 

 

 

5

Điều kiện môi trường và tiện nghi thử nghiệm

 

 

 

 

 

6

Bảo quản, lưu giữ mẫu thử

 

 

 

 

 

7

Quản lý hồ sơ, tài liệu

 

 

 

 

 

8

Độ chính xác của kết quả

 

 

 

 

 

9

Thử nghiệm thành thạo v.v...

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các nội dung nêu trên có tính chất gợi ý. Tuỳ quy mô và phạm vi hoạt động của phòng thử nghiệm xin công nhận, nội dung của chương trình đánh giá có thể nhiều, ít hoặc chi tiết hơn.

Phụ lục 5

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN -
ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

(Trung tâm ĐL
Trung tâm TC-ĐL-CL KV)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm 199...

QUYẾT ĐỊNH

CỬ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ PHÒNG THỬ NGHIỆM

GIÁM ĐỐC
..... (TÊN TRUNG TÂM).....

Căn cứ Quy định về công nhận phòng thử nghiệm ban hành theo Quyết định số 873-QĐ ngày 23-12-1991 của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước;
Căn cứ quy định của Tổng cục TC-ĐL-CL về thủ tục, nội dung công nhận phòng thử nghiệm ban hành theo Quyết định số.../QĐ ngày... tháng... năm... của Tổng cục trưởng Tổng cục TC-ĐL-CL,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cử ông (bà) có tên sau làm chuyên gia đánh giá phòng thử nghiệm... (tên phòng TN)... thuộc... (tên cơ quan)...

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học

Nơi công tác

Nhiệm vụ, nội dung(*) chịu trách nhiệm ĐG

 

 

 

 

 

Điều 2. Chuyên gia đánh giá tiến hành thực hiện các nhiệm vụ và nội dung đánh giá trên từ ngày... tháng... năm... đến ngày.... tháng... năm....

Điều 3. Các ông (bà) có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

GIÁM ĐỐC

.... (tên trung tâm).....

(Ký tên, đóng dấu)

(*) Ghi chú: Ngoài nội dung đánh giá, ghi thêm chuyên gia đánh giá nào được giao nhiệm vụ nhóm trưởng nhóm chuyên gia đánh giá.

Phụ lục 6

Tên cơ quan đánh giá chương trình đánh giá

Số:.../ĐGCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm 199...

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÒNG THỬ NGHIỆM

1. Nhóm chuyên gia đánh giá: (ghi rõ họ tên)....................................................

2. Tên phòng thử nghiệm được đánh giá:............................................................

thuộc cơ quan:................................................................................................

3. Nội dung đánh giá:..........................................................................................

4. Các căn cứ để đánh giá:..................................................................................

5. Thời gian tiến hành đánh giá:.........................................................................

6. Kết quả đánh giá:............................................................................................

Ghi kết luận về từng nội dung chịu trách nhiệm đánh giá (có hồ sơ biên bản đánh giá kèm theo).

7. Nhận xét chung của nhóm chuyên gia đánh giá:...........................................

8. Kết luận và đề nghị của nhóm chuyên gia đánh giá:.....................................

Ngày... tháng... năm 199...

CÁC CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ
TRONG NHÓM

(Ký và ghi rõ họ, tên)

NHÓM TRƯỞNG NHÓM CHUYÊN GIA
ĐÁNH GIÁ

(Ký tên và ghi rõ họ, tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày... tháng... năm 199...

BIÊN BẢN KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ

Hội đồng đánh giá phòng thử nghiệm được thành lập theo Quyết định số.... ngày... tháng... năm... của Tổng cục TC-ĐL-CL sau khi xem xét các kết quả đánh giá............ (tên phòng thử nghiệm)............ (thuộc....)............. theo chương trình đánh giá đã được phê duyệt số......... ngày... thông qua các kết luận sau:

1. Về kết quả đánh giá phòng thử nghiệm

1)

2)

(Ghi kết luận về từng nội dung trong chương trình đánh giá).

2. Về đề nghị công nhận

2.1. Công nhận............. (tên phòng thử nghiệm........... thuộc....).... là phòng thử nghiệm được công nhận đối với các phép thử hoặc loại phép thử sau:

TT

Tên phép thử hoặc
loại phép thử

Cơ sở pháp lý để tiến hành thử nghiệm

Ghi chú

 

 

 

 

2.2. Thời hạn hiệu lực công nhận là.... năm....

3. Biên bản này được thông qua với sự đồng ý của...... (ghi kết quả bỏ phiếu kín)... thành viên Hội đồng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký tên)

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN -
ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

(Tên cơ quan đánh giá)

Số:........../CNTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm 199...

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

- Căn cứ đơn xin xét công nhận phòng thử nghiệm số........ ngày... tháng... năm.... của... (tên cơ sở xin công nhận).....................

- Căn cứ biên bản kết luận số.... ngày... của... (tên Hội đồng đánh giá)...... (tên cơ quan đánh giá)........ đề nghị Tổng cục ra quyết định công nhận.

- .............. (tên phòng thí nghiệm).....................

- Cơ quan chủ quản:

- Người phụ trách: (họ, tên, chức danh)

là phòng thử nghiệm được công nhận đối với các phép thử và loại phép thử sau đây:

TT

Tên phép thử hoặc loại phép thử

Cơ sở pháp lý để tiến hành thử nghiệm

Ghi chú

 

 

 

 

Thời gian hiệu lực... năm, kể từ ngày ký quyết định.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, đóng dấu)

UỶ BAN KHOA HỌC
NHÀ NƯỚC

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN -
ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

Số:........-TĐC/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

- Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 27-12-1991;

- Căn cứ Quyết định số 873-QĐ ngày 23-12-1991 của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành quy định về công nhận phòng thử nghiệm;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng theo Nghị định số 22-HĐBT ngày 8 tháng 2 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng;

- Theo đề nghị của (tên cơ quan đánh giá) trong công văn số.... ngày... /... /...,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. (Tên phòng thử nghiệm) thuộc... (tên cơ sở chủ quản)...... là phòng thử nghiệm được công nhận với các phép thử và loại phép thử ghi trong phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thử nghiệm mang ký hiệu số.............

Điều 3. Phòng thử nghiệm được công nhận ghi ở Điều 1 phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu của một phòng thử nghiệm được công nhận theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày... tháng... năm...

TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

(Ký tên, đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày... tháng... năm 199...

BIÊN BẢN KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ

Hội đồng đánh giá phòng thử nghiệm được thành lập theo Quyết định số... ngày... tháng... năm... của Tổng cục TC-ĐL-CL sau khi xem xét các kết quả đánh giá....... (tên phòng thử nghiệm)........ (thuộc.......) ............. theo chương trình đánh giá đã được phê duyệt số. ......... ngày.... thông qua các kết luận sau:

1. Về kết quả đánh giá phòng thử nghiệm

1)

2)

(Ghi kết luận về từng nội dung trong chương trình đánh giá)

2. Về đề nghị công nhận

2.1. Công nhận............. (tên phòng thử nghiệm............. thuộc..........)............. là phòng thử nghiệm được công nhận đối với các phép thử hoặc loại phép thử sau:

TT

Tên phép thử hoặc loại phép thử

Cơ sở pháp lý để tiến hành
thử nghiệm

Ghi chú

 

 

 

 

2.2. Thời hạn hiệu lực công nhận là... năm....

3. Biên bản này được thông qua với sự đồng ý của (ghi kết quả bỏ phiếu kín)..... thành viên Hội đồng.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký tên)

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số.... ngày... tháng... năm...
của Tổng cục trưởng Tổng cục TC-ĐL-CL)

Tên phòng thử nghiệm:...............................................

Cơ quan chủ quản:......................................................

Người phụ trách:.........................................................

Số hiệu:.......................................................................

Địa chỉ:.......................................................................

Điện thoại: (Telex, Fax.............................................)

Danh mục phép thử, loại phép thử được công nhận

TT

Tên phép thử,
loại phép thử

Cơ sở pháp lý để tiến hành
thử nghiệm

Ghi chú

 

 

 

 

 

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN -
ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

(Tên cơ quan đánh giá)

Số:......../CNTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm 199...

ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ PHÒNG THỬ NGHIỆM

Kính gửi: Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

...... (Tên cơ quan đánh giá)...... đề nghị Tổng cục xem xét, ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá phòng thử nghiệm thuộc........ (tên lĩnh vực thử nghiệm)..........

1. Thành phần Hội đồng gồm:

- Chủ tịch: (họ tên, chức danh, nơi làm việc)

- Phó Chủ tịch: (như trên)

- Uỷ viên: (như trên)

- Uỷ viên: (như trên)

2. Thời gian hoạt động: (ghi thời hạn đề nghị)

3. Hồ sơ kèm theo: lý lịch khoa học của từng thành viên Hội đồng.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH

KHOA HỌC CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ VÀ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ PHÒNG THỬ NGHIỆM

1. Họ và tên:

- Địa chỉ: nơi ở

- Điện thoại: (của nhà riêng nếu có).

2. Nơi làm việc

- Cơ quan, đơn vị:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Chức vụ:

3. Trình độ chuyên môn được đào tạo

- Nơi đào tạo:

- Chuyên ngành:

- Năm tốt nghiệp:

- Chức danh khoa học (học hàm, học vị):

- Trình độ ngoại ngữ:

4. Trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thử nghiệm

- Lĩnh vực thử nghiệm được đào tạo (tên lĩnh vực, cơ quan và thời gian đào tạo).

- Đã tham gia đánh giá phòng thử nghiệm (lĩnh vực thử nghiệm và thời gian tham gia).

...............

...............

5. Tóm tắt quá trình công tác:

Thời gian

Công tác chuyên môn đã kinh qua

Ghi chú

 

 

 

 

Xác nhận của nơi làm việc

(Thủ trưởng cơ sở

Ký tên, đóng dấu)

Ngày... tháng... năm 199...

(Người khai ký tên)

 

Tên cơ sở chủ quản

Tên phòng thử nghiệm

(Tên cơ quan đánh giá)

Số:............./

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN

(Từ ngày... /.... đến ngày.... /.....)

1. Tên phòng thử nghiệm

Địa chỉ:

Điện thoại (telex, fax):

Số hiệu của giấy chứng nhận và dấu:

2. Nội dung báo cáo:

2.1. Nội dung công việc thử nghiệm đã làm:

TT

Tên phép thử,
loại phép thử

Cơ sở pháp lý để tiến hành

Số lượng mẫu đã thử

Nguồn mẫu

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

2.2. Các công tác khác:

2.3. Đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian báo cáo:

3. Những thay đổi của phòng thử nghiệm

3.1. Về tổ chức, cán bộ:

3.2. Về trang thiết bị, mặt bằng và điều kiện làm việc:

3.3. Về cán bộ phụ trách:

3.4. Về quy mô hoạt động thử nghiệm:

4. Đề nghị: (Ghi các đề nghị của phòng thử nghiệm và cơ sở chủ quản)

CƠ SỞ CHỦ QUẢN

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

Ngày... tháng... năm 199...

PHỤ TRÁCH PHÒNG THỬ NGHIỆM

(Ký tên)

(Tên tổ chức khiếu nại)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHIẾU NẠI VỀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM (HIỆU CHUẨN)

Kính gửi: (Tên cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại)

1. Tên tổ chức hoặc cá nhân khiếu nại

Địa chỉ:

Điện thoại:

2. Nội dung khiếu nại:

(Ghi rõ nội dung khiếu nại về vấn đề gì, thuộc trách nhiệm của phòng thử nghiệm được công nhận nào).

3. Hồ sơ gửi kèm theo:

(Ghi lần lượt tên hồ sơ, tài liệu gửi kèm theo)

Chúng tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về giải quyết khiếu nại đối với các phòng thử nghiệm được công nhận.

TỔ CHỨC HOẶC CÁ NHÂN KHIẾU NẠI

(Ký tên, đóng dấu nếu có)

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN -
ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

(Tên cơ quan đánh giá)

Số:......../CNTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm 199...

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

- Căn cứ đơn xin xét công nhận phòng thử nghiệm số..... ngày... tháng... năm.... của (tên cơ sở xin công nhận)......

- Căn cứ biên bản kết luận số.... ngày... của.... (tên Hội đồng đánh giá)........ (tên cơ quan đánh giá)................. đề nghị Tổng cục ra quyết định công nhận.

- .... (tên phòng thí nghiệm)........

- Cơ quan chủ quản:

- Người phụ trách: (Họ, tên, chức danh)

là phòng thử nghiệm được công nhận đối với các phép thử và loại phép thử sau đây:

TT

Tên phép thử hoặc
loại phép thử

Cơ sở pháp lý để tiến hành
thử nghiệm

Ghi chú

 

 

 

 

Thời gian hiệu lực... năm, kể từ ngày ký quyết định.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, đóng dấu)

UỶ BAN KHOA HỌC
NHÀ NƯỚC

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN -
ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

(hoặc cơ quan thanh tra)

Số:.....-TĐK/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày... tháng... năm 199...

QUYẾT ĐỊNH HUỶ BỎ

(HOẶC ĐÌNH CHỈ TẠM THỜI) HIỆU LỰC CÔNG NHẬN PHÒNG THỬ NGHIỆM

TỔNG CỤC TRƯỞNG  TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

(hoặc thủ trưởng cơ quan thanh tra)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng theo Nghị định số 22-HĐBT ngày 8-2-1984 của Hội đồng Bộ trưởng (hoặc cơ quan thanh tra);
Căn cứ Quyết định số 873-QĐ ngày 23-12-1991 của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước ban hành Quy định về công nhận phòng thử nghiệm;
Căn cứ biên bản thanh tra số.... ngày... tháng... năm 199...,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Huỷ bỏ (hoặc đình chỉ tạm thời) hiệu lực công nhận phòng thử nghiệm (tên phòng thử nghiệm) thuộc... theo Quyết định số.........-TĐC/QĐ ngày... /... của Tổng cục TC-ĐL-CL đối với các phép thử và loại phép thử sau:

TT

Tên phép thử hoặc
loại phép thử

Cơ sở pháp lý để tiến hành
thử nghiệm

Ghi chú

 

 

 

 

Điều 2. Phòng thử nghiệm.... (tên phòng).... thuộc..... kể từ ngày có quyết định này không được thực hiện chức năng quyền hạn và nhiệm vụ của một phòng thử nghiệm được công nhận đối với các phép thử và loại phép thử ghi ở Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Thủ trưởng cơ quan có phòng thử nghiệm trên có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

(hoặc thủ trưởng cơ quan thanh tra

Ký tên, đóng dấu)

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản