42108

Quyết định 02-TCHQ/GQ năm 1992 về việc cấp và quản lý giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan cấp giấy phép do Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải Quan ban hành

42108
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Quyết định 02-TCHQ/GQ năm 1992 về việc cấp và quản lý giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan cấp giấy phép do Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải Quan ban hành

Số hiệu: 02-TCHQ/GQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Thanh
Ngày ban hành: 15/01/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 02-TCHQ/GQ
Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Thanh
Ngày ban hành: 15/01/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02-TCHQ/GQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP VÀ QUẢN LÝ GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN CẤP GIẤY PHÉP

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20-2-1990;
Căn cứ Nghị đính số 171-HĐBT ngày 21-5-1991 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Bảng quy định cụ thể thủ tục Hải quan và lệ phí Hải quan;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám quản Tổng cục Hải quan;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định của Tổng cục Hải quan về việc cấp và quản lý giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá thuộc thẩm quyền Tổng cục Hải quan cấp giấy phép.

Điều 2. Bản quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 2 năm 1992. Những quy định trước đây của Tổng cục Hải quan ban hành về cấp phát và quản lý giấy phép trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông Cục trưởng Cục Giám quản, Cục Kiểm soát, Vụ trưởng các Vụ Tổ chức cán bộ, Tài chính, Trưởng phòng Pháp chế xử lý thuộc Tổng cục Hải quan và giám đốc Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Thanh

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ VIỆC CẤP VÀ QUẢN LÝ GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN CẤP GIẤY PHÉP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22-TCHQ/GQ ngày 15 tháng 10 năm 1991)

I. HÀNG HOÁ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

A. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:

1. Hàng xuất khẩu, nhập khẩu mượn đường Việt Nam.

2. Hàng mẫu, vật phẩm quảng cáo xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Hàng tiếp tế, quà biếu xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Tài sản di chuyển, tài sản thừa kế xuất khẩu, nhập khẩu.

5. Vật dụng, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ công tác và sinh hoạt của cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam, của cá nhân nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức này, của tổ chức và cá nhân người nước ngoài khác.

6. Hàng vượt tiêu chuẩn hành lý xuất khẩu, nhập khẩu.

B. Khi xuất khẩu, nhập khẩu:

1. Mỗi lần xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá quy định tại các điểm 1,4 và 5 trên đây phải có giấy phép.

2. Hàng hoá quy định tại các điểm 2,3 và 6 trên đây, khi xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép trong các trường hợp sau đây:

a. Hàng hoá thuộc danh mục hàng tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu từng thời gian.

b. Hàng hoá, đồ vật thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành khi xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Ngoài các loại hàng hoá quy định trên đây, các loại hàng hoá phi mậu dịch khi xuất khẩu, nhập khẩu không phải có giấy phép của Tổng cục Hải quan, mà chỉ làm thủ tục hải quan tại hải quan cửa khẩu.

II. CÁC CẤP HẢI QUAN ĐƯỢC TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN UỶ NHIỆM CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI CÁC LOẠI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỘC QUYỀN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN CẤP GIẤY PHÉP

1. Giám đốc Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi tắt là cấp tỉnh), cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hoá quy định tại mục I bản quy định này, khi xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu thuộc địa phương mình quản lý. Riêng Hải quan Hà Nội thì trừ các loại hàng hoá quy định tại điểm 5 mục I bảng quy định này.

2. Cục trưởng Cục Giám quản Tổng cục Hải quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đối với các loại hàng hoá quy định tại điểm 5 mục I bảng quy định này mà chủ hàng có trụ sở hoặc làm việc hoặc thường trú tại khu vực Hà Nội. Giấy phép do Cục trưởng Cục Giám quản cấp có giá trị xuất khẩu, nhập khẩu tại tất cả các cửa khẩu trong cả nước.

3. Những trường hợp sau đây các cấp Hải quan được uỷ nhiệm phải xem xét kỹ, nếu thấy có thể cấp giấy phép thì trước khi cấp phải báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo Tổng cục Hải quan:

- Việc xác định hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thấy chưa đủ đảm bảo chính xác.

- Nội dung và tính chất việc xuất khẩu, nhập khẩu của hàng hoá còn có nghi vấn.

- Mặt hàng, khối lượng, trị giá hàng hoá không phù hợp với tính chất xuất khẩu, nhập khẩu hoặc hoạt động của chủ hàng (trong hàng mẫu, vật phẩm, quảng cáo).

4. Trong trường hợp đặc biệt, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có thể uỷ nhiệm Cục trưởng Cục Giám quản thuộc Tổng cục Hải quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu cho hàng hoá thuộc thẩm quyền Tổng cục Hải quan cấp giấy phép, được xuất khẩu, nhập khẩu qua các cửa khẩu trong cả nước.

III. THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá phải có đơn, (theo ấn chỉ của Tổng cục Hải quan thống nhất ấn hành) hoặc công hàm (đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài) ghi đầy đủ, rõ ràng nội dung bằng tiếng Việt.

2. Giấy tờ kèm theo đơn:

2.1. Đối với hàng mượn đường Việt Nam:

- Giấy phép của Bộ Thương mại - Du lịch hoặc Hải quan nước xin mượn đường.

- Tờ khai hàng mượn đường đã làm thủ tục xuất tại Hải quan cửa khẩu biên giới nước xin mượn đường.

2.2. Đối với hàng mẫu và vật phẩm quảng cáo:

- Bản sao giấy phép kinh doanh sản xuất hay dịch vụ liên quan đến hàng mẫu và vật phẩm quảng cáo xin xuất khẩu, nhập khẩu hoặc giấy phép đặt văn phòng thường trú tại Việt Nam (đối với các công ty nước ngoài).

2.3. Đối với hàng tiếp tế, quà biếu xuất khẩu, nhập khẩu:

- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (trong trường hợp cần thiết có thể phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi trú quán hoặc của cơ quan nơi làm việc). Riêng quà biếu qua lại giữa người Việt Nam định cư ở nước ngoài và công dân Việt Nam ở trong nước, trước mắt đang còn dùng sổ nhận hàng, khi đi gửi hoặc nhận quà biếu, chủ hàng phải xuất trình sổ nhận hàng.

- Đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội cần có xác nhận của cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp.

2.4. Đối với tài sản di chuyển và tài sản thừa kế xuất khẩu, nhập khẩu:

- Giấy tờ chứng minh là tài sản di chuyển hoặc thừa kế.

2.5. Đối với cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc tại cơ quan tổ chức này.

- Công hàm có đủ dấu và chữ ký người đứng đầu cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

- Trường hợp tái xuất hàng phải kèm theo chứng từ đã được phép và đã làm thủ tục tạm nhập.

- Trường hợp xuất hàng từ Việt Nam phải có hoá đơn mua hàng.

- Trường hợp chuyển nhượng xe ô tô phải chuyển nhượng cho Cục Phục vụ ngoại giao đoàn hoặc phải có xác nhận của cơ quan này, nếu được phép chuyển nhượng ô tô cho các đối tượng khác.

- Bảng kê chi tiết hàng.

2.6. Đối với tổ chức và cá nhân người nước ngoài:

- Bản sao giấy phép đặt cơ quan hay văn phòng đại diện tại Việt Nam.

2.7. Đối với hàng vượt quá tiêu chuẩn hành lý:

- Phải có tờ khai hành lý xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Việc cấp và sử dụng giấy phép:

- 01 bộ giấy phép cấp cho một lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu gồm có 3 bảng (có mẫu chỉ định riêng) gồm:

+ 01 bản lưu tại Hải quan cấp giấy phép.

+ 02 bản còn lại giao cho người được cấp giấy phép nộp cho Hải quan cửa khẩu khi hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Sau khi làm xong thủ tục hải quan và chứng nhận thực xuất, thực nhập trên giấy phép Hải quan cửa khẩu gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Giám quản) 1 bản, 1 bản còn lại gửi về Hải quan nơi cấp giấy phép đó. Hải quan cửa khẩu giao cho chủ hàng 01 tờ khai hàng đã hoàn thành thủ tục hải quan, lưu 1 tờ khai đã hoàn thành thủ tục hải quan còn lại.

IV. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP VÀ THEO DÕI VIỆC THỰC HIỆN GIẤY PHÉP

1. Chỉ Giám đốc, Phó Giám đốc Hải quan cấp tỉnh và Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Giám quản Tổng cục Hải quan mới có thẩm quyền ký giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đối với các loại hàng hoá thuộc phạm vi được Tổng cục Hải quan uỷ nhiệm. Các cấp hải quan được uỷ nhiệm cấp giấy phép không được uỷ nhiệm lại cho cấp khác, người khác ký giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Việc cấp giấy phép xuất khẩu hàng phải do 1 đơn vị hoặc 1 bộ phận trực thuộc hải quan nơi được uỷ nhiệm cấp giấy phép phụ trách. Tuỳ khối lượng công việc để có tổ chức và biên chế cho thích hợp.

Nơi có khối lượng giấy phép không nhiều, có thể tổ chức kiêm nhiệm, nhưng cũng phải có cán bộ kiêm nhiệm chuyên trách. Khi cán bộ được điều chuyển hoặc thay thế phải được bàn giao và hướng dẫn chu đáo, đầy đủ bằng biên bản, có cán bộ phụ trách cấp trên trực tiếp chứng kiến và xác nhận.

3. Phải có quy trình nghiệp vụ cấp giấy phép cụ thể do Giám đốc Hải quan cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Giám quản Tổng cục Hải quan ký ban hành trong phạm vi mình quản lý. Nội dung quy trình nghiệp vụ cấp giấy phép và quản lý giấy phép phải cụ thể các trình tự nghiệp vụ sau đây thích hợp với thực tế địa phương:

- Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép;

- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép;

- Nghiên cứu hồ sơ và đề xuất;

- Duyệt ký giấy phép;

- Giao giấy phép cho chủ hàng;

- Lưu trữ hồ sơ cấp giấy phép;

- Theo dõi, kiểm tra thực hiện chế độ hàng tạm xuất, tạm nhập theo giấy phép;

Thực tế hoạt động phải đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ và phải được tổ chức kiểm tra, rút kinh nghiệm thường xuyên và định kỳ. Hồ sơ cấp giấy phép phải được lưu trữ trong thời hạn 5 năm.

4. Cấp giấy phép là khâu nghiệp vụ Hải quan trực tiếp với dân, với tổ chức quốc tế, với cơ quan và người nước ngoài, phải được tổ chức thực hiện thật chu đáo, chặt chẽ, nghiêm túc, khoa học, văn minh, lịch sự và thuận tiện. Cán bộ nhân viên Hải quan thừa hành nhiệm vụ này cũng phải được lựa chọn theo tinh thần đó.

5. Việc tổ chức theo dõi thực hiện giấy phép thuộc trách nhiệm các cấp Hải quan được uỷ nhiệm cấp giấy phép.

Cục trưởng Cục Giám quản Tổng cục Hải quan có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra hoạt động nghiệp vụ cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu cho đối tượng theo quy định này trong toàn ngành Hải quan.

V. XỬ LÝ VI PHẠM QUY TRÌNH VỀ CẤP VÀ QUẢN LÝ GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THUỘC THẨM QUYỀN TỔNG CỤC HẢI QUAN CẤP GIẤY PHÉP

1. Mọi hành vi vi phạm quy định về xếp và quản lý giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền Tổng cục Hải quan cấp giấy phép đều bị coi là hành vi vi phạm thủ tục hải quan và bị xử lý theo Điều 50 của Pháp lệnh Hải quan.

2. Các cấp Hải quan được uỷ nhiệm cấp giấy phép có thẩm quyền xử lý các vi phạm nói trên.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản