239594

Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 1992 về đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng và tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội do Tỉnh Bến Tre ban hành

239594
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 1992 về đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng và tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội do Tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 29/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Dương Văn Ẩn
Ngày ban hành: 17/10/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 29/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre
Người ký: Dương Văn Ẩn
Ngày ban hành: 17/10/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HĐND TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 17 tháng 10 năm 1992

 

NGHỊ QUYẾT

“VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ TRẬT TỰ AN TOÁN XÃ HỘI”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

KHOÁ IV
Kỳ họp thứ 11

Căn cứ vào Điều 120 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 18/4/1992;

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đã được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 11/7/1989;

Sau khi nghe báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 240/HĐBT về chống tham nhũng và Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 135/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới;

Sau khi nghe thuyết trình của Ban Pháp chế và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Tán thành cơ bản báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 240/HĐBT về chống tham nhũng và Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 135/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy trong thời gian qua, các ngành, các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện Quyết định 240/HĐBT và Chỉ thị 135/CT. Nhưng tệ tham nhũng và tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn còn diễn ra khá phức tạp, gây nhiều hậu quả xấu, đang trở thành vấn đề nhức nhối mà toàn xã hội đặc biệt quan tâm.

II. Để thiết thực góp phần đẩy lùi tệ nạn tham nhũng và tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ta, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp trong tỉnh thực hiện tốt các mặt công tác sau đây:

1. Quán triệt sâu rộng trong lãnh đạo các ngành, các cấp trong cán bộ và nhân dân tỉnh nhà nội dung, tinh thần Quyết định 240/HĐBT và Chỉ thị 135/CT về công tác đấu tranh chống tham nhũng, chống các loại tội phạm hình sự và các tệ nạn xã hội; trên cơ sở đó, phát huy sức mạnh tổng hợp để đấu tranh chống các loại tội phạm và các tệ hạn xã hội có hiệu quả, lập lại trật tự kỷ cương trong các tổ chức Nhà nước và trong toàn xã hội.

2. Từng ngành, từng cấp và từng cơ sở phải tổ chức sơ kết việc thực hiện, trên cơ sở đó bổ sung kế hoạch chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống các loại tội phạm hình sự và các tệ nạn xã hội trong nội bộ và ngoài nhân dân. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo địa phương, cơ quan, đơn vị mình thực hiện nghiêm túc Quyết định 240/HĐBT, Chỉ thị 135/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh.

3. Các ngành, các cấp có trách nhiệm chăm lo đời sống của cán bộ và nhân dân, sắp xếp lại sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Cán bộ nhân viên Nhà nước phải hết sức gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật và các quy định của Nhà nước, thường xuyên tự kiểm tra và khắc phục những sai sót, thực hiện sống và làm việc theo pháp luật.

4. Các ngành, các cấp cần rà soát lại các quy định quản lý do mình ban hành trước đây, nếu có thiếu sót, sơ hở phải kịp thời chấn chỉnh, bổ sung cho chặt chẽ để việc quản lý kinh tế, quản lý xã hội được đồng bộ, có hiệu quả và đúng pháp luật.

5. Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ các cơ quan Nhà nước, kịp thời củng cố và tăng cường những cán bộ có đủ trình độ, năng lực phẩm chất cho các ngành, các cấp, nhất là đối với các ngành quản lý kinh tế và bảo vệ pháp luật. Trước mắt phải củng cố lại Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 240/HĐBT về chống tham nhũng và Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 135/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới bảo đảm hoạt động có hiệu quả.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát đối với tất cả các cơ quan, đơn vị về việc chấp hành chế độ, chính sách kinh tế, tài chính Nhà nước, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Từ nay đến hết quý I/1993.

7. Từ nay đến hết quý I/1993, các ngành nội chính phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tiến hành điều tra, kết luận, truy tố và hoàn thành xét xử những vụ án đã kết luận, không để kéo dài quá hạn luật định, góp phần khôi phục lòng tin của cán bộ và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

8. Các ngành, các cấp phải gắn chặt công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu với việc chống các loại tội phạm hình sự và các tệ nạn xã hội, thường xuyên tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

III. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết này.

Đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh phải gương mẫu thực hiện và giáo dục, vận động cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện Quyết định 240/HĐBT và Chỉ thị 135/CT.

Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giúp thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở về việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá IV - kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 17/10/1992./.

 

 

 

CHỦ TỊCH HĐND TỈNH BẾN TRE
Dương Văn Ẩn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản