556982

Nghị quyết 163/NQ-HĐND về phân bố dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2023 để thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022 do tỉnh Sơn La ban hành

556982
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết 163/NQ-HĐND về phân bố dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2023 để thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022 do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 163/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Thái Hưng
Ngày ban hành: 10/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 163/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La
Người ký: Nguyễn Thái Hưng
Ngày ban hành: 10/01/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 01 năm 2023

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÂN BỐ DỰ TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP NĂM 2023 ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XV
KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1449/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022; Công văn số 12657/BTC-NSNN ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022,

Xét Tờ trình số 236/TTr-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 284/BC-DT ngày 08 tháng 01 năm 2023 của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2023 để thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022, số tiền: 13.356 triệu đồng.

Trong đó:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 9,456 triệu đồng.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 3.900 triệu đồng.

Nguồn kinh phí: Kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương tại Quyết định số 1449/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 12657/BTC-NSNN ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình (có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022 (đã chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 tại Công văn số 01/STC-QLNS ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Sở Tài chính).

(có Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ mười thông qua ngày 10 tháng 01 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
-
Thường trực: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
-
TT: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN các huyện, TP;
-
VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
-
Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;
-
Lưu: VT, DT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Hưng

 

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP NĂM 2023 ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 10/01/2023 của HĐND tỉnh)

STT

Đơn vị

Tổng kinh phí

Hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng đệm các khu rừng đặc dụng

Kinh phí hoạt động ca BCĐ Chương trình cấp tỉnh

Hoạt động đặc thù

Trong đó

Cắm bổ sung mốc ranh giới diện tích rừng BQL rừng đặc dụng Xuân Nha

Bổ sung kinh phí giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho BQL KBTTN Mường La

Giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dng đất cho các Đồn Biên phòng các xã Mường Lèo, Nậm Lạnh và Mường Lạn

Điu tra đa dạng sinh học và xây dựng danh mục các loài động, thực vật rừng tại khu rừng đặc dụng Tà Xùa

Rà soát diện tích đất lâm nghiệp tnh Sơn La theo Quyết định số 326/QĐ- TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

 

Tổng cộng

13.356

3.160

400

9.796

900

900

3.900

1.876

2.220

1

SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

9.456

3.160

400

5.896

900

900

-

1.876

2.220

2

Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng tỉnh

3.900

 

 

3.900

 

 

3.900

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản