220308

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2013 chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2014

220308
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2013 chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2014

Số hiệu: 16/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần An Khánh
Ngày ban hành: 11/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 16/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa
Người ký: Trần An Khánh
Ngày ban hành: 11/12/2013
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 212/TTr-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra số 65/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Năm 2014, tại kỳ họp thứ 8 (tháng 7 năm 2014), Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các Nghị quyết quy phạm pháp luật sau

1. Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho Dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang, áp dụng từ năm 2011-2014.

2. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

3. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành bảng giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không có trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước không được quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

4. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài.

Điều 2. Ngoài các Nghị quyết quy phạm pháp luật quy định tại Điều 1, trong năm 2014, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các Nghị quyết sau

1. Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 7 năm 2014)

a) Nghị quyết về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015.

b) Nghị quyết về tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại địa phương năm học 2014-2015.

c) Nghị quyết quy định về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

d) Nghị quyết về tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế, văn hóa, thể thao và sự nghiệp khác năm 2014.

đ) Nghị quyết về tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại địa phương năm học 2013-2014.

e) Các Nghị quyết liên quan đến công tác nhân sự của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Tại kỳ họp thứ 9 (tháng 12 năm 2014)

a) Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015.

b) Nghị quyết về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013.

c) Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

d) Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển vốn nhà nước năm 2015.

đ) Nghị quyết về giao biên chế công chức năm 2015 cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

e) Nghị quyết về tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp y tế, văn hoá - thể thao và sự nghiệp khác năm 2015.

g) Nghị quyết nguyên tắc xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2015.

h) Nghị quyết về điều chỉnh định mức dự toán phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương, áp dụng từ năm 2015 (trong trường hợp số thu năm 2014 ước vượt dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao).

i) Nghị quyết về mở rộng địa giới hành chính huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014; trình Hội đồng nhân dân tỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015 tại kỳ họp cuối năm. Trong trường hợp cần thiết, trên cơ sở đề nghị của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch bảo đảm thực hiện đúng quy trình, tiến độ và chất lượng các Nghị quyết; nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về thời hạn gửi dự thảo Nghị quyết đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, cơ quan thẩm tra và Hội đồng nhân dân tỉnh; bảo đảm ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện.

3. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh có kế hoạch và chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan khác để nâng cao chất lượng đề án, báo cáo thẩm tra; tăng cường giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện thống nhất.

5. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản