557084

Kế hoạch 685/KH-CHK năm 2023 thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025, gắn với kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng Cục Hàng không Việt Nam

557084
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 685/KH-CHK năm 2023 thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025, gắn với kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng Cục Hàng không Việt Nam

Số hiệu: 685/KH-CHK Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam Người ký: Đinh Việt Thắng
Ngày ban hành: 14/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 685/KH-CHK
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Cục Hàng không Việt Nam
Người ký: Đinh Việt Thắng
Ngày ban hành: 14/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 685/KH-CHK

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VÀ PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN THUỘC LĨNH VỰC GTVT GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, GẮN VỚI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỤC HKVN

Căn cứ Quyết định số 1632/QĐ-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ Giao thông vận tải về Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải”;

Căn cứ Kế hoạch số 13647/KH-BGTVT ngày 22/12/2022 của Bộ Giao thông vận tải về tiếp tục thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực GTVT giai đoạn 2021 - 2025, gắn với kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng;

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực hàng không giai đoạn 2021 - 2025, gắn với kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng của Cục HKVN, như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Triển khai, quán triệt quan điểm, mục tiêu, giải pháp mới của Đảng, Nhà nước về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong tình hình mới; kế hoạch, giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án theo quyết định số 1632/QĐ-BGTVT ngày 06/06/2017 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc phê duyệt Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực giao thông vận tải” (sau đây gọi là Đề án 1632), gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Kế hoạch số 13647/KH-BGTVT ngày 22/12/2022 của Bộ GTVT về tiếp tục thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực GTVT giai đoạn 2021 - 2025, gắn với kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng tại Cục HKVN.

2. Nâng cao hơn nữa vai trò của cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư dự án, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng của Cục HKVN để tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án 1632 trong giai đoạn 2021- 2025, gắn với công tác công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Cục HKVN.

3. Tăng cường năng lực của cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn của Cục HKVN.

4. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng các nguồn vốn do Bộ GTVT giao, phấn đấu hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không để phát sinh các vụ việc vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn vốn do Bộ GTVT giao.

5. Phấn đấu các dự án được khởi công đưa vào khai thác và quyết toán dự án đúng thời hạn theo quy định, hạn chế đến mức thấp nhất dự án phải điều chỉnh và vi phạm về chất lượng do nguyên nhân chủ quan.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, trong đó có pháp luật về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn, trên cơ sở lồng ghép với triển khai Đề án phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT, bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, không chồng chéo và phù hợp với yêu cầu theo Quyết định số 1944/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1632/QĐ-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT và Nghị quyết số 50-NQ/BCSĐ ngày 05/10/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2. Cấp ủy đảng tăng cường việc lãnh đạo, chỉ đạo; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng vốn, giao làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các dự án đầu tư xây dựng công trình do Cục HKVN được giao quản lý phải lập Kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn (phân bổ, huy động, sử dụng), gắn với kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kế hoạch phải xác định rõ nội dung nhiệm vụ, tiến độ, thời gian, gắn trách nhiệm của từng vị trí, từng khâu, từng cá nhân, tổ chức trong công tác phân bổ, huy động, sử dụng các nguồn vốn. Ban hành quy chế nội bộ để thiết lập hệ thống tự kiểm tra, kiểm soát lẫn nhau trong nội bộ nhằm phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn.

3. Tiếp tục rà soát, đổi mới cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý; rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý; đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật; đồng thời nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tham mưu về công tác này.

4. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm và phòng,chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực HKDD, cụ thể:

a) Rà soát thể chế, pháp luật, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật có liên quan đến việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn vốn do Cục HKVN được giao quản lý nhằm phát hiện những bất cập, sơ hở, lỗ hổng hoặc quy định bất hợp lý để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhằm phòng ngừa vi phạm.

b) Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong việc đánh giá hiệu quả đầu tư các nguồn vốn; tăng cường công tác phòng chống lãng phí trong đầu tư công theo pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

c) Tăng cường tham mưu quản lý nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dự án thuộc phạm vi quản lý của Cục HKVN (công tác lập dự án, đấu thầu, ký hợp đồng, thanh quyết toán); tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát, nội bộ trong quản lý, sử dụng các nguồn vốn tại cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN.

d) Tăng cường kiểm tra, giám sát trong huy động, sử dụng các nguồn vốn tại cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN.

5. Chủ đầu tư phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý, thực hiện các dự án đảm bảo các dự án được khởi công đưa vào khai thác và quyết toán dự án đúng thời hạn theo qui định; không có dự án phải điều chỉnh dự án, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (TMĐT) do nguyên nhân chủ quan.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Thực hiện theo định mức phân bổ dự toán ngân sách và các quy định hiện hành của pháp luật

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của đơn vị, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này (Chi tiết tại Phụ lục) có trách nhiệm triển khai thực hiện. Đồng thời, xác định rõ các lĩnh vực, các khâu dễ xảy ra tham nhũng, vi phạm pháp luật trong cơ quan, đơn vị mình để có các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổng hợp tình hình triển khai, kết quả thực hiện Kế hoạch về Cục HKVN (qua Thanh tra Cục); trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo rõ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể Cục HKVN giao.

3. Thanh tra Cục HKVN chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

4. Chế độ thông tin, báo cáo:

a) Định kỳ, các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện theo Quý (trước ngày 15 tháng cuối quý); báo cáo 6 tháng (trước ngày 15/6 hàng năm) và báo cáo tổng kết năm (trước ngày 15/12 hàng năm); báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục HKVN hoặc Ban chỉ đạo của Cục HKVN.

b) Báo cáo gửi về Cục HKVN (qua Thanh tra Cục) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo Cục HKVN để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hướng dẫn.

 


Nơi nhận:
- Bộ GTVT (để b/c);
- Đảng ủy Cục HKVN;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo PCTNTC;
- Lưu: VT, TTHK (Nh).

CỤC TRƯỞNG
Đinh Việt Thắng

 

PHỤ LỤC

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM VÀ PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN THUỘC LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, GẮN VỚI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
(Kèm theo Kế hoạch số: 685/KH-CHK ngày 14 tháng 02 năm 2023)

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị thực hiện

Tiến độ thực hiện

Ghi chú

I

Giai đoạn 2022-2023

 

 

 

 

Xây dựng kế hoạch thực hiện theo quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022 Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải”

- Thanh tra Cục HKVN chủ trì;

- Các cơ quan đơn vị trực thuộc Cục HKVN phối hợp.

Năm 2022 - 2023

 

II

Giai đoạn 2023-2025

 

 

 

1

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, trong đó có pháp luật về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực HKDD.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN

Thường xuyên, hàng năm.

Gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ban hành kèm theo kế hoạch thực hiện đề án 1504

2

Lập Kế hoạch thực hiện Đề án phòng phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực hàng không giai đoạn 2021-2025 gắn với kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực (phân bổ, huy động, sử dụng).

Thanh tra Cục HKVN

Xong trước 31/03/2023.

3

Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý; hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý; nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tham mưu, cụ thể:

 

 

Gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ban hành kèm theo kế hoạch thực hiện đề án 1504

3.1

Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác tự kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN

Thường xuyên, hàng năm

3.2

Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý; nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN.

- Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN phối hợp

Thường xuyên, hàng năm.

4

Các biện pháp phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực GTVT, cụ thể:

 

 

Gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ban hành kèm theo kế hoạch thực hiện đề án 1504

4.1

Rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện thể chế, chính sách về huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn vốn; khắc phục các tồn tại bất cập, sơ hở, lỗ hổng để phòng ngừa vi phạm (nếu có).

- Phòng Kế hoạch đầu tư chủ trì

- Các Phòng: Pháp chế-HTQT, Tài chính, Văn phòng Cục

Thường xuyên, hàng năm.

4.2

Đánh giá hiệu quả đầu tư các nguồn vốn; công tác phòng, chống lãng phí trong đầu tư công, sử dụng các nguồn vốn nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước theo pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Kế hoạch của Cục HKVN về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Phòng Kế hoạch - Đầu tư chủ trì;

- Phòng Tài chính phối hợp;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN.

Thường xuyên, hàng năm

5.

Tham mưu trong công tác quản lý nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dự án thuộc phạm vi quản lý của Cục HKVN (công tác lập dự án, đấu thầu, ký hợp đồng, thanh quyết toán); tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong quản lý, sử dụng các nguồn vốn tại cơ quan, đơn vị để phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật. Cụ thể:

 

 

Gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ban hành kèm theo kế hoạch thực hiện đề án 1504

5.1

Công tác lập dự án

- Phòng Kế hoạch - Đầu tư chủ trì;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN phối hợp thực hiện.

Thường xuyên, hàng năm theo kế hoạch của cơ quan, đơn vị

5.2

Công tác đấu thầu, ký hợp đồng

- Phòng Kế hoạch - Đầu tư chủ trì;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN phối hợp thực hiện.

5.3

Công tác quyết toán

- Phòng Tài chính chủ trì;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN phối hợp thực hiện.

5.4

Tự kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong quản lý, sử dụng các nguồn vốn tại cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN

5.5

Công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện báo cáo kiểm toán nhằm phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn

- Phòng Tài chính chủ trì;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN HKVN phối hợp thực hiện.

Thường xuyên, theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất

Gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ban hành kèm theo kế hoạch thực hiện đề án 1504

6

Đánh giá thực hiện các mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ theo Kế hoạch này Đánh giá thực hiện các mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ theo Kế hoạch này

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục HKVN phối hợp thực hiện.

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản