556992

Kế hoạch 555/KH-UBND thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ năm 2023” do tỉnh Bình Thuận ban hành

556992
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 555/KH-UBND thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ năm 2023” do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 555/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Minh
Ngày ban hành: 27/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 555/KH-UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận
Người ký: Nguyễn Minh
Ngày ban hành: 27/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 555/KH-UBND

Bình Thuận, ngày 27 tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, VẬN ĐỘNG, HỖ TRỢ PHỤ NỮ THAM GIA GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ NỮ NĂM 2023”

Thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (viết tắt là Đề án 938); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 938 năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ.

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát huy nội lực, vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái, góp phần giải quyết các bức xúc trong xã hội có liên quan.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Đề án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, gắn với nhu cầu và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch số 4377/KH-UNND, ngày 15/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các văn bản liên quan của các sở, ngành thành viên.

- Tăng cường công tác phối kết hợp nhằm phát huy thế mạnh của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án; chủ động huy động nguồn lực để triển khai thực hiện Đề án; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án.

II. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2023

1. Có 37.333 hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi (302 người/xã, phường, thị trấn) được cung cấp thông tin, kiến thức về sự cần thiết phải giữ gìn và rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật; về giáo dục làm cha mẹ; về khả năng, vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an toàn thực phẩm; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, trong đó có 40% thực hiện chuyển đổi hành vi.

2. Có 80% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai Đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội ưu tiên.

3. Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ được 150 phụ nữ (Cấp huyện từ 1-2 người/xã, phường, thị trấn) còn thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm được lựa chọn tác động có chuyển biến tích cực về hành vi.

4. Có 24.000 phụ nữ (194 người/xã, phường, thị trấn) được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình, sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực.

5. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp có ý kiến bảo vệ kịp thời khi có các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh.

6. Các mô hình hiệu quả về vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên.

III. NỘI DUNG

1. Chủ đề hoạt động trọng tâm của Đề án năm 2023

Phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới (bao gồm cả phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, mất cân bằng giới tính khi sinh…).

2. Các nội dung khác

- Các nội dung tham gia giải quyết:

+ Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em (bao gồm cả phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em).

+ An toàn thực phẩm.

- Ngoài ra các nội dung tham gia giải quyết, cần tập trung triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thường xuyên như: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và giám sát việc triển khai thực hiện Đề án tại các địa phương.

IV. HOẠT ĐỘNG

1. Truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, chủ động tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ

1.1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

- Hàng quý, truyền thông, giới thiệu, phổ biến kiến thức nội dung Đề án trên Bản tin Vì sự tiến bộ phụ nữ Bình Thuận.

- Xây dựng chuyên mục “Phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội”.

- Tổ chức hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu” và “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”.

1.2. Sở Y tế: Hội nghị tập huấn phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh, dân số, sức khỏe sinh sản tại 04 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Phú Quý).

1.3. Liên đoàn Lao động tỉnh: Hội thảo “Bạo lực trên cơ sở giới; phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam; quấy rối tình dục nơi làm việc”.

1.4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức hoạt động truyền thông ngoại khóa “Bồi dưỡng, giáo dục kỹ năng sống” cho học sinh khối lớp 10.

1.5. Sở Thông tin và Truyền thông: Xây dựng và phát sóng tác phẩm truyền thông về: Xây dựng văn hóa gia đình góp phần phòng, chống bạo lực gia đình, phát triển kinh tế trên các lĩnh vực chăn nuôi, nông nghiệp, phát triển nông lâm trên đất Nhà nước giao theo Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 27/5/2002 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuyên truyền vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, chăm sóc và nuôi dạy con, phòng chống ma túy, tội phạm, phòng chống mua bán người là phụ nữ và trẻ em... tại 02 huyện.

1.6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tập huấn kiến thức, hỗ trợ kỹ thuật cho phụ nữ tham gia giải quyết, đảm bảo an toàn thực phẩm cho phụ nữ.

1.7. Sở Tư pháp: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông qua chuyên mục “Pháp luật và Cuộc sống”.

1.8. Tỉnh đoàn Bình Thuận: Tổ chức hội thi biểu diễn các tác phẩm tuyên truyền “Phòng chống bạo lực gia đình”.

2. Nhiệm vụ xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ

2.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Xây dựng mô hình “Tổ tư vấn phòng chống bạo lực gia đình ở cộng đồng” tại 05 huyện, thị xã, thành phố.

2.2. Các sở, ngành thành viên tham gia thực hiện đề án (nếu có) và các cấp hội phụ nữ xây dựng hoặc tiếp tục duy trì các mô hình hiệu quả về an toàn cho phụ nữ và trẻ em; mô hình “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”; tổ “tư vấn, tuyên truyền pháp luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em”; tổ “Phụ nữ giáo dục con em phòng, chống bạo lực học đường”; tổ “Tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em”....

3. Nhiệm vụ nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan

3.1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực trong triển khai các tiêu chí thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện và xã/phường/thị trấn.

3.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên Ban Chỉ đạo mô hình “Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới”.

3.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tập huấn năng cao năng lực cho cán bộ công tác gia đình toàn tỉnh về kỹ năng tư vấn và ứng phó với bạo lực gia đình.

3.4. Sở Tư pháp: Tổ chức hội nghị tập huấn pháp luật cho cán bộ chi, tổ hội phụ nữ tại 02 huyện: Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam.

4. Nhiệm vụ giám sát việc thực thi pháp luật về các chủ đề của Đề án; công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án

Các sở, ngành thành viên tham gia thực hiện đề án (nếu có) và các cấp hội phụ nữ thực hiện giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định, phân công; phát huy vai trò của các đơn vị trong giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc và giáo dục trẻ em, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

V. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

2. Kinh phí thực hiện: Tại Quyết định số 2637/QĐ-UBND, ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

1.2. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

- Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện “Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” năm 2023; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo thời gian.

- Tổng hợp kinh phí các sở, ban, ngành cấp tỉnh trình Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân khai kinh phí.

- Triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo đúng nội dung và thời gian.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

1.3. Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân khai kinh phí triển khai thực hiện Đề án năm 2023.

1.4. Các đơn vị, sở, ngành, cơ quan có liên quan:

Căn cứ Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” năm 2023 thực hiện các nội dung sau:

- Triển khai hoạt động đảm bảo nội dung và tiến độ đề ra.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cung cấp thông tin hoạt động để tuyên truyền Đề án.

- Chủ động thanh quyết toán các hoạt động theo kinh phí được cấp và báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chậm nhất ngày 10/11/2023.

- Dự trù kinh phí triển khai các hoạt động năm 2024, gửi về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chậm nhất trong tháng 7/2023 để tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thực hiện Đề án phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương triển khai thực hiện Đề án theo quy định. Thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu đề ra năm 2023.

- Bố trí ngân sách để Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tại địa phương và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án năm 2023 về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vào 31/12/2023.

Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đảm bảo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Trung ương Hội LHPN VN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh);
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Hội LHPN tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Tỉnh đoàn Bình Thuận;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVXNV, Trang.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản