556922

Kế hoạch 406/KH-UBND thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

556922
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 406/KH-UBND thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Số hiệu: 406/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Nguyễn Thị Thanh Lịch
Ngày ban hành: 24/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 406/KH-UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai
Người ký: Nguyễn Thị Thanh Lịch
Ngày ban hành: 24/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 406/KH-UBND

Gia Lai, ngày 24 tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIA ĐÌNH NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Thực hiện Văn bản số 165/BVHTTDL-GĐ ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2023; căn cứ tình hình, điều kiện thực tiễn của tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện kịp thời quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình; chú trọng thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

b) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự chuyn biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn th, các cá nhân, gia đình và cả cộng đồng về tầm quan trọng của công tác gia đình góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

2. Yêu cầu

a) Triển khai kế hoạch đảm bảo tiến độ trong quá trình thực hiện; xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; lồng ghép, phối hợp việc thực hiện với các kế hoạch có liên quan, bảo đảm tính thống nhất.

b) Tiếp tục triển khai các Kế hoạch:

- Kế hoạch số 11/KH-BCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2022 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

- Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2022 của BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030;

- Kế hoạch số 10/KH-BCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2022 của BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Gia Lai về Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về giá trị gia đình trong tình hình mới

a) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng và mọi cá nhân trong xã hội, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức về vị trí, vai trò, giá trị của gia đình trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xây dựng và triển khai chương trình truyền thông về xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ.

b) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển gia đình. Tăng cường, đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống ngay từ trong gia đình; giáo dục, phòng ngừa tác động tiêu cực ảnh hưởng đến sự phát triển của gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ.

c) Tích cực tuyên truyền các gương gia đình tiêu biu về văn hóa gia đình, ứng xử chuẩn mực; trang bị, phổ biến kiến thức, kỹ năng để các gia đình chủ động phòng, chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội; kế thừa và tiếp thu có chọn lọc những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.

d) Xây dựng chương trình, kế hoạch hằng năm nhằm nâng cao nhận thức để xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình; phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, bảo vệ sự ổn định và phát triển của gia đình.

đ) Định kỳ hàng năm hướng dẫn, tổ chức chiến dịch truyền thông hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và tháng Hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (từ ngày 15-30/6), ngày Quốc tế Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) với nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm tạo sự lan tỏa, hiệu ứng xã hội mạnh mẽ tôn vinh giá trị gia đình.

2. Xây dựng môi trường gia đình văn minh, hạnh phúc, tạo điều kiện cho mọi thành viên thụ hưởng thành quả phát triển

a) Truyền thông giáo dục về hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, thích ứng với thiên tai dịch bệnh, nâng cao kỹ năng tự ứng phó của gia đình nhằm hạn chế, góp phần ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong xã hội.

b) Tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, giá trị gia đình; xây dựng nhân cách đạo đức, lối sống văn minh cho thế hệ trẻ thông qua sự phối hợp giáo dục từ gia đình, nhà trường và xã hội. Xây dựng gia đình là một môi trường an toàn cho trẻ em; bài trừ lối sống vị kỷ, thực dụng.

c) Triển khai “Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình”; chú trọng tổ chức thực hành các hành vi văn hóa lành mạnh, ứng xử chuẩn mực trong gia đình nhằm tạo sự gắn kết, trao truyền và phát huy giá trị gia đình truyền thống tốt đẹp.

d) Tiếp tục triển khai xây dựng mô hình gia đình kiểu mẫu “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tăng cường giáo dục nề nếp, lối sống tích cực, văn minh cho từng thành viên trong gia đình; tập trung vai trò nêu gương của ông bà, cha mẹ cho con cháu. Nhân rộng mô hình “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

đ) Thường xuyên, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương gia đình tiêu biểu, hạnh phúc; đồng thời phê phán, lên án, đấu tranh với những hành vi lệch chuẩn tạo dư luận tiêu cực, tác động xấu tới cộng đồng để góp phần điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi của mi gia đình. Xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác gia đình và lĩnh vực gia đình.

3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về gia đình

a) Kiện toàn tổ chức, bộ máy thực hiện công tác gia đình các cấp bảo đảm tinh gọn, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, có sự gắn kết nội dung gia đình với các lĩnh vực liên quan; phát triển mạng lưới cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở.

b) Xây dựng các chương trình, đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực theo hướng tích hp đa ngành. Tăng cường giao lưu, trao đi kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp.

c) Triển khai xây dựng và phát triển các loại hình dịch vụ gia đình cần thiết hỗ trợ cho cuộc sống nhằm bảo đảm sự n định và an toàn của đời sống gia đình, nhất là gia đình lao động và công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp; các mô hình hỗ trợ gia đình thực hiện bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; các mô hình tư vấn, giáo dục về hôn nhân gia đình cho thanh niên trước khi kết hôn.

d) Xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

đ) Tăng cường kiểm tra việc thi hành luật pháp, chính sách, thực hiện các nhiệm vụ công tác liên quan đến gia đình nhằm bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp và thúc đy việc thực hiện nghĩa vụ của các gia đình, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực gia đình”.

4. Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, huy động xã hội hóa, phát triển lĩnh vực gia đình

a) Sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước cho công tác gia đình. Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực gia đình; dành nguồn lực đầu tư sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về gia đình.

b) Khuyến khích, huy động các cá nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ gia đình; chăm lo giúp đỡ, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình dân tộc thiu số; tạo điều kiện để các gia đình tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ xã hội.

5. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023)

a) Rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Nghiên cứu, đề xuất, bổ sung chính sách hỗ trợ người bị bạo lực gia đình là người bị phụ thuộc vào thành viên khác trong gia đình.

c) Rà soát, đề xuất, bổ sung, hoàn thiện chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở.

6. Thông tin, giáo dục, truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình

a) Tổ chức truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với từng đối tượng, văn hóa của vùng miền, đặc biệt quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

b) Đa dạng hóa phương thức, các loại hình, sản phẩm thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống bạo lực gia đình. Khuyến khích sáng tác các chương trình và tác phẩm văn hóa nghệ thuật, các hoạt động thể thao thực hiện truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình.

c) Các cơ quan truyền thông, báo chí từ tỉnh đến các địa phương duy trì hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục với thời lượng và khung giờ phù hợp nhằm hướng dẫn kiến thức, knăng phòng, chống bạo lực gia đình.

d) Lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học, bậc học; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Thông điệp truyền thông về công tác gia đình:

- Gia đình hạnh phúc là nn tảng của quốc gia hạnh phúc

- Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững

- Gia đình: Điểm xuất phát và đích đến của chính sách

- Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia

- Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tt đẹp

- Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

- Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực

- Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật

- Phòng, chng bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội

7. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp, các ngành

a) Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, tư vấn viên, hòa giải viên về phòng, chống bạo lực gia đình.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

a) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

c) Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong phòng, chống bạo lực gia đình.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được phân bcho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan chủ trì tham mưu quản lý nhà nước về công tác gia đình) tại Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh; nguồn kinh phí lồng ghép từ các chương trình, đề án liên quan theo quy định của pháp luật; huy động từ các nguồn vốn tài trợ, viện trợ, huy động từ xã hội, cộng đồng và các nguồn hp pháp (nếu có).

Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng dự toán cấp tỉnh chủ động bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên đã phân b; địa phương chủ động bố trí kinh phí quản lý theo phân cấp đthực hiện công tác gia đình năm 2023 theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền thông công tác gia đình - phòng, chống bạo lực gia đình qua các loại hình văn hóa nghệ thuật, trên các phương tiện truyền thông đại chúng; nêu cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, kế thừa, phát triển văn hóa dân gian, xây dựng phong trào văn hóa cơ sở, phong trào thdục thể thao và ứng xử văn minh trong du lịch, hưởng thụ văn hóa.

- Hướng dẫn lồng ghép các nội dung trong kế hoạch với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, văn hóa tiêu biu, các giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư.

- Kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp; phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng mạng lưới cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở.

- Tổ chức hoạt động truyền thông trong các ngày kỷ niệm như: Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Ngày Quốc tế Gia đình (15/5); Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6); Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11);

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thu thập thông tin, tổng hợp báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định;

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ tại địa phương;

- Triển khai thực hiện, đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình điển hình về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình;

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch.

Xây dựng truyền thông về Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, nêu rõ những điểm mới so với Luật năm 2007.

Xây dựng Đán chuyển đổi số dữ liệu phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện điều tra quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Chủ trì xây dựng, hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý vụ việc bạo lực gia đình; quy trình bảo vệ an toàn, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, cung cấp và tư vấn thông tin về quyền, nghĩa vụ cho người bị bạo lực phân theo nhóm đối tượng.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác phòng, chống bạo lực cho đội ngũ báo cáo viên các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp chỉ đạo đưa nội dung giáo dục về gia đình vào các chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng ngành học, cấp học. Phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

Lồng ghép kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học, bậc học.

Chủ trì công tác tăng cường việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục. Trong đó chú trọng công tác giáo dục lối sống, kỹ năng sống; kế thừa, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; công tác giáo dục phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở, thông tin tuyên truyền về Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trong tình hình mới; chú trọng thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, đặc biệt về Luật phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực ngày 01/7/2023).

4. Sở Y Tế

Chỉ đạo tăng cường các hoạt động, loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho gia đình; chủ trì, phối hợp xây dựng chương trình truyền thông vận động gia đình thực hiện chính sách dân số trong tình hình mới; xây dựng mạng lưới cộng tác viên dân số kết hợp công tác gia đình và trẻ em tại cơ sở.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, phòng, chống xâm hại trẻ em, chăm sóc người cao tui.

Chủ trì, phối hợp chỉ đạo tổ chức lồng ghép các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch trong xây dựng, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và các chiến lược, chương trình, đề án có liên quan theo từng giai đoạn; đặc biệt quan tâm hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số; lồng ghép việc tiếp nhận, xử lý thông tin về các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại trẻ em trong gia đình trên hệ thống truyền thông tại cơ sở.

6. Sở Tư pháp

Lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình; đẩy mạnh hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hoà giải ở cơ sở liên quan đến gia đình; nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính theo quy định của pháp luật.

7. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đối với nạn nhân bạo lực gia đình; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; hàng năm thống kê số liệu về gia đình và thông tin về bạo lực gia đình gửi về cơ quan quản lý nhà nước về gia đình tổng hợp.

8. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán của các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

9. Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức, knăng cho gia đình người dân tộc thiu số về xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình, ngăn ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; đặc biệt quan tâm các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số.

10. Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai, Báo Gia Lai

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tăng cường thời lượng đưa tin, phát sóng về xây dựng gia đình trong tình hình mới; tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực ngày 01/7/2023).

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về gia đình; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Phát động phong trào "Gia đình quân nhân không có bạo lực gia đình"; triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch.

12. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Chủ trì phối hợp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ kiểm sát viên và thẩm phán các cấp để thực hiện tuyên truyền giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho người gây bạo lực gia đình trong quá trình truy tố, xét xử; tổng hợp báo cáo số liệu về ly hôn và các vụ ly hôn có yếu tố bạo lực gia đình theo phạm vi quản lý.

13. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy trin khai thực hiện các nội dung trong Chỉ thị s06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

14. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Chủ trì đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; duy trì, phát huy tổ tư vấn hôn nhân và gia đình; tổ chức triển khai Luật phòng, chống bạo lực gia đình trong phụ n.

15. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Tăng cường vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình với các phong trào thi đua do Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, Hội quần chúng phát động; triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ và các Chương trình Kế hoạch có liên quan đến công tác gia đình - phòng chống bạo lực gia đình.

16. Các sở, ban, ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai các nội dung liên quan của Kế hoạch này.

17. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2023 phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo lồng ghép nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch vào các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành về gia đình. Quan tâm bố trí ngân sách nhà nước và đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực tại địa phương cho công tác gia đình.

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác gia đình cấp huyện, xã và mạng lưới cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về gia đình. Phát huy hiệu quả các mô hình truyền thông thuộc lĩnh vực gia đình, các mô hình hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em trong gia đình, phụng dưỡng người cao tuổi, chăm lo cho người khuyết tật, yếu thế trong gia đình.

- Đổi mới, sáng tạo nội dung, hình thức truyền thông, vận động xây dựng gia đình hạnh phúc phù hợp với điều kiện kinh tế, đặc thù văn hóa của địa phương, đặc biệt quan tâm các gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo, gia đình dân tộc thiểu số và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

- Đưa tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, văn hóa tiêu biu, các giá trị gia đình trong thời kỳ mới vào hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện Kế hoạch hành động tại địa phương.

c) Chỉ đạo thực hiện việc phổ biến về Luật phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực ngày 01/7/2023) lồng ghép trong nội dung sinh hoạt của thôn, làng, tdân phố; nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương.

d) Triển khai đội ngũ cộng tác viên dân số thực hiện công tác gia đình tại các thôn, làng, tổ dân phố.

đ) Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, việc thực hiện Kế hoạch; thanh tra và chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc bạo lực gia đình trên địa bàn; tổ chức sơ kết, tổng kết theo hướng dẫn của tỉnh, Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25/11/2023 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, các tổ chức, chính trị - xã hội, hội quần chúng của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
Thị Thanh Lịch

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản