557074

Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2023 tổ chức hội nghị chuyên đề về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

557074
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2023 tổ chức hội nghị chuyên đề về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 40/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Mạnh Tuấn
Ngày ban hành: 28/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 40/KH-UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang
Người ký: Nguyễn Mạnh Tuấn
Ngày ban hành: 28/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Theo Chương trình công tác và được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị chuyên đề về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thu NSNN trên địa bàn tỉnh.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Xác định nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2023 và các năm tiếp theo, bảo đảm sớm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước.

2. Yêu cầu

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị tập trung đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn; công tác phối hợp giữa các cơ quan: Cục Thuế, Sở Tài chính, Chi cục Hải Quan Tuyên Quang, Kho bạc nhà nước trong công tác thu ngân sách theo lĩnh vực quản lý có liên quan.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: ½ ngày từ 08h ngày 16/3/2023 (Thứ năm)

- Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh

2. Chương trình Hội nghị

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Chánh văn phòng UBND tỉnh).

- Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn thu theo Đề án 368 và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước năm 2023 và giai đoạn 2024 - 2025 (Cục trưởng Cục Thuế tỉnh báo cáo).

- Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

- Hội nghị thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn thu, nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự toán thu NSNN (Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì).

- Kết luận Hội nghị (Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh).

3. Thành phần dự Hội nghị

- Thường trực tỉnh ủy;

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các huyện, thành phố

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ trì hội nghị.

- Các Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Bí thư Thành ủy, Huyện ủy.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (phụ trách công tác thu NSNN), Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Tư Pháp, Xây dựng, Giao Thông vận Tải, Công an tỉnh.

- Thủ trưởng các cơ quan: Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Kho bạc nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, Chi cục Hải quan Tuyên Quang, Cục Quản lý thị trường Tuyên Quang, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

- Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang: Lãnh đạo Cục Thuế, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế, Lãnh đạo các phòng: Thanh tra - Kiểm tra, Nghiệp vụ Dự toán Pháp chế; Chánh Văn phòng.

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy

Chuẩn bị bài phát biểu chỉ đạo và các nội dung liên quan phục vụ Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị.

2. Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang

- Chuẩn bị Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn thu theo Đề án 368; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước năm 2023, và giai đoạn 2024 - 2025.

- Chuẩn bị kịch bản điều hành, tài liệu hội nghị; bài phát biểu và dự thảo kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh tại hội nghị;

Các nội dung trên hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/03/2023.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chuẩn bị Hội trường và các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị.

- Phát hành giấy mời và đón tiếp đại biểu dự hội nghị.

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh chuẩn bị nội dung điều hành thảo luận và kết luận hội nghị của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu, trong đó:

4.1. Chi cục Hải quan tỉnh Tuyên Quang: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án 368; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ công tác thu từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2023 và giai đoạn 2024 - 2025.

4.2. Sở Tài chính: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án 368; các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chính sách về giá, phí, lệ phí và các giải pháp phát triển nguồn thu từ từ thu khác ngân sách, ghi thu, các khoản thu viện trợ, các khoản huy động, đóng góp năm 2023 và giai đoạn 2024, 2025 theo Đề án 368.

4.3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Tuyên Quang: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án 368; nhiệm vụ, giải pháp triển khai thu NSNN năm 2023 và năm 2024, 2025 trên địa bàn theo Đề án 368; Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện, thành phố trong giai đoạn 2024 - 2025.

4.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án 368; Báo cáo việc thành lập mới các doanh nghiệp, các dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, 2022. Dự kiến các dự án đầu tư ngoài ngân sách hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2023 và giai đoạn 2024 - 2025, dự kiến số nộp NSNN theo hồ sơ dự án; giải pháp quản lý việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Kế hoạch triển khai việc đấu thầu các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

4.5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch sử dụng đất hằng năm, Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, quyền sử dụng đất trong năm 2023 và giai đoạn 2024 - 2025; công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, đất đai; việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

4.6. Các sở, ban, ngành dự họp: Chuẩn bị các nội dung liên quan thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách để tham luận tại Hội nghị. Văn bản báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang tổng hợp báo cáo trước ngày 05/03/2023.

5. Báo Tuyên Quang, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh: Cử phóng viên đưa tin nội dung của Hội nghị.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành thu NSNN trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tại Mục 3, Phần II;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Tuyên Quang;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, (Huy. TC).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Tuấn

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản