364501

Kế hoạch 350/KH-UBND năm 2017 về thực hiện khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hiệp quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang

364501
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 350/KH-UBND năm 2017 về thực hiện khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hiệp quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 350/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Trần Đức Quý
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 350/KH-UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang
Người ký: Trần Đức Quý
Ngày ban hành: 30/08/2017
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 350/KH-UBND

Hà Giang, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KHUYẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN VỀ XÓA BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ CỦA LIÊN HIỆP QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Thực hiện Quyết định số 668/QĐ-TTg, ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hiệp quốc. UBND tỉnh Hà Giang ban hành kế hoạch triển khai thực hiện khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ trên địa bàn tỉnh, với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong việc triển khai thực hiện Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (Công ước CEDAW) và các khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hiệp quốc.

2. Yêu cầu

Việc triển khai Quyết định số 668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cần lồng ghép trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của từng cấp, từng ngành, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của mỗi huyện, thành phố và nhiệm vụ chuyên môn của từng sở, ngành, đơn vị. Trong quá trình triển khai cần xác định rõ nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với các kế hoạch khác có liên quan.

II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

1. Rà soát, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các quy định của pháp luật, chính sách không bảo đảm nguyên tc bình đng giới, nhằm xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ.

2. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em.

3. Lồng ghép công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em gái trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

4. Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bình đng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp.

III. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện

Kế hoạch thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hiệp quốc được triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến năm 2020.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật không bảo đảm về bình đng gii, nhằm xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ

- Các cấp, các ngành tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, các chính sách về cấm phân biệt trong Bộ Luật lao động, các quy định trong Luật Hôn nhân gia đình, nhm bảo đảm theo quy định của Hiến pháp 2013 và phù hợp với Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (Công ước CEDAW);

- Đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về sửa đổi, bổ sung luật pháp, chính sách nhằm tăng cường khả năng tiếp cận hệ thống trợ giúp xã hội cho phụ nữ.

2. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về bình đng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp 2013 và các chính sách, luật pháp về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ n(Công ước CEDAW) bằng các hình thức, nội dung đa dạng, phù hợp với phong tục, tập quán, từng nhóm đối tượng, từng địa bàn dân cư;

- Các cấp, các ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh việc tuyên truyền chính sách, luật pháp về bình đng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; trú trọng việc tuyên truyền, giáo dục cho hội viên trong các cấp hội phụ nữ, đphụ nữ nắm chắc quyền của mình, từ đó tự bản thân họ lên án, tố cáo những hành vi, hành động có dấu hiệu bạo lực hoặc các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ;

- Các cơ quan thông tin, tuyên truyền dành thời lượng thích hợp để truyền tải chính sách, pháp luật về giới, bình đẳng giới, các thông điệp về bình đẳng giới, về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; tập trung cao điểm trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (15/11-15/12), Ngày Quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11, Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm;

- Phát huy vai trò của Trưởng thôn, bản, tổ dân phố, người có ảnh hưởng, người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ để tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

2. Lồng ghép công tác bình đẳng gii, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo đảm quyền của phụ nữ và trẻ em gái trong việc triển khai thực hiện các chương trình, chiến lược, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ; Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận của Ban Bí thư về Đề án Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”;

- Chủ động lồng ghép việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu bình đng giới vào các chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn, đề án, dự án... của các sở, ban, ngành, đoàn thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các huyện, thành phố;

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về bình đẳng giới đã ban hành, Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 14/5/2017, về thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 04/8/2014, về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Hà Giang đến năm 2020 và triển khai các hoạt động trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên sở giới, Tháng Hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình theo kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh;

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 21/02/2017, về thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 - 2020. Rà soát, đánh giá thực trạng cán bộ nữ để làm căn cứ tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền về công tác quy hoạch, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nữ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác bình đng gii và vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp

- Các cấp, các ngành cần thường xuyên kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới. Rà soát, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp khi có sự thay đổi và duy trì tốt Quy chế hoạt động của Ban. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp. Thường xuyên thực hiện việc giám sát, kiểm tra đối với hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức đang phụ trách công tác xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh được tập huấn kiến thức về giới, phân tích và lồng ghép giới;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ở các cấp trên địa bàn tỉnh.

4. Kiểm tra, giám sát

- Sở Lao động - TB&XH chủ trì, phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch. Báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về UBND tỉnh và Bộ Lao động - TB&XH;

- Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch vào cuối năm 2020.

V. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm của các sở, ngành, các huyện, thành phố và sự huy động đóng góp, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân, các nguồn hợp pháp khác.

2. Hàng năm các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng dự toán, bảo vệ kế hoạch kinh phí triển khai thực hiện.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên của UBMTTQ tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các tổ chức và người dân về Hiến pháp, Công ước CEDAW, các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Hướng dẫn triển khai chiến dịch truyền thông trong “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12, Ngày Quốc tế xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11 hàng năm;

- Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, việc làm;

- Tăng cường sự phối hợp của các thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ trong triển khai thực hiện các kế hoạch về bình đẳng giới; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch với UBND tỉnh và Bộ Lao động - TB&XH.

2. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật không bảo đảm về bình đẳng giới nhằm xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Đánh giá việc triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp;

- Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác xây dựng chính sách, soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới, phân tích và lồng ghép giới.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động về bình đng giới của ngành giáo dục giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành theo Quyết định s 4996/QĐ-BGDĐT ngày 28/10/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em trai và trẻ em gái trong tiếp cận giáo dục; tăng tỷ lệ biết chữ của trẻ em gái và phụ nữ dân tộc thiểu số, giảm tình trạng bỏ học của học sinh phổ thông, chú trọng trẻ em gái vùng dân tộc, trẻ em gái có hoàn cảnh đặc biệt dễ bị tổn thương;

- Rà soát, đề xuất sửa đổi các nội dung, thông tin, hình ảnh thể hiện định kiến gii trong các chương trình, tài liệu giáo dục các cấp học; nâng cao chất lượng công tác truyền thông về bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới trong các cơ quan quản lý giáo dục, trong các trường học; tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường, thúc đẩy môi trường học tập an toàn, thân thiện gắn với phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

4. S Văn hóa - Thể thao và Du lịch

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 130/KH-UBND, về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Hà Giang đến năm 2020 và Kế hoạch số 198/KH-UBND về thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 của UBND tỉnh; lồng ghép các nội dung hoạt động với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”. Chủ trì, hướng dẫn triển khai các hoạt động truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình trong Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đìnhtừ ngày 01/6 đến ngày 30/6;

- Rà soát, đánh giá việc đảm bảo quyền của phụ nữ khi thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Báo cáo đánh giá thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình và các đề xuất kiến nghị theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

5. Sở Y tế: Đẩy mạnh công tác truyền thông, tập huấn về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em; phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh về chăm sóc sức khỏe bà bẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2020.

6. Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc phát hiện sớm, can thiệp và kịp thời có các biện pháp ngăn chặn, xử lý dt điểm các vụ bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Hàng năm, tổng hợp báo cáo đánh giá về quy mô, mức độ và nguyên nhân của tình trạng mua bán phụ nữ, trẻ em gái vì mục đích bóc lột sức lao động và tình dục trên địa bàn tỉnh.

7. S Tài chính: Bố trí ngân sách để triển khai thực hiện Kế hoạch; kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách cho các hoạt động đảm bảo theo quy định của Nhà nước.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang và các tổ chức thành viên trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia triển khai các hoạt động trong kế hoạch; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái; lồng ghép các nội dung của kế hoạch vào việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chuyên môn có liên quan.

9. Các sở, ban, ngành có liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm lồng ghép các nội dung của kế hoạch trong triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn hàng năm. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức, viên chức trong việc thực hiện Hiến pháp, các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Căn cứ nội dung, nhiệm vụ và các giải pháp triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ tại địa phương mình; Chủ động bố trí ngân sách địa phương đảm bảo cho việc thực hiện các hoạt động của kế hoạch đề ra;

- Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tại địa phương. Hàng năm đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Đánh giá định kỳ, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - TB&XH) trước ngày 10/12 hàng năm đ tng hợp báo cáo Bộ Lao động - TB&XH./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động-TB&XH;
- CT, PCT UBND tỉnh phụ trách KGVX;
- UBMTTQ và các Hội đoàn thể tỉnh;

- Vụ Bình đng giới (Bộ LĐTBXH);
- Các sở, ban, ngành, LLVT tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Vnpti Office;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đức Quý

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản