556775

Kế hoạch 339/KH-BTTTT về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên toàn quốc do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

556775
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 339/KH-BTTTT về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên toàn quốc do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 339/KH-BTTTT Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thanh Lâm
Ngày ban hành: 01/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 339/KH-BTTTT
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký: Nguyễn Thanh Lâm
Ngày ban hành: 01/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 339/KH-BTTTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 2 NĂM 2023 TRÊN TOÀN QUỐC

Thực hiện Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NỘI DUNG TỔ CHỨC

1. Triển khai hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn trong năm 2023 tại cấp cơ sở; các địa phương; hệ thống cơ sở giáo dục, đào tạo, thư viện công cộng; lực lượng an ninh, quốc phòng; các bộ, ngành, tổ chức hội, đoàn thể nhằm tạo sự hưởng ứng, sâu rộng trên toàn quốc nhằm phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

2. Huy động mọi nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo hướng đa dạng, phong phú, kết hợp các hoạt động truyền thống với phương thức tổ chức hiện đại theo xu thế phát triển của xuất bản điện tử; đưa ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số để tạo ra giá trị mới, kết nối các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 2 từ Trung ương với các bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể, địa phương; đa dạng hóa các hình thức phát hành để đưa sách đến với người sử dụng.

3. Bám sát nội dung triển khai tại Kế hoạch số 5270/KH-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên toàn quốc; tập trung tổ chức các chuỗi hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 từ ngày 15 tháng 4 năm 2023 đến ngày 01 tháng 05 năm 2023, với thông điệp: “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”; “Sách cho tôi, cho bạn”.

II. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

1. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các địa phương tổ chức Lễ Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023; tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc; các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, trong hệ thống thư viện và các thiết chế văn hóa.

3. Các bộ, ngành, tổ chức hội, đoàn thể Trung ương: Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và yêu cầu thực tế. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, lồng ghép các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 với các sự kiện khác của cơ quan, đơn vị.

3.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trong hệ thống trường học.

3.2. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng: Tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trong lực lượng an ninh, quốc phòng.

3.3. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023 trong hệ thống tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

3.4. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Tổ chức các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trong hệ thống tổ chức Hội các cấp.

3.5. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tin, báo chí : Tổ chức tuyên truyền về các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 2 năm 2023; xây dựng các chuyên mục về sách; giới thiệu các mô hình và tổ chức, cá nhân điển hình trong việc phát triển văn hóa đọc.

3.6. Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Thư viện Việt Nam: Phối hợp tổ chức các hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trong các tổ chức thành viên của Hội.

3.7. Cơ quan chủ quản nhà xuất bản: Chỉ đạo nhà xuất bản tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, đồng thời giao cho nhà xuất bản là đơn vị chủ trì tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trong hệ thống cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc sự quản lý của cơ quan chủ quản. Tổ chức tuần lễ sách, treo băng rôn chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại trụ sở nhà xuất bản.

3.8. Các cơ sở đào tạo chuyên ngành: Tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 gắn với công tác đào tạo, sinh hoạt văn hóa của sinh viên như Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Đại học Văn hóa Hà Nội; Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh; Học viện Bưu chính, Viễn thông; Trường Cao đẳng Công nghiệp In.

3.9. Các nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành: Chủ động tham gia các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023; tổ chức các tuần lễ sách, tháng phát hành hành sách trọng tâm tri ân khách hàng; treo băng rôn chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 tại trụ sở, hệ thống cửa hàng, nhà sách; tổ chức các kênh phát hành trực tuyến, kết hợp với các sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá sách.

4. Các địa phương: Triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 gắn với nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn trong năm 2023 tại địa phương; giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, đồng thời đẩy mạnh công tác tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc đến các địa bàn cơ sở, chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, đề nghị các bộ, ngành, địa phương, tổ chức hội, đoàn thể Trung ương căn cứ kế hoạch hướng dẫn chung và điều kiện thực tế để tổ chức triển khai hiệu quả Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

Sau khi kết thúc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể Trung ương gửi Báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Xuất bản, In và Phát hành) trước ngày 20 tháng 5 năm 2023, để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan thông báo về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Xuất bản, In và Phát hành) để phối hợp điều chỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UNND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c);
- Đài THVN; Đài TNVN; TTXVN; Hội Xuất bản VN; Hội Thư viện VN;
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm (để b/c);
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị: Cơ quan chủ quản nhà xuất bản; nhà xuất bản; cơ sở in; cơ sở phát hành xuất bản phẩm; Đại học Văn hóa Hà Nội; Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh; Học viện Báo chí và Tuyên truyền;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TTTT: VP Bộ, Vụ KHTC; Cục TTCS; Cục BC; Cục PTTH&TTĐT; Công đoàn ngành TTTT; Đoàn TNCSHCM Bộ; Trung tâm thông tin; Báo Vietnamnet; Tạp chí TTTT; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Cao đẳng Công nghiệp In;
- Lưu: VT, CXBIPH, XT (20).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Lâm

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản