557099

Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2023 về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025

557099
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2023 về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025

Số hiệu: 31/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 24/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 31/KH-UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình
Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 24/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 24 tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

Thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng với trọng tâm là phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp, các sở, ban, ngành, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi là các cơ quan, đơn vị, địa phương) nhằm tạo sức lan tỏa gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực, động viên, khuyến khích, cổ vũ các tập thể, cá nhân học tập điển hình tiên tiến, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với phương châm cả hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của từng cơ quan, đơn vị, có sự phối hợp, phân công chặt chẽ, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.

- Khơi dậy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thông qua các phong trào thi đua yêu nước, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng, về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị.

2. Yêu cầu

- Công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn liền với việc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong từng giai đoạn nhất định. Những gương điển hình tiên tiến được nhân rộng phải thực sự tiêu biểu, đảm bảo các tiêu chuẩn, có sức lan tỏa, tác động tích cực trong đời sống xã hội để mọi người học tập, làm theo.

- Thực hiện tuyên truyền điển hình tiên tiến với nhiều hình thức phong phú, phương pháp đổi mới, kết hợp giữa hình thức truyền thống với hình thức trực tuyến, sử dụng công nghệ hiện đại, phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung tuyên truyền điển hình tiên tiến có sức lan tỏa rộng rãi, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân với các điển hình tiên tiến.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan thông tin, báo chí, truyền thông và Nhân dân trong việc phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

1. Thường xuyên quan tâm đến việc phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến; tạo điều kiện về tinh thần, vật chất, cơ chế chính sách và môi trường thuận lợi để các điển hình thực hiện và phát huy vai trò của mình, xác định được động cơ phấn đấu, nâng cao năng lực toàn diện về nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác.

2. Xây dựng các tiêu chí điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Xác định rõ tiêu chí điển hình tiên tiến toàn diện và trên một số mặt công tác; lồng ghép nội dung, tiêu chí vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua hướng đến thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tác dụng, tính hiệu quả và xác định khả năng phát triển của từng điển hình, mức độ ảnh hưởng của các điển hình ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và trong xã hội, từ đó rút kinh nghiệm để điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện. Phát hiện những khó khăn, thiếu sót, kịp thời có biện pháp giúp đỡ điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục duy trì thành tích và phát huy hiệu quả.

4. Định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả đạt được trong công tác xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình và mức độ phấn đấu, lan tỏa của các điển hình tiên tiến để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng; đồng thời lựa chọn những mô hình thực sự tiêu biểu, đem lại giá trị kinh tế cao, có ý nghĩa xã hội lớn, có sức lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội để tổ chức tôn vinh, học tập và nhân rộng trong phạm vi từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

5. Tổ chức tham quan các mô hình, các điển hình tiên tiến để được nghe, được trao đổi trực tiếp về kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay, hiệu quả, thành tích của các điển hình.

6. Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời có hiệu quả những nhân tố, mô hình mới, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng thiết thực phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương và yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến

- Cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng và công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tăng cường vận động, giáo dục đoàn viên, hội viên nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của thi đua yêu nước và công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, tuyên truyền điển hình tiên tiến. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề ra các nội dung, mục tiêu, tiêu chí cụ thể để tổ chức tốt các phong trào thi đua và tuyên truyền điển hình tiên tiến.

- Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan tuyên giáo, thông tin, truyền thông, báo chí làm tốt công tác phát hiện, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của các phong trào thi đua và tuyên truyền gương điển hình tiên tiến.

2. Chủ động, tích cực phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến; tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của địa phương, đơn vị và mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Thông qua các phong trào thi đua phát hiện các điển hình tiên tiến

- Đối với những điển hình tiên tiến cơ sở: Trên cơ sở xác định các nhân tố mới cần bồi dưỡng để trở thành điển hình tiên tiến, các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo mọi điều kiện hỗ trợ về vật chất, tinh thần để xây dựng các nhân tố mới phát huy hết khả năng, sức sáng tạo, đồng thời có biện pháp cụ thể khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để từng bước được hoàn thiện, bồi dưỡng, phát triển, trở thành những tấm gương lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đối với những điển hình tiên tiến đã được cơ quan, đơn vị, địa phương công nhận và tuyên dương: Cần tiếp tục theo dõi, tạo môi trường thuận lợi, trực tiếp hỗ trợ bằng kỹ thuật, giải thưởng để điển hình tiếp tục phát huy khả năng và sức sáng tạo. Đồng thời, cần động viên, khích lệ, tạo điều kiện cho các điển hình phấn đấu liên tục trở thành điển hình tiên tiến xuất sắc trên phạm vi toàn tỉnh và toàn quốc.

3. Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức phổ biến, truyền truyền điển hình tiên tiến đảm bảo khách quan, trung thực, tránh cường điệu, thổi phồng thành tích

- Các cơ quan truyền thông từ tỉnh tới cơ sở phải xác định việc tuyên truyền, phổ biến các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến là nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động tuyên truyền. Chủ động, tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp để tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm phổ biến rộng rãi, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong xã hội:

+ Mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp bộ, cấp tỉnh, cấp Nhà nước trên các phương tiện thông tin truyền thông, cổng thông tin của cơ quan, đơn vị.

+ Tổ chức cho điển hình tiên tiến tiêu biểu giao lưu, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho các tổ chức, đối tượng cùng chuyên môn, lĩnh vực công tác và học sinh, sinh viên trong trường phổ thông, đại học để thắp sáng ước mơ, hoài bão cho thế hệ trẻ.

+ Tổ chức biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến thông qua Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ VI (2025 - 2030), Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp vào năm 2025.

+ Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động theo chỉ đạo của Trung ương.

+ Tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm, phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua; tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, các cuộc họp, các buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần hàng tháng… gắn với biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

+ Tổ chức cuộc thi viết, làm phóng sự về điển hình tiên tiến, mô hình mới, gương người tốt, việc tốt.

+ Phát hành ấn phẩm tuyên truyền điển hình tiên tiến trong cơ quan, đơn vị, địa phương (có thể bằng hình thức điện tử).

- Đa dạng hóa, hiện đại hóa phương thức tuyên truyền: Sử dụng và kết hợp hài hòa các hình thức tuyên truyền bằng báo cáo viên, tuyên truyền viên; tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, qua các trang, kênh, mạng xã hội... Tận dụng sức mạnh của Internet, nền tảng số để lan tỏa hiệu ứng xã hội tích cực và sâu rộng trong cộng đồng, thực hiện tốt mục tiêu “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, góp phần đẩy lùi cái xấu, cái ác”.

- Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp tiếp tục triển khai chương trình phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến; là đầu mối tổng hợp, cung cấp thông tin về các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

4. Tăng cường phát hiện để khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến tiêu biểu. Quan tâm tuyên dương, khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề, đặc biệt khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân được phát hiện thông qua các phong trào thi đua yêu nước.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến đối với một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên Hội đồng để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

6. Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, cán bộ tuyên truyền

- Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, trình độ, tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm; có năng lực tham mưu, hoạch định, tổ chức phong trào thi đua, đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng, báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên, biên tập viên trong tỉnh.

IV. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

1. Đối tượng điển hình tiên tiến

Tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua được tập thể ghi nhận, suy tôn; có khả năng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương.

2. Tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến

a) Tiêu chuẩn chung

- Gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

- Có mô hình mới, cách làm hay, sáng kiến, giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực và là nhân tố nổi trội, tiêu biểu, dẫn đầu trong các phong trào thi đua do các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động.

- Có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các hoạt động xã hội khác nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

b) Tiêu chuẩn cụ thể

- Căn cứ tiêu chuẩn chung của tập thể, cá nhân, hộ gia đình điển hình tiên tiến, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn cụ thể đối với điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và đối tượng, tiêu chuẩn cụ thể đối với điển hình tiên tiến thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, phụ trách trên địa bàn tỉnh đảm bảo sát với tình hình thực tế.

- Tiêu chuẩn cụ thể trên một số lĩnh vực:

+ Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong xây dựng, phát triển Đảng, chính quyền, đoàn thể dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

+ Trong lĩnh vực công thương, xây dựng, giao thông vận tải: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm lưu thông hàng hóa và xuất khẩu; phát triển thương mại điện tử, tăng cường quản lý thị trường..., phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ứng dụng khoa học và công nghệ.

+ Trong lĩnh vực nông nghiệp: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác sản xuất, chế biến kinh doanh nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, sinh thái và trong xây dựng nông thôn mới.

+ Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, phát triển thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ; thu ngân sách nhà nước...

+ Trong lĩnh vực y tế: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến có chuyên môn vững vàng gắn liền với y đức tốt trong tất cả các lĩnh vực của ngành y tế góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân; xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

+ Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, giảng dạy, học tập, phát triển giáo dục toàn diện.

+ Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia, thúc đẩy hoạt động đổi mới, sáng tạo; phát huy năng lực, trí tuệ tập thể, cá nhân.

+ Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong việc lan tỏa, tôn vinh các giá trị chân - thiện - mỹ, đưa văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

+ Trong lĩnh vực đối ngoại: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến có cách làm sáng tạo, đổi mới tư duy, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, giáo dục, lao động, giao lưu nhân dân, chống biến đổi khí hậu..., lồng ghép các mục tiêu phát triển vào nhiệm vụ đối ngoại.

+ Trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, xây dựng kinh tế số và xã hội số; các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

+ Trong lĩnh vực cải cách hành chính: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong thực hiện chương trình cải cách hành chính góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân.

+ Trong lĩnh vực an sinh xã hội: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

+ Trong đời sống xã hội: Quan tâm phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong quần chúng nhân dân, nhất là người trực tiếp lao động, sản xuất, gương mẫu xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch và tổng hợp chung vào dự toán của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Nội vụ

- Tham mưu, đề xuất kiểm tra, giám sát việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Hằng năm, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến; tổng hợp điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương; giới thiệu điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc với các cơ quan truyền thông làm cơ sở cho công tác tuyên truyền và thi đua cùng các điển hình tiên tiến; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình mở chuyên mục tuyên truyền về người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến.

- Chủ trì, phối hợp với Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các phóng sự, tin, bài về gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh nhân kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6) hằng năm.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn, giới thiệu điển hình tiên tiến của tỉnh phục vụ công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng.

- Tham mưu tổng kết công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình của các cấp, các ngành gắn với đánh giá tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025.

- Tham mưu tổ chức tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến hiệu quả.

- Thẩm định, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân là các điển hình tiên tiến tiêu biểu nhằm động viên kịp thời công sức đóng góp và hiệu quả của các điển hình tiên tiến.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến; biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng mở chuyên trang, chuyên mục về thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến; kiểm tra, đánh giá trong các hội nghị giao ban báo chí định kỳ.

- Tăng cường chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cuộc thi viết, phóng sự về điển hình tiên tiến, mô hình mới, gương người tốt, việc tốt cấp tỉnh.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch.

- Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp tích cực vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua; tích cực, chủ động phát hiện, giới thiệu các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng trong toàn xã hội.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị thành viên đổi mới, đa dạng hóa các phương thức, hình thức tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và các điển hình tiên tiến. Việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến phải trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ tại cơ sở, tuyên truyền qua thông tin đại chúng và tuyên truyền qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp.

- Tổ chức gặp mặt, tọa đàm, trao đổi giữa điển hình tiên tiến và đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể để nhân rộng điển hình và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

- Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phát hiện, tuyên truyền, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến.

- Chỉ đạo xây dựng, tăng thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, chương trình, đưa tin bài và duy trì thường xuyên chuyên mục tuyên truyền về tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các phương tiện truyền thông nhằm giới thiệu những cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo đem lại giá trị kinh tế cao, có ý nghĩa, hiệu quả xã hội lớn trên các lĩnh vực để mọi người học tập, làm theo.

5. Sở Tài chính

Phối hợp với các sở, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

6. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng tin, bài, phóng sự để giới thiệu, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong các phong trào thi đua.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức gặp mặt, tọa đàm, trao đổi giữa điển hình tiên tiến nhằm cổ vũ, lan tỏa các tấm gương tiêu biểu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, thông qua đó phản ánh những thành quả đạt được của các phong trào thi đua.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị mình và điển hình tiên tiến thuộc ngành, lĩnh vực do cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách trên địa bàn tỉnh (trên cơ sở tiêu chuẩn cụ thể trên một số lĩnh vực tại điểm b, khoản 2, mục IV Kế hoạch và thực tế ngành, lĩnh vực quản lý, phụ trách của cơ quan, đơn vị).

- Thường xuyên tổ chức tôn vinh, giới thiệu, thi đua cùng điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, phong phú, gắn với thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

- Hằng năm, đăng ký việc xây dựng điển hình tiên tiến và lựa chọn ít nhất 01 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu của cơ quan, đơn vị mình hoặc điển hình tiêu biểu thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, phụ trách được phổ biến, nhân rộng; gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, theo dõi, phục vụ công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đối với điển hình tiên tiến của địa phương.

- Thường xuyên tổ chức tôn vinh, giới thiệu, thi đua cùng điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, phong phú, gắn với thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

- Hằng năm, đăng ký việc xây dựng điển hình tiên tiến và lựa chọn ít nhất 05 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu của địa phương được phổ biến, nhân rộng; gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, theo dõi, phục vụ công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện Kế hoạch và hằng năm lựa chọn ít nhất 02 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu được phổ biến, nhân rộng.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các ban xây dựng Đảng; yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các khối thi đua của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao quán triệt, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả; xây dựng quy định cụ thể về tiêu chuẩn điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, địa phương, của ngành, lĩnh vực quản lý, phụ trách và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 31/3/2023.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo kết quả; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các khối thi đua của tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Trưởng các khối thi đua của tỉnh;
- Lưu: VT, VP1,7,TTTH.
TC_VP7_TĐKT_52

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản