557109

Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2023 về tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023-2025) do tỉnh Ninh Bình ban hành

557109
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2023 về tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023-2025) do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu: 30/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 24/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 30/KH-UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình
Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 24/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 24 tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN VÀ SỰ KIỆN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG TRONG 03 NĂM (2023 - 2025)

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023-2025), theo đề nghị của Sở Văn hoá và Thể thao tại Tờ trình số 18/TTr-SVHTT ngày 14/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023-2025) trên địa bàn tỉnh.

- Thông qua các đợt hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của quê hương, đất nước; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; khẳng định sự kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta lựa chọn; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khẳng định công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo là đúng đắn, sáng tạo; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm để tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tạo không khí phấn khởi để hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam nói chung và vùng đất, con người Ninh Bình nói riêng.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động kỷ niệm phải bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Quy mô hoạt động phù hợp với tính chất, ý nghĩa sự kiện, điều kiện thực tế của tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn vị và đúng các quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước

1.1. Công tác tuyên truyền

Tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, chú trọng công tác tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó nêu bật tầm vóc, giá trị, ý nghĩa lịch sử của các sự kiện kỷ niệm. Đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao, đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Các hoạt động tuyên truyền cần bám sát chủ đề, nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như sau:

a) Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -

03/02/2025)

- Chủ đề tuyên truyền: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

- Nội dung: Tuyên truyền khẳng định truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son chói lọi của Đảng qua 95 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

b) Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2025)

- Chủ đề tuyên truyền: “Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt”.

- Nội dung: Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi người Việt Nam, nhất là đối với thế hệ trẻ hiện nay.

c) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

- Chủ đề tuyên truyền: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại”.

- Nội dung: Tuyên truyền tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

d) Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)

- Chủ đề tuyên truyền: “Đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và ý chí thống nhất đất nước”.

- Nội dung: Tuyên truyền nêu bật giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và ý chí thống nhất đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những thành tựu của đất nước sau 50 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay. Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975.

đ) Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025)

- Chủ đề tuyên truyền: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh hùng dân tộc vĩ đại, kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc Việt Nam và thời đại”.

- Nội dung: Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

1.2. Các hoạt động kỷ niệm trọng tâm

a) Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025)

- Tổ chức phát động, hưởng ứng đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025), chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Biểu dương, tôn vinh các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

- Tổ chức đợt hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, các hoạt động thể dục thể thao, du lịch và các hoạt động khác theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng đất nước đổi mới và phục vụ nhân dân vui xuân, đón tết Nguyên đán.

- Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại tỉnh chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

b) Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2025)

- Tổ chức phát động, hưởng ứng đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2025). Biểu dương, tôn vinh các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

- Tổ chức tiếp, phát sóng các chương trình: Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội vào ngày 02/9/2025 và Chương trình truyền hình chính luận trực tiếp “Gặp mặt nhân chứng lịch sử, người có công với nước”.

- Phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tự hào Việt Nam” do Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

- Tổ chức sáng tác tranh cổ động, sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề về Đảng vĩ đại, Bác Hồ kính yêu và quê hương, đất nước đổi mới; triển lãm tư liệu, tranh, ảnh, trưng bày chuyên đề về thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh.

- Tổ chức đợt hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền trực quan và các hoạt động khác chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ và kế hoạch của UBND tỉnh.

- Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại tỉnh chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2025).

- Tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, tuyên truyền, trưng bày, triển lãm do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức, phát động.

c) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

- Tổ chức phát động, hưởng ứng đợt thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, chương trình hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024.

- Tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

- Tổ chức tiếp phát sóng chương trình truyền hình trực tiếp các sự kiện, hoạt động kỷ niệm do Trung ương tổ chức.

- Phát động hưởng ứng tham gia các cuộc thi: Thi tìm hiểu về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (do Trung Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức); Cuộc thi vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên Phủ hôm nay (do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức).

- Tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, tuyên truyền, trưng bày, triển lãm do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trực quan, trưng bày, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ và kế hoạch của UBND tỉnh.

- Phát động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài người lính bộ đội Cụ Hồ và Chiến thắng Điện Biên Phủ.

d) Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)

- Tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

- Tổ chức tiếp, phát sóng Chương trình truyền hình trực tiếp các sự kiện, hoạt động kỷ niệm do Trung ương tổ chức. Khai thác, phát sóng phim tài liệu tuyên truyền về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc; về thành tựu đất nước 50 năm sau ngày thống nhất và các phim tài liệu khác.

- Tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, tuyên truyền, trưng bày, triển lãm do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trực quan, trưng bày, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ và kế hoạch của UBND tỉnh.

đ) Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025)

- Tổ chức sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

- Tiếp, phát sóng các chương trình truyền hình trực tiếp; khai thác, phát sóng phim tài liệu về Bác Hồ trong dịp kỷ niệm.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trực quan, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ và kế hoạch của UBND tỉnh.

2. Kỷ niệm năm tròn các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước

2.1. Các sự kiện chính

- Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023).

- Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023).

- Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024).

2.2. Các hoạt động kỷ niệm

- Tổ chức tiếp, phát sóng các chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu, gặp mặt các nhân chứng lịch sử; khai thác, phát sóng phim tài liệu do Trung ương sản xuất về các sự kiện.

- Tổ chức phát động hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam do Trung ương tổ chức.

- Tổ chức tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan; tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tại các khu vực trung tâm thành phố, các địa điểm công cộng và trên địa bàn các huyện, thành phố chào mừng kỷ niệm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3. Kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân; ngày thành lập, ngày tái lập, ngày giải phóng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3.1. Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024)

a) Chủ đề tuyên truyền: Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại”.

b) Các hoạt động kỷ niệm:

- Tổ chức tiếp, phát sóng chương trình truyền hình trực tiếp giao lưu với nhân chứng lịch sử do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Khai thác, phát sóng phim tài liệu về sự kiện này do Trung ương phối hợp sản xuất.

- Tổ chức hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”.

- Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các khu vực trung tâm, địa điểm công cộng trên địa bàn các huyện, thành phố chào mừng kỷ niệm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3.2. Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)

a) Chủ đề tuyên truyền: “Hà Nội - Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người - Nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao quý, tiêu biểu của dân tộc”.

b) Các hoạt động kỷ niệm:

- Tổ chức tiếp, phát sóng chương trình truyền hình trực tiếp chính luận, nghệ thuật đặc biệt do thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện; khai thác, phát sóng phim tài liệu về sự kiện do Trung ương phối hợp sản xuất.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các khu vực trung tâm, địa điểm công cộng trên địa bàn các huyện, thành phố chào mừng kỷ niệm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

3.3. Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 -19/8/2025)

a) Chủ đề tuyên truyền: “Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.

b) Các hoạt động kỷ niệm:

- Tổ chức tiếp, phát sóng các chương trình truyền hình trực tiếp; chương trình nghệ thuật giao lưu, gặp mặt, tôn vinh, biểu dương điển hình tiên tiến lực lượng Công an nhân dân; khai thác, phát sóng phim tài liệu về sự kiện do Trung ương phối hợp sản xuất.

- Tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

- Phát động hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề “80 năm Công an nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các khu vực trung tâm, địa điểm công cộng trên địa bàn các huyện, thành phố chào mừng kỷ niệm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

4. Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu

4.1. Các ngày kỷ niệm

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913 - 15/02/2023)

- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903 - 13/10/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2024), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2024), lãnh đạo tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2025), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 - 28/5/2025), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

4.2. Các hoạt động kỷ niệm

- Tổ chức tiếp, phát sóng một số chương trình truyền hình và khai thác, phát sóng phim tài liệu về các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu.

- Các cấp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp chào mừng kỷ niệm theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

5. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và ngày kỷ niệm khác

5.1. Các sự kiện kỷ niệm

- Kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023) gắn với Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

- Kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959 - 2024).

- Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014 - 2024).

5.2. Các hoạt động kỷ niệm

- Các hoạt động kỷ niệm trọng tâm (có kế hoạch riêng từng sự kiện).

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động và công tác tuyên truyền kỷ niệm phù hợp theo Kế hoạch này và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

6. Kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, tái lập, ngày truyền thống của các cơ quan, đơn vị, địa phương

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể để lựa chọn tổ chức các hoạt động kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, tái lập, ngày truyền thống của cơ quan, đơn vị, địa phương mình phù hợp. Nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động kỷ niệm và công tác tuyên truyền tại địa phương, cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ tổ chức lễ kỷ niệm khi được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh uỷ.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh

Khi có ngày kỷ niệm lớn của tỉnh (ngày kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày tái lập, kỷ niệm danh xưng…), Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thành lập Ban Tổ chức, xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

2. Sở Văn hóa và Thể thao

- Là cơ quan thường trực, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp kết quả và báo cáo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh hằng năm hoặc khi có yêu cầu.

- Hướng dẫn các sở, ngành, các địa phương tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023-2025) trên phạm vi toàn tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan (trên các cụm pano tấm lớn, băng rôn, mô hình…), hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trưng bày sách, báo, tài liệu, triển lãm, chiếu phim... phục vụ nhân dân trong các dịp kỷ niệm phù hợp với tình hình thực tế.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương các cơ quan liên quan; các huyện, thành phố triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023 - 2025) trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế.

- Tổ chức lực lượng tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, tuyên truyền, trưng bày, triển lãm do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức.

- Tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2023) gắn với Lễ hội Hoa Lư năm 2023; tổ chức kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959 - 2024).

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền trực quan của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023-2025) gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

- Phối hợp tham gia ý kiến vào kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm năm tròn ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày tái lập, kỷ niệm danh xưng… của các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh trước khi trình báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

- Biên soạn, phát hành đề cương, tài liệu tuyên truyền; chủ trì biên soạn, thẩm định các bài diễn văn kỷ niệm, các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh tại Lễ kỷ niệm.

- Nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023 - 2025); kịp thời cung cấp, định hướng thông tin và đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xấu độc, xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Tổ chức phát động hưởng ứng tham gia các Cuộc thi do Trung ương tổ chức nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023-2025).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu tổ chức sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

- Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

4. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy

- Phối hợp tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh Ninh Bình; các cuộc họp triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023 - 2025).

- Căn cứ tính chất, nội dung từng sự kiện, Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì hoặc phối hợp triển khai công tác hậu cần, phục vụ.

5. Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo tỉnh về nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023-2025) đảm bảo phù hợp.

- Phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Căn cứ tính chất, nội dung từng sự kiện, chủ trì hoặc phối hợp triển khai công tác hậu cần, phục vụ.

6. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại các khu vực diễn ra hoạt động kỷ niệm.

- Chủ trì tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo công tác an ninh, trật tự tại các khu vực diễn ra hoạt động kỷ niệm.

- Chủ trì thực hiện rà phá bom mìn, phòng chống, xử trí các tình huống liên quan đến sự cố hóa chất độc, phóng xạ tại khu vực diễn ra hoạt động kỷ niệm.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức bắn pháo hoa vào dịp tổ chức một số sự kiện lớn theo chỉ đạo của tỉnh.

- Chủ trì tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

8. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ khả năng ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí chi thường xuyên để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

9. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm và biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các mô hình, điển hình tiên tiến.

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của tỉnh trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023-2025).

- Chủ trì, tham mưu và phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh trong các dịp kỷ niệm.

11. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chủ động có các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh trên địa bàn; phun hóa chất khử khuẩn, diệt côn trùng độc hại tại khu vực tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

- Bố trí nhân lực, phương tiện y tế thường trực cấp cứu, sơ cứu, chuẩn bị đủ số thuốc cần thiết để cấp cứu kịp thời tại khu vực tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các nhà hàng, khách sạn, các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ ăn uống nơi các đại biểu và khách du lịch ăn, nghỉ.

12. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh xây dựng chuyên mục tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023-2025).

- Thường xuyên rà soát, theo dõi hoạt động của các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, các ấn phẩm truyền thông để chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; phối hợp ngăn chặn, tháo gỡ kịp thời việc phát tán thông tin xấu độc, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước.

13. Sở Du lịch

- Tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch hưởng ứng, chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023-2025).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tổ chức hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (2014 - 2024).

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch; tổ chức các tour, tuyến du lịch giới thiệu các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của tỉnh.

- Đôn đốc các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, tập trung duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị trong các cơ sở lưu trú và vệ sinh môi trường ở các khu, điểm du lịch để đảm bảo phục vụ khách du lịch trong các dịp kỷ niệm.

- Bố trí cho đại biểu lãnh đạo Trung ương, các tỉnh bạn tham quan các điểm du lịch trong các dịp kỷ niệm (nếu có).

14. Sở Giao thông - Vận tải

- Chỉ đạo công tác duy tu, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường công tác vận tải hành khách.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo không ùn tắc, thuận lợi trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

15. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chú trọng mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng các phóng sự, chương trình tuyên truyền về các sự kiện kỷ niệm trong 03 năm (2023-2025) nhằm tuyên truyền sâu rộng về tầm vóc, giá trị, ý nghĩa lịch sử của các sự kiện kỷ niệm. Đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao, đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Khai thác phim, tài liệu, tư liệu lịch sử để đăng, phát phục vụ công tác tuyên truyền trong các dịp kỷ niệm. Tổ chức tiếp, phát sóng truyền hình các sự kiện tổ chức quy mô quốc gia. Thực hiện truyền hình trực tiếp các sự kiện kỷ niệm do tỉnh tổ chức theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

16. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

- Tăng cường vận động, khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân, nhất là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng của đất nước nói chung, Ninh Bình nói riêng; ca ngợi gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Tổ chức các hoạt động văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và địa phương theo kế hoạch này.

17. Các sở, ban, ngành của tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên về các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023 - 2025) theo kế hoạch của tỉnh, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Tổ chức tuyên truyền trực quan tại cơ quan đơn vị trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023-2025) của tỉnh theo Kế hoạch của UBND tỉnh và chỉ đạo của các bộ, ban, ngành ở Trung ương.

18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh, của đất nước trong 3 năm (2023-2025) theo kế hoạch của tỉnh, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên ra sức thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, giao lưu, gặp mặt các nhân chứng lịch sử, nói chuyện truyền thống.

- Nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận của các tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh và đề xuất tham mưu các giải pháp giữ vững ổn định chính trị ngay từ cơ sở.

19. UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của địa phương trong 03 năm (2023-2025) theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các dịp kỷ niệm tại địa phương.

- Tổ chức, tham gia và phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023-2025) của tỉnh tại Kế hoạch này và các kế hoạch hoạt động kỷ niệm cụ thể từng sự kiện của UBND tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Kinh phí lồng ghép với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan.

3. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể và phối hợp thực hiện, gắn các hoạt động kỷ niệm với phát động phong trào thi đua yêu nước. Đối với những đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện cần rà soát các nhiệm vụ của đơn vị theo Kế hoạch này để triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này gửi về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 30 tháng 11 hằng năm. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023-2025). Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp) để xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, VP6, các VP, TT.
TN_VP6_01.KH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản