557108

Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

557108
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 29/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 13/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 29/KH-UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 13/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 03/01/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới (viết tắt là Chỉ thị 01/CT-TTg); Công văn số 4091/VP-NC ngày 07/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai phương hướng thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 26/4/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy (viết tắt là PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là CNCH), UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TTg nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân trong thực hiện công tác PCCC và CNCH; ngăn chặn, kéo giảm, tiến tới chấm dứt cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan, đảm bảo an toàn tuyệt đối về PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố.

2. Nâng cao hơn nữa ý thức, nhận thức của người đứng đầu các cơ quan đơn vị, địa phương và các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng, tính thường xuyên, xuyên suốt của công tác PCCC và CNCH trong thực tiễn; tổ chức hướng dẫn, nắm vững, thành thạo hơn nữa kỹ năng thoát nạn, chữa cháy, CNCH ban đầu.

3. Cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ của Chỉ thị 01/CT-TTg và gắn với tiến độ hoàn thành; quy định trách nhiệm, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong thực hiện công tác PCCC và CNCH, trong đó, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Đổi mới tư duy, nhận thức, phương thức, cách thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, lâu dài. Trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, phòng là “xây”, chữa là “chống”, lấy phòng là “cơ bản - chiến lược - lâu dài làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với mục tiêu: Từng nhà an toàn - Từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn - Từng khu phố an toàn - Từng xã, phường, an toàn. Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” (05 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra) với phương châm “bốn tại chỗ”: Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân (thực hiện thường xuyên).

2. Tiếp tục triển khai, lồng ghép thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND thành phố trong thực hiện công tác PCCC và CNCH1 (thực hiện thường xuyên).

3. Căn cứ yêu cầu thực tiễn, chủ động kiến nghị Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn chi tiết các quy định của pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác PCCC và CNCH; tham mưu Thành ủy, HĐND thành phố ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết để chủ động triển khai các nhiệm vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác PCCC và CNCH (thực hiện thường xuyên).

4. Thực hiện đầy đủ các quy định an toàn về PCCC và CNCH tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực thuộc và đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước, trong đó, thường xuyên: (1) Tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục sự cố, các hạng mục công trình, trang thiết bị hư hỏng liên quan đến công tác PCCC và CNCH, duy trì, đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC và CNCH theo đúng quy định của pháp luật; (2) tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghiêm túc, cụ thể các quy định pháp luật về PCCC và CNCH2, Chỉ thị 01/CT-TTg đến từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động công tác tại cơ quan, đơn vị mình và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc, thuộc lĩnh vực quản Nhà nước để chấp hành thực hiện nghiêm túc (thực hiện thường xuyên).

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công an thành phố

a) Chủ trì tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH theo chức năng, nhiệm vụ được giao của các sở, ban, ngành, địa phương; kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, chấn chỉnh, nhắc nhở, phê bình các đơn vị, địa phương thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong quản lý, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH (thực hiện thường xuyên).

b) Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH: (1) Thực hiện nghiêm túc công tác điều tra cơ bản, quản lý địa bàn, rà soát, đưa vào diện quản lý và tổ chức quản lý chặt chẽ 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định (kể cả các cơ sở đang tạm ngừng hoạt động); (2) kiên quyết xử lý vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với 100% các hành vi vi phạm quy định về PCCC và CNCH theo quy định, đồng thời tổ chức hướng dẫn (tng thể, nhất quán), kiến nghị, yêu cầu cơ sở sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế về PCCC và CNCH trong thời gian ngắn nhất có thể để đảm bảo các điều kiện về PCCC và CNCH; (3) giám sát chặt chẽ, công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, cảnh báo trong cộng đồng khu dân cư xung quanh các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC và CNCH để cùng phối hợp giám sát, không để xảy ra tình trạng cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động tổ chức hoạt động chui, hoạt động trái phép (thực hiện thường xuyên).

c) Thực hiện nghiêm túc công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu, cấp phép về PCCC và CNCH, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, nhất là đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, có điều kiện về ANTT, tập trung đông người như: Karaoke, bar, vũ trường, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, cơ sở sản xuất trong và ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao,... đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, trong đó: (1) Tập trung nghiên cứu, nắm rõ, bám sát các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan đến công tác PCCC và CNCH, đặc biệt là những quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn mới ban hành (QCVN 06:2022/BXD, TCVN 5738:2021, TCVN 7336:20213,…) (thực hiện thường xuyên); (2) kiên quyết xlý dứt điểm, triệt để, không để phát sinh thêm các cơ sở chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đã đi vào hoạt động trên địa bàn thành phố (hoàn thành trong năm 2023).

d) Tiếp tục nghiên cứu, tăng cường đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức trong công tác tuyên truyền về PCCC và CNCH theo hướng tập trung phổ biến, giáo dục kiến thức, các quy định của pháp luật, Quyết định 014, chế tài xử lý, sai phạm phổ biến trong đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà ở hộ gia đình và hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, tập huấn kỹ năng về PCCC và CNCH (thoát nạn, chữa cháy, CNCH ban đầu,...),... cho mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với người đứng đầu, lực lượng thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH tại các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng nòng cốt tại các khu dân cư (Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Dân quân, Dân phòng, Bảo vệ dân phố,...), chủ hộ gia đình, học sinh, sinh viên và đội ngũ lao động trẻ trong xã hội (thực hiện thường xuyên, trong đó, phn đấu trong năm 2023, trên địa bàn thành phố, mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy xách tay và có 01 người được tập huấn kỹ năng về PCCC và CNCH; 100% lực lượng làm nhiệm vụ PCCC và CNCH tại các cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC được huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH).

đ) Đẩy mạnh rà soát, xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH tại các khu dân cư, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất, kinh doanh,...5 (thực hiện thường xuyên, trong đó, tập trung phối hợp với UBND quận, huyện, phường, xã vận động xây dựng, nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, đảm bảo 100% các tuyến đường, khu dân cư có tồn tại loại hình nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh liền kề (từ 05 đến 15 hộ gia đình) hoàn thành việc xây dựng “Tổ liên gia an toàn PCCC” trước ngày 30/6/2023).

e) Phối hợp nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về PCCC và CNCH đối với các loại hình, đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố chưa có các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về PCCC và CNCH (Thực hiện thường xuyên, trong đó, tiếp tục tập trung nghiên cứu, xây dựng Quy định an toàn PCCC và CNCH đối với cảng cá, khu vực neo đậu tránh bão cho tàu cá biển và tàu cá biển neo đậu, hoạt động trong vùng thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - hoàn thành trước ngày 30/6/2023).

f) Tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ 100% các vụ cháy, nxảy ra trên địa bàn thành phố; căn cứ tính chất, mức độ xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm quy định về PCCC và CNCH, trường hp có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm thực hiện truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định (thực hiện thường xuyên).

g) Tổ chức rút kinh nghiệm 100% các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố theo quy định, trong đó, đánh giá toàn diện công tác tổ chức chữa cháy, CNCH và quản lý Nhà nước về PCCC của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để xem xét trách nhiệm, kiến nghị trong tổ chức thực hiện (thực hiện thường xuyên).

h) Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, CNCH, kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, CNCH; phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố; nâng cao chất lượng công tác thông tin chỉ huy, tổ chức chữa cháy, CNCH đảm bảo xử lý kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cxảy ra trên địa bàn thành phố (thực hiện thường xuyên).

i) Theo 03 cấp, tham mưu UBND thành phố, quận, huyện, phường, xã bố trí nguồn kinh phí, đầu tư, mua sắm, trang bị, sửa chữa các phương tiện, trang thiết bị PCCC và CNCH, nhất là các phương tiện, thiết bị chữa cháy, CNCH nhà cao tầng, công trình ngầm, rừng, cơ sở sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất, phương tiện CNCH trên bộ, biển, trên không; đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mở rộng các dự án, công trình phục vụ công tác PCCC và CNCH (trụ sở làm việc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, công trình giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, ...phục vụ công tác chữa cháy, CNCH), bảo đảm điều kiện cho các lực lượng (lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng Dân phòng,...) hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố (thực hiện thường xuyên).

2. Sở Xây dựng

a) Thực hiện nghiêm túc công tác thẩm định, cấp phép xây dựng công trình, nhất là các công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC, các công trình có nguy hiểm cháy, nổ, tập trung đông người như vũ trường, quán bar, karaoke, chung cư, khách sạn, nhà cao tầng,...; cấp giấy phép xây dựng phù hp với quy mô, tính chất công trình theo văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC; kiên quyết không cấp phép xây dựng đối với các công trình chưa được thẩm duyệt thiết kế về PCCC, không nghiệm thu đưa vào hoạt động đối với các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC, không đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC và CNCH theo quy định; tăng cường hoạt động hậu kiểm sau cấp phép, xử lý, thu hồi Giấy phép xây dựng, cưỡng chế phá dỡ công trình, hạng mục công trình xây dựng trái phép, không đảm bảo theo Giấy phép xây dựng (thực hiện thường xuyên).

b) Phối hợp, rà soát, thi công, xây dựng, hoàn thiện quy hoạch hạ tầng PCCC tích hợp trong quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20506, nhất là quy hoạch về giao thông, nguồn nước (đặc biệt là hoàn thành xây dựng 15 bến bãi lấy nước đã được rà soát7), thông tin liên lạc phục vụ công tác PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

3. Sở Công Thương

a) Quản lý, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý trong hoạt động lắp đặt, sử dụng điện sau công tơ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy, nổ do các sự cố về điện (thực hiện thường xuyên).

b) Phối hợp với CATP tăng cường đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở kinh doanh, đơn vị vận tải các loại chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ, nhất là các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (gas), cửa hàng kinh doanh, kho, tổng kho xăng dầu,... (thực hiện thường xuyên).

c) Phối hợp rà soát, tham mưu kế hoạch, giải pháp di dời các cơ sở kinh doanh, bảo quản hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao ra ngoài các khu dân cư, nơi tập trung đông người để đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH (hoàn thành trong năm 2023).

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với CATP: (1) Đảm bảo an toàn PCCC rừng, các cảng cá, khu vực neo đậu tàu, thuyền tránh bão trên địa bàn thành phố, nhất là tại các khu vực rừng xung quanh các công trình dịch vụ du lịch thường xuyên có một lượng lớn khách tham quan, lưu trú như Bà Nà Hill, Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort, Chùa Linh ứng, Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, vịnh Mân Quang (thực hiện thường xuyên); (2) tham mưu UBND thành phố xây dựng, ban hành Quy định an toàn PCCC và CNCH đối với cảng cá, khu vực neo đậu tránh bão cho tàu cá biển và tàu cá biển neo đậu, hoạt động trong vùng thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (hoàn thành trước ngày 30/6/2023).

5. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch

a) Kiên quyết thu hồi Giấy phép hoạt động, tổ chức các sự kiện, chương trình văn hóa, thể thao, du lịch theo lĩnh vực quản lý đối với các cơ sở tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, ANTT (thực hiện thường xuyên).

b) Phối hợp với CATP tham mưu UBND thành phố ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về PCCC và CNCH đối với các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch theo lĩnh vực quản lý, nhất là tại khu vực sân khấu, khán đài, khu vực tập trung đông người, không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố do sự cố về điện, thiết bị phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt, sập đổ cấu kiện xây dựng, trang trí; hoảng loạn, chen lấn, dẫm đạp để thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố hoặc các vấn đề về ANTT khác (hoàn thành trước 30/6/2023).

c) Thực hiện nghiêm công tác cấp phép hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, nhất là đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về ANTT như karaoke, bar, vũ trường, massage, khách sạn, nhà nghỉ,.... Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND thành phố khi buông lỏng quản lý, thực hiện cấp phép đối với các cơ sở chưa đảm bảo các điều kiện về ANTT, PCCC và CNCH (thực hiện thường xuyên).

6. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với lực lượng CATP rà soát, tăng cường đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại cảng hàng không, bến cảng, bến xe, bãi xe, nơi đỗ xe tập trung (thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH), các phương tiện giao thông cơ giới (nhất là các phương tiện vận chuyển chất hàng nguy hiểm cháy, nổ: khí đốt, xăng dầu,...) trên địa bàn thành phố; kiên quyết thu hồi Giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải đối với các cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH, ANTT (thực hiện thường xuyên).

7. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu UBND thành phố bố trí quỹ đất phục vụ công tác đầu tư, xây dựng, mở rộng trụ sở làm việc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng PCCC chuyên ngành để đảm bảo các điều kiện phục vụ hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố (thực hiện thường xuyên).

8. Sở Ngoại vụ: Phối hợp với CATP đề nghị các Lãnh sự quán, cơ quan Lãnh sự thực hiện nghiêm túc các quy định về PCCC và CNCH tại trụ sở, nơi làm việc (thực hiện thường xuyên).

9. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng: Tập trung phối hợp chặt chẽ với CATP: (1) Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho học sinh, sinh viên (thực hiện thường xuyên); (2) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai lồng ghép kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học8 (hoàn thành trong năm 2023).

10. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn Tổng đài 1022, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, UBND thành phố, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH; chế tài xử lý, sai phạm phổ biến trong thực hiện đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; công khai danh sách các công trình tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về PCCC và CNCH; nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở, Nhân dân trong công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH (thực hiện thường xuyên).

11. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu UBND thành phố: (1) Thành lập Quỹ an toàn PCCC và CNCH thành phố (hoàn thành trong năm 2023); (2) quyết định bố trí vốn đầu tư công; chủ trương đầu tư các dự án, công trình phục vụ công tác PCCC và CNCH, nhất là đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa, mở rộng các dự án, công trình phục vụ công tác PCCC và CNCH (thực hiện thường xuyên); (3) thu hồi Giấy phép kinh doanh theo quy định pháp luật đối với những doanh nghiệp, cơ sở vi phạm, không đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC và CNCH, ANTT (thực hiện thường xuyên).

12. Sở Tài chính: Tham mưu UBND thành phố bố trí, phân bổ nguồn kinh phí thực hiện các đề án: (1) Xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới9 (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo); (2) đầu tư, mua sắm, trang bị, sửa chữa các phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy, CNCH (thực hiện thường xuyên); (3) tổ chức khắc phục các vi phạm quy định về PCCC và CNCH, gia tăng các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH theo quy định tại các cơ sở, công trình thuộc ngân sách đầu tư Nhà nước (hoàn thành trong năm 2023).

13. Sở Nội vụ: Tham mưu UBND thành phố: (1) Đảm bảo các chế độ, chính sách đặc thù cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và CNCH, nhất là lực lượng Dân phòng; (2) đề xuất khen thưởng các tập th, cá nhân có thành tích nổi bật, xuất sắc trong thực hiện công tác PCCC và CNCH; xử lý xử lý trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong thực hiện công tác PCCC và CNCH (thực hiện thường xuyên).

14. Sở Tư pháp: Thẩm định, tham gia góp ý xây dựng các dự án, đề án, văn bản quy định có liên quan đến công tác PCCC và CNCH (thực hiện thường xuyên).

15. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng: (1) Tuyên truyền, quán triệt, có giải pháp xử lý trong việc chấp hành các quy định về PCCC và CNCH của các cơ sở, doanh nghiệp tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; (2) thực hiện nghiêm túc các quy định về hạ tầng kỹ thuật PCCC và CNCH (giao thông, nguồn nước) tại khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; (3) thành lập và trang bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị PCCC và CNCH cho Đội PCCC chuyên ngành theo quy định (thực hiện thường xuyên).

16. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng: (1) Thực hiện nghiêm túc quy định về thẩm duyệt thiết kế, thi công, tổ chức nghiệm thu về PCCC, CNCH trong quá trình tổ chức thi công, xây dựng, đưa dự án, công trình vào sử dụng; (2) đảm bảo an toàn tuyệt đối về PCCC và CNCH trong quá trình thi công dự án, công trình theo quy định (thực hiện thường xuyên).

17. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn thành phố: (1) Tăng cường phối hợp với CATP đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở Quốc phòng theo Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BCA-BQP10; (2) kịp thời phối hợp, hỗ trợ lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn thành phố, nhất là tại các khu vực rừng, Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, vịnh Mân Quang (thực hiện thường xuyên).

18. UBND quận, huyện, phường, xã

a) Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể có liên quan phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lực lượng Công an quận, huyện, phường, xã thực hiện nghiêm túc công tác quản lý Nhà nước về PCCC, nhất là đối với các cơ sở: Tập trung đông người, vi phạm các điều kiện về an toàn PCCC và CNCH; thuộc quản lý của UBND phường, xã; khu dân cư, nhà ở hộ gia đình và hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh,... (thực hiện thường xuyên).

b) Phối hợp với CATP: (1) Xây dựng, nhân rộng các mô hình đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại khu dân cư, địa bàn, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo phân công, phân cấp quản lý, trong đó, nhất là hoàn thành việc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại 100% các tuyến đường, khu dân cư tồn tại loại hình nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh liền kề (05 đến 15 hộ gia đình) (hoàn thành trước ngày 30/6/2023); (2) vận động mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy xách tay và có 01 người được tập huấn kỹ năng về PCCC và CNCH (hoàn thành trong năm 2023).

c) Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí hoặc chủ động cân đối các nguồn phí, lệ phí tự thu để bố trí nguồn kinh phí: (1) Khắc phục các vi phạm quy định về PCCC và CNCH, gia tăng các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH theo quy định đối với các cơ sở thuộc ngân sách đầu tư Nhà nước thuộc phân cấp quản lý, đầu tư; tuyệt đối không để tiếp tục xảy ra tình trạng các công trình thuộc ngân sách đầu tư Nhà nước chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đã được đưa vào hoạt động (hoàn thành trong năm 2023); (2) hỗ trợ chính sách cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng, duy trì các điều kiện cần thiết đảm bảo hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân phòng trong thực hiện công tác PCCC và CNCH (thực hiện thường xuyên).

d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, UBND thành phố đến từng Tổ dân ph(thôn), khu dân cư, hộ gia đình và người dân trên địa bàn quản lý (thực hiện thường xuyên).

19. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến từng hội viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, UBND thành phố về công tác PCCC và CNCH, yêu cầu, kiến nghị của lực lượng Công an trong đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; chủ động cung cấp, phản ánh thông tin về các hành vi vi phạm an toàn PCCC và CNCH đến các cơ quan chức năng để xác minh, kiểm tra, xử lý (thực hiện thường xuyên).

b) Nghiên cứu, đưa nội dung đảm bảo an toàn PCCC và CNCH vào một trong các tiêu chí bình xét thi đua cuối năm đối với tổ dân phố, phường (xã), cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

20. Đề nghị Tòa án Nhân dân thành phố, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố: Phối hợp chặt chẽ với CATP trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến công tác PCCC và CNCH (thực hiện thường xuyên).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, xây dựng, ban hành Kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện, trong đó, xác định trách nhiệm liên đới, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; gửi Kế hoạch về UBND thành phố (qua Công an thành phố) trước ngày 20/02/2023 để theo dõi, chỉ đạo.

b) Định kỳ hàng năm (trước ngày 10/12) hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong triển khai thực hiện về UBND thành phố (qua Công an thành phố) để theo dõi, chỉ đạo.

2. Giao Công an thành phố chủ trì theo dõi, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này; thường xuyên, đột xuất tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện trên địa bàn thành phố theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Công an (để báo cáo);
- TTT
U, TTHĐND TP (để báo cáo);
- UBMTTQVN thành phố (để phối hợp);
- TANDTP, VKSNDTP (để phối hợp);
- Các Sở, ban, ngành (để thực hiện);
- UBND các quận, huyện, phường, xã (để thực hiện);
- Lưu: VT, CATP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Trung Chinh

 1 Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đng đối với công tác PCCC (viết tắt là Chỉ thị 47), Kết luận s02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục triển khai thực hiện Chthị 47 (viết tắt là Kết luận 02), Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC (viết tắt là Nghị quyết 99), Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC, Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thtướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 02 và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC và CNCH, Công văn số 319/TB-VPCP ngày 05/10/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị công tác PCCC và Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC, Kế hoạch s 26-KH/TU ngày 11/8/2021 của Thành ủy Đà Nẵng và Kế hoạch s 186/KH-UBND ngày 27/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về thực hiện Kết luận 02 của Ban Bí thư Trung ương; Kế hoạch số 3034/KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết 99.

2 Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC.

3 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; TCVN 5738:2021 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 7336:2021 Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt - Yêu cầu thiết kế và lp đặt.

4 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình và hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

5 Một số mô hình đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đã được xây dựng và phát huy hiệu quả trên địa bàn thành phố: “Cụm dân cư, khu chung cư an toàn về PCCC”, “Khu chung cư an toàn về PCCC”, “Cửa hàng xăng dầu văn minh xanh, sạch đẹp an toàn PCCC, “Chợ kiểu mẫu an toàn về PCCC”, “Tổ tự qun đảm bảo ANTT và PCCC”; mô hình “3 phòng: Phòng, chống tội phạm; Phòng cháy, chữa cháy; Phòng chống tệ nạn xã hội”, “Khu di tích Danh thắng an toàn về PCCC và CNCH”; “Tổ tiểu thương ngành hàng kinh doanh tự quản về PCCC”, “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”.

6 Theo Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Công văn số 4556/UBND-CATP ngày 17/8/2022 của UBND thành phố về việc lập quy hoạch hạ tầng PCCC tích hợp trong quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050.

7 Theo Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới công trình liên quan đến công tác PCCC trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

8 Thông tư s06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

9 Theo Đề án thành phần s17 của Nghị quyết 12-NQ/TW về xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

10 Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BCA-BQP ngày 03/9/2014 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác PCCC đối với cơ sở Quốc phòng.

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản