556952

Kế hoạch 29/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 do tỉnh Nam Định ban hành

556952
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 29/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 do tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 29/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Trần Lê Đoài
Ngày ban hành: 20/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 29/KH-UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định
Người ký: Trần Lê Đoài
Ngày ban hành: 20/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/KH-UBND

Nam Định, ngày 20 tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN NĂM 2023

Thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Văn bản số 279/BNV-CTTN ngày 31/01/2023 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023; Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2025, UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên của tỉnh Nam Định.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2023.

- Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho thanh niên; các nội dung liên quan đến đời sống, lao động, học tập và việc làm của thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên phải có trọng tâm, trọng điểm; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chủ trì với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. Đảm bảo việc thực hiện các nội dung công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch và tiến độ thời gian.

- Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về thanh niên với hoạt động của Đoàn thanh niên và các tổ chức của thanh niên. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tập trung nghiên cứu, lồng ghép việc ban hành cơ chế, chính sách cho thanh niên trong kế hoạch hoạt động chung của cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; các chính sách pháp luật đối với thanh niên theo quy định tại Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021, Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021; Văn bản số 279/BNV-CTTN ngày 31/01/2023 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023; Nghị quyết số 64/2021/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phát triển thanh niên tỉnh Nam Định, giai đoạn 2021-2030; Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Nam Định.

- Tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 theo quy định tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ.

2. Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030

- Tổ chức triển khai thực hiện các dự án, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; các nhiệm vụ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030.

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu tại Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2025 và nội dung trọng tâm tại Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023.

- Bố trí đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên và kinh phí hoạt động hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2022-2025.

3. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

3.1. Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên và các văn bản có liên quan cho các đối tượng sau:

- Công chức của các sở, ban, ngành tỉnh trực tiếp tham mưu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.

- Lãnh đạo, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên thuộc phòng Nội vụ các huyện và thành phố Nam Định.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2023.

3.2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định xây dựng Kế hoạch và tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên; triển khai các văn bản có liên quan theo quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương.

Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2023.

4. Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên

4.1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ và Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Thực hiện trong quý I, II, III và báo cáo kết quả thực hiện trong quý IV năm 2023.

4.2. Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

5. Triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam

Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam, cụ thể:

5.1. Các cơ quan, đơn vị chủ động lồng ghép công tác phát triển thanh niên với việc thực hiện các chính sách thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực mà cơ quan, đơn vị thực hiện; phân công cán bộ, công chức cập nhật số liệu có liên quan đến thanh niên tích hợp với công tác tổng hợp số liệu chung của ngành, địa phương, báo cáo đánh giá tác động của các chính sách do ngành, địa phương thực hiện tới đối tượng thanh niên trên địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh.

5.2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào hệ thống biểu mẫu báo cáo chấp hành đầy đủ, chính xác nội dung; thời điểm báo cáo và thời kỳ báo cáo của từng biểu mẫu báo cáo gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp), cụ thể:

- Đối với các biểu mẫu báo cáo của Công an tỉnh: trước ngày 20/3/2023.

- Đối với các biểu mẫu báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Cục Thống Kê, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Nam Định, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh: trước ngày 25/3/2023.

- Đối với biểu mẫu của các trường Đại học trên địa bàn tỉnh: trước ngày 25/3/2023.

- Đối với các biểu mẫu báo cáo của Sở Y tế: trước ngày 15/4/2023.

- Đối với các biểu mẫu báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh: trước ngày 25/6/2023.

5.3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện việc thu thập các biểu mẫu theo Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 về việc quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam theo đối với các cơ quan, đơn vị theo phân cấp và gửi biểu mẫu báo cáo số liệu theo mốc thời gian tại mục 5.2.

6. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2021-2030

- Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch và hướng dẫn nội dung công tác kiểm tra tình hình thi hành quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực hiện: Quý III, Quý IV năm 2023.

- Các sở, ban, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với thanh niên theo lĩnh vực, phạm vi quản lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch theo các nội dung trên phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị và địa phương; tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm, giải quyết về cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên theo Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày

01/3/2021 của Chính phủ.

3. Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị, địa phương sử dụng kinh phí thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch liên quan đến quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định.

4. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, tuyên truyền phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho các đối tượng thanh niên bằng các hình thức và phương pháp phù hợp.

- Chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với cơ quan chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp hoạt động góp phần thực hiện các chỉ tiêu trong chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2021-2030.

- Đề xuất, tổ chức các hoạt động, xung kích tình nguyện để tập hợp thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh.

5. Đề nghị Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh: Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 361/QĐ-BNV ngày 28/05/2020 của Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam để phối hợp giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

6. Các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo (qua Sở Nội vụ) nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trước ngày 31/11/2023, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Vụ CTTN);
- Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các trường Đại học trên địa bàn tỉnh;
- Hội Cựu TNXP tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Lê Đoài

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản