556877

Kế hoạch 283/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

556877
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 283/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 283/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Mai Hùng Dũng
Ngày ban hành: 19/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 283/KH-UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương
Người ký: Mai Hùng Dũng
Ngày ban hành: 19/01/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 283/KH-UBND

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP;

Để triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, qua đó đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật và kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh để góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, các cấp chính quyền.

b) Phát huy hiệu quả sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

c) Đảm bảo các điều kiện về nhân lực và kinh phí thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

d) Kế hoạch phải được triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh, xác định trách nhiệm cho từng cấp, ngành, đơn vị một cách cụ thể, rõ ràng, công khai.

II. LĨNH VỰC CẦN THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ

1. Trên cơ sở Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 của Chính phủ và thực tiễn thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xác định lĩnh vực trọng tâm, trọng tâm liên ngành (gọi chung là lĩnh vực trọng tâm liên ngành) để bổ sung vào Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

2. Các Sở, ban, ngành căn cứ quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch của Bộ, ngành Trung ương về lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành mình, chủ động ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tổ chức thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực pháp luật trong hệ thống ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo tiến độ và nội dung theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã căn cứ quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đảm bảo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện đồng bộ, toàn diện trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG CẦN THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ

Các nội dung cụ thể cần theo dõi, đánh giá thực hiện theo quy định tại Chương 2 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, được bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP, trong đó chú trọng xem xét đánh giá về:

1. Tính thống nhất, đồng bộ, tính khả thi của các quy định pháp luật, qua đó kịp thời đề xuất, kiến nghị xử lý những nội dung, quy định chồng chéo, thiếu đồng bộ, không khả thi hoặc những khoảng trống pháp luật.

2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

3. Tình hình tuân thủ, chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân, người có thẩm quyền trong việc tổ chức thi hành pháp luật.

4. Tác động tích cực, tác động tiêu cực của việc thi hành các quy định của pháp luật đối với đời sống kinh tế, xã hội.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động:

+ Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật qua báo cáo của các đơn vị, kết quả hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân và các nguồn thông tin phù hợp khác theo quy định của pháp luật để phục vụ cho việc đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương mình.

+ Đối với hoạt động thu thập và xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm liên ngành do Sở, ngành được giao là đơn vị chủ trì thực hiện.

+ Việc xử lý thông tin thu thập được thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn thi hành.

- Sản phẩm đầu ra: văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động: Tổ chức kiểm tra đối với lĩnh vực trọng tâm liên ngành và công tác triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm liên ngành tại một số đơn vị, địa phương (địa điểm kiểm tra cụ thể do Trưởng đoàn kiểm tra quyết định sau khi tham khảo ý kiến của các Sở, ban, ngành có liên quan).

+ Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc tổ chức kiểm tra đối với lĩnh vực trọng tâm liên ngành và công tác triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tùy theo tình hình và yêu cầu thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành hoặc giao các Sở, ngành tổ chức kiểm tra đối với những lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi quản lý của các Sở, ngành khi có phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc bất cập.

- Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

3. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát, phỏng vấn trực tiếp hoặc các hình thức phù hợp khác để kịp thời nắm bắt tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật năm 2023.

- Đơn vị thực hiện:

+ Sở, ban, ngành được phân công là đơn vị chủ trì thực hiện theo dõi đối với lĩnh vực trọng tâm liên ngành; các Sở, ban, ngành căn cứ tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hoạt động điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP, được hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 04/2021/TT-BTP.

Căn cứ yêu cầu về việc thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm liên ngành, Sở Tư pháp chủ động quyết định tổ chức hoạt động điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chủ động tổ chức hoạt động điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi địa bàn quản lý hoặc phối hợp thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật khi có yêu cầu của các Sở, ngành được giao là đơn vị chủ trì đối với lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2023; của Sở Tư pháp và các Sở, ngành khác.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

4. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động:

Căn cứ kết quả thu thập thông tin, kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xử lý theo thẩm quyền, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kiến nghị các cơ quan Trung ương xử lý theo thẩm quyền.

Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, được bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

5. Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật

Căn cứ thông tin thu thập được và thực tiễn quản lý của ngành, địa phương mình, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật định kỳ hàng năm; báo cáo tình hình xử lý kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo đột xuất, báo cáo theo chuyên đề về tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền.

Đối với báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023:

- Nội dung hoạt động: Căn cứ báo cáo của các Sở, ban, ngành, báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan liên quan, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Tư pháp theo quy định.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung, thời hạn thực hiện báo cáo: Thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp triển khai thực hiện và hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện đầy đủ, có hiệu quả theo nội dung Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các Sở, ban, ngành xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành mình; cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành; tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương mình; tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) theo quy định. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn; tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện (thông qua Phòng Tư pháp) theo quy định.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được bố trí từ ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- VPCP, Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - BTP;
- TT.TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP (Dg, Tg), TH;
- Lưu: VT, Th.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Mai Hùng Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản