507587

Kế hoạch 273/KH-BGDĐT năm 2022 về tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

507587
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 273/KH-BGDĐT năm 2022 về tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 273/KH-BGDĐT Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 21/03/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 273/KH-BGDĐT
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 21/03/2022
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 273/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CỐT CÁN MẦM NON DỰA TRÊN TIẾP CẬN MỚI VỀ CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỘI NGŨ CỐT CÁN

Triển khai thực hiện Quyết định số 4896/QĐ-BGDĐT ngày 27/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” (sau đây gọi tắt là Đán) năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tập hun, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tăng cường năng lực cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán đáp ng yêu cầu đi mới công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

- Bám sát nhiệm vụ và giải pháp thực hiện mục tiêu Đề án về việc xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở cốt cán mầm non dựa trên cách tiếp cận mới về chức năng, nhiệm vụ;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ gia đơn vị, tổ chức, cá nhân và địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tập hun đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý ct cán mm non năm 2022 theo lộ trình tập huấn đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mm non của Đề án; giải quyết kịp thời các vướng mc phát sinh trong quá trình thực hiện bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch này;

- Công tác tập huấn bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

II. Nội dung

1. Tiếp tục bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và triển khai các khóa đào tạo, bi dưỡng giáo viên qua mạng internet.

2. Bi dưỡng năng lực tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường hoặc các trường trên địa bàn; tham gia tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu hàng năm của ngành (cấp phòng, sở, Bộ).

3. Bồi dưỡng năng lực biên soạn tài liệu, thiết kế các chuyên đề bồi dưỡng cho giáo viên, hướng dẫn cho cha, mẹ, người giám hộ trẻ em về chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; tổ chức hướng dẫn cho sinh viên thực hành, thực tập sư phạm; cách thức kết nối với giảng viên sư phạm các khoa giáo dục mầm non trao đổi kiến thức về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

4. Tiếp tục bồi dưỡng năng lực hỗ trợ, tư vấn cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn xây dựng kế hoạch tự học, tự phát triển năng lực quản trị nhà trường;

5. Tiếp tục bồi dưỡng cập nhật những kiến thức, kỹ năng trên cơ sở các nội dung trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Thành phần, địa điểm, thời gian và phương thức tập huấn

1. Thành phần, số lượng đại biểu

- Ban tổ chức; các chuyên gia; đại diện Lãnh đạo Sở, Phòng phụ trách giáo dục mầm non của các Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non và các báo cáo viên tập huấn (50 người);

- Giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non của 63 Sở Giáo dục và Đào tạo đã được đánh giá đạt trong khóa tập huấn, bồi dưỡng năm 2021.

2. Thời gian: Dự kiến vào tháng 8-9/2022.

3. Phương thức: Trực tuyến

(Thành phần đại biểu và thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

IV. Kinh phí thực hiện

Kinh phí lấy từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. Tổ chức thực hiện

1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức, triển khai tập huấn theo Kế hoạch;

- Đề xuất dự toán kinh phí tập huấn;

- Tham mưu với Lãnh đạo Bộ thành lập Ban tổ chức, Ban biên soạn tài liệu, Báo cáo viên, Hội đồng thẩm định tài liệu; chủ trì biên soạn tài liệu tập huấn; ban hành các công văn, văn bản theo thẩm quyền gửi các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan trong thực hiện Kế hoạch;

- Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

2. Các vụ/cục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Vụ Kế hoạch -Tài chính Bố trí kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025” năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Vụ Giáo dục Mầm non, Cục Công nghệ thông tin, các vụ/cục chức năng và các đơn vị liên quan: Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục triển khai thực hiện Kế hoạch; cử cán bộ tham gia Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định tài liệu và tham dự tập huấn.

3. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Kế hoạch, cử cán bộ tham gia Ban tổ chức, Ban biên soạn tài liệu và tham gia báo cáo viên.

4. Các Sở Giáo dục và Đào tạo

- Cử và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non tham dự tập huấn;

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai tổ chức tập huấn ở đơn vị;

- Kinh phí cử giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán mầm non tham dự tập huấn do địa phương chi trả theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ với Bà Đinh Thị Hồng Kiên, CVC Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Email: dthkien@moet.gov.vn; Điện thoại: 0985 804 668.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các TTr (để phối hợp c/đ);
- Các Vụ: KH-TC, GDMN (để t/h);
- Trường ĐHSP Hà Nội, trường CĐSP Trun
g ương (để t/h);
- Các Sở GDĐT; Sở GD, KH và CN Bạc Liêu (đ
t/h);
- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
(để t/h);
- C
ng thông tin điện tBộ GDĐT;
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Ngọc Thưởng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản