556949

Kế hoạch 27/KH-UBND về tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023 do tỉnh Nam Định ban hành

556949
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 27/KH-UBND về tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023 do tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 27/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 13/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 27/KH-UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định
Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 13/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/KH-UBND

Nam Định, ngày 13 tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2023

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 24/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước, kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963 - 21/5/2023), kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).

1.2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

2. Yêu cầu

2.1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, các cụm, khối thi đua chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kế hoạch được giao, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế với nhiều hình thức, nội dung phong phú tạo khí thế thi đua mới và động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương và là động lực thúc đẩy thi đua thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

II. NỘI DUNG

Thực hiện chủ đề phong trào thi đua năm 2023: “Đoàn kết, vượt khó - Chủ động thích ứng - Điều hành linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả”, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố Nam Định, các cơ quan, doanh nghiệp, các cụm, khối thi đua của tỉnh (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương) lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

1.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh phát động như: “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025; “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025; “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025” gắn với thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”của tỉnh Nam Định”; “Dân vận khéo”; “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Tiến hành sơ kết phong trào thi đua “Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025 gắn với sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025; phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; Hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025 duy trì mức giảm 0,05-0,1%/ năm, đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5%.

Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025”, Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy như: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025", “Chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước gắn với công khai, minh bạch, thuận lợi, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư.

Triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” tỉnh Nam Định; chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành sớm các công trình dự án quan trọng, các dự án có sức lan tỏa, tạo sự đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đảm bảo phát triển kết cấu hạ tầng gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

1.2. Các ngành, đơn vị, địa phương phát động, triển khai các phong trào thi đua do bộ, ngành Trung ương, tỉnh phát động gắn với lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan đơn vị; đồng thời gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

1.3. Tổ chức phát động phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành sớm các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh” và các đợt thi đua đặc biệt hướng tới các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh như: Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963 - 21/5/2023), 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)...

2. Tăng cường công tác lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng

2.1. Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ và Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

2.2. Tổ chức triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Hoàn thành trong quý IV năm 2023.

2.3. Tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng từ tỉnh tới cơ sở, đảm bảo ổn định, có tính kế thừa. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ.

2.4. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, kiến nghị trong lĩnh vực thi đua khen thưởng ở các cấp. Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức triển khai thực hiện nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

2.5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng từ tỉnh tới cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân.

3. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng

3.1. Tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, chính xác công khai, công bằng, có tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương. Thực hiện tốt công tác thẩm định hồ sơ, xét khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định về quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục hồ sơ, kết hợp xem xét ý kiến đánh giá của các cơ quan liên quan và dư luận xã hội.

3.2. Chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề trong các lĩnh vực; quan tâm làm tốt việc phát hiện, đề xuất khen thưởng và thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền ở mỗi cấp. Nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp như công nhân, nông dân, công chức, viên chức, chiến sĩ... Việc khen thưởng phải gắn với kết quả thực hiện các phong trào thi đua thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; những việc làm tốt, sáng kiến của tập thể, cá nhân mang lại hiệu quả cao phục vụ người dân, doanh nghiệp.

3.3. Năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét khen thưởng và đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh, có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương:

a) Đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu các cụm, khối thi đua của tỉnh; các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua: Trong tháng 02 năm 2023.

b) Khen thưởng cấp nhà nước thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác

- Đợt 1: Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội: Trong tháng 5 năm 2023.

- Đợt 2: Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh: Trong tháng 9 năm 2023.

Đối với khen thưởng cấp nhà nước theo các chuyên đề, khen thưởng đột xuất; giao Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét cho ý kiến trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Đối với khen thưởng của tỉnh, của các ngành, đơn vị, địa phương: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong phạm vi thẩm quyền, căn cứ các quy định về thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua và thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân để có các hình thức biểu dương, khen thưởng và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng kịp thời, phù hợp.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến

4.1. Tăng cường tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Sở Nội vụ tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”. Thời gian hoàn thành trong tháng 03/2023.

4.2. Các ngành, đơn vị, địa phương có kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, điển hình tiên tiến trong ngành, địa phương, đơn vị mình với tiêu chí, lộ trình và trách nhiệm cụ thể; kịp thời tổng kết mô hình, điển hình và khen thưởng để ghi nhận những cách làm hiệu quả, động viên, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến.

4.3. Các cơ quan thông tin truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng thời lượng, xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin bài, phóng sự,… về các phong trào thi đua, gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực hiện tuyên truyền điển hình tiên tiến với nhiều hình thức, phương pháp đổi mới, kịp thời đưa tin, bài về các gương điển hình, người tốt, việc tốt trên các trang website của tỉnh, địa phương, đơn vị, trên các nền tảng mạng xã hội để tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

4.4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) và các ngành, đơn vị, địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh kế hoạch tổ chức tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963 - 21/5/2023), 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

4.5. Thực hiện tốt việc tổ chức trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo đúng quy định, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền.

5. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp và các cụm, khối thi đua

5.1. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cấp và vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng trong việc chỉ đạo và kiểm tra giám sát tổ chức phong trào thi đua, thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng; đề xuất các biện pháp tổ chức thực hiện chương trình công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt trong việc phát hiện, đề xuất khen thưởng cho tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.

5.2. Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức phát động các phong trào thi đua, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng đối với sở, ngành, đơn vị, địa phương.

5.3. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cụm, khối thi đua của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt cộng của các cụm, khối thi đua bảo đảm đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và nội dung các phong trào thi đua của tỉnh, các cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2023; tổ chức phát động thi đua và sơ kết, tổng kết để đánh giá phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi nội dung đăng ký thi đua; kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề; kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến; kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) trong Quý I năm 2023 để tổng hợp, theo dõi.

3. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự là động lực tác động tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021-2025).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ) theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐKT Trung ương;
- Cụm Thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các cụm, khối thi đua của tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản