557040

Kế hoạch 110/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2023

557040
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 110/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2023

Số hiệu: 110/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 27/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 110/KH-UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 27/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/KH-UBND

Nghệ An, ngày 27 tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2023

Căn cứ Luật Thanh niên năm 2020; Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030; Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực; tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên phải có trọng tâm, trọng điểm; có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Đảm bảo việc thực hiện các nội dung công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra.

- Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về thanh niên với hoạt động của Đoàn thanh niên và các tổ chức của thanh niên. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành, các địa phương nghiên cứu, lồng ghép việc xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách cho thanh niên trong kế hoạch hoạt động chung của các cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến thực hiện Luật Thanh niên, các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên

- Tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thực hiện Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và các văn bản liên quan đến công tác thanh niên tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức chương trình đối thoại với thanh niên theo Điều 10 - Luật Thanh niên và Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Tỉnh đoàn; Ủy ban nhân dân các cấp.

2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch phát triển thanh niên Nghệ An giai đoạn 2022 - 2030

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã rà soát Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2030 tại Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 và Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển thanh niên đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh.

3. Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Tỉnh đoàn, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục rà soát, kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tham mưu giải quyết chế độ trợ cấp cho thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến trở về địa phương trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tham mưu thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

4. Thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

- Thống kê, thu thập thông tin và các chỉ số của thanh niên trên các lĩnh vực theo Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam; Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Các cơ quan, đơn vị chủ động lồng ghép công tác phát triển thanh niên với việc thực hiện các chính sách thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực mà cơ quan, đơn vị thực hiện; phân công cán bộ, công chức cập nhật số liệu có liên quan đến thanh niên tích hợp với công tác tổng hợp số liệu chung của ngành, địa phương, báo cáo đánh giá tác động của các chính sách do ngành, địa phương thực hiện tới đối tượng thanh niên trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Nghệ An, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào hệ thống biểu mẫu báo cáo đầy đủ, chính xác các nội dung và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 25/3/2023.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện việc thu thập các biểu mẫu theo Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.

5. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2030 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ: Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Tỉnh Đoàn Nghệ An: Chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc chủ động phối hợp với các cơ quan chính quyền cùng cấp ) dựng kế hoạch, quy chế phối hợp hoạt động góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2030.

3. Sở Tài chính: Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách để tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã: Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2023; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện có hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 gửi về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp) trước ngày 01 tháng 12 năm 2023. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (Vụ Công tác thanh niên);
- Chủ tịch,
các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
-
CVP, PCVP TH UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, TH (T).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

TT

Các nhiệm vụ thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật nhm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên; gắn giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa.

Sở Tư pháp

Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã

Năm 2023

2

Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên.

Sở Nội vụ

Tỉnh đoàn; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã

Năm 2023

3

Xây dựng chuỗi các chương trình truyền thông về giáo dục đạo đức, lối sống, hướng nghiệp và kỹ năng tương lai cho thanh niên; Thông tin, tuyên truyền về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2030.

Tỉnh đoàn

Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Nghệ An; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã

Năm 2023

4

Tổ chức các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo trong thanh thiếu niên, nhi đồng; Liên hoan sáng tạo trẻ; Ngày hội sáng tạo.

Tỉnh đoàn

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo

Quý II/2023

5

Triển khai xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, các hội thi, hội diễn, hội thao trong đoàn viên, thanh niên góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Sở Văn hóa và Thể thao

Tỉnh đoàn; các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã

Năm 2023

6

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia phong trào thanh niên tình nguyện, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, Chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện hàng năm

Tỉnh đoàn

Sở Nội vụ; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2023

7

Xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh niên Nghệ An giai đoạn 2023 - 2030”

Tỉnh đoàn

Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan

Năm 2023

8

Xây dựng đề án tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh đoàn

Tỉnh đoàn

Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan

Năm 2023

9

Xây dựng Đề án “Đoàn thanh niên Nghệ An tham gia Cải cách hành chính giai đoạn 2023 - 2030”

Tỉnh đoàn

Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan

Năm 2023

10

Xây dựng Đề án “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2023 - 2030”

Tỉnh đoàn

Các sở, ngành có liên quan

Năm 2023

11

Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tỉnh đoàn

Các sở, ngành có liên quan

Năm 2023

12

Triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023 - 2027”

Tỉnh đoàn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan.

Quý IV/2023

13

Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Nghệ An (theo Kế hoạch số 739/KH-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã

Năm 2023

14

Tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp luật lao động, việc làm và tư vấn chính sách, hỗ trợ dạy nghề cho thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã

Năm 2023

15

Tổ chức tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, giới thiệu giải quyết việc làm cho thanh niên và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Tỉnh đoàn

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã

Năm 2023

16

Cung cấp thông tin và tiếp cận các dịch vụ thân thiện về tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thanh niên; tư vấn trước khi kết hôn cho thanh niên.

Sở Y tế

Tỉnh đoàn; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2023

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản