557090

Kế hoạch 106/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

557090
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 106/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

Số hiệu: 106/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 23/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 106/KH-UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 23/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/KH-UBND

Nghệ An, ngày 23 tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-BCĐ138/CP ngày 18/01/2023 của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận s13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm (sau đây viết tắt là PCTP) trong tình hình mới và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình của Chính phủ chỉ đạo công tác PCTP, góp phần “Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong PCTP; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với những hành vi phạm tội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp kéo giảm tội phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bắt giữ, điều tra, xử lý tội phạm và tăng cường các biện pháp phòng, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

3. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên trách trong công tác PCTP; thực hiện nghiêm quy định của Đảng về trách nhiệm “nêu gương”, đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương trong công tác PCTP.

4. Tăng cường khai thác, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, chuyển đổi trạng thái các mặt công tác từ “truyền thống” sang “hin đại” vào công tác phòng ngừa, đu tranh có hiệu quả với tội phạm. Nghiên cứu, khai thác các phần mềm, ứng dụng trên nền tảng Cơ sở dliệu quốc gia về dân cư phục vụ quản lý xã hội, quản lý nghiệp vụ, phòng, chống tội phạm.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về công tác phòng, chống tội phạm, gắn với thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch lớn của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PCTP. Xác định công tác PCTP là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, phải thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, cùng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

- Xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp; gắn với phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên và trách nhiệm mọi người dân trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (sau đây viết tắt là ANTT). Củng cố, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác phòng, chống tội phạm.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình ANTT tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu ở những nơi để tội phạm gia tăng, diễn biến phức tạp, tội phạm hoạt động lộng hành, kéo dài nhưng không có biện pháp giải quyết kịp thời, triệt để, gây bức xúc trong nhân dân.

- Củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (sau đây viết tắt là ANTQ) từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, gắn với trách nhiệm quản lý từng địa bàn, lĩnh vực.

- Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác PCTP; định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương, những tình hình nổi lên trong công tác phòng, chống tội phạm.

2. Công tác phòng ngừa tội phạm

a) Công tác phòng ngừa xã hội

- Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập của người dân; chủ động rà soát, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, không để tội phạm lợi dụng các chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội... để trục lợi, vi phạm pháp luật.

- Tổ chức công tác phòng ngừa tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý cán bộ, quản lý sử dụng tài sản công, chủ động phòng ngừa, không để tội phạm có cơ hội lợi dụng hoạt động.

- Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, người lao động, học sinh, sinh viên... ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, biển đảo; trong đó, công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức; chú trọng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, công nghệ số, các trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở; huy động sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, người có uy tín, có ảnh hưởng trong cộng đồng dân cư... để phối hợp tuyên truyền, phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau và đặc điểm của từng địa phương, từng lĩnh vực.

- Căn cứ tình hình thực tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chỉ đạo mở các đợt cao điểm truyền thông phòng, chống tội phạm nói chung, từng loại tội phạm nói riêng. Trong đó, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6); Ngày toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người (30/7) năm 2023... Trong tháng 6, 7/2023, các Đài Phát thanh - Truyền hình, các báo, tạp chí địa phương phải tăng thời lượng phát sóng và đăng tải các thông điệp về phòng chống ma túy, phòng, chống mua bán người...

- Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện”. Chú trọng chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, với nhiều hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, nhất là nghiên cứu để tổ chức rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình bảo đảm ANTT tại làng Phan, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên; trong năm 2023, phấn đấu ít nhất có 02 mô hình được thông báo nhân rộng trên phạm vi toàn quốc; mi huyện, thành, thị phấn đấu xây dựng ít nhất 01 mô hình nhân rộng toàn tỉnh. Tập trung xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiến tới xây dựng các huyện, thành, thị điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; đặc biệt, xây dựng thị xã Cửa Lò điển hình kiểu mẫu về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và văn minh đô thị.

- Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở để phát hiện, giải quyết các xung đột xã hội, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, nhất là liên quan đến vấn đề đất đai, môi trường, thực hiện chế độ, chính sách, quan hệ lao động; vận động nhân dân chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, tham gia giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật; không để phát sinh các vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về ANTT, góp phần làm giảm các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát và thực hiện các kiến nghị, khiếu nại của nhân dân ở địa bàn cơ sở.

- Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, góp phần hạn chế tình trạng tái phạm tội. Chú trọng công tác hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm; xây dựng, củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng đnâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục các đối tượng tại địa bàn cơ sở...

b) Công tác phòng ngừa nghiệp vụ

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội theo chỉ đạo của Bộ Công an và Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh; phấn đấu chuyển hóa thành công ít nhất 60% tổng số địa bàn phức tạp về trật tự, an toàn xã hội lựa chọn chuyển hóa; 85% địa bàn chuyển hóa thành công không phức tạp trở lại.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ đối tượng có án phạt tù ngoài xã hội, đối tượng đặc xá, tù tha, đối tượng thuộc diện quản lý tại xã, phường, thị trấn, thanh, thiếu niên càn quấy, hư hỏng; khảo sát, thống kê và quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy, đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, “loạn thần”, không để xảy ra các vụ việc mất an ninh, trật tự xã hội... Nâng cao hiệu quả công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc và công tác quản lý sau cai tại cộng đồng, góp phần hạn chế tối đa nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng ngừa nghiệp vụ của các cơ quan chuyên trách PCTP thuộc lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan... làm nền tảng, cốt lõi trong tấn công, trấn áp tội phạm.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhằm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm lợi dụng các chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội để trục lợi, các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, xây dựng cơ bản, quản lý thị trường, đất đai, môi trường, lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý người nước ngoài, an ninh trên không gian mạng...

- Khai thác, phát huy tối đa giá trị, hiệu quả của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân để chuyển đổi phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội; tập trung triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, phục vụ xây dựng, hoạch định chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả PCTP và vi phạm pháp luật trên cơ sở kết nối dữ liệu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại.

3. Công tác tấn công trấn áp, điều tra, xử lý tội phạm

- Chủ động nắm tình hình, thống kê, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tội phạm để có giải pháp đấu tranh trấn áp theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm theo phương châm “Ly phòng ngừa làm trọng; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm” và theo tinh thần “Tích cực, khẩn trương, hiệu quả”. Chủ động rà soát, bổ sung, điều chỉnh, triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình, địa bàn, không để tội phạm hoạt động gây bức xúc dư luận xã hội.

- Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động có tổ chức, “tín dụng đen”, “bảo kê”, siết nợ, đòi nợ thuê...; tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí gây án, giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội; các băng, ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động lưu động, ổ nhóm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm chống người thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, đánh bạc, mại dâm...; không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” và các tụ điểm phức tạp về TTXH gây bức xúc trong nhân dân. Kìm giữ, làm giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội ít nhất 05% so với năm 2022; phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt trên 85%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%; tỷ lệ khám phá tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ít nhất 65% tổng số vụ án xảy ra.

- Chủ động lập án đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn; các tụ điểm phức tạp; điểm tổ chức sử dụng ma túy tại các khách sạn, nhà nghỉ, quán bar... Chuẩn bị đầy đủ các phương án bắt giữ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Tập trung bắt, triệt xóa các điểm, tụ điểm ma túy nhằm “làm sạch” địa bàn cấp xã có ma túy, tiến tới xây dựng “Huyện, thành, thị sạch về ma túy” theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ bắt giữ, xử lý tội phạm mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong tổng số vụ tội phạm ma túy bị bắt giữ, xử lý. Phấn đấu kìm giữ, không để phát sinh mới địa bàn phức tạp về ma túy, làm giảm người nghiện ma túy.

- Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm tham nhũng, chức vụ, kinh tế, môi trường; nâng tỷ lệ thu hồi, kê biên, phong tỏa tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng đạt trên 60%; bảo đảm 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đều được chuyển ngay đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Tập trung phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi “tham nhũng vặt” gây bức xúc trong nhân dân; tội phạm và vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm, tội phạm và vi phạm liên quan đến pháo, buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả, gian lận thương mại...

- Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, xử lý tội phạm theo quy định pháp luật. Bảo đảm 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, giải quyết; tỷ lệ giải quyết xong đạt trên 95%. Truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố. Nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 88%. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân các cấp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, thi hành án hình sự, không để xảy ra oan, sai, tuân thủ nguyên tc “thượng tôn pháp luật”, bảo đảm quyền công dân, quyền và lợi ích hp pháp của cá nhân, tổ chức. Chú ý lựa chọn án điểm để đưa ra xét xử lưu động, phục vụ công tác tuyên truyền và răn đe tội phạm.

- Thực hiện hiệu quả công tác bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã gắn với làm giảm số đối tượng truy nã phát sinh mới.

4. Công tác phối hợp và hợp tác quốc tế về PCTP

- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp trong công tác đấu tranh PCTP, nhất là trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng ngừa; trao đổi thông tin; phối hợp tổ chức đấu tranh triệt xóa các đường dây, ổ nhóm tội phạm lớn...

- Phối hợp hiệu quả với các đơn vị nghiệp vụ theo ngành dọc từ cấp Bộ, ngành Trung ương đến cấp xã và nâng cao quan hệ phối hợp với các lực lượng chức năng của nước Lào trong công tác phòng, chống tội phạm; tổ chức giao ban với các tỉnh có chung đường biên giới ở 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) để chủ động trao đổi thông tin, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người... Tiếp tục duy trì hoạt động của Văn phòng liên lạc phòng, chng tội phạm và ma túy qua biên giới với tỉnh Hủa Phăn, Lào (Văn phòng BLO).

5. Công tác xây dựng lực lượng chuyên trách PCTP

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan bảo vệ pháp luật đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ Nhân dân, đảm bảo yêu cầu công tác PCTP trong tình hình mới; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng con người nghiệp vụ - công nghệ. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, góp phần phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa.

- Quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉnh đạo, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; trên cơ sở đó, có kế hoạch, lộ trình huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An có đủ sức mạnh, tiềm lực, phục vụ hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng, bảo đảm ANTT, trật tự, an toàn xã hội, PCTP và vi phạm pháp luật trong tình hình mới.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Công an Nghệ An theo phương châm “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Cơ quan điều tra hai cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, liêm chính, uy tín, ý thức tổ chức kỷ luật, vững về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, có trình độ ngoại ngữ, khoa học kỹ thuật, am hiểu kiến thức kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới... để làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động nhận diện và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ.

6. Công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm; qua đó, phát hiện những sơ hở, thiếu sót, tồn tại, hạn chế để kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật khác có liên quan.

7. Ứng dụng khoa học công nghệ và huy động nguồn lực phục vụ PCTP

- Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phòng, chống tội phạm, trong đó, chú trọng khai thác dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu căn cước công dân; chủ động nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý các loại đối tượng, phục vụ công tác PCTP ...

- Tăng mức đầu tư ngân sách, ưu tiên đầu tư kinh phí, phương tiện, trang thiết bị cho các lực lượng trực tiếp đấu tranh PCTP. Có cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ công tác PCTP từ các tổ chức kinh tế, xã hội, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác PCTP, ưu tiên cho lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã để kịp thời giải quyết từ đầu, từ sớm các vấn đề phức tạp về ANTT nảy sinh tại cơ sở.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác PCTP; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích; chế độ hỗ trợ phù hợp cho tập thể, gia đình, cá nhân bị thương, hi sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia PCTP.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Thực hiện tốt chức năng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; tập trung tham mưu, chỉ đạo, phối hợp triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung, giải pháp công tác PCTP được giao tại Phn II Kế hoạch này.

- Tham mưu tổ chức sơ, tổng kết các văn bản lớn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PCTP trong năm 2023 và tham mưu các hoạt động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác PCTP tại các đơn vị, địa phương.

- Chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai toàn diện, hiệu quả các giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn; chủ động giao chỉ tiêu các mặt công tác đấu tranh PCTP cho Công an các đơn vị, địa phương, bảo đảm việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

- Phối hợp Sở Tài chính và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác PCTP năm 2023.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Phối hợp Công an tỉnh tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác PCTP của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương. Thẩm định các dự thảo văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các tài liệu phục vụ triển khai, sơ, tổng kết công tác PCTP. Tham mưu hỗ trợ kinh phí đảm bảo cho các ngành, địa phương thực hiện công tác PCTP, gắn với làm tốt công tác thi đua, khen thưởng.

3. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách và đề xuất của các đơn vị, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn lực thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác PCTP năm 2023 theo phân cấp quản lý hiện hành.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp các ban, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Huy động lực lượng phối hợp triển khai thực hiện công tác đảm bảo ANTT khi có yêu cầu.

5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm ở khu vực biên giới, tuyến biển, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm về pháo... Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới tham gia các hoạt động phòng, chống tội phạm. Phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn các chính sách giải quyết việc làm, an sinh xã hội nhằm phòng ngừa tội phạm. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; công tác cai nghiện, quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ vay vốn cho người được đặc xá, tha tù, người sau cai nghiện ma túy, tạo điều kiện hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm, tái nghiện ma túy; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.

- Tham mưu, chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở có chức năng cai nghiện ma túy trên địa bàn.

- Tăng cường kiểm tra hoạt động xuất khẩu lao động, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công bảo đảm đúng quy định, phòng ngừa tội phạm lợi dụng hoạt động.

7. Sở Y tế

- Chủ trì nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy. Chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tích cực điều trị, cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế. Tham mưu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Methadone, Buprenorphine) trên địa bàn toàn tỉnh.

- Quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, hóa chất, các loại thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện dùng vào mục đích y tế. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh, quản lý, sử dụng Methadone, Buprenorphine, các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế.

8. Sở Công Thương

Quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu, sử dụng, bảo quản và vận chuyển tiền chất ma túy, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp theo quy định. Kiểm tra việc thực hiện các điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật.

9. Cục Quản lý thị trường tỉnh

Thực hiện tốt chức năng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; tăng cường công tác quản lý thị trường; chủ động nắm, dự báo tình hình, tham mưu tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phòng, chống các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại trên địa bàn.

10. Sở Tư pháp

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTP. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý; tổ chức rà soát, củng cố đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên tại cơ sở nhằm hạn chế nguyên nhân phát sinh tội phạm do mâu thuẫn trong nhân dân. Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về PCTP; phát hiện những sơ hở, bất cập, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

11. Sở Văn hóa - Thể thao

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, đặc biệt là kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường..., góp phần phòng ngừa tội phạm. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người; các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống tội phạm... nhằm nâng cao nhận thức, góp phần làm giảm các tệ nạn xã hội, từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

12. Sở Du lịch

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động du lịch, kịp thời xử lý nghiêm minh các cơ sở kinh doanh du lịch có hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về PCTP, phòng, chng mua bán người, phòng, chng xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch.

13. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các đơn vị cơ sở triển khai kế hoạch phối hợp với Công an cơ sở tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh; phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ ANTT khu vực các cơ sở giáo dục thuộc quản lý. Thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp quản lý, giáo dục học sinh giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh; nhất là các kiến thức về phòng, chống tác hại của ma túy, phòng, chống xâm hại tình dục, bạo lực học đường...

14. Sở Giao thông vận tải

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tích cực, chủ động phối hợp lực lượng Công an và các đơn vị liên quan tại khu vực bến xe, ga tàu, cảng, bến thủy nội địa, trạm thu phí đường bộ, sân bay, các tuyến giao thông trọng đim nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan hoạt động giao thông vận tải.

15. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có các chương trình, dự án, hỗ trợ kinh phí cho nhân dân trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

16. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng cung cấp chính xác, kịp thời thông tin về tình hình, kết quả công tác PCTP. Tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về PCTP, giáo dục ý thức pháp luật, cảnh báo về tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, biện pháp PCTP, nêu gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả trong PCTP. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng viết, đưa tin bài về PCTP cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên...

17. Cục Hải quan tỉnh

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, tội phạm ma túy và các hành vi vi phạm khác tại các tuyến hàng không, tuyến đường biển và cửa khẩu theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PCTP, gắn với việc thực hiện các phong trào, cuộc vận động khác, như: phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa... Tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT tại các địa bàn dân cư; phối hợp xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tổ chức kiểm tra, giám sát các chuyên đề về PCTP.

- Phối hợp Công an tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-MTTW-BCA ngày 01/8/2013 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

19. Đề nghị Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh

Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác PCTP. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác PCTP; xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về PCTP trong các cấp hội, đoàn thể. Duy trì và củng cố các hoạt động thu hút cán bộ, hội viên tham gia PCTP.

20. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh

Đẩy mạnh xây dựng phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, gắn với PCTP, tệ nạn xã hội. Tổ chức tuyên truyền PCTP, tệ nạn xã hội sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với hình thức phù hợp. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật của các tổ chức công đoàn các cấp.

21. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh

- Tập trung chỉ đạo làm tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, gắn hiệu quả công tác của ngành với hiệu quả công tác PCTP. Thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

- Tập trung thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố.

- Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, đảm bảo không để quá hạn, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; hạn chế thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan. Tăng cường tổ chức các phiên tòa xét xử án điểm, xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết về pháp luật trong nhân dân và răn đe tội phạm.

22. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh khác

- Thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, PCTP và các tệ nạn xã hội cho cán bộ tại cơ quan, đơn vị mình.

- Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, công khai, minh bạch các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, an sinh xã hội; chủ động phối hợp các lực lượng chức năng tham gia PCTP thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách.

23. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm. Đồng thời, đưa nội dung nhiệm vụ công tác PCTP vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả; gửi kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 05/3/2023 để theo dõi, chỉ đạo.

Đnh kỳ và đột xuất, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để theo dõi. Trong đó, báo cáo kết quả 6 tháng (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/6/2023) gửi trước ngày 16/6/2023, báo cáo năm (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023) gửi trước ngày 16/12/2023 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh) chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo 138/CP, Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; tham mưu khen thưởng các tập thể, cá nhân triển khai thực hiện có hiệu quả; phê bình các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm./.

 

 


Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo 138 Chính phủ (để báo cáo);
- V
01 - Bộ Công an (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị:
- Lưu: VTUB, NC (TP, Vinh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản