557089

Kế hoạch 105/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

557089
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 105/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

Số hiệu: 105/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 23/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 105/KH-UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An
Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 23/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/KH-UBND

Nghệ An, ngày 23 tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2023

Thực hiện Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy, giai đoạn 2021 - 2025; căn cứ thực tiễn tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống ma túy (sau đây viết tắt là PCMT) gn với tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác PCMT.

2. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp PCMT nhằm ngăn chặn có hiệu quả ma túy thẩm lậu qua biên giới, không để Nghệ An trở thành địa bàn trung chuyển ma túy của cả nước; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm, vi phạm về ma túy và tệ nạn ma túy. Triển khai các giải pháp chuyn hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy; tăng cường các giải pháp cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác PCMT trên địa bàn toàn tỉnh; từng bước đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy.

3. Quá trình thực hiện công tác PCMT phải gắn với các mặt công tác phòng, chống tội phạm nói chung và lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực cho công tác này.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện

- Quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” bảo đảm bài bản, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, xây dựng lực lượng Công an nhân dân có đủ sức mạnh, tiềm lực, phục vụ tt các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong tình hình mới. Huy động hệ thống chính trị quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị bảo đảm đồng bộ, vững chắc từ tỉnh đến cơ sở, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tập trung tham mưu, chỉ đạo triển khai hiệu quả các mặt công tác PCMT gắn với tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy về công tác PCMT, trọng tâm là: Luật phòng, chống ma túy năm 2021; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật phòng, chống ma túy năm 2021; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chthị số 36-CT/TW; Chương trình hành động số 96-Ctr/TU ngày 07/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Nghị quyết số 05/2020/HĐND của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An...

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án về phòng, chống ma túy, như: Đề án nâng cao hiệu quả xóa địa bàn phức tạp về ma túy, giai đoạn 2022 - 2025, Kế hoạch thực hiện Tháng hành động PCMT (tháng 6) và Ngày toàn dân PCMT (26 /6) năm 2023; Kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện năm 2023... Chỉ đạo triển khai nhân rộng Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy” hướng tới mục tiêu “làm sạch” ma túy 6 huyện biên giới trong năm 2023.

- Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy tại các đơn vị, địa phương; gắn với kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống ma túy. Duy trì, kiện toàn hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo quy định.

2. Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy: Đa dạng hóa các nội dung, hình thức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác tuyên truyền; tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên; phổ biến, nhân rộng các mô hình điểm. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên, nhất là phóng viên các cơ quan báo, đài, truyền thông. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng hành động; Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy.

3. Triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy

- Chỉ đạo lực lượng Công an tập trung thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản theo 05 lĩnh vực, tăng cường công tác quản lý đối tượng liên quan đến ma túy; thực hiện hiệu quả công tác chuyn hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; các giải pháp giữ vững số xã, phường, thị trấn không có ma túy; giảm số xã, phường, thị trấn có ma túy và trọng điểm về ma túy.

- Chỉ đạo các lực lượng chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo và đánh giá đúng tình hình tội phạm về ma túy, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu, trên biển, trên các tuyến trọng điểm; tuyệt đối “không để bị động, bt ngờ trong mọi tình huống”; nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy từ tỉnh đến cơ sở.

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu qucác kế hoạch, phương án đấu tranh phòng, chống ma túy; triển khai mô hình “03 lớp” (lớp ngoại biên, lớp giáp biên giới và lớp nội địa) đấu tranh phòng, chống ma túy; tổ chức đấu tranh đng bộ, liên hoàn trên các địa bàn trọng điểm, bắt giữ cả đường dây, đối tượng cầm đu; ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng địa bàn Nghệ An làm địa bàn sản xuất, tàng trữ, trung chuyn ma túy.

4. Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy

- Thường xuyên rà soát, thống kê, cập nhật số liệu người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy để có biện pháp quản lý chặt chẽ. Chủ động lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tập trung triển khai các giải pháp, nhằm kiềm chế phát sinh người nghiện mới, người sử dụng trái phép chất ma túy.

- Khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai; chỉ đạo lực lượng Công an xã, phường, thị trấn triển khai quyết liệt công tác xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ áp dụng các biện pháp cai nghiện, công tác quản lý người nghiện, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo chuyên khoa cho đội ngũ y bác sỹ; bố trí lực lượng y bác sỹ đủ điều kiện, phương tiện phục vụ việc xác định tình trạng nghiện ma túy tại 100% trạm y tế các xã, phường, thị trấn. Tập huấn cho lực lượng Công an cấp xã về sử dụng các thiết bị xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, cách thức thu thập những nội dung, tài liệu để chuyển cho cơ quan y tế phục vụ công tác xác định tình trạng nghiện.

- Rà soát, đánh giá tổng thể năng lực, công suất của các cơ sở cai nghiện công lập để tổ chức công tác cai nghiện phù hợp với thực tiễn; sử dụng, phân công bố trí đội ngũ y bác sỹ, nhất là bác sỹ chuyên khoa tâm thần vào công tác tại các cơ sở cai nghiện đảm bảo các cơ sở cai nghiện có đội ngũ y bác sỹ được đào tạo, tập huấn về xác định tình trạng nghiện, điều trị nghiện ma túy. Tổ chức tập hun chuyên sâu cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động ở cơ sở cai nghiện về dự phòng điều trị cai nghiện theo mục tiêu đề ra.

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Tiếp tục đẩy mạnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; mở rộng các điểm cấp phát thuốc Methadone để tạo điều kiện cho người bệnh ddàng tiếp cận dịch vụ; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an triển khai có hiệu quả công tác rà soát, lập hồ sơ đưa người nghiện vào trung tâm cai nghiện và quản lý sau cai, tạo công ăn việc làm giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

5. Công tác hợp tác quốc tế

- Đẩy mạnh hợp tác hiệu quả thực chất về phòng, chống ma túy với lực lượng chức năng và các tỉnh đối biên của Lào theo mô hình “3 cấp” từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ; đặc biệt là Bn ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma túy với Bộ Công an Lào. Phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng, chống ma túy 08 tỉnh biên giới biên giới Việt - Lào năm 2023.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động trao đổi thông tin, xác lập các chuyên án chung, phi hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá tận gốc các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, các tụ điểm tập kết ma túy dọc theo tuyến biên giới và các đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại Lào. Tiếp tục triển khai xây dựng trụ sở Công an bản thuộc Lào giáp biên giới tỉnh Nghệ An bo đảm tiến độ. Phối hợp xác minh, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy đang hoạt động, đối tượng. truy nã đang lẩn trốn ở mồi nước để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa các loại tội phạm về ma túy.

6. Công tác đảm bảo nguồn lực phòng, chống ma túy

- Triển khai hiệu quả Thông tư số 62/2022/TT-3TC ngày 05/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

- Ưu tiên nguồn lực và có các giải pháp huy động đa dạng các nguồn lực hợp pháp khác phục vụ công tác PCMT; quản lý, giám sát và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí phục vụ công tác PCMT.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

- Thực hiện tốt chức năng cơ quan thường trực, chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, sơ, tổng kết công tác PCMT; chủ trì tham mưu UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch này.

- Phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy gắn với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong PCMT.

- Chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và các ngành chức năng huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; ngăn chặn tình trạng ma túy thm lậu qua biên giới; sản xuất, điều chế, tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp trái phép, tái trồng cây có chứa chất ma túy; triệt xóa các đối tượng, ổ nhóm, đường dây tội phạm ma túy... Nâng cao hiệu quả công tác vận động, truy bắt các đối tượng truy nã phạm tội về ma túy; phối hợp làm tt công tác rà soát, thống kê, phân loại người nghiện và lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc.

- Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh lựa chọn các vụ án trọng điểm để đưa ra xét xử lưu động nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy.

- Chủ trì dự trù kinh phí thực hiện công tác PCMT năm 2023; phối hợp với STài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2023, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị, địa phương thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tnh, Sở Y tế và các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện, nhất là các giải pháp mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả các cơ sở cai nghiện. Triển khai các giải pháp tăng cường công tác giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma tuý; công tác tái hoà nhập cộng đồng, quản lý sau cai nghiện và tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý.

3. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức thực hiện phác đồ điều trị ct cơn, giải độc, trị liệu, hồi phục cho người tham gia cai nghiện ma túy dưới các hình thức. Nâng cao hiệu quả điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

- Chủ trì tổ chức đào tạo, tập huấn, cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo chuyên khoa cho đội ngũ y bác sỹ; bố trí lực lượng y bác sỹ đủ điều kiện, phương tiện phục vụ việc xác định tình trạng nghiện ma túy tại 100% trạm y tế các xã, phường, thị trấn. Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập hun cho lực lượng Công an cấp xã về sử dụng các thiết bị xét nghiệm chất ma túy trong cơ th, cách thức thu thập những nội dung, tài liệu đchuyển cho cơ quan y tế phục vụ công tác xác định tình trạng nghiện.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện xác định tình trạng nghiện đối với người nghiện, phân loại người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Triển khai lực lượng, phương tiện đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển theo quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Hải quan, Cảnh sát biển đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy theo quy chế phối hợp.

- Tăng cường phối hợp với lực lượng Công an các cấp triển khai hiệu quả việc nhân rộng Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về kiểm soát và đấu tranh với tội phạm ma túy qua biên giới, nhất là phối hợp với các lực lượng chức năng Lào phía đối biên. Tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy, xây dựng địa bàn trong sạch không có tội phạm và tệ nạn ma túy ở khu vực biên giới.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Phối hợp các ban, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy cho cán bộ, chiến slực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Tham mưu chỉ đạo các huyện, thành, thị sàng lọc ma túy trong công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ, làm tốt công tác vận động nhân dân không tái trồng cây có chứa chất ma túy

- Phối hp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và các ban, ngành liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

6. Sở Thông tin - Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn, định hưng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các cơ quan thông tn báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, giáo dục về PCMT; tăng cường phát sóng vào các khung giờ có nhiu người theo dõi. Lng ghép với việc tuyên truyền phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội khác.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCMT trong các cơ sở giáo dục, nhất là đối với các trưng THPT, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn phi bo đảm môi trường tổ chức ít nhất 01 buổi/năm tuyên truyền về PCMT. Có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền PCMT cho đội ngũ giáo viên đphục vụ tuyên truyền, giáo dục trong các trường.

8. Sở Văn hóa và Thể thao: Xây dựng đời sống văn hóa cơ quan, công sở, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư; kiểm tra, kiểm soát các hoạt động dịch vụ văn hóa nhằm hạn chế phát sinh tệ nạn ma túy; chỉ đạo tuyên truyn phòng, chống ma túy thông qua các thiết chế văn hóa cơ sở, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy với sinh hoạt văn hóa, thể thao.

9. Sở Du lịch: Nâng cao hiệu qu công tác qun lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch, nhất là đối với các hoạt động kinh doanh lhành, kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (karaoke, bar...), phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng để vi phạm và phạm tội về ma túy.

10. Sở Công Thương: Chtrì, phối hợp với các s, ngành liên quan theo dõi, quản lý và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến các loại tiền chất ma túy, cht gây nghiện, chất hướng thn trên địa bàn.

11. Sở Tư pháp: Chủ trì, phi hp xây dựng nội dung, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCMT gắn với các chuyên đề tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường xuyên rà soát, kịp thời kiến nghị sa đổi, bổ sung hệ thng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

12. Cục Hải quan tỉnh

- Làm tốt công tác công tác phòng, chống ma tuý tại các tuyến hàng không, tuyến đường bin và các cửa khẩu trên địa ban tỉnh; triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy.

- Tăng cường phối hợp với các ngành Công an, Bộ đội biên phòng trong công tác hợp tác với các lực lượng chức năng Lào trong phòng, chống ma túy.

13. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Công an, Hải quan triển khai có hiệu quả các biện pháp nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trtrái phép chất ma túy.

14. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Tăng, cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức về PCMT. Phối hợp với các lực lượng có liên quan trong công tác PCMT trên địa bàn, nhất là các khu công nghiệp, khu chế xuất phức tạp về tệ nạn ma túy.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn thnhân dân tích cực tham gia phát hiện, tgiác tội phạm và tệ nn ma túy. Chú trọng tham mưu ưu tiên các cơ chế, chính sách đối với khu vực miền núi, dân tộc để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy và n định ANTT địa bàn.

- Phối hợp Công an tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp số 02/QCPH-MTTQ-CA-BDT ngày 05/10/2022 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công an, Ban Dân tộc trong công tác bảo đảm ANTT gn với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới đất liền, vùng min núi, dân tộc trên địa bàn Nghệ An.

- Thực hiện tốt chức năng giám sát, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả các hoạt động phòng, chống ma túy tại cộng đồng.

16. Đề nghị Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Nông dân tỉnh: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác PCMT. Tiếp tục duy trì các mô hình hiệu quả và xây dựng mới các mô hình tuyên truyền phù hợp, nhất là đối với bộ phận thanh, thiếu niên, đối tượng có nguy cơ cao, các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về PCMT trong điều kiện, tình hình mới. Phối hợp làm tốt công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy sau cai.

17. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh: Phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án về ma tuý; lựa chọn và tổ chức các phiên tòa lưu động để răn đe tội phạm và tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

18. Đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng 1 Cảnh sát biển: Chỉ đạo Ban phòng, chống tội phạm ma túy và các lực lượng liên quan, tăng cường phối hợp với lực lượng PCMT tỉnh Nghệ An, nhất là lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng các huyện tuyến bin tổ chức phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến biển.

19. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch này; phối hợp triển khai, sơ, tổng kết và công tác thi đua, khen thưởng trong công tác PCMT.

20. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí phục vụ thực hiện kế hoạch này; ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác tuyên truyền, đu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai.

21. Các sở, ban, ngành, đoàn thể khác tổ chức tuyên truyền PCMT trong, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên và nhân dân tham gia PCMT. Phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác PCMT (khi có yêu cầu).

22. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương đế xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện toàn diện công tác PCMT trên địa bàn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ 06 tháng, 01 năm và đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo, trong đó: gửi kế hoạch thực hiện năm 2023 trước ngày 05/3/2023; báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 16/6/2023; báo cáo tổng kết năm gửi trước ngày 16/12/2023.

Định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý và đột xuất phải nghe báo cáo và cho ý kiến cụ thể về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tháo gkịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về tình hình ma túy tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách.

2. Công an tỉnh chủ trì tham mưu UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn quá trình thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- V01, C04 - Bộ Công an (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- BTL Vùng 1 Cảnh sát biển;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị
;
- Lưu: VTUB, NC (TP, Vinh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản