557058

Kế hoạch 1026/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình 19-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao do tỉnh Quảng Nam ban hành

557058
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 1026/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình 19-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1026/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày ban hành: 28/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1026/KH-UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam
Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày ban hành: 28/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1026/KH-UBND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 19-CTr/TU NGÀY 31/10/2022 CỦA TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 18-NQ/TW NGÀY 16/6/2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT, TẠO ĐỘNG LỰC ĐƯA NƯỚC TA TRỞ THÀNH NƯỚC PHÁT TRIỂN CÓ THU NHẬP CAO

Thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Chương trình số 19-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam; xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh thời gian đến nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, nâng cao vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc trong việc quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất đai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức triển khai Chương trình số 19-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy một cách sâu rộng, với hình thức đa dạng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chương trình số 19-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình số 19-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Các Sở, Ban, ngành, địa phương căn cứ nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chương trình số 19-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy và đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình số 19-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy đến các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức và các tầng lớp Nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kiện toàn, hoàn thiện tổ chức bộ máy các cấp bảo đảm số lượng, chất lượng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về đất đai.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện các nội dung sau:

a) Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với cơ chế, chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý đất đai để tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh cho phù hợp, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ, thúc đẩy phát triển. Quy hoạch sử dụng đất được lập ở cấp tỉnh, cấp huyện phải có tầm nhìn dài hạn, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

- Căn cứ Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ, Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Khẩn trương lập, hoàn chỉnh Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

+ Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn chỉnh hồ sơ để chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện theo đúng quy định, đảm bảo thời gian yêu cầu.

+ Phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định. Các danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất liên quan đến rừng tự nhiên phải thực hiện theo đúng Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính Phủ, các quy định pháp luật có liên quan và đảm bảo theo chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 2609/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 và số 3235/QĐ-UBND ngày 28/11/2022.

+ Tăng cường trách nhiệm trong công tác thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm và danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đảm bảo thông tin, trình tự, thủ tục, thời gian quy định.

+ Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất; đặc biệt là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên; đất của các doanh nghiệp nhà nước thoái vốn, cổ phần hóa và các loại đất được sử dụng đa mục đích; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh ngay sau khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực thi hành, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh (các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, khi nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giá đất và các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất; cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp)

c) Tham mưu hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

- Tiếp tục hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

- Quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; cơ chế tự thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại.

d) Hoàn thiện cơ chế xác định giá đất:

- Tăng cường trách nhiệm trong công tác xác định giá đất cụ thể và xây dựng bảng giá đất đảm bảo thời gian yêu cầu, đúng quy định của pháp luật.

- Việc thuê đơn vị tư vấn khảo sát đề xuất phương án giá đất cụ thể phải đảm bảo các điều kiện theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường trách nhiệm của tổ chức tư vấn xác định giá đất trong việc điều tra, khảo sát đảm bảo phù hợp với giá thị trường; chú trọng năng lực của tổ chức tư vấn xác định giá đất, năng lực và đạo đức của các định giá viên.

đ) Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai:

- Hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện chính sách đất đai theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện chế độ công vụ, công chức; rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là khâu luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị; không phát sinh thêm hồ sơ, các loại giấy tờ không đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

- Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tập trung thực hiện, hoàn thành việc đo đạc, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện rà soát, thống kê, lập hoặc điều chỉnh phương án quỹ đất công ích trên địa bàn cấp xã đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; lập hồ sơ địa chính hoặc cập nhật biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính (Sổ địa chính đất công ích) trong hệ thống hồ sơ địa chính theo đúng quy định.

e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai:

- Giải quyết cơ bản dứt điểm các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai thuộc thẩm quyền, đặc biệt là những vụ việc tồn đọng kéo dài.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân có liên quan đến đất đai; xử lý dứt điểm, đúng quy định của pháp luật, không để vụ việc kéo dài gây bức xúc trong dư luận; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý và sử dụng đất, không để xảy ra tình trạng quan liêu, gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; hạn chế tình trạng gây lãng phí đất đai, nhất là đối với các dự án có sử dụng đất với quy mô tương đối lớn.

g) Theo dõi, hướng dẫn giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài thuộc thẩm quyền liên quan đến quản lý và sử dụng đất.

2.2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND cấp huyện thực hiện các nội dung sau:

- Tham mưu Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất và Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh hoàn thiện Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất và Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể; trong đó, làm rõ nhiệm vụ của từng thành viên để nâng cao chất lượng công tác thẩm định giá đất trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định theo quy định, đảm bảo tính độc lập của Hội đồng thẩm định giá đất.

- Tăng cường đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện kịp thời công tác sắp xếp lại, xử lý đối với đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Trong đó, tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi sắp xếp lại trụ sở, cơ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước để chuyển sang mục đích phát triển kinh tế bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hàng năm, theo dõi sự biến động của thị trường chuyển nhượng bất động sản làm căn cứ để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế.

2.3. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp huyện và cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung liên quan đến hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính thuộc lĩnh vực quản lý thuế về đất đai:

- Rà soát, hướng dẫn các chính sách về thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp…Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách thuế về sử dụng đất; chủ trì, nghiên cứu đề xuất kiến nghị cơ quan cấp trên sửa đổi các chính sách phù hợp với trình độ phát triển và điều kiện cụ thể.

- Tham gia ý kiến xây dựng chính sách tài chính trong lĩnh vực đất đai theo hướng: Quy định mức thuế cao hơn đối với trường hợp đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang, thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng…bất động sản. Triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư; đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình người có công với cách mạng; chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn..., đảm bảo không trái quy định pháp luật hiện hành.

- Khẩn trương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông điện tử; hoàn thiện, đồng bộ dữ liệu về đất đai giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên và môi trường để phục vụ cho việc quản lý của nhà nước.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức tự chấp hành của người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động giao dịch bất động sản. Cung cấp cơ sở dữ liệu mà người nộp thuế đã kê khai thuế trong trường hợp có phát sinh biến động về giá cao hơn giá UBND tỉnh đã ban hành (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) theo định kỳ hoặc theo đề nghị của các cơ quan liên quan để tham mưu UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất mới cũng như hệ số điều chỉnh giá đất kịp thời theo quy định pháp luật về đất đai trong từng thời kỳ.

2.4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất; bố trí nguồn lực hợp lý để xây dựng, hoàn thiện đúng tiến độ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh; bảo đảm quản lý, vận hành, kết nối và chia sẻ thông tin tập trung, thống nhất từ tỉnh đến địa phương.

2.5. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung:

- Hướng dẫn các địa phương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát của Nhà nước trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai; tham mưu xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo đúng quy định và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai; đồng thời, có các hình thức khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân phản ánh, tố giác hành vi sai trái trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

- Giải quyết cơ bản dứt điểm các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai thuộc thẩm quyền, đặc biệt là những vụ việc tồn đọng, kéo dài.

- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân có liên quan đến đất đai; xử lý dứt điểm, đúng quy định của pháp luật, không để vụ việc kéo dài gây bức xúc trong dư luận. Thực hiện việc kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong công tác giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được giao phụ trách có liên quan đến đất đai.

2.6. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND cấp huyện và cơ quan, đơn vị liên quan kiện toàn, hoàn thiện tổ chức, bộ máy cơ quan quản lý đất đai ở tỉnh, ở cấp huyện, cấp xã, bảo đảm tinh gọn, ổn định, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; giảm đầu mối, giảm trung gian, gắn với cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao chỉ số tiếp cận về đất đai và duy trì trong tốp trung bình khá của cả nước, giảm phiền hà, tiêu cực. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện, nâng cao năng lực các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai; có cơ chế đầu tư, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ, công chức ngành quản lý đất đai; nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.

2.7. Sở Khoa học và Công nghệ chú trọng tham mưu đưa vào danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp đối với các đề xuất của tổ chức, cá nhân về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về đất đai phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.8. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp huyện và cơ quan, đơn vị liên quan:

- Sớm hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tham mưu trình có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong năm 2023.

- Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổng hợp, công khai, minh bạch thông tin quy hoạch khi được phê duyệt; thông tin về các quỹ đất sạch kêu gọi nhà đầu tư; danh mục dự án có sử dụng đất kêu gọi đầu tư; quy hoạch ngành, vùng nguyên liệu; chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kế hoạch đầu tư công phù hợp với quy hoạch; các chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phù hợp quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện đấu thầu các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả.

- Theo dõi, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp để tham mưu UBND tỉnh tổ chức các cuộc gặp mặt đối thoại doanh nghiệp cấp tỉnh, các buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ vào ngày 05 hàng tháng hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, kịp thời tháo gỡ.

2.9. UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung:

a) Đối với công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

- Tập trung thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất vào Quý III hàng năm, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt trước 31/12 hàng năm.

- Tổ chức công bố công khai các thông tin Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Công tác thu hồi đất phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Đối với các trường hợp thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất. Việc bố trí đất tái định cư phải đi trước một bước, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư theo quy định pháp luật để sau khi thu hồi đất thì người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, ổn định đời sống cho người có đất bị thu hồi.

c) Hoàn thiện tổ chức, bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của tổ chức phát triển quỹ đất ở địa phương, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đủ năng lực tạo lập, quản lý, khai thác quỹ đất và thực hiện tốt nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

d) Tăng cường trách nhiệm của địa phương trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất thời kỳ và hệ số điều chỉnh giá đất.

đ) Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai:

- Tổ chức thực hiện đăng ký bắt buộc về quyền sử dụng đất và mọi biến động đất đai; đồng thời, có chế tài cụ thể, đồng bộ để ngăn chặn các trường hợp giao dịch không đăng ký tại cơ quan nhà nước.

- Tổ chức thực hiện chính sách đất đai theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện chế độ công vụ, công chức; rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là khâu luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan, đơn vị; không phát sinh thêm hồ sơ, các loại giấy tờ không đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

- Tập trung thực hiện và hoàn thiện việc đo đạc, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại địa phương.

e) Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân có liên quan đến đất đai theo thẩm quyền, xử lý dứt điểm, đúng quy định của pháp luật, không để vụ việc kéo dài gây bức xúc trong dư luận; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý và sử dụng đất, không để xảy ra tình trạng quan liêu, gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân trong công tác quản lý, thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn cấp trên để giải quyết triệt để tranh chấp về đất đai từ cơ sở, hạn chế thấp nhất việc gửi đơn, thư vượt cấp lên cấp trên trong khi vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp cơ sở, địa phương.

g) Tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch. Tăng cường quản lý chất lượng đất, khắc phục tình trạng thoái hóa, suy giảm chất lượng đất.

2.10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh:

- Tham gia tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình số 19-CT/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy đề ra.

- Tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về đất đai cho cán bộ, đảng viên và người dân.

- Tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện pháp luật về đất đai; phát hiện và phản ánh kịp thời những vướng mắc, bất cập, sai phạm trong thi hành chính sách, pháp luật về đất đai đến cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xử lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này và các mục tiêu, nhiệm vụ tại Chương trình số 19-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xây dựng Chương trình, Đề án, Dự án, Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; phân công rõ trách nhiệm, gắn với mốc thời gian thực hiện từng nội dung công việc. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Tổng hợp đề xuất, kiến nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TN&MT (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Nam;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và UBND
các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, NCKS, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản