557057

Kế hoạch 1000/KH-UBND về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Nam năm 2023

557057
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Kế hoạch 1000/KH-UBND về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Nam năm 2023

Số hiệu: 1000/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày ban hành: 27/02/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1000/KH-UBND
Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam
Người ký: Lê Trí Thanh
Ngày ban hành: 27/02/2023
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1000/KH-UBND

Quảng Nam, ngày 27 tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỚI THANH NIÊN TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2023

Căn cứ Luật Thanh niên năm 2020; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và Kế hoạch số 6639/KH-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh về đối thoại với thanh niên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Nam năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Nam. Thông qua Hội nghị nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên và những nội dung liên quan đến chuyển đổi số hiện nay tại tỉnh. Qua đó, tạo điều kiện để thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc…, sáng kiến, ý tưởng, kiến nghị, đề xuất liên quan đến nội dung chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam hiện nay, góp phần phát triển kinh tế - xã hội xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

2. Yêu cầu

- Nội dung đối thoại sát với thực tế, phù hợp với nhu cầu chính đáng của thanh niên; tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, chân tình.

- Việc tổ chức Chương trình đối thoại phải thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa và đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chủ đề năm 2023: “Thanh niên tỉnh Quảng Nam với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số”.

2. Nội dung đối thoại:

a) Thông tin với thời lượng (dự kiến khoảng 15 đến 20 phút)

Thông tin đến thanh niên về công tác chuyển đổi số tổng thể trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, với các nội dung chính như: Chính quyền số, xã hội số, kinh tế số; những thuận lợi, khó khăn, thách thức, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tuyên truyền nâng cao nhận thức, định hướng thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong tham gia thực hiện chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

b) Giải đáp các ý kiến, kiến nghị của thanh niên về chuyển đổi số (dự kiến 60 phút)

c) Thanh niên đối thoại (dự kiến 60 phút)

Về các giải pháp hỗ trợ tiếp cận với công nghệ chuyển đổi số, kinh tế số, thương mại điện tử; đóng góp ý kiến và đưa ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia xây dựng chính quyền số, xã hội số, phát triển nguồn nhân lực số, phát triển kinh tế số, thương mại điện tử góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Hình thức đối thoại: Tổ chức đối thoại trực tiếp và trực tuyến, kết nối điểm cầu cấp tỉnh với điểm cầu cấp huyện, cấp xã.

4. Thời gian, địa điểm

- Sau khi công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức đối thoại theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Thanh niên.

- Dự kiến tổ chức 01 buổi vào cuối tháng 3 năm 2023.

(Thời gian và địa điểm cụ thể giấy mời sau)

5. Thành phần tham dự

a) Tại điểm cầu cấp tỉnh

- Chủ trì đối thoại: Mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia chủ trì đối thoại tại điểm cầu của tỉnh cùng đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;

- Mời đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo một số Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy;

- Thủ trưởng các cơ quan: Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch - Đầu tư; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Công an tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo một số Ban chuyên môn của Tỉnh đoàn; các Hội trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh;

- Đại diện một số tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Đoàn các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn và thanh niên tiêu biểu (không quá 25 người).

- Mời Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và một số cơ quan báo thường trú tại tỉnh đến dự và đưa tin.

b) Tại điểm cầu cấp huyện

- Đại diện Thường trực cấp ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan; một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn; thanh niên làm kinh tế giỏi; thanh niên công chức; thanh niên lực lượng vũ trang; thanh niên học sinh, sinh viên; thanh niên chưa có việc làm; giám đốc các hợp tác xã; Tổ trưởng các tổ hợp tác; chủ các mô hình kinh tế là thanh niên,….

- Thành phần cấp xã đối với những nơi chưa có điểm cầu đề nghị huyện bố trí tại điểm cầu huyện (thành phần cụ thể do UBND huyện phối hợp Đoàn cấp huyện thống nhất).

c) Tại điểm cầu cấp xã

- Đại diện lãnh đạo Cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể, Trưởng Công an, Trưởng Quân sự, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên cấp xã; Bí thư và Phó Bí thư các Chi đoàn thanh niên cơ sở, các tổ công nghệ số cộng đồng,…

- Một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn xã, phường, thị trấn; thanh niên làm kinh tế giỏi; thanh niên công chức; thanh niên trong lực lượng dân quân tự vệ; thanh niên học sinh, sinh viên; thanh niên chưa có việc làm,…

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Nam năm 2023 được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền: Các Sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Tỉnh đoàn; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam tổ chức thông tin, tuyên truyền Kế hoạch này đến toàn thể thanh niên, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (đồng thời đăng trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị).

2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kịch bản nội dung chi tiết chương trình đối thoại với thanh niên cấp tỉnh; tham mưu Giấy mời đại biểu tại điểm cầu tỉnh; lập dự toán kinh phí thực hiện; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức chương trình đối thoại.

- Tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh các nội dung theo nhóm vấn đề để trao đổi tại cuộc đối thoại đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền thì ghi nhận và gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

- Chuẩn bị nội dung phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Sau đối thoại, dự thảo nội dung kết luận gửi văn bản lấy ý kiến các Sở, Ban, ngành liên quan về dự thảo và tiếp thu, hoàn chỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh trong thời hạn 06 ngày kể từ ngày tổ chức đối thoại.

2.2. Tỉnh đoàn Quảng Nam

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng nội dung chi tiết kịch bản của chương trình; chủ trì tổ chức tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, đề xuất của thanh niên (bằng các hình thức phù hợp) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/3/2023.

- Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng phóng sự “thanh niên tỉnh Quảng Nam với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số”.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị chuẩn bị nội dung phục vụ buổi đối thoại với thanh niên; lựa chọn, phân bổ số lượng, triệu tập đoàn viên thanh niên tham dự chương trình và giới thiệu một số gương thanh niên tiêu biểu có mô hình kinh tế có hiệu quả tham dự tại điểm cầu tỉnh theo số lượng quy định.

- Chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và tổ chức Đoàn trực thuộc phổ biến, định hướng cho các cấp bộ Đoàn làm tốt công tác nắm bắt tình hình, dư luận trong thanh niên, bám sát chủ đề đối thoại cấp tỉnh để kịp thời chuyển tải các kiến nghị của thanh niên đến chương trình đối thoại cấp tỉnh; các huyện, thị, thành đoàn phối hợp với UBND cùng cấp, các cơ quan chuyên môn tham gia tổ chức hiệu quả chương trình đối thoại cấp huyện, cấp xã.

- Chủ trì Livestream chương trình đối thoại trên Fanpage “Tuổi trẻ Quảng Nam”.

- Phổ biến Kế hoạch này đến Đoàn trực thuộc và lực lượng thanh niên trên địa bàn tỉnh.

2.3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh thông tin, tuyên truyền đến thanh niên về nội dung chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh tại Chương trình đối thoại.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Tỉnh đoàn xây dựng phóng sự “Thanh niên tỉnh Quảng Nam với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số”.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo đường truyền phục vụ chương trình đối thoại.

2.4. Văn phòng UBND tỉnh

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cần thiết để tổ chức tốt chương trình đối thoại (bố trí Hội trường, âm thanh, đường truyền,…) và các điều kiện khác phục vụ tốt buổi đối thoại.

- Đăng tải Kế hoạch này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và nội dung kết luận đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật Thanh niên.

2.5. Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức đưa tin, bài tuyên truyền chương trình đối thoại, nội dung Kết luận đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023.

- Giao Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn xây dựng phóng sự “Thanh niên tỉnh Quảng Nam với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số”. Đồng thời, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của đơn vị về thông tin tổ chức Chương trình đối thoại.

2.6. Các Sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và các đơn vị có liên quan

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị nội dung thuộc lĩnh vực của ngành, đơn vị và kịp thời phối hợp giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh niên theo đề nghị của Sở Nội vụ để phục vụ buổi đối thoại. Thủ trưởng đơn vị tham dự buổi đối thoại (theo thành phần mời), trường hợp vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tham gia góp ý dự thảo Kết luận đối thoại của Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời, đầy đủ theo đề nghị của Sở Nội vụ để trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kết luận đối thoại đảm bảo thời gian theo Luật thanh niên quy định.

2.7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã chủ động, phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên cấp huyện, cấp xã tổ chức thông tin, phổ biến cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn biết và tham dự; phối hợp Đoàn thanh niên cấp huyện chọn cử thành phần tham dự tại điểm cầu cấp huyện; chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp Đoàn thanh niên cùng cấp chuẩn bị thành phần theo quy định, số lượng do từng cấp quyết định (ưu tiên thành phần là thanh niên).

- Chỉ đạo, bố trí điểm cầu trực tuyến đến cấp xã, trang trí, công tác tổ chức, phát hành giấy mời đến các thành phần theo ủy quyền, tổ chức tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, đề xuất của thanh niên trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn chuẩn bị các nội dung chương trình đối thoại với thanh niên và các nội dung khác có liên quan đến công tác chuẩn bị cho đối thoại.

- Phổ biến và triển khai nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch này đến cấp xã.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ (lồng ghép với báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023) để tổng hợp chung.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung Kế hoạch này để thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TTTU, HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KG-VX, NCKS (Ba).

CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản