372537

Hướng dẫn 14/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2018 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

372537
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Hướng dẫn 14/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2018 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 14/HD-VKSTC Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Văn Hải
Ngày ban hành: 12/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 14/HD-VKSTC
Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Người ký: Nguyễn Văn Hải
Ngày ban hành: 12/01/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/HD-VKSTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2018

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018 và Kế hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 26/12/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2018. Nội dung Chỉ thị nêu rõ “Năm 2018, toàn Ngành xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm”. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ nêu trên, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân các cấp cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau đây:

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự được quy định tại Luật tổ chức VKSND năm 2014 và Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Viện kiểm sát các cấp chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật

Thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án, người tiến hành tố tụng của Tòa án, người tham gia tố tụng và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong suốt quá trình giải quyết vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (sau đây gọi chung là vụ việc dân sự), bắt đầu từ khi Tòa án thông báo trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự, đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự hoặc từ khi Tòa án thông báo thụ lý vụ việc dân sự đến khi bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà không có kháng nghị, không có yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

2. Quán triệt, thực hiện đầy đủ thẩm quyền của Viện kiểm sát

Thực hiện đầy đủ, có chất lượng và hiệu quả các quyền của Viện kiểm sát, cụ thể là quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, đặc biệt chú trọng quyền yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ khi nhận thấy chưa có đầy đủ căn cứ để giải quyết vụ việc một cách đúng đắn, khách quan, để trên cơ sở đó thực hiện tốt quyền kháng nghị và kiến nghị của Viện kiểm sát.

3. Phân công, bố trí đủ số lượng Kiểm sát viên và cử Kiểm sát viên tham gia 100% các phiên tòa, phiên họp theo quy định; kiểm sát chặt chẽ 100% các bản án, quyết định của Tòa án

Trên cơ sở rà soát số lượng và đánh giá chất lượng đội ngũ công chức thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, cùng với số lượng vụ việc thụ lý kiểm sát hằng năm, VKSND các cấp phải chú trọng việc sắp xếp ổn định đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ, nhằm bảo đảm đủ về số lượng, tốt về chất lượng đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Phân công Kiểm sát viên tham gia 100% phiên tòa, phiên họp thuộc trường hợp Viện kiểm sát phải tham gia theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Để chủ động có Kiểm sát viên tham gia 100% phiên tòa, phiên họp, trong quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, phiên họp, ngoài tên Kiểm sát viên chính, cần phân công Kiểm sát viên dự khuyết.

Kiểm sát chặt chẽ 100% các bản án, quyết định của Tòa án. Sau khi nhận được bản án, quyết định do Tòa án chuyển đến, Kiểm sát viên phải kiểm sát và lập phiếu kiểm sát bản án, quyết định giải quyết của Tòa án và gửi ngay phiếu kiểm sát bản án, quyết định kèm theo bản án, quyết định đó cho Viện kiểm sát cấp trên.

4. Có kế hoạch đào tạo, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên để kịp thời nâng cao chất lượng đội ngũ Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ

Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm phối hợp, tăng cường tổng kết thực tiễn, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự cho VKSND cấp dưới; ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ, xây dựng các chuyên đề, tài liệu tập huấn nghiệp vụ và tăng cường giải đáp, hướng dẫn thống nhất nhận thức về pháp luật trong toàn Ngành. Phối hợp với các cơ sở đào tạo của Ngành (Trường Đại học Kiểm sát và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh) để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự; đồng thời tổ chức thực hiện tốt các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Kiểm sát viên, công chức trong toàn Ngành bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

VKSND các cấp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về vị trí, vai trò, trách nhiệm của VKSND trong tố tụng dân sự, về kết quả thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự của ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời phát động, động viên Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị tích cực viết bài đăng trong các chuyên trang, chuyên mục, số chuyên đề, bài viết có nội dung phục vụ cho công tác nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tiếp tục triển khai quán triệt đầy đủ các luật mới nhằm nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự theo yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới

Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự tại đơn vị, VKSND cấp mình về các quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật khác có liên quan, chú trọng đến các nội dung quy định mới về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND, các quy định, quy chế nghiệp vụ của ngành để Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự nắm vững để áp dụng, thực hiện đúng, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ của Quốc hội giao và của Ngành đề ra.

2. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

2.1. Phải phân công Kiểm sát viên tham gia 100% phiên tòa, phiên họp thuộc trường hợp luật định Viện kiểm sát phải tham gia; khi thực hiện nhiệm vụ, Kiểm sát viên phải tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ, đúng các nội dung kiểm sát được hướng dẫn tại Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự (được ban hành kèm theo Quyết định số 364/QĐ-VKSTC ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Viện trưởng VKSND tối cao). Kiểm sát viên được phân công phải nghiên cứu, nắm chắc nội dung hồ sơ vụ việc, thực hiện các quyền yêu cầu, đặc biệt là quyền yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ khi nhận thấy chưa có đầy đủ căn cứ để giải quyết vụ việc đúng đắn, khách quan và kiến nghị Tòa án khắc phục vi phạm (nếu có). Quá trình tham gia phiên tòa, phiên họp, Kiểm sát viên được phân công phải báo cáo lãnh đạo Viện về các nội dung theo đúng Quy chế nghiệp vụ và theo mẫu của VKSND tối cao ban hành. Quá trình thực hiện biểu mẫu tố tụng dân sự có khó khăn, vướng mắc, bất cập phải kịp thời báo cáo về VKSND tối cao (qua Vụ 9) để tập hợp, chỉnh sửa, bổ sung kịp thời. Tại phiên tòa, phiên họp, Kiểm sát viên chủ động, tích cực thực hiện đúng nhiệm vụ được giao nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật, bảo vệ lợi ích Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự.

2.2. Cần lựa chọn các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên có khả năng và kinh nghiệm thực tiễn thực hiện nhiệm vụ công tác này, bảo đảm tính kế thừa và ổn định (ở VKSND cấp huyện nên phân công ít nhất 01 Kiểm sát viên chuyên trách thực hiện công tác này).

Công chức, nhất là Kiểm sát viên phải đổi mới về nhận thức, nâng cao vai trò, tăng cường trách nhiệm, không ngừng nêu cao ý thức nghiên cứu, tự học tập, thường xuyên thảo luận, trao đổi kinh nghiệm công tác với đồng nghiệp, viết bài trao đổi, tranh luận trên tạp chí, báo, trang thông tin điện tử của Ngành, của Viện kiểm sát các cấp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nắm chắc các quy định của pháp luật có liên quan nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát, thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật của Tòa án để thực hiện đúng các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án kịp thời, đúng pháp luật.

3. Nâng cao số lượng, chất lượng và tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm trên số lượng vụ việc bị Tòa án hủy, sửa; số lượng, chất lượng công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao “Về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự, vụ án hành chính”, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự.

3.1. Công tác kháng nghị phúc thẩm

Tăng cường kháng nghị phúc thẩm, gắn trách nhiệm của Viện trưởng VKSND các cấp có thẩm quyền trong việc kháng nghị phúc thẩm các bản án, quyết định của Tòa án cùng cấp; hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp bản án, quyết định bị sửa, hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát nhưng không được phát hiện để thực hiện quyền kháng nghị.

Viện kiểm sát các cấp, trong phạm vi thẩm quyền, chú trọng công tác kháng nghị phúc thẩm, cần phối hợp chặt chẽ hoạt động của Kiểm sát viên trước, trong và sau phiên tòa sơ thẩm với việc kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án để phát hiện vi phạm, bảo đảm kháng nghị phúc thẩm tăng cao cả về số lượng và chất lượng.

Trường hợp không còn thời hạn để xem xét, kháng nghị phúc thẩm theo thẩm quyền của Viện kiểm sát cấp sơ thẩm thì phải kịp thời báo cáo Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp để tiếp tục xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, kèm theo hồ sơ kiểm sát và hồ sơ chính (nếu có).

3.2. Công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

Tăng cường giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; chủ động, linh hoạt trong việc đề ra và tổ chức thực hiện các biện pháp; nâng tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; không để xảy ra trường hợp đơn đã thụ lý nhưng để hết thời hạn kháng nghị vẫn không được giải quyết và đơn tồn đọng do lỗi chủ quan.

Trong phạm vi nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của mình, Viện kiểm sát cấp tỉnh có trách nhiệm kịp thời phát hiện các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án thuộc thẩm quyền kiểm sát nhưng có sai sót, vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới để báo cáo Viện kiểm sát cấp cao kháng nghị theo thẩm quyền, kèm theo hồ sơ kiểm sát và hồ sơ chính (nếu có), kể cả trường hợp bản án và quyết định đang được xem xét, giải quyết để kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm nhưng không còn thời hạn.

Viện kiểm sát cấp cao tiếp tục chủ động đề xuất phương thức phối hợp với Viện kiểm sát các cấp để có biện pháp giải quyết cơ bản số lượng đơn, báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã thụ lý; hạn chế các trường hợp vụ việc có đơn đề nghị kháng nghị nhưng việc giải quyết bị kéo dài hoặc đơn hết thời hạn kháng nghị không được giải quyết gây bức xúc trong nhân dân; hạn chế thấp nhất các trường hợp đã trả lời không có căn cứ kháng nghị nhưng sau đó lại kháng nghị; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu của Ngành về tỷ lệ kháng nghị của Viện kiểm sát được Hội đồng xét xử của Tòa án chấp nhận.

Thực hiện thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp cao theo đúng quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Đơn đề nghị thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát cấp nào thì Viện kiểm sát cấp đó giải quyết. Trong một số trường hợp đặc biệt, khi xét thấy cần thiết Viện trưởng VKSND tối cao quyết định giao cho Vụ nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của VKSND cấp cao.

Đối với các trường hợp Viện kiểm sát cấp cao đã xem xét, giải quyết thì ngoài việc gửi kết quả giải quyết cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân theo quy định, Viện kiểm sát cấp cao phải gửi kết quả giải quyết (Quyết định kháng nghị hoặc Thông báo không kháng nghị) cho VKSND tối cao (Vụ 9) thay báo cáo để theo dõi kết quả giải quyết và có cơ sở xem xét, giải quyết khi đương sự tiếp tục có đơn đề nghị xem xét, giải quyết do không đồng ý với kết quả giải quyết của Viện kiểm sát cấp cao.

4. Công tác kiến nghị

Viện kiểm sát các cấp tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiến nghị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Viện kiểm sát các cấp có trách nhiệm nghiên cứu, phát hiện, tổng hợp những vi phạm pháp luật ít nghiêm trọng của Tòa án chưa đến mức kháng nghị mang tính cá biệt hoặc vi phạm mang tính phổ biến để thực hiện quyền kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Cần chú trọng phát hiện những vi phạm trong công tác quản lý là điều kiện làm phát sinh các tranh chấp phức tạp để kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan, tổ chức hữu quan có liên quan để yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa vi phạm nhằm bảo đảm sự tuân thủ pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, báo cáo, đánh giá chất lượng kiến nghị để phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội trong các kỳ họp.

5. Phối hợp, tổ chức tốt các phiên tòa để rút kinh nghiệm

Trên cơ sở kết quả sơ kết 04 năm thực hiện phiên tòa rút kinh nghiệm các vụ việc dân sự, VKSND các cấp cần chủ động phối hợp với Tòa án cùng cấp lựa chọn các vụ án điển hình, các vụ án phức tạp ở địa phương để tiếp tục triển khai, thực hiện tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm tạo điều kiện để nhiều Kiểm sát viên cọ xát thực tế, nâng cao kỹ năng tham gia phiên tòa, tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự. Quá trình thực hiện chú trọng tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát hiện qua hoạt động thực tiễn, kịp thời báo cáo VKSND tối cao hướng dẫn hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật cho phù hợp.

6. Công tác theo dõi, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo nghiệp vụ

Công tác này phải thường xuyên được tăng cường; kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự để nhân rộng trong toàn Ngành. Lãnh đạo đơn vị phải xác định rõ nguyên nhân của tình trạng số lượng kháng nghị phúc thẩm có xu hướng giảm và thấp hơn nhiều so với số bản án, quyết định bị Tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy án, sửa án, chất lượng kháng nghị chưa đạt yêu cầu, số văn bản yêu cầu Tòa án thực hiện việc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự còn ít (nếu có), qua đó phát hiện những tồn tại, yếu kém, đề ra biện pháp, giải pháp khắc phục triệt để. Chú trọng công tác tổng kết, tích lũy kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát để ban hành thông báo rút kinh nghiệm và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo.

Căn cứ vào quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mỗi cấp kiểm sát, Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình và Quy chế về thông tin báo cáo, quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát các cấp thực hiện đúng, đầy đủ và nghiêm chỉnh thẩm quyền về hướng dẫn nghiệp vụ; về báo cáo thỉnh thị và trả lời thỉnh thị; xin đường lối giải quyết vụ án; giải đáp vướng mắc pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Viện kiểm sát các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi và thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thuộc phạm vi, quyền quản lý, chỉ đạo điều hành của đơn vị, với trọng tâm: Kỹ năng hoạt động của Kiểm sát viên trước, trong và sau phiên tòa; kinh nghiệm, kỹ năng kiểm sát phát hiện vi phạm đối với bản án, quyết định của Tòa án. Thông qua các phiên tòa của từng cấp Kiểm sát, thường xuyên duy trì việc tổng hợp kết quả xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, qua đó rút ra những kinh nghiệm chung để Kiểm sát viên nhận diện được những vi phạm tương tự trong quá trình thực hiện công tác kiểm sát của đơn vị mình.

Nội dung hướng dẫn nghiệp vụ phải cụ thể rõ ràng, nêu rõ căn cứ pháp lý để áp dụng khi thực hiện; thông báo rút kinh nghiệm cần phân tích rõ lỗi và trách nhiệm của Kiểm sát viên được phân công thực hiện nhiệm vụ mà không phát hiện được vi phạm.

7. Công tác phối hợp

Viện kiểm sát các cấp phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ; tọa đàm trao đổi kinh nghiệm; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho Kiểm sát viên, công chức thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình; tăng cường công tác thông tin, báo cáo, trao đổi chuyên đề nghiệp vụ, góp phần hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2018.

Về công tác báo cáo, Viện kiểm sát các cấp thực hiện nghiêm túc Quy chế về chế độ thông tin báo cáo và quản lý công tác trong ngành của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Đối với các loại báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị các đơn vị thực hiện đúng về thời gian gửi báo cáo kèm theo số liệu, phụ lục (nếu có). Để tạo điều kiện cho việc tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát tối cao đúng thời gian quy định, ngoài việc gửi bản cứng theo đường bưu chính, đề nghị các đơn vị gửi bản mềm qua hộp thư điện tử của Văn phòng Vụ 9 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (vp_v9@vks.gov.vnhoặc địa chỉ hộp thư phong1vu9vkstc@gmail.com.

8. Xác định nội dung đột phá

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng về công tác của Ngành năm 2018 đối với công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, Viện kiểm sát nhân dân các cấp căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị mình có thể xác định nội dung đột phá năm 2018 cho phù hợp để triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW căn cứ vào Hướng dẫn này, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 và hướng dẫn công tác cho Viện kiểm sát cấp dưới thuộc thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện, Viện kiểm sát các cấp thường xuyên rà soát, phát hiện, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn công tác báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao để có giải đáp, hướng dẫn kịp thời, áp dụng thống nhất trong toàn ngành.

Chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (qua Vụ 9) trước ngày 25/01/2018 để theo dõi, tập hợp báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c);
- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c);
- VKSND cấp cao 1, 2, 3 (để thực hiện);
- VKSND tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- VP, Vụ 10, Vụ 11, Vụ 14 (để phối hợp);
- Các phòng thuộc Vụ 9 (để thực hiện);
- Lưu: VP.

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Nguyễn Văn Hải

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản