82754

Hiệp định hợp tác kinh tế - thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Estonia (1992).

82754
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Hiệp định hợp tác kinh tế - thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Estonia (1992).

Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Người ký: ***
Ngày ban hành: 16/05/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: Khongso
Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Người ký: ***
Ngày ban hành: 16/05/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ ESTONIA VỀ HỢP TÁC KINH TẾ - THƯƠNG MẠI (1992).

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 45/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ ESTONIA VỀ HỢP TÁC KINH TẾ - THƯƠNG MẠI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 20 tháng 8 năm 1998;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: - Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Estonia về hợp tác kinh tế - Thương mại ký tại Talin ngày 26 tháng 6 năm 1992.

Điều 2: - Bộ ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt Hiệp định và thông báo cho các cơ quan hữu quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nói trên./. 

 

 

Nơi nhận: 
- TTCP, các PTT (để b/c),
- Bộ ngoại giao, Bộ Thương mại,
- Vụ luật pháp quốc tế, Bộ ngoại giao,
- VPCP: BTCN, Các PCN Nguyễn Tôn, Nguyễn Quốc Huy, các vụ PC, TH, KTTH, TTBC
- Lưu: QHQT (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Mạnh Cầm

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ ESTONIA VỀ HỢP TÁC KINH TẾ - THƯƠNG MẠI

Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghiac Việt Nam và chính phủ cộng hoà ESTONIA về hợp tác kinh tế - thương mại, dưới đây gọi là hai Bên ký kết.

Nhằm mục đích củng cố và phát triển hợp tác kinh tế thương mại giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà ESTONIA,

Tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi và các tiêu chuẩn của luật pháp quôc tế khi thực hiện các quan hệ kinh tế - thương mại với nhau,

Đã thoả thuận như sau:

ĐIỀU 1

Hai bên ký kết sẽ thúc đẩy việc mở rộng các mối quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước.

Hai bên ký kết đảm bảo phát triển ổn định và lâu dài các quan hệ kinh tế – thương mại giữa hai nước sẽ thiết lập chế độ tối huệ quốc để phục vụ mục đích này.

ĐIỀU 2:

Hai Bên ký kết sẽ tạo những điều kiện cần thiết về luật pháp kinh tế, tìa chính và những điều kiện khác để duy trì và phát triển các hình thức quan hệ kinh tế - thương mại khác nhau kể cả các quan hệ trực tiếp, thành lập các xí nghiệp liên doanh, chuyên môn hoá và hợp tác hoá sản xuất, bao gồm cả nghiệp vụ đổi hàng (barter).

ĐIỀU 3:

Việc cung cấp hàng hoá và thực hiện các dịch vụ trong quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước sẽ được thưc hiện trên cơ sở các hợp đồng được ký giữa các pháp nhân và tự nhiên nhân được quyền hoạt động kinh tế đối ngoại của hai nước (dưới đây gọi là "các chủ thể kinh tế").

Nhằm duy trì các quan hệ kinh tế - thương mại đã có và cần thiết đối với hai Bên ký kết, hàng năm hai bên có thể thoả thuận các danh mục, bao gồm khối lượng , chủng loại những hàng hoá và các dịch vụ có ý nghĩa quan trọng nhà nước. Việc cung cấp hàng hoá và thực hiện dịch vụ ngoài mặt hàng, khối lượng mêu trong danh mục cũng có thể được các chủ thể kinh tế thực hiện trên cơ sở các hợp đồng tương ứng.

ĐIỀU 4:

Giá hàng hoá và dịch vụ trong quan hệ kinh tế – thương mại giữa hai nước sẽ được các chủ thể kinh tế thoả thuận trong các hợp đồng trên cơ sở thời giá quốc tế.

ĐIỀU 5:

Hàng hoá giao theo Hiệp định này chỉ được tái xuất sang nước thứ ba khi được sự đồng ý trước bằng văn bản của người xuất khẩu.

ĐIỀU 6:

Việc thanh toán và trả tiền hàng hoá và dịch vụ trong quan hệ kinh tế – thương mại giữa các chủ thể kinh tế của hai nước sẽ được thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi thông qua các ngân hàng được họ uỷ quyền, nếu các chủ thể kinh tế không quy định điều gì khác.

Khi cần thiết các ngân hàng được uỷ quyền của hai Bên ký kết sẽ thoả thuận và xác định thể thức ký thuật cần thiết để bảo đảm các nghiệp vụ ngân hàng xuất phát từ Hiệp định này.

ĐIỀU 7:

Khi cần thiết các đại diện uỷ quyền của hai Bên ký kết sẽ gắp nhau lần lượt tại Hà Nội va Talin để xem xét tình hình thực hiện của Hiệp định này.

ĐIỀU 8:

Hiệp định này có thể được điều chỉnh và bổ xung theo thoả thuận của hai Bên ký kết và được thể hiện bằng văn bản tương ứng.

ĐIỀU 9:

Hiệp định này có hiệu lực thi hành kể từ khi hai Bên ký kết trao chi nhau bằng văn bản khẳng định việc phê chuẩn Hiệp định này của mỗi nước phù hợp với luật pháp của mỗi bên và sẽ được thực hiện cho đến khi nào mà một trong hai Bên ký kết thông báo cho bên kia không muộn hơn 6 tháng ý định của mình chấm dứt hiệu lực của Hiệp định này.

Sau khi Hiệp định này hết hiệu lực các qui định của Hiệp định này vẫn tiếp tục áp dụng đối với các hợp đồng được ký kết nhưng chưa được thực hiện xong.

Làm tại Talin ngày 16 tháng 5 năm 1992 thành hai bản chính, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Estonia và tiếng nga, cà ba bản đều có hiệu lực như nhau.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC
CỘNG HOÀ ESTONIA

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản