96226

Chỉ thị 52/CT-UB năm 1991 về việc tổ chức lại hệ thống hợp tác xã mua bán thành phố do Ủy ban nhân dân thành phồ Hồ Chí Minh ban hành

96226
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 52/CT-UB năm 1991 về việc tổ chức lại hệ thống hợp tác xã mua bán thành phố do Ủy ban nhân dân thành phồ Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 52/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Huấn
Ngày ban hành: 18/12/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 52/CT-UB
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký: Nguyễn Văn Huấn
Ngày ban hành: 18/12/1991
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 52/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 1991

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI HỆ THỐNG HỢP TÁC XÃ MUA BÁN THÀNH PHỐ

Thực hiện Thông tri 96/TT-TU ngày 12 tháng 9 năm 1991 của Ban Thường vụ Thành ủy về vấn đề củng cố hệ thống hợp tác xã mua bán thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị về việc tổ chức lại hệ thống hợp tác xã mua bán trên địa bàn thành phố như sau :

1/ Liên hiệp hợp tác xã mua bán thành phố chịu trách nhiệm và phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các quận huyện, phường xã và các ban, ngành liên quan, tổ chức lại hệ thống hợp tác xã mua bán trên địa bàn thành phố, với một kế hoạch cụ thể, chia thành từng bước vững chắc, bao gồm cả tổ chức, cán bộ và quản lý hoạt động kinh doanh, từ nay đến hết qúy II năm 1992 thì hoàn thành việc tổ chức lại và đi vào củng cố.

2/ Việc tổ chức lại phải bảo đảm mấy yêu cầu sau :

a) Hợp tác xã mua bán là một tổ chức thương nghiệp của tập thể người lao động, tổ chức ra chủ yếu để phục vụ tiêu dùng của xã viên và nhân dân lao động theo nguyên tắc : tự nguyện, quản lý dân chủ, và bình đẳng về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ đóng góp theo điều lệ. Mặt khác hợp tác xã phải kinh doanh có hiệu quả để tồn tại và phát triển.

b) Hợp tác xã mua bán của thành phố tổ chức và quản lý kinh doanh theo ngành dọc, thành một hệ thống xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở, hình thức tổ chức tùy theo nhu cầu, và vương lên đáp ứng nhu cầu của nhân dân lao động không theo địa giới hành chính, do Liên hiệp hợp tác xã mua bán thành phố trực tiếp điều hành, quản lý theo nguyên tắc tự nguyện, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố, có sự liên hệ mật thiết và hỗ trợ của Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường xã và các ngành liên quan.

c) Việc tổ chức lại ở quận huyện, phường xã tiến hành theo nguyên tắc tiếp thu “nguyên canh, nguyên cư”, bao gồm toàn bộ cơ sở vật chất (cửa hàng, mạng lưới, kho tàng, trụ sở và động sản đi kèm), hàng hóa, qũy tài chính (gồm cả có và nợ) và tổ chức nhân sự đã có từ trước tới nay của Liên hiệp hợp tác xã mua bán quận, huyện và hợp tác xã mua bán phường, xã cũ.

Liên hiệp hợp tác xã mua bán thành phố phải có kế hoạch tiếp thu ; Ủy ban nhân dân quận huyện, phường xã có trách nhiệm bàn giao theo đúng các nguyên tắc quản lý tài chính hiện hành. Liên hiệp hợp tác xã mua bán thành phố có trách nhiệm bảo quản, đưa vào sử dụng, hoạt động kinh doanh một cách hợp lý và có hiệu quả, đồng thời thanh toán các khoản nợ nếu có.

d) Tuyển chọn, đào tạo, bố trí cán bộ nhân viên cần theo như Thông tri 96 của Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo: “chọn những người có tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân lao động, không vụ lợi, không thực dụng” để bảo đảm tính chất của hợp tác xã mua bán là một tổ chức thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, làm kinh tế nhưng mục đích là thực hiện chính sách xã hội.

3/ Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu chấm dứt việc giải thể cả hệ thống hợp tác xã mua bán trên địa bàn, việc thanh lý nhà cửa, tài sản không đúng quy định, lấy mặt bằng cho tư thương thuê, lấy trụ sở, cửa hàng cấp cho cán bộ, công nhân tư thương thuê, lấy trụ sở, cửa hàng cấp cho cán bộ, công nhân viên chức … nơi nào đã làm sai cần phải kịp thời điều chỉnh lại.

Ủy ban nhân dân các quận huyện cần chấp hành nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo nêu trên.

Thông tri 96 của Ban Thường vụ Thành ủy đã nói rõ chủ trương của thành phố là : không có chủ trương thu hẹp, càng không có chủ trương giải thể thương nghiệp hợp tác xã. Trước sự cạnh tranh của Thương nghiệp tư nhân, chúng ta cần phải tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngành hợp tác xã mua bán tổ chức lại phù hợp với đặc điểm của tình hình mới, với khả năng của ngành để hoạt động, khắc phục dần mặt yếu kém, vượt qua khó khăn, vươn lên làm tròn nhiệm vụ.

Nhận được chỉ thị này, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, lãnh đạo các ban, ngành liên quan cần giúp đỡ Liên hiệp hợp tác xã mua bán thành phố thực hiện tốt việc tổ chức lại ngành theo những nội dung đã chỉ đạo ở trên.

Liên hiệp hợp tác xã mua bán thành phố làm kế hoạch cụ thể và báo cáo thường xuyên quá trình củng cố, tổ chức lại về Ủy ban nhân dân thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- TT. HĐBT
- TT/TU
- TT. HĐND/TP
- Các đ/c UV. UBND/TP
- UBND các Quận, Huyện
- Các Ban, Ngành, Sở, Mặt trận, Đoàn thể
- Liên hiệp HTX mua bán TP
- Văn phòng Thành ủy
- VPUB
- Lưu
 BL. 175b  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Văn Huấn

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản