38257

Chỉ thị 28-CT năm 1992 thực hiện Quyết định 409-CT về công nhận việc thành lập Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

38257
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Chỉ thị 28-CT năm 1992 thực hiện Quyết định 409-CT về công nhận việc thành lập Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 28-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 22/01/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/01/1992 Số công báo: 2-2
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 28-CT
Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 22/01/1992
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/01/1992
Số công báo: 2-2
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28-CT

Hà nội, ngày 22 tháng 01 năm 1992 

 

CHỈ THỊ

VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 409-CT NGÀY 18-12-1991 VỀ CÔNG NHẬN VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG LÂM THỜI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH 

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khoá VII về nhiệm vụ ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trong những năm 1992 - 1995; để triển khai thực hiện có kết quả Quyết định số 409-CT, ngày 18- 12- 1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về công nhận việc thành lập Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị các Bộ, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện các việc sau đây:

1. Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh được tổ chức ở một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thành viên hội đồng này là đại diện của các hợp tác xã sản xuất tiểu thủ công nghiệp; hợp tác xã giao thông vận tải; hợp tác xã xây dựng; Liên hiệp các hợp tác xã sản xuất; dịch vụ cho sản xuất và lưu thông; hợp tác xã mua bán; tư nhân v.v... tự nguyện và có tổ chức đại hội bầu ra. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố tiến hành việc công nhận sau khi làm đủ thủ tục. Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh sẽ chỉ định những tỉnh, thành phố được tổ chức hội đồng lâm thời tỉnh, thành phố.

2. Theo chức năng của mình, Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có nhiệm vụ tham gia với các ngành có liên quan xây dựng những chính sách có liên quan đến đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh; hướng dẫn, vận động và tư vấn cho các thành viên, các cơ sở sản xuất - kinh doanh ngoài quốc doanh thực hiện đúng các chính sách và luật pháp của Nhà nước đã ban hành.

3. Các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, các Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần phối hợp với Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh để tiếp tục đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động của các hợp tác xã sản xuất tiểu thủ công nghiệp; hợp tác xã xây dựng, vận tải; hợp tác xã mua bán; tổ chức dịch vụ v.v... theo Chỉ thị 154-CT ngày 15-5-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; cần xác định rõ quyền sở hữu tài sản của hợp tác xã, xã viên và tài sản do nguồn Nhà nước công trợ v.v... không được tuỳ tiện giải thể và phân chia tài sản đó khi chưa có sự chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ và uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố.

4. Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở tỉnh, thành phố có Văn phòng, trụ sở làm việc, được sử dụng con dấu riêng, tự tạo kinh phí để hoạt động; được cơ quan tài chính hỗ trợ một phần kinh phí để hoạt động cho đến khi thành lập Hội đồng chính thức.

5. Theo sự hướng dẫn của Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các Bộ, cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, các Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp và tạo điều kiện để các đơn vị doanh nghiệp ngoài quốc doanh khẩn trương thảo luận dự thảo điều lệ, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trung ương; tổ chức đại hội cử đại biểu đi dự đại hội toàn quốc các doanh nghiệp ngoài quốc doanh để thông qua điều lệ, bầu hội đồng trung ương chính thức các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong thời gian sớm nhất.

6. Các Bộ quản lý tổng hợp và quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm xem xét, sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thực hiện các chính sách, luật pháp của Nhà nước đã ban hành thuộc lĩnh vực Bộ, ngành, địa phương mình nhằm hỗ trợ kịp thời và tạo môi trường thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (nhất là các cơ sở sản xuất - kinh doanh, lưu thông, dịch vụ, các ngành nghề ở thành thị và nông thôn, đặc biệt các đơn vị còn đang gặp khó khăn) để các đơn vị này đi vào hoạt động theo đúng luật pháp và trụ đứng được trong cơ chế thị trường.

7. Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng trung ương lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và Chủ tịch uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản